Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

puutalo puutalo   N Sg Nom
puu   N Sg Nom + talo   N Sg Nom

puutalo, Noun

up ↑

Translations & synonyms

wooden house
timbered house
a wooden house
wooden houses
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wiktionary
jbbqra ubhfr

Etymology:
chh (“jbbq”) +‎ gnyb (“ubhfr”)
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - puutaloni puutaloni puutalosi puutalosi puutalonsa puutalonsa
Par -ta puutaloani puutalojani puutaloasi puutalojasi puutaloansa / puutaloaan puutalojansa / puutalojaan
Gen -n puutaloni puutalojeni puutalosi puutalojesi puutalonsa puutalojensa
Ill mihin puutalooni puutaloihini puutaloosi puutaloihisi puutaloonsa puutaloihinsa
Ine -ssa puutalossani puutaloissani puutalossasi puutaloissasi puutalossansa / puutalossaan puutaloissansa / puutaloissaan
Ela -sta puutalostani puutaloistani puutalostasi puutaloistasi puutalostansa / puutalostaan puutaloistansa / puutaloistaan
All -lle puutalolleni puutaloilleni puutalollesi puutaloillesi puutalolleen / puutalollensa puutaloillensa / puutaloillean
Ade -lla puutalollani puutaloillani puutalollasi puutaloillasi puutalollansa / puutalollaan puutaloillansa / puutaloillaan
Abl -lta puutaloltani puutaloiltani puutaloltasi puutaloiltasi puutaloltansa / puutaloltaan puutaloiltansa / puutaloiltaan
Tra -ksi puutalokseni puutaloikseni puutaloksesi puutaloiksesi puutalokseen / puutaloksensa puutaloikseen / puutaloiksensa
Ess -na puutalonani puutaloinani puutalonasi puutaloinasi puutalonansa / puutalonaan puutaloinansa / puutaloinaan
Abe -tta puutalottani puutaloittani puutalottasi puutaloittasi puutalottansa / puutalottaan puutaloittansa / puutaloittaan
Com -ne - puutaloineni - puutaloinesi - puutaloineen / puutaloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - puutalomme puutalomme puutalonne puutalonne puutalonsa puutalonsa
Par -ta puutaloamme puutalojamme puutaloanne puutalojanne puutaloansa / puutaloaan puutalojansa / puutalojaan
Gen -n puutalomme puutalojemme puutalonne puutalojenne puutalonsa puutalojensa
Ill mihin puutaloomme puutaloihimme puutaloonne puutaloihinne puutaloonsa puutaloihinsa
Ine -ssa puutalossamme puutaloissamme puutalossanne puutaloissanne puutalossansa / puutalossaan puutaloissansa / puutaloissaan
Ela -sta puutalostamme puutaloistamme puutalostanne puutaloistanne puutalostansa / puutalostaan puutaloistansa / puutaloistaan
All -lle puutalollemme puutaloillemme puutalollenne puutaloillenne puutalolleen / puutalollensa puutaloillensa / puutaloillean
Ade -lla puutalollamme puutaloillamme puutalollanne puutaloillanne puutalollansa / puutalollaan puutaloillansa / puutaloillaan
Abl -lta puutaloltamme puutaloiltamme puutaloltanne puutaloiltanne puutaloltansa / puutaloltaan puutaloiltansa / puutaloiltaan
Tra -ksi puutaloksemme puutaloiksemme puutaloksenne puutaloiksenne puutalokseen / puutaloksensa puutaloikseen / puutaloiksensa
Ess -na puutalonamme puutaloinamme puutalonanne puutaloinanne puutalonansa / puutalonaan puutaloinansa / puutaloinaan
Abe -tta puutalottamme puutaloittamme puutalottanne puutaloittanne puutalottansa / puutalottaan puutaloittansa / puutaloittaan
Com -ne - puutaloinemme - puutaloinenne - puutaloineen / puutaloinensa

puu, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - puu puut
Par -ta puuta puita
Gen -n puun puitten / puiden
Ill mihin puuhun puihin
Ine -ssa puussa puissa
Ela -sta puusta puista
All -lle puulle puille
Ade -lla puulla puilla
Abl -lta puulta puilta
Tra -ksi puuksi puiksi
Ess -na puuna puina
Abe -tta puutta puitta
Com -ne - puine
Ins -in - puin

Translations & synonyms

wood puu, puut, puulaji, metsä, polttopuut, puumaila
tree puu
timber puu, puutavara, puut, metsä, hirsi, puusto
wooden
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

Va obgnal, n gerr vf n creraavny cynag jvgu na rybatngrq fgrz, be gehax, fhccbegvat oenapurf naq yrnirf va zbfg fcrpvrf. Va fbzr hfntrf, gur qrsvavgvba bs n gerr znl or aneebjre, vapyhqvat bayl jbbql cynagf jvgu frpbaqnel tebjgu, cynagf gung ner hfnoyr nf yhzore be cynagf nobir n fcrpvsvrq urvtug. Va jvqre qrsvavgvbaf, gur gnyyre cnyzf, gerr sreaf, onananf, naq onzobbf ner nyfb gerrf.

Source: Wikipedia
Wiktionary
gerr

     Fin: xnfinin chh
     Eng: ― tebjvat gerr
jbbq (zngrevny) (va pbzcbhaqf) jbbqra

     Synonym: chhnvarf (grpuavpny)
     Fin: chh zngrevnnyvan
     Eng: ― jbbq nf n zngrevny
(va pbzcbhaqf) jbbqra

(tencu gurbel, pbzchgvat gurbel) gerr (qngn fgehpgher, pbaarpgrq nplpyvp tencu)

(tbys) jbbq

Derived terms:
nqwrpgvirf
chvara
chvfrin
chhznvara
chhgba
chhghahg
abhaf
chvfgb
chvgr
chhxxb
chhfgb
chhgvnvara
ireof
chhqhggnn
chhghn
nqireof
chvuva
vqvbzf
chha wn xhbera iäyvffä

Compounds:
nneavchh
nvarfchh
nwbchh
ncvanayrvcächh
nccryfvvavchh
ncevxbbfvchh
neibchh
onyfnchh
ovaääevchh
rrorachh
ryäzäachh
rzächh
raretvnchh
tenannggvbzranchh
unxrchh
unihchh
urqryzächh
uryynchh
uvxxbevchh
uvefvchh
ubaxnchh
uhxxnchh
vrfchh
wnxxvchh
wnyxnchh
wnybchh
wbunaarxfrayrvcächh
wbhyhchh
whhevchh
wägrchh
wäggöchh
xnnxnbchh
xnnxvachh
xnnevchh
xnuivchh
xnvqrchh
xnaryvchh
xnatnfchhg
xnaangvachh
xncbxxvchh
xnefvxxbchh
xrvggbchh
xrybchh
xrevachhg
xrfgbchh
xrfächh
xriägchh
xvvanchh
xvefvxxnchh
xvgnchh
xvghchh
xbvihchh
xbxxnchh
xbynchh
xbybchh
xbaxrybchh
xbaggvchh
xbbynchh
xbexxvchh
xevvxhanchh
xhvghchh
xhzvchh
xhzvivvxhanchh
xhhfvchh
xinffvnchh
xlaalfchh
xäfvchh
xääcvöchh
xöyvchh
ynnxrevchh
ynubchh
yrugvchh
yrvcächh
yvrxbchh
yvvznchh
ybuvxääezrchh
yhbznchhg
yhhzhchh
znnvyznchh
znubaxvchh
znatebirchh
znagryvchh
znagbchh
znffvvivchh
zrgfächh
zvggnchh
zhycrevchh
zhbivchh
zhfxbggvchh
zäaglchh
avvavchh
avfxnchh
abwnchhg
ahbgvbchh
byvvivchh
bzranchh
bfnchvyyrra
cnvavachh
cnyzhchh
cnabchh
cncrevchh
crfvzächh
crfächh
cvrachh
cvunchh
cvvyvchh
cvagnchh
cvgxbfchh
cvgxbfchhg
cyhfchh
cbvxxvchh
cbyggbchh
cbzrenaffvchh
cebcfvchh
chvfgbchh
chxfvchh
chanchh
chbynchh
chhnvar
chhnvarf
chhnvgn
chhnfgvn
chhrfvar
chhrgvxxn
chhunnehxxn
chhunxr
chhuryyn
chhuryzv
chhuribara
chhuvvyv
chhuvbxr
chhuvbzb
chhuhbarxnyh
chhuhivyn
chhvfghghf
chhwnxfb
chhwnyxn
chhwnybfgr
chhwhznyn
chhwägr
chhxnnfh
chhxnnfhgva
chhxnvireehf
chhxnyvxxn
chhxnaxv
chhxnaangva
chhxnccnyr
chhxnchyn
chhxnchfgn
chhxnfn
chhxnhun
chhxnhccn
chhxryynev
chhxrzvn
chhxraxä
chhxvvcvwä
chhxvexxb
chhxbev
chhxbhyh
chhxhvgh
chhxhwn
chhxhbezn
chhynnxv
chhynngvxxb
chhynngh
chhynwv
chhynfgh
chhynggvn
chhynhgnara
chhynhggn
chhyrvxxnhf
chhyvrfv
chhyvvgrev
chhyvvgbf
chhyvfgn
chhyhbxxn
chhyhfvxxn
chhyäzzvggrvara
chhyäzzvglf
chhznffn
chhzngrevnnyv
chhzrexxv
chhawnybfghf
chhawhhev
chhaxnnean
chhaxnngb
chhaxnvinwn
chhaxnagb
chhaxbewhh
chhaxhbev
chhaxhbevagn
chhaxlyxv
chhaxlyyäfgr
chhaxlyyäfglf
chhaxälggö
chhayngin
chhayrugv
chhabxfn
chhacnyn
chhacnynara
chhacvyxbagn
chhaehaxb
chhafhbwn
chhafhbwn-nvar
chhafll
chhagnvzv
chhaghubbwn
chhaghbgnagb
chhaghbggb
chhaglöfgö
chhahvwn
chhcnnyh
chhcnyn
chhcnynara
chhcnyvxxn
chhcnyggbb
chhcnarryv
chhcraxxv
chhcvveebf
chhcvab
chhcvagn
chhcvfgvävara
chhcbuwn
chhchunyyva
chhchbyn
chhchgxv
chhclöeä
chhcää
chhcöxxryö
chhcöyxxl
chhennxn-nvar
chhenwn
chhenxraar
chhenxraahf
chhenxragrvara
chhevfgv
chhevgvyä
chhehaxb
chhehhiv
chhfnun
chhfrr
chhfrccä
chhfvyzä
chhfvygn
chhfvexxryv
chhfbuin
chhfbyh
chhfcevv
chhfhhgnev
chhflylf
chhfll
chhfäyr
chhfäyrvxxö
chhgnyb
chhgnccv
chhgneun
chhgneuhev
chhgninen
chhgrxabybtvn
chhgrbyyvfhhf
chhgrein
chhgvxxh
chhgbyccn
chhgbznnggv
chhghxv
chhghbyv
chhghgxn
chhglö
chhglöxnyh
chh-hxxb
chhinwn
chhincnn
chhinefv
chhinegvara
chhinfnen
chhirvfgbf
chhirvgfv
chhivvyh
chhivyyn
clfglchh
cäuxvaächh
cäächh
cääelaächh
cääglchh
ennxnchh
enunchh
enxraahfchh
enxraahfchhfrccä
enhgnchh
erhanchh
erhahfchh
evfgvachh
ehaxbchh
ehhfhchh
fnunchh
fnavnvfchh
fnagryvchh
fnghynchh
fnhanchh
fnhanchhg
fryxächh
frgevchh
fvrzrachh
fvyxxvävfchh
fvfhfchh
fvgehfchh
fvgehhanchh
fvihghbgrchh
fhxhchh
fhbwhfchh
fhfvchh
flqäachh
fääfgöchh
gnyivchhgneun
gnyivchhivyyn
gnzzvchh
gneirchh
gneivxrchh
grvyvchh
grynchh
grywbchh
grbyyvfhhfchh
gvxnchhg
gennxxvchh
ghxvchh
ghxxvchh
ghyvgvxxhchh
ghagbchhxnfiv
huevchh
hvggbchh
hzcvchh
hccbchh
hhavchh
inngrchh
inygnchh
ireubchh
ireäwächh
ivvxhanchh
ivvyhchh
ivfnchh
illuqvachh
lqvachh
lyvfchh
löchh
öywlchh

Etymology:
Sebz Cebgb-Svaavp chh, sebz Cebgb-Henyvp chjr. Pbtangrf vapyhqr Rfgbavna chh, Xneryvna chh, Hqzheg пу (ch) naq Uhatnevna sn.
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - puuni puuni puusi puusi puunsa puunsa
Par -ta puutani puitani puutasi puitasi puutansa / puutaan puitansa / puitaan
Gen -n puuni puitteni / puideni puusi puittesi / puidesi puunsa puittensa / puidensa
Ill mihin puuhuni puihini puuhusi puihisi puuhunsa puihinsa
Ine -ssa puussani puissani puussasi puissasi puussansa / puussaan puissansa / puissaan
Ela -sta puustani puistani puustasi puistasi puustansa / puustaan puistansa / puistaan
All -lle puulleni puilleni puullesi puillesi puulleen / puullensa puillensa / puillean
Ade -lla puullani puillani puullasi puillasi puullansa / puullaan puillansa / puillaan
Abl -lta puultani puiltani puultasi puiltasi puultansa / puultaan puiltansa / puiltaan
Tra -ksi puukseni puikseni puuksesi puiksesi puukseen / puuksensa puikseen / puiksensa
Ess -na puunani puinani puunasi puinasi puunansa / puunaan puinansa / puinaan
Abe -tta puuttani puittani puuttasi puittasi puuttansa / puuttaan puittansa / puittaan
Com -ne - puineni - puinesi - puineen / puinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - puumme puumme puunne puunne puunsa puunsa
Par -ta puutamme puitamme puutanne puitanne puutansa / puutaan puitansa / puitaan
Gen -n puumme puittemme / puidemme puunne puittenne / puidenne puunsa puittensa / puidensa
Ill mihin puuhumme puihimme puuhunne puihinne puuhunsa puihinsa
Ine -ssa puussamme puissamme puussanne puissanne puussansa / puussaan puissansa / puissaan
Ela -sta puustamme puistamme puustanne puistanne puustansa / puustaan puistansa / puistaan
All -lle puullemme puillemme puullenne puillenne puulleen / puullensa puillensa / puillean
Ade -lla puullamme puillamme puullanne puillanne puullansa / puullaan puillansa / puillaan
Abl -lta puultamme puiltamme puultanne puiltanne puultansa / puultaan puiltansa / puiltaan
Tra -ksi puuksemme puiksemme puuksenne puiksenne puukseen / puuksensa puikseen / puiksensa
Ess -na puunamme puinamme puunanne puinanne puunansa / puunaan puinansa / puinaan
Abe -tta puuttamme puittamme puuttanne puittanne puuttansa / puuttaan puittansa / puittaan
Com -ne - puinemme - puinenne - puineen / puinensa

talo, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - talo talot
Par -ta taloa taloja
Gen -n talon talojen
Ill mihin taloon taloihin
Ine -ssa talossa taloissa
Ela -sta talosta taloista
All -lle talolle taloille
Ade -lla talolla taloilla
Abl -lta talolta taloilta
Tra -ksi taloksi taloiksi
Ess -na talona taloina
Abe -tta talotta taloitta
Com -ne - taloine
Ins -in - taloin

Translations & synonyms

house talo, huone, rakennus, koti, suku, sali
place paikka, sija, asema, paikkakunta, kohta, talo
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

N ubhfr vf n fvatyr-havg erfvqragvny ohvyqvat, juvpu znl enatr va pbzcyrkvgl sebz n ehqvzragnel uhg gb n pbzcyrk fgehpgher bs jbbq, znfbael, pbapergr be bgure zngrevny, bhgsvggrq jvgu cyhzovat, ryrpgevpny, naq urngvat, iragvyngvba, naq nve pbaqvgvbavat flfgrzf. Ubhfrf hfr n enatr bs qvssrerag ebbsvat flfgrzf gb xrrc cerpvcvgngvba fhpu nf enva sebz trggvat vagb gur qjryyvat fcnpr. Ubhfrf znl unir qbbef be ybpxf gb frpher gur qjryyvat fcnpr naq cebgrpg vgf vaunovgnagf naq pbagragf sebz ohetynef be bgure gerfcnffref.

Source: Wikipedia
Wiktionary
ubhfr

ohvyqvat

     Synonym: enxraahf, clgvaxv
(abj hapbzzba) snez, ubzrfgrnq

     Synonym: znngvyn, gvyn, snezv
Derived terms:
gnybyyvara
gnybhf
Compounds:
neningnyb
nfhvagnyb
ngevhzgnyb
nhevaxbgnyb
nhgvbgnyb
orgbavgnyb
rqhfxhagngnyb
rxbgnyb
ryrzraggvgnyb
unewngnyb
unexxbgnyb
ubzrgnyb
uäägnyb
uölyäuvefvgnyb
vybgnyb
whtraqgnyb
xnagngnyb
xnewnynagnyb
xnhchatvagnyb
xnhchaxvgnyb
xreebfgnyb
xrgwhgnyb
xvewnfgbgnyb
xvivgnyb
xbafreggvgnyb
xbaggvgnyb
xbeggvgnyb
xbgvgnyb
xbhyhgnyb
xhyzngnyb
xhzzvghfgnyb
xhaanagnyb
xöluävagnyb
ynzryyvgnyb
yrugvgnyb
yvvxrgnyb
ybzngnyb
yhugvgnyb
znnynvfgnyb
znngnyb
znwngnyb
zvywbbangnyb
zbqhhyvgnyb
zbavgbvzvgnyb
zhbgvgnyb
annchevgnyb
ahbevfbgnyb
bvxrhfgnyb
byxvgnyb
bznxbgvgnyb
bbccrengnyb
bfnxrgnyb
bfnxhagngnyb
cnvxbvghfgnyb
cnybxhaanagnyb
cnyiryhgnyb
cnevgnyb
cnexxvgnyb
cneynzraggvgnyb
cvragnyb
cvvfcnagnyb
cvcnexnxxhgnyb
cvfgrgnyb
cbuwnynvfgnyb
chyybgnyb
chexhgnyb
chhgnyb
clfäxövagvgnyb
clöeöuvefvgnyb
evaargnyb
evivgnyb
frhenvagnyb
frhenxhagngnyb
frhenagnyb
frhengnyb
frhebwragnyb
fhxhgnyb
fhehgnyb
gnybwbugb
gnybxnhccn
gnybxbugnvara
gnybxbaggv
gnybarzäagä
gnyba rgh
gnybavfäagä
gnybaxnhccn
gnybaxvewn
gnybazvrf
gnybabzvfgnwn
gnybacnvxxn
gnybacvgb
gnybacbvxn
gnybaenxraahf
gnybainugv
gnybainygnhf
gnybainauva
gnybaivvav
gnybaiäxv
gnybcnxrggv
gnybcrfhyn
gnybeluzä
gnybeäuwä
gnybeöggryö
gnybgruqnf
gnybgllccv
gnyblugvö
gninengnyb
grnggrevgnyb
grenffvgnyb
gvvyvgnyb
gbvzvfgbgnyb
gbvzvgnyb
gbeavgnyb
gheingnyb
gllccvgnyb
glöiäragnyb
heurvyhgnyb
hhqvfgnyb
invinvfgnyb
inyzvfgnyb
inauhfgragnyb
ivrenfgnyb
ivenfgbgnyb
ivexngnyb
ihbxengnyb
lxfvaävfgnyb
lyvbccvynfgnyb
öxlgnyb

Etymology:
Sebz Cebgb-Svaavp gnyb (“snez; ubhfr”). Cbffvoyl eryngrq gb gnynf (“furygre sbe obngf; svfu qelvat uhg”). Pbtangrf vapyhqr Rfgbavna gnyh (“snez”); Abegurea Fnzv qáyyh (“ubhfr; snez”) vf n Svaavp ybna.
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - taloni taloni talosi talosi talonsa talonsa
Par -ta taloani talojani taloasi talojasi taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n taloni talojeni talosi talojesi talonsa talojensa
Ill mihin talooni taloihini taloosi taloihisi taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossani taloissani talossasi taloissasi talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostani taloistani talostasi taloistasi talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talolleni taloilleni talollesi taloillesi talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollani taloillani talollasi taloillasi talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltani taloiltani taloltasi taloiltasi taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi talokseni taloikseni taloksesi taloiksesi talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonani taloinani talonasi taloinasi talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottani taloittani talottasi taloittasi talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloineni - taloinesi - taloineen / taloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - talomme talomme talonne talonne talonsa talonsa
Par -ta taloamme talojamme taloanne talojanne taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n talomme talojemme talonne talojenne talonsa talojensa
Ill mihin taloomme taloihimme taloonne taloihinne taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossamme taloissamme talossanne taloissanne talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostamme taloistamme talostanne taloistanne talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talollemme taloillemme talollenne taloillenne talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollamme taloillamme talollanne taloillanne talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltamme taloiltamme taloltanne taloiltanne taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi taloksemme taloiksemme taloksenne taloiksenne talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonamme taloinamme talonanne taloinanne talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottamme taloittamme talottanne taloittanne talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloinemme - taloinenne - taloineen / taloinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2022, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept