logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

tikapuu, noun

Word analysis
tikapuut

tikapuut

tikapuu

Noun, Plural Nominative

tikka

Noun, Singular Nominative

+ puu

Noun, Plural Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tikapuu

tikapuut

Par

-ta

tikapuuta

tikapuita

Gen

-n

tikapuun

tikapuitten / tikapuiden

Ill

mihin

tikapuuhun

tikapuihin

Ine

-ssa

tikapuussa

tikapuissa

Ela

-sta

tikapuusta

tikapuista

All

-lle

tikapuulle

tikapuille

Ade

-lla

tikapuulla

tikapuilla

Abl

-lta

tikapuulta

tikapuilta

Tra

-ksi

tikapuuksi

tikapuiksi

Ess

-na

tikapuuna

tikapuina

Abe

-tta

tikapuutta

tikapuitta

Com

-ne

-

tikapuine

Ins

-in

-

tikapuin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tikapuu

tikapuut

Par

-ta

tikapuuta

tikapuita

Gen

-n

tikapuun

tikapuitten / tikapuiden

Ill

mihin

tikapuuhun

tikapuihin

Ine

-ssa

tikapuussa

tikapuissa

Ela

-sta

tikapuusta

tikapuista

All

-lle

tikapuulle

tikapuille

Ade

-lla

tikapuulla

tikapuilla

Abl

-lta

tikapuulta

tikapuilta

Tra

-ksi

tikapuuksi

tikapuiksi

Ess

-na

tikapuuna

tikapuina

Abe

-tta

tikapuutta

tikapuitta

Com

-ne

-

tikapuine

Ins

-in

-

tikapuin

the ladder
ladder
of the ladder
the ladder to
Show more arrow right
tmClass; eurlex; Literature; Tatoeba-2020.08; Europarl8; jw2019 Tikkaat ja tikapuut, muut kuin metalliset. Step ladders and ladders not of metal. Portaat ja tikapuut. Ladders and steps. Rullatikkaat (tikapuut) muusta kuin metallista. Mobile steps [ ladders ] of non-metallic materials. Ja tässä ruokans-aitta; luuletko, että tikapuut ovat otetut pois?. And the store-house; do you think the ladder is carried away?. Ja minä, joka vein heiltä tikapuut pois, jotta avioliitto olisi varmempi! And it was me that took their ladder away, so that my marriage would go ahead undisturbed. Ole varovainen kun kiipeät ylös tikapuita. Take care when you climb up the ladder. Leikkikenttävälineet, nimittäin liukumäet, keinut, kiipeilytelineet, tikapuut, leikkitunnelit, trampoliinit ja hiekkalaatikot. Playground equipment, namely, slides, swings, climbing frames, ladders, play tunnels, trampolines and sand boxes. Meillä on yhä direktiivejä siitä, kuinka tikapuita kiivetään. We still have directives on how to climb ladders. Hän sai sinä yönä unessa näyn, missä tikapuut ulottuivat maasta taivaaseen, ja tikapuitten päässä puhui Jumala ja sanoi Jaakobille:. That night he had his dream vision of the ladder reaching from earth to heaven, and at the top of the ladder God spoke and said to Jacob:. Modernistien tavoin saatetaan sanoa, että enkelien tikapuut, mitkä Jaakob näki unessaan, eivät ole tarpeelliset johtamaan maan päältä taivaaseen. It might be argued, as the modernists do, that there is no need for a ladder of angels leading from earth to heaven as Jacob saw in his dream. Show more arrow right

Wikipedia

Ladder A ladder is a vertical or inclined set of rungs or steps. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tikapuuni

tikapuuni

tikapuusi

tikapuusi

tikapuunsa

tikapuunsa

Par

-ta

tikapuutani

tikapuitani

tikapuutasi

tikapuitasi

tikapuutansa / tikapuutaan

tikapuitansa / tikapuitaan

Gen

-n

tikapuuni

tikapuitteni / tikapuideni

tikapuusi

tikapuittesi / tikapuidesi

tikapuunsa

tikapuittensa / tikapuidensa

Ill

mihin

tikapuuhuni

tikapuihini

tikapuuhusi

tikapuihisi

tikapuuhunsa

tikapuihinsa

Ine

-ssa

tikapuussani

tikapuissani

tikapuussasi

tikapuissasi

tikapuussansa / tikapuussaan

tikapuissansa / tikapuissaan

Ela

-sta

tikapuustani

tikapuistani

tikapuustasi

tikapuistasi

tikapuustansa / tikapuustaan

tikapuistansa / tikapuistaan

All

-lle

tikapuulleni

tikapuilleni

tikapuullesi

tikapuillesi

tikapuullensa / tikapuulleen

tikapuillensa / tikapuillean

Ade

-lla

tikapuullani

tikapuillani

tikapuullasi

tikapuillasi

tikapuullansa / tikapuullaan

tikapuillansa / tikapuillaan

Abl

-lta

tikapuultani

tikapuiltani

tikapuultasi

tikapuiltasi

tikapuultansa / tikapuultaan

tikapuiltansa / tikapuiltaan

Tra

-ksi

tikapuukseni

tikapuikseni

tikapuuksesi

tikapuiksesi

tikapuuksensa / tikapuukseen

tikapuiksensa / tikapuikseen

Ess

-na

tikapuunani

tikapuinani

tikapuunasi

tikapuinasi

tikapuunansa / tikapuunaan

tikapuinansa / tikapuinaan

Abe

-tta

tikapuuttani

tikapuittani

tikapuuttasi

tikapuittasi

tikapuuttansa / tikapuuttaan

tikapuittansa / tikapuittaan

Com

-ne

-

tikapuineni

-

tikapuinesi

-

tikapuinensa / tikapuineen

Singular

Plural

Nom

-

tikapuuni

tikapuusi

tikapuunsa

tikapuuni

tikapuusi

tikapuunsa

Par

-ta

tikapuutani

tikapuutasi

tikapuutansa / tikapuutaan

tikapuitani

tikapuitasi

tikapuitansa / tikapuitaan

Gen

-n

tikapuuni

tikapuusi

tikapuunsa

tikapuitteni / tikapuideni

tikapuittesi / tikapuidesi

tikapuittensa / tikapuidensa

Ill

mihin

tikapuuhuni

tikapuuhusi

tikapuuhunsa

tikapuihini

tikapuihisi

tikapuihinsa

Ine

-ssa

tikapuussani

tikapuussasi

tikapuussansa / tikapuussaan

tikapuissani

tikapuissasi

tikapuissansa / tikapuissaan

Ela

-sta

tikapuustani

tikapuustasi

tikapuustansa / tikapuustaan

tikapuistani

tikapuistasi

tikapuistansa / tikapuistaan

All

-lle

tikapuulleni

tikapuullesi

tikapuullensa / tikapuulleen

tikapuilleni

tikapuillesi

tikapuillensa / tikapuillean

Ade

-lla

tikapuullani

tikapuullasi

tikapuullansa / tikapuullaan

tikapuillani

tikapuillasi

tikapuillansa / tikapuillaan

Abl

-lta

tikapuultani

tikapuultasi

tikapuultansa / tikapuultaan

tikapuiltani

tikapuiltasi

tikapuiltansa / tikapuiltaan

Tra

-ksi

tikapuukseni

tikapuuksesi

tikapuuksensa / tikapuukseen

tikapuikseni

tikapuiksesi

tikapuiksensa / tikapuikseen

Ess

-na

tikapuunani

tikapuunasi

tikapuunansa / tikapuunaan

tikapuinani

tikapuinasi

tikapuinansa / tikapuinaan

Abe

-tta

tikapuuttani

tikapuuttasi

tikapuuttansa / tikapuuttaan

tikapuittani

tikapuittasi

tikapuittansa / tikapuittaan

Com

-ne

-

-

-

tikapuineni

tikapuinesi

tikapuinensa / tikapuineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tikapuumme

tikapuumme

tikapuunne

tikapuunne

tikapuunsa

tikapuunsa

Par

-ta

tikapuutamme

tikapuitamme

tikapuutanne

tikapuitanne

tikapuutansa / tikapuutaan

tikapuitansa / tikapuitaan

Gen

-n

tikapuumme

tikapuittemme / tikapuidemme

tikapuunne

tikapuittenne / tikapuidenne

tikapuunsa

tikapuittensa / tikapuidensa

Ill

mihin

tikapuuhumme

tikapuihimme

tikapuuhunne

tikapuihinne

tikapuuhunsa

tikapuihinsa

Ine

-ssa

tikapuussamme

tikapuissamme

tikapuussanne

tikapuissanne

tikapuussansa / tikapuussaan

tikapuissansa / tikapuissaan

Ela

-sta

tikapuustamme

tikapuistamme

tikapuustanne

tikapuistanne

tikapuustansa / tikapuustaan

tikapuistansa / tikapuistaan

All

-lle

tikapuullemme

tikapuillemme

tikapuullenne

tikapuillenne

tikapuullensa / tikapuulleen

tikapuillensa / tikapuillean

Ade

-lla

tikapuullamme

tikapuillamme

tikapuullanne

tikapuillanne

tikapuullansa / tikapuullaan

tikapuillansa / tikapuillaan

Abl

-lta

tikapuultamme

tikapuiltamme

tikapuultanne

tikapuiltanne

tikapuultansa / tikapuultaan

tikapuiltansa / tikapuiltaan

Tra

-ksi

tikapuuksemme

tikapuiksemme

tikapuuksenne

tikapuiksenne

tikapuuksensa / tikapuukseen

tikapuiksensa / tikapuikseen

Ess

-na

tikapuunamme

tikapuinamme

tikapuunanne

tikapuinanne

tikapuunansa / tikapuunaan

tikapuinansa / tikapuinaan

Abe

-tta

tikapuuttamme

tikapuittamme

tikapuuttanne

tikapuittanne

tikapuuttansa / tikapuuttaan

tikapuittansa / tikapuittaan

Com

-ne

-

tikapuinemme

-

tikapuinenne

-

tikapuinensa / tikapuineen

Singular

Plural

Nom

-

tikapuumme

tikapuunne

tikapuunsa

tikapuumme

tikapuunne

tikapuunsa

Par

-ta

tikapuutamme

tikapuutanne

tikapuutansa / tikapuutaan

tikapuitamme

tikapuitanne

tikapuitansa / tikapuitaan

Gen

-n

tikapuumme

tikapuunne

tikapuunsa

tikapuittemme / tikapuidemme

tikapuittenne / tikapuidenne

tikapuittensa / tikapuidensa

Ill

mihin

tikapuuhumme

tikapuuhunne

tikapuuhunsa

tikapuihimme

tikapuihinne

tikapuihinsa

Ine

-ssa

tikapuussamme

tikapuussanne

tikapuussansa / tikapuussaan

tikapuissamme

tikapuissanne

tikapuissansa / tikapuissaan

Ela

-sta

tikapuustamme

tikapuustanne

tikapuustansa / tikapuustaan

tikapuistamme

tikapuistanne

tikapuistansa / tikapuistaan

All

-lle

tikapuullemme

tikapuullenne

tikapuullensa / tikapuulleen

tikapuillemme

tikapuillenne

tikapuillensa / tikapuillean

Ade

-lla

tikapuullamme

tikapuullanne

tikapuullansa / tikapuullaan

tikapuillamme

tikapuillanne

tikapuillansa / tikapuillaan

Abl

-lta

tikapuultamme

tikapuultanne

tikapuultansa / tikapuultaan

tikapuiltamme

tikapuiltanne

tikapuiltansa / tikapuiltaan

Tra

-ksi

tikapuuksemme

tikapuuksenne

tikapuuksensa / tikapuukseen

tikapuiksemme

tikapuiksenne

tikapuiksensa / tikapuikseen

Ess

-na

tikapuunamme

tikapuunanne

tikapuunansa / tikapuunaan

tikapuinamme

tikapuinanne

tikapuinansa / tikapuinaan

Abe

-tta

tikapuuttamme

tikapuuttanne

tikapuuttansa / tikapuuttaan

tikapuittamme

tikapuittanne

tikapuittansa / tikapuittaan

Com

-ne

-

-

-

tikapuinemme

tikapuinenne

tikapuinensa / tikapuineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tikka

tikat

Par

-ta

tikkaa

tikkoja

Gen

-n

tikan

tikkojen

Ill

mihin

tikkaan

tikkoihin

Ine

-ssa

tikassa

tikoissa

Ela

-sta

tikasta

tikoista

All

-lle

tikalle

tikoille

Ade

-lla

tikalla

tikoilla

Abl

-lta

tikalta

tikoilta

Tra

-ksi

tikaksi

tikoiksi

Ess

-na

tikkana

tikkoina

Abe

-tta

tikatta

tikoitta

Com

-ne

-

tikkoine

Ins

-in

-

tikoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tikka

tikat

Par

-ta

tikkaa

tikkoja

Gen

-n

tikan

tikkojen

Ill

mihin

tikkaan

tikkoihin

Ine

-ssa

tikassa

tikoissa

Ela

-sta

tikasta

tikoista

All

-lle

tikalle

tikoille

Ade

-lla

tikalla

tikoilla

Abl

-lta

tikalta

tikoilta

Tra

-ksi

tikaksi

tikoiksi

Ess

-na

tikkana

tikkoina

Abe

-tta

tikatta

tikoitta

Com

-ne

-

tikkoine

Ins

-in

-

tikoin

dart tikka, nuoli, muotolaskos, kiila, syöksy, heittokeihäs
darts tikka, tikanheitto, tikkapeli, nuolenheitto
woodpecker tikka
pecker kalu, tikka
Show more arrow right
jw2019; ParaCrawl Corpus; Europarl Parallel Corpus; OpenSubtitles2018.v3; Tatoeba; OpenSubtitles; Europarl 2 tikankontti. 2 Lady's-slipper orchid. Tikanheitto (5). Maps and Views (5). Tikka istuu puun oksalla. The woodpecker sits on a tree branch. Otan pari tikkaa, ja... A few well-placed darts and... Tikka etsii ruokaa maasta. The woodpecker is searching for food on the ground. Tikka lentää korkealla taivaalla. The woodpecker flies high in the sky. Tikka naputtelee puuta kovaan ääneen. The woodpecker is pecking on the tree loudly. Tikka napauttaa nokallaan puunrunkoa. The woodpecker pecks at the tree trunk with its beak. Ei aseet, ei tikat. Not their stunners, their darts. Biljardi ja tikanheitto. Billiards and darts. Show more arrow right

Wiktionary

woodpecker (bird in the family Picidae) dart (sharp-pointed missile used in the games of darts and tikanheitto) Show more arrow right tikata Tikkanen tikkanen Show more arrow right From Proto-Finnic tikka, probably of recent imitative origin. Related to Estonian tikk, Ingrian tikka, Livvi tikku, Veps tik and Votic tikka. Show more arrow right

Wikipedia

tikanheiton
peliväline tikka
intialainen ruoka Tikka
kaupunginosa Jyväskylässä Tikka
asemerkki Tikka T3, pulttilukkoinen metsästyskivääri Espoon Tikka
Espoon Iivisniemessä toimiva urheiluseura Tikka communications
Joensuussa toiminut puhelinyhtiö Tikkakosken Tikka
jyväskyläläinen urheiluseura Venäläinen tikka
HF-radiotaajuusaluetta häirinnyt signaali tikat
(Picidae), lintuheimo
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tikkani

tikkani

tikkasi

tikkasi

tikkansa

tikkansa

Par

-ta

tikkaani

tikkojani

tikkaasi

tikkojasi

tikkaansa

tikkojansa / tikkojaan

Gen

-n

tikkani

tikkojeni

tikkasi

tikkojesi

tikkansa

tikkojensa

Ill

mihin

tikkaani

tikkoihini

tikkaasi

tikkoihisi

tikkaansa

tikkoihinsa

Ine

-ssa

tikassani

tikoissani

tikassasi

tikoissasi

tikassansa / tikassaan

tikoissansa / tikoissaan

Ela

-sta

tikastani

tikoistani

tikastasi

tikoistasi

tikastansa / tikastaan

tikoistansa / tikoistaan

All

-lle

tikalleni

tikoilleni

tikallesi

tikoillesi

tikallensa / tikalleen

tikoillensa / tikoillean

Ade

-lla

tikallani

tikoillani

tikallasi

tikoillasi

tikallansa / tikallaan

tikoillansa / tikoillaan

Abl

-lta

tikaltani

tikoiltani

tikaltasi

tikoiltasi

tikaltansa / tikaltaan

tikoiltansa / tikoiltaan

Tra

-ksi

tikakseni

tikoikseni

tikaksesi

tikoiksesi

tikaksensa / tikakseen

tikoiksensa / tikoikseen

Ess

-na

tikkanani

tikkoinani

tikkanasi

tikkoinasi

tikkanansa / tikkanaan

tikkoinansa / tikkoinaan

Abe

-tta

tikattani

tikoittani

tikattasi

tikoittasi

tikattansa / tikattaan

tikoittansa / tikoittaan

Com

-ne

-

tikkoineni

-

tikkoinesi

-

tikkoinensa / tikkoineen

Singular

Plural

Nom

-

tikkani

tikkasi

tikkansa

tikkani

tikkasi

tikkansa

Par

-ta

tikkaani

tikkaasi

tikkaansa

tikkojani

tikkojasi

tikkojansa / tikkojaan

Gen

-n

tikkani

tikkasi

tikkansa

tikkojeni

tikkojesi

tikkojensa

Ill

mihin

tikkaani

tikkaasi

tikkaansa

tikkoihini

tikkoihisi

tikkoihinsa

Ine

-ssa

tikassani

tikassasi

tikassansa / tikassaan

tikoissani

tikoissasi

tikoissansa / tikoissaan

Ela

-sta

tikastani

tikastasi

tikastansa / tikastaan

tikoistani

tikoistasi

tikoistansa / tikoistaan

All

-lle

tikalleni

tikallesi

tikallensa / tikalleen

tikoilleni

tikoillesi

tikoillensa / tikoillean

Ade

-lla

tikallani

tikallasi

tikallansa / tikallaan

tikoillani

tikoillasi

tikoillansa / tikoillaan

Abl

-lta

tikaltani

tikaltasi

tikaltansa / tikaltaan

tikoiltani

tikoiltasi

tikoiltansa / tikoiltaan

Tra

-ksi

tikakseni

tikaksesi

tikaksensa / tikakseen

tikoikseni

tikoiksesi

tikoiksensa / tikoikseen

Ess

-na

tikkanani

tikkanasi

tikkanansa / tikkanaan

tikkoinani

tikkoinasi

tikkoinansa / tikkoinaan

Abe

-tta

tikattani

tikattasi

tikattansa / tikattaan

tikoittani

tikoittasi

tikoittansa / tikoittaan

Com

-ne

-

-

-

tikkoineni

tikkoinesi

tikkoinensa / tikkoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tikkamme

tikkamme

tikkanne

tikkanne

tikkansa

tikkansa

Par

-ta

tikkaamme

tikkojamme

tikkaanne

tikkojanne

tikkaansa

tikkojansa / tikkojaan

Gen

-n

tikkamme

tikkojemme

tikkanne

tikkojenne

tikkansa

tikkojensa

Ill

mihin

tikkaamme

tikkoihimme

tikkaanne

tikkoihinne

tikkaansa

tikkoihinsa

Ine

-ssa

tikassamme

tikoissamme

tikassanne

tikoissanne

tikassansa / tikassaan

tikoissansa / tikoissaan

Ela

-sta

tikastamme

tikoistamme

tikastanne

tikoistanne

tikastansa / tikastaan

tikoistansa / tikoistaan

All

-lle

tikallemme

tikoillemme

tikallenne

tikoillenne

tikallensa / tikalleen

tikoillensa / tikoillean

Ade

-lla

tikallamme

tikoillamme

tikallanne

tikoillanne

tikallansa / tikallaan

tikoillansa / tikoillaan

Abl

-lta

tikaltamme

tikoiltamme

tikaltanne

tikoiltanne

tikaltansa / tikaltaan

tikoiltansa / tikoiltaan

Tra

-ksi

tikaksemme

tikoiksemme

tikaksenne

tikoiksenne

tikaksensa / tikakseen

tikoiksensa / tikoikseen

Ess

-na

tikkanamme

tikkoinamme

tikkananne

tikkoinanne

tikkanansa / tikkanaan

tikkoinansa / tikkoinaan

Abe

-tta

tikattamme

tikoittamme

tikattanne

tikoittanne

tikattansa / tikattaan

tikoittansa / tikoittaan

Com

-ne

-

tikkoinemme

-

tikkoinenne

-

tikkoinensa / tikkoineen

Singular

Plural

Nom

-

tikkamme

tikkanne

tikkansa

tikkamme

tikkanne

tikkansa

Par

-ta

tikkaamme

tikkaanne

tikkaansa

tikkojamme

tikkojanne

tikkojansa / tikkojaan

Gen

-n

tikkamme

tikkanne

tikkansa

tikkojemme

tikkojenne

tikkojensa

Ill

mihin

tikkaamme

tikkaanne

tikkaansa

tikkoihimme

tikkoihinne

tikkoihinsa

Ine

-ssa

tikassamme

tikassanne

tikassansa / tikassaan

tikoissamme

tikoissanne

tikoissansa / tikoissaan

Ela

-sta

tikastamme

tikastanne

tikastansa / tikastaan

tikoistamme

tikoistanne

tikoistansa / tikoistaan

All

-lle

tikallemme

tikallenne

tikallensa / tikalleen

tikoillemme

tikoillenne

tikoillensa / tikoillean

Ade

-lla

tikallamme

tikallanne

tikallansa / tikallaan

tikoillamme

tikoillanne

tikoillansa / tikoillaan

Abl

-lta

tikaltamme

tikaltanne

tikaltansa / tikaltaan

tikoiltamme

tikoiltanne

tikoiltansa / tikoiltaan

Tra

-ksi

tikaksemme

tikaksenne

tikaksensa / tikakseen

tikoiksemme

tikoiksenne

tikoiksensa / tikoikseen

Ess

-na

tikkanamme

tikkananne

tikkanansa / tikkanaan

tikkoinamme

tikkoinanne

tikkoinansa / tikkoinaan

Abe

-tta

tikattamme

tikattanne

tikattansa / tikattaan

tikoittamme

tikoittanne

tikoittansa / tikoittaan

Com

-ne

-

-

-

tikkoinemme

tikkoinenne

tikkoinensa / tikkoineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

wood puu, puut, puulaji, metsä, polttopuut, puumaila
tree puu
timber puu, puutavara, puut, metsä, hirsi, puusto
wooden
Show more arrow right
Tatoeba; Europarl; OpenSubtitles2018.v3 Puu heiluu tuulessa. The tree sways in the wind. Puu kasvaa nopeasti. The tree grows quickly. Puu on suuri ja vanha. The tree is large and old. Pidä puusi... Pick up sticks. Vahaan puusi. I wax your wood. Puusi odottaa. Yes I'm guarding your tree. Sinun puusi... Your trees. Tuo on puumme. That's our tree. Nimeätkö puusi? You name your tree? Paina puuta. Thank you very much. Show more arrow right

Wiktionary

tree Fin:kasvava puuEng:growing tree wood (material) (in compounds) wooden puuaines (technical)Fin:puu materiaalinaEng:wood as a material (in compounds) wooden (graph theory, computing theory) tree (data structure, connected acyclic graph) (golf) wood Show more arrow right Adjectives puinenpuisevapuumainenpuutonpuutunut Nouns puistopuitepuukkopuustopuutiainen Verbs puuduttaapuutua Adverbs puihin Idioms puun ja kuoren välissä Show more arrow right aarnipuuainespuuajopuuapinanleipäpuuappelsiinipuuaprikoosipuuarvopuubalsapuubinääripuueebenpuuelämänpuuemäpuuenergiapuugranaattiomenapuuhakepuuhavupuuhedelmäpuuhellapuuhikkoripuuhirsipuuhonkapuuhukkapuuiespuujakkipuujalkapuujalopuujohanneksenleipäpuujoulupuujuuripuujätepuujättöpuukaakaopuukaakinpuukaaripuukahvipuukaidepuukanelipuukangaspuutkannatinpuukapokkipuukarsikkopuukeittopuukelopuukerinpuutkestopuukesäpuukevätpuukiinapuukirsikkapuukitapuukitupuukoivupuukokkapuukolapuukolopuukonkelopuukonttipuukoolapuukorkkipuukriikunapuukuitupuukumipuukumiviikunapuukuusipuukvassiapuukynnyspuukäsipuukääpiöpuukölipuulaakeripuulahopuulehtipuuleipäpuuliekopuuliimapuulohikäärmepuuluomapuutluumupuumaailmapuumahonkipuumangrovepuumantelipuumantopuumassiivipuumetsäpuumittapuumulperipuumuovipuumuskottipuumäntypuuniinipuuniskapuunojapuutnuotiopuuoliivipuuomenapuuosapuilleenpaininpuupalmupuupanopuupaperipuupesimäpuupesäpuupienpuupihapuupiilipuupintapuupitkospuupitkospuutpluspuupoikkipuupolttopuupomeranssipuupropsipuupuistopuupuksipuupunapuupuolapuupuuainepuuainespuuaitapuuastiapuuesinepuuetikkapuuhaarukkapuuhakepuuhellapuuhelmipuuhevonenpuuhiilipuuhiokepuuhiomopuuhuonekalupuuhuvilapuuistutuspuujaksopuujalkapuujalostepuujumalapuujätepuukaasupuukaasutinpuukaiverruspuukalikkapuukankipuukannatinpuukappalepuukapulapuukapustapuukasapuukauhapuukauppapuukellaripuukemiapuukenkäpuukiipijäpuukirkkopuukoripuukoulupuukuitupuukujapuukuormapuulaakipuulaatikkopuulaatupuulajipuulastupuulattiapuulautanenpuulauttapuuleikkauspuuliesipuuliiteripuuliitospuulistapuuluokkapuulusikkapuulämmitteinenpuulämmityspuumassapuumateriaalipuumerkkipuunjalostuspuunjuuripuunkaarnapuunkaatopuunkaivajapuunkantopuunkorjuupuunkuoripuunkuorintapuunkylkipuunkyllästepuunkyllästyspuunkäyttöpuunlatvapuunlehtipuunoksapuunpalapuunpalanenpuunpilkontapuunrunkopuunsuojapuunsuoja-ainepuunsyypuuntaimipuuntuhoojapuuntuotantopuuntuottopuuntyöstöpuunuijapuupaalupuupalapuupalanenpuupalikkapuupalttoopuupaneelipuupenkkipuupiirrospuupinopuupintapuupistiäinenpuupohjapuupuhallinpuupuolapuuputkipuupyöräpuupääpuupökkelöpuupölkkypuuraaka-ainepuurajapuurakennepuurakennuspuurakenteinenpuuristipuuritiläpuurunkopuuruuvipuusahapuuseepuuseppäpuusilmäpuusiltapuusirkkelipuusohvapuusolupuuspriipuusuutaripuusylyspuusyypuusälepuusäleikköpuutalopuutappipuutarhapuutarhuripuutavarapuuteknologiapuuteollisuuspuutervapuutikkupuutolppapuutomaattipuutukipuutuolipuututkapuutyöpuutyökalupuu-ukkopuuvajapuuvapaapuuvarsipuuvartinenpuuvasarapuuveistospuuveitsipuuviilupuuvillapystypuupähkinäpuupääpuupäärynäpuupäätypuuraakapuurahapuurakennuspuurakennuspuuseppärautapuureunapuureunuspuuristinpuurunkopuuruusupuusahapuusaniaispuusantelipuusatulapuusaunapuusaunapuutselkäpuusetripuusiemenpuusilkkiäispuusisuspuusitruspuusitruunapuusivutuotepuusukupuusuojuspuususipuusydänpuusäästöpuutalvipuutarhatalvipuuvillatammipuutarvepuutarvikepuuteilipuutelapuuteljopuuteollisuuspuutikapuuttraakkipuutukipuutukkipuutulitikkupuutuntopuukasviuhripuuuittopuuumpipuuuppopuuuunipuuvaatepuuvaltapuuverhopuuveräjäpuuviikunapuuviilupuuvisapuuvyyhdinpuuydinpuuylispuuyöpuuöljypuu Show more arrow right From Proto-Finnic puu, from Proto-Uralic puwe. Cognates include Estonian puu, Karelian puu, Udmurt пу (pu) and Hungarian fa. Show more arrow right

Wikipedia

Tree In botany, a tree is a perennial plant with an elongated stem, or trunk, supporting branches and leaves in most species. In some usages, the definition of a tree may be narrower, including only woody plants with secondary growth, plants that are usable as lumber or plants above a specified height. In wider definitions, the taller palms, tree ferns, bananas, and bamboos are also trees. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puuni

puusi

puusi

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutani

puitani

puutasi

puitasi

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puitteni / puideni

puusi

puittesi / puidesi

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puihini

puuhusi

puihisi

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puissani

puussasi

puissasi

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puistani

puustasi

puistasi

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puilleni

puullesi

puillesi

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puillani

puullasi

puillasi

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puiltani

puultasi

puiltasi

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puikseni

puuksesi

puiksesi

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puinani

puunasi

puinasi

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puittani

puuttasi

puittasi

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puineni

-

puinesi

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puusi

puunsa

puuni

puusi

puunsa

Par

-ta

puutani

puutasi

puutansa / puutaan

puitani

puitasi

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puusi

puunsa

puitteni / puideni

puittesi / puidesi

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puuhusi

puuhunsa

puihini

puihisi

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puussasi

puussansa / puussaan

puissani

puissasi

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puustasi

puustansa / puustaan

puistani

puistasi

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puullesi

puullensa / puulleen

puilleni

puillesi

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puullasi

puullansa / puullaan

puillani

puillasi

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puultasi

puultansa / puultaan

puiltani

puiltasi

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puuksesi

puuksensa / puukseen

puikseni

puiksesi

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puunasi

puunansa / puunaan

puinani

puinasi

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puuttasi

puuttansa / puuttaan

puittani

puittasi

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puineni

puinesi

puinensa / puineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puumme

puunne

puunne

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutamme

puitamme

puutanne

puitanne

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puittemme / puidemme

puunne

puittenne / puidenne

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puihimme

puuhunne

puihinne

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puissamme

puussanne

puissanne

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puistamme

puustanne

puistanne

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puillemme

puullenne

puillenne

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puillamme

puullanne

puillanne

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puiltamme

puultanne

puiltanne

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puiksemme

puuksenne

puiksenne

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puinamme

puunanne

puinanne

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puittamme

puuttanne

puittanne

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puinemme

-

puinenne

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puunne

puunsa

puumme

puunne

puunsa

Par

-ta

puutamme

puutanne

puutansa / puutaan

puitamme

puitanne

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puunne

puunsa

puittemme / puidemme

puittenne / puidenne

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puuhunne

puuhunsa

puihimme

puihinne

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puussanne

puussansa / puussaan

puissamme

puissanne

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puustanne

puustansa / puustaan

puistamme

puistanne

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puullenne

puullensa / puulleen

puillemme

puillenne

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puullanne

puullansa / puullaan

puillamme

puillanne

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puultanne

puultansa / puultaan

puiltamme

puiltanne

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puuksenne

puuksensa / puukseen

puiksemme

puiksenne

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puunanne

puunansa / puunaan

puinamme

puinanne

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puuttanne

puuttansa / puuttaan

puittamme

puittanne

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puinemme

puinenne

puinensa / puineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept