logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

koivupuu, noun

Word analysis
koivupuu

koivupuu

koivupuu

Noun, Singular Nominative

koivu

Noun, Singular Nominative

+ puu

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

koivupuu

koivupuut

Par

-ta

koivupuuta

koivupuita

Gen

-n

koivupuun

koivupuitten / koivupuiden

Ill

mihin

koivupuuhun

koivupuihin

Ine

-ssa

koivupuussa

koivupuissa

Ela

-sta

koivupuusta

koivupuista

All

-lle

koivupuulle

koivupuille

Ade

-lla

koivupuulla

koivupuilla

Abl

-lta

koivupuulta

koivupuilta

Tra

-ksi

koivupuuksi

koivupuiksi

Ess

-na

koivupuuna

koivupuina

Abe

-tta

koivupuutta

koivupuitta

Com

-ne

-

koivupuine

Ins

-in

-

koivupuin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

koivupuu

koivupuut

Par

-ta

koivupuuta

koivupuita

Gen

-n

koivupuun

koivupuitten / koivupuiden

Ill

mihin

koivupuuhun

koivupuihin

Ine

-ssa

koivupuussa

koivupuissa

Ela

-sta

koivupuusta

koivupuista

All

-lle

koivupuulle

koivupuille

Ade

-lla

koivupuulla

koivupuilla

Abl

-lta

koivupuulta

koivupuilta

Tra

-ksi

koivupuuksi

koivupuiksi

Ess

-na

koivupuuna

koivupuina

Abe

-tta

koivupuutta

koivupuitta

Com

-ne

-

koivupuine

Ins

-in

-

koivupuin

Translations

Birch tree
Birch tree
birch wood
Show more arrow right

Wiktionary

birch tree Show more arrow right koivu +‎ puu Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

koivupuuni

koivupuuni

koivupuusi

koivupuusi

koivupuunsa

koivupuunsa

Par

-ta

koivupuutani

koivupuitani

koivupuutasi

koivupuitasi

koivupuutansa / koivupuutaan

koivupuitansa / koivupuitaan

Gen

-n

koivupuuni

koivupuitteni / koivupuideni

koivupuusi

koivupuittesi / koivupuidesi

koivupuunsa

koivupuittensa / koivupuidensa

Ill

mihin

koivupuuhuni

koivupuihini

koivupuuhusi

koivupuihisi

koivupuuhunsa

koivupuihinsa

Ine

-ssa

koivupuussani

koivupuissani

koivupuussasi

koivupuissasi

koivupuussansa / koivupuussaan

koivupuissansa / koivupuissaan

Ela

-sta

koivupuustani

koivupuistani

koivupuustasi

koivupuistasi

koivupuustansa / koivupuustaan

koivupuistansa / koivupuistaan

All

-lle

koivupuulleni

koivupuilleni

koivupuullesi

koivupuillesi

koivupuullensa / koivupuulleen

koivupuillensa / koivupuillean

Ade

-lla

koivupuullani

koivupuillani

koivupuullasi

koivupuillasi

koivupuullansa / koivupuullaan

koivupuillansa / koivupuillaan

Abl

-lta

koivupuultani

koivupuiltani

koivupuultasi

koivupuiltasi

koivupuultansa / koivupuultaan

koivupuiltansa / koivupuiltaan

Tra

-ksi

koivupuukseni

koivupuikseni

koivupuuksesi

koivupuiksesi

koivupuuksensa / koivupuukseen

koivupuiksensa / koivupuikseen

Ess

-na

koivupuunani

koivupuinani

koivupuunasi

koivupuinasi

koivupuunansa / koivupuunaan

koivupuinansa / koivupuinaan

Abe

-tta

koivupuuttani

koivupuittani

koivupuuttasi

koivupuittasi

koivupuuttansa / koivupuuttaan

koivupuittansa / koivupuittaan

Com

-ne

-

koivupuineni

-

koivupuinesi

-

koivupuinensa / koivupuineen

Singular

Plural

Nom

-

koivupuuni

koivupuusi

koivupuunsa

koivupuuni

koivupuusi

koivupuunsa

Par

-ta

koivupuutani

koivupuutasi

koivupuutansa / koivupuutaan

koivupuitani

koivupuitasi

koivupuitansa / koivupuitaan

Gen

-n

koivupuuni

koivupuusi

koivupuunsa

koivupuitteni / koivupuideni

koivupuittesi / koivupuidesi

koivupuittensa / koivupuidensa

Ill

mihin

koivupuuhuni

koivupuuhusi

koivupuuhunsa

koivupuihini

koivupuihisi

koivupuihinsa

Ine

-ssa

koivupuussani

koivupuussasi

koivupuussansa / koivupuussaan

koivupuissani

koivupuissasi

koivupuissansa / koivupuissaan

Ela

-sta

koivupuustani

koivupuustasi

koivupuustansa / koivupuustaan

koivupuistani

koivupuistasi

koivupuistansa / koivupuistaan

All

-lle

koivupuulleni

koivupuullesi

koivupuullensa / koivupuulleen

koivupuilleni

koivupuillesi

koivupuillensa / koivupuillean

Ade

-lla

koivupuullani

koivupuullasi

koivupuullansa / koivupuullaan

koivupuillani

koivupuillasi

koivupuillansa / koivupuillaan

Abl

-lta

koivupuultani

koivupuultasi

koivupuultansa / koivupuultaan

koivupuiltani

koivupuiltasi

koivupuiltansa / koivupuiltaan

Tra

-ksi

koivupuukseni

koivupuuksesi

koivupuuksensa / koivupuukseen

koivupuikseni

koivupuiksesi

koivupuiksensa / koivupuikseen

Ess

-na

koivupuunani

koivupuunasi

koivupuunansa / koivupuunaan

koivupuinani

koivupuinasi

koivupuinansa / koivupuinaan

Abe

-tta

koivupuuttani

koivupuuttasi

koivupuuttansa / koivupuuttaan

koivupuittani

koivupuittasi

koivupuittansa / koivupuittaan

Com

-ne

-

-

-

koivupuineni

koivupuinesi

koivupuinensa / koivupuineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

koivupuumme

koivupuumme

koivupuunne

koivupuunne

koivupuunsa

koivupuunsa

Par

-ta

koivupuutamme

koivupuitamme

koivupuutanne

koivupuitanne

koivupuutansa / koivupuutaan

koivupuitansa / koivupuitaan

Gen

-n

koivupuumme

koivupuittemme / koivupuidemme

koivupuunne

koivupuittenne / koivupuidenne

koivupuunsa

koivupuittensa / koivupuidensa

Ill

mihin

koivupuuhumme

koivupuihimme

koivupuuhunne

koivupuihinne

koivupuuhunsa

koivupuihinsa

Ine

-ssa

koivupuussamme

koivupuissamme

koivupuussanne

koivupuissanne

koivupuussansa / koivupuussaan

koivupuissansa / koivupuissaan

Ela

-sta

koivupuustamme

koivupuistamme

koivupuustanne

koivupuistanne

koivupuustansa / koivupuustaan

koivupuistansa / koivupuistaan

All

-lle

koivupuullemme

koivupuillemme

koivupuullenne

koivupuillenne

koivupuullensa / koivupuulleen

koivupuillensa / koivupuillean

Ade

-lla

koivupuullamme

koivupuillamme

koivupuullanne

koivupuillanne

koivupuullansa / koivupuullaan

koivupuillansa / koivupuillaan

Abl

-lta

koivupuultamme

koivupuiltamme

koivupuultanne

koivupuiltanne

koivupuultansa / koivupuultaan

koivupuiltansa / koivupuiltaan

Tra

-ksi

koivupuuksemme

koivupuiksemme

koivupuuksenne

koivupuiksenne

koivupuuksensa / koivupuukseen

koivupuiksensa / koivupuikseen

Ess

-na

koivupuunamme

koivupuinamme

koivupuunanne

koivupuinanne

koivupuunansa / koivupuunaan

koivupuinansa / koivupuinaan

Abe

-tta

koivupuuttamme

koivupuittamme

koivupuuttanne

koivupuittanne

koivupuuttansa / koivupuuttaan

koivupuittansa / koivupuittaan

Com

-ne

-

koivupuinemme

-

koivupuinenne

-

koivupuinensa / koivupuineen

Singular

Plural

Nom

-

koivupuumme

koivupuunne

koivupuunsa

koivupuumme

koivupuunne

koivupuunsa

Par

-ta

koivupuutamme

koivupuutanne

koivupuutansa / koivupuutaan

koivupuitamme

koivupuitanne

koivupuitansa / koivupuitaan

Gen

-n

koivupuumme

koivupuunne

koivupuunsa

koivupuittemme / koivupuidemme

koivupuittenne / koivupuidenne

koivupuittensa / koivupuidensa

Ill

mihin

koivupuuhumme

koivupuuhunne

koivupuuhunsa

koivupuihimme

koivupuihinne

koivupuihinsa

Ine

-ssa

koivupuussamme

koivupuussanne

koivupuussansa / koivupuussaan

koivupuissamme

koivupuissanne

koivupuissansa / koivupuissaan

Ela

-sta

koivupuustamme

koivupuustanne

koivupuustansa / koivupuustaan

koivupuistamme

koivupuistanne

koivupuistansa / koivupuistaan

All

-lle

koivupuullemme

koivupuullenne

koivupuullensa / koivupuulleen

koivupuillemme

koivupuillenne

koivupuillensa / koivupuillean

Ade

-lla

koivupuullamme

koivupuullanne

koivupuullansa / koivupuullaan

koivupuillamme

koivupuillanne

koivupuillansa / koivupuillaan

Abl

-lta

koivupuultamme

koivupuultanne

koivupuultansa / koivupuultaan

koivupuiltamme

koivupuiltanne

koivupuiltansa / koivupuiltaan

Tra

-ksi

koivupuuksemme

koivupuuksenne

koivupuuksensa / koivupuukseen

koivupuiksemme

koivupuiksenne

koivupuiksensa / koivupuikseen

Ess

-na

koivupuunamme

koivupuunanne

koivupuunansa / koivupuunaan

koivupuinamme

koivupuinanne

koivupuinansa / koivupuinaan

Abe

-tta

koivupuuttamme

koivupuuttanne

koivupuuttansa / koivupuuttaan

koivupuittamme

koivupuittanne

koivupuittansa / koivupuittaan

Com

-ne

-

-

-

koivupuinemme

koivupuinenne

koivupuinensa / koivupuineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

koivu

koivut

Par

-ta

koivua

koivuja

Gen

-n

koivun

koivujen

Ill

mihin

koivuun

koivuihin

Ine

-ssa

koivussa

koivuissa

Ela

-sta

koivusta

koivuista

All

-lle

koivulle

koivuille

Ade

-lla

koivulla

koivuilla

Abl

-lta

koivulta

koivuilta

Tra

-ksi

koivuksi

koivuiksi

Ess

-na

koivuna

koivuina

Abe

-tta

koivutta

koivuitta

Com

-ne

-

koivuine

Ins

-in

-

koivuin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

koivu

koivut

Par

-ta

koivua

koivuja

Gen

-n

koivun

koivujen

Ill

mihin

koivuun

koivuihin

Ine

-ssa

koivussa

koivuissa

Ela

-sta

koivusta

koivuista

All

-lle

koivulle

koivuille

Ade

-lla

koivulla

koivuilla

Abl

-lta

koivulta

koivuilta

Tra

-ksi

koivuksi

koivuiksi

Ess

-na

koivuna

koivuina

Abe

-tta

koivutta

koivuitta

Com

-ne

-

koivuine

Ins

-in

-

koivuin

Translations

birch koivu, raippa, raipparangaistus
Show more arrow right

Wiktionary

birch (deciduous tree) Show more arrow right koivikkoKoivukoivuinenKoivula Show more arrow right hieskoivujuhannuskoivukoivuallergiakoivufiikuskoivuhalkokoivuhaperokoivuhiirikoivukujakoivulautakoivumetsikkökoivumetsäKoivuniemen herrakoivuniemikoivunkantosienikoivunlehtikoivunlehtohaperokoivunlehväkoivunmahlakoivunoksakoivunpuistohaperokoivunritvakoivunrunkokoivunurpukoivunvarpukoivupuukoivurouskukoivuseitikkikoivusokerikoivutukkikoivuvanerikoivuvihtakoivuviilukoivuvinokaskoivuvitsakoivuvyöhykeloimukoivupihakoivurauduskoivuriippakoivuritvakoivutunturikoivuvaivaiskoivuvanerikoivuvastaskoivuvihdaskoivuvisakoivu Show more arrow right From Proto-Finnic koivu, from Proto-Uralic kojwa. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

koivuni

koivuni

koivusi

koivusi

koivunsa

koivunsa

Par

-ta

koivuani

koivujani

koivuasi

koivujasi

koivuansa / koivuaan

koivujansa / koivujaan

Gen

-n

koivuni

koivujeni

koivusi

koivujesi

koivunsa

koivujensa

Ill

mihin

koivuuni

koivuihini

koivuusi

koivuihisi

koivuunsa

koivuihinsa

Ine

-ssa

koivussani

koivuissani

koivussasi

koivuissasi

koivussansa / koivussaan

koivuissansa / koivuissaan

Ela

-sta

koivustani

koivuistani

koivustasi

koivuistasi

koivustansa / koivustaan

koivuistansa / koivuistaan

All

-lle

koivulleni

koivuilleni

koivullesi

koivuillesi

koivullensa / koivulleen

koivuillensa / koivuillean

Ade

-lla

koivullani

koivuillani

koivullasi

koivuillasi

koivullansa / koivullaan

koivuillansa / koivuillaan

Abl

-lta

koivultani

koivuiltani

koivultasi

koivuiltasi

koivultansa / koivultaan

koivuiltansa / koivuiltaan

Tra

-ksi

koivukseni

koivuikseni

koivuksesi

koivuiksesi

koivuksensa / koivukseen

koivuiksensa / koivuikseen

Ess

-na

koivunani

koivuinani

koivunasi

koivuinasi

koivunansa / koivunaan

koivuinansa / koivuinaan

Abe

-tta

koivuttani

koivuittani

koivuttasi

koivuittasi

koivuttansa / koivuttaan

koivuittansa / koivuittaan

Com

-ne

-

koivuineni

-

koivuinesi

-

koivuinensa / koivuineen

Singular

Plural

Nom

-

koivuni

koivusi

koivunsa

koivuni

koivusi

koivunsa

Par

-ta

koivuani

koivuasi

koivuansa / koivuaan

koivujani

koivujasi

koivujansa / koivujaan

Gen

-n

koivuni

koivusi

koivunsa

koivujeni

koivujesi

koivujensa

Ill

mihin

koivuuni

koivuusi

koivuunsa

koivuihini

koivuihisi

koivuihinsa

Ine

-ssa

koivussani

koivussasi

koivussansa / koivussaan

koivuissani

koivuissasi

koivuissansa / koivuissaan

Ela

-sta

koivustani

koivustasi

koivustansa / koivustaan

koivuistani

koivuistasi

koivuistansa / koivuistaan

All

-lle

koivulleni

koivullesi

koivullensa / koivulleen

koivuilleni

koivuillesi

koivuillensa / koivuillean

Ade

-lla

koivullani

koivullasi

koivullansa / koivullaan

koivuillani

koivuillasi

koivuillansa / koivuillaan

Abl

-lta

koivultani

koivultasi

koivultansa / koivultaan

koivuiltani

koivuiltasi

koivuiltansa / koivuiltaan

Tra

-ksi

koivukseni

koivuksesi

koivuksensa / koivukseen

koivuikseni

koivuiksesi

koivuiksensa / koivuikseen

Ess

-na

koivunani

koivunasi

koivunansa / koivunaan

koivuinani

koivuinasi

koivuinansa / koivuinaan

Abe

-tta

koivuttani

koivuttasi

koivuttansa / koivuttaan

koivuittani

koivuittasi

koivuittansa / koivuittaan

Com

-ne

-

-

-

koivuineni

koivuinesi

koivuinensa / koivuineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

koivumme

koivumme

koivunne

koivunne

koivunsa

koivunsa

Par

-ta

koivuamme

koivujamme

koivuanne

koivujanne

koivuansa / koivuaan

koivujansa / koivujaan

Gen

-n

koivumme

koivujemme

koivunne

koivujenne

koivunsa

koivujensa

Ill

mihin

koivuumme

koivuihimme

koivuunne

koivuihinne

koivuunsa

koivuihinsa

Ine

-ssa

koivussamme

koivuissamme

koivussanne

koivuissanne

koivussansa / koivussaan

koivuissansa / koivuissaan

Ela

-sta

koivustamme

koivuistamme

koivustanne

koivuistanne

koivustansa / koivustaan

koivuistansa / koivuistaan

All

-lle

koivullemme

koivuillemme

koivullenne

koivuillenne

koivullensa / koivulleen

koivuillensa / koivuillean

Ade

-lla

koivullamme

koivuillamme

koivullanne

koivuillanne

koivullansa / koivullaan

koivuillansa / koivuillaan

Abl

-lta

koivultamme

koivuiltamme

koivultanne

koivuiltanne

koivultansa / koivultaan

koivuiltansa / koivuiltaan

Tra

-ksi

koivuksemme

koivuiksemme

koivuksenne

koivuiksenne

koivuksensa / koivukseen

koivuiksensa / koivuikseen

Ess

-na

koivunamme

koivuinamme

koivunanne

koivuinanne

koivunansa / koivunaan

koivuinansa / koivuinaan

Abe

-tta

koivuttamme

koivuittamme

koivuttanne

koivuittanne

koivuttansa / koivuttaan

koivuittansa / koivuittaan

Com

-ne

-

koivuinemme

-

koivuinenne

-

koivuinensa / koivuineen

Singular

Plural

Nom

-

koivumme

koivunne

koivunsa

koivumme

koivunne

koivunsa

Par

-ta

koivuamme

koivuanne

koivuansa / koivuaan

koivujamme

koivujanne

koivujansa / koivujaan

Gen

-n

koivumme

koivunne

koivunsa

koivujemme

koivujenne

koivujensa

Ill

mihin

koivuumme

koivuunne

koivuunsa

koivuihimme

koivuihinne

koivuihinsa

Ine

-ssa

koivussamme

koivussanne

koivussansa / koivussaan

koivuissamme

koivuissanne

koivuissansa / koivuissaan

Ela

-sta

koivustamme

koivustanne

koivustansa / koivustaan

koivuistamme

koivuistanne

koivuistansa / koivuistaan

All

-lle

koivullemme

koivullenne

koivullensa / koivulleen

koivuillemme

koivuillenne

koivuillensa / koivuillean

Ade

-lla

koivullamme

koivullanne

koivullansa / koivullaan

koivuillamme

koivuillanne

koivuillansa / koivuillaan

Abl

-lta

koivultamme

koivultanne

koivultansa / koivultaan

koivuiltamme

koivuiltanne

koivuiltansa / koivuiltaan

Tra

-ksi

koivuksemme

koivuksenne

koivuksensa / koivukseen

koivuiksemme

koivuiksenne

koivuiksensa / koivuikseen

Ess

-na

koivunamme

koivunanne

koivunansa / koivunaan

koivuinamme

koivuinanne

koivuinansa / koivuinaan

Abe

-tta

koivuttamme

koivuttanne

koivuttansa / koivuttaan

koivuittamme

koivuittanne

koivuittansa / koivuittaan

Com

-ne

-

-

-

koivuinemme

koivuinenne

koivuinensa / koivuineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

Translations

wood puu, puut, puulaji, metsä, polttopuut, puumaila
tree puu
timber puu, puutavara, puut, metsä, hirsi, puusto
wooden
Show more arrow right

Wiktionary

tree Fin:kasvava puuEng:growing tree wood (material) (in compounds) wooden puuaines (technical)Fin:puu materiaalinaEng:wood as a material (in compounds) wooden (graph theory, computing theory) tree (data structure, connected acyclic graph) (golf) wood Show more arrow right Adjectives puinenpuisevapuumainenpuutonpuutunut Nouns puistopuitepuukkopuustopuutiainen Verbs puuduttaapuutua Adverbs puihin Idioms puun ja kuoren välissä Show more arrow right aarnipuuainespuuajopuuapinanleipäpuuappelsiinipuuaprikoosipuuarvopuubalsapuubinääripuueebenpuuelämänpuuemäpuuenergiapuugranaattiomenapuuhakepuuhavupuuhedelmäpuuhellapuuhikkoripuuhirsipuuhonkapuuhukkapuuiespuujakkipuujalkapuujalopuujohanneksenleipäpuujoulupuujuuripuujätepuujättöpuukaakaopuukaakinpuukaaripuukahvipuukaidepuukanelipuukangaspuutkannatinpuukapokkipuukarsikkopuukeittopuukelopuukerinpuutkestopuukesäpuukevätpuukiinapuukirsikkapuukitapuukitupuukoivupuukokkapuukolapuukolopuukonkelopuukonttipuukoolapuukorkkipuukriikunapuukuitupuukumipuukumiviikunapuukuusipuukvassiapuukynnyspuukäsipuukääpiöpuukölipuulaakeripuulahopuulehtipuuleipäpuuliekopuuliimapuulohikäärmepuuluomapuutluumupuumaailmapuumahonkipuumangrovepuumantelipuumantopuumassiivipuumetsäpuumittapuumulperipuumuovipuumuskottipuumäntypuuniinipuuniskapuunojapuutnuotiopuuoliivipuuomenapuuosapuilleenpaininpuupalmupuupanopuupaperipuupesimäpuupesäpuupienpuupihapuupiilipuupintapuupitkospuupitkospuutpluspuupoikkipuupolttopuupomeranssipuupropsipuupuistopuupuksipuupunapuupuolapuupuuainepuuainespuuaitapuuastiapuuesinepuuetikkapuuhaarukkapuuhakepuuhellapuuhelmipuuhevonenpuuhiilipuuhiokepuuhiomopuuhuonekalupuuhuvilapuuistutuspuujaksopuujalkapuujalostepuujumalapuujätepuukaasupuukaasutinpuukaiverruspuukalikkapuukankipuukannatinpuukappalepuukapulapuukapustapuukasapuukauhapuukauppapuukellaripuukemiapuukenkäpuukiipijäpuukirkkopuukoripuukoulupuukuitupuukujapuukuormapuulaakipuulaatikkopuulaatupuulajipuulastupuulattiapuulautanenpuulauttapuuleikkauspuuliesipuuliiteripuuliitospuulistapuuluokkapuulusikkapuulämmitteinenpuulämmityspuumassapuumateriaalipuumerkkipuunjalostuspuunjuuripuunkaarnapuunkaatopuunkaivajapuunkantopuunkorjuupuunkuoripuunkuorintapuunkylkipuunkyllästepuunkyllästyspuunkäyttöpuunlatvapuunlehtipuunoksapuunpalapuunpalanenpuunpilkontapuunrunkopuunsuojapuunsuoja-ainepuunsyypuuntaimipuuntuhoojapuuntuotantopuuntuottopuuntyöstöpuunuijapuupaalupuupalapuupalanenpuupalikkapuupalttoopuupaneelipuupenkkipuupiirrospuupinopuupintapuupistiäinenpuupohjapuupuhallinpuupuolapuuputkipuupyöräpuupääpuupökkelöpuupölkkypuuraaka-ainepuurajapuurakennepuurakennuspuurakenteinenpuuristipuuritiläpuurunkopuuruuvipuusahapuuseepuuseppäpuusilmäpuusiltapuusirkkelipuusohvapuusolupuuspriipuusuutaripuusylyspuusyypuusälepuusäleikköpuutalopuutappipuutarhapuutarhuripuutavarapuuteknologiapuuteollisuuspuutervapuutikkupuutolppapuutomaattipuutukipuutuolipuututkapuutyöpuutyökalupuu-ukkopuuvajapuuvapaapuuvarsipuuvartinenpuuvasarapuuveistospuuveitsipuuviilupuuvillapystypuupähkinäpuupääpuupäärynäpuupäätypuuraakapuurahapuurakennuspuurakennuspuuseppärautapuureunapuureunuspuuristinpuurunkopuuruusupuusahapuusaniaispuusantelipuusatulapuusaunapuusaunapuutselkäpuusetripuusiemenpuusilkkiäispuusisuspuusitruspuusitruunapuusivutuotepuusukupuusuojuspuususipuusydänpuusäästöpuutalvipuutarhatalvipuuvillatammipuutarvepuutarvikepuuteilipuutelapuuteljopuuteollisuuspuutikapuuttraakkipuutukipuutukkipuutulitikkupuutuntopuukasviuhripuuuittopuuumpipuuuppopuuuunipuuvaatepuuvaltapuuverhopuuveräjäpuuviikunapuuviilupuuvisapuuvyyhdinpuuydinpuuylispuuyöpuuöljypuu Show more arrow right From Proto-Finnic puu, from Proto-Uralic puwe. Cognates include Estonian puu, Karelian puu, Udmurt пу (pu) and Hungarian fa. Show more arrow right

Wikipedia

Tree In botany, a tree is a perennial plant with an elongated stem, or trunk, supporting branches and leaves in most species. In some usages, the definition of a tree may be narrower, including only woody plants with secondary growth, plants that are usable as lumber or plants above a specified height. In wider definitions, the taller palms, tree ferns, bananas, and bamboos are also trees. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puuni

puusi

puusi

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutani

puitani

puutasi

puitasi

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puitteni / puideni

puusi

puittesi / puidesi

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puihini

puuhusi

puihisi

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puissani

puussasi

puissasi

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puistani

puustasi

puistasi

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puilleni

puullesi

puillesi

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puillani

puullasi

puillasi

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puiltani

puultasi

puiltasi

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puikseni

puuksesi

puiksesi

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puinani

puunasi

puinasi

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puittani

puuttasi

puittasi

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puineni

-

puinesi

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puusi

puunsa

puuni

puusi

puunsa

Par

-ta

puutani

puutasi

puutansa / puutaan

puitani

puitasi

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puusi

puunsa

puitteni / puideni

puittesi / puidesi

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puuhusi

puuhunsa

puihini

puihisi

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puussasi

puussansa / puussaan

puissani

puissasi

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puustasi

puustansa / puustaan

puistani

puistasi

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puullesi

puullensa / puulleen

puilleni

puillesi

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puullasi

puullansa / puullaan

puillani

puillasi

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puultasi

puultansa / puultaan

puiltani

puiltasi

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puuksesi

puuksensa / puukseen

puikseni

puiksesi

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puunasi

puunansa / puunaan

puinani

puinasi

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puuttasi

puuttansa / puuttaan

puittani

puittasi

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puineni

puinesi

puinensa / puineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puumme

puunne

puunne

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutamme

puitamme

puutanne

puitanne

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puittemme / puidemme

puunne

puittenne / puidenne

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puihimme

puuhunne

puihinne

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puissamme

puussanne

puissanne

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puistamme

puustanne

puistanne

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puillemme

puullenne

puillenne

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puillamme

puullanne

puillanne

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puiltamme

puultanne

puiltanne

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puiksemme

puuksenne

puiksenne

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puinamme

puunanne

puinanne

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puittamme

puuttanne

puittanne

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puinemme

-

puinenne

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puunne

puunsa

puumme

puunne

puunsa

Par

-ta

puutamme

puutanne

puutansa / puutaan

puitamme

puitanne

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puunne

puunsa

puittemme / puidemme

puittenne / puidenne

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puuhunne

puuhunsa

puihimme

puihinne

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puussanne

puussansa / puussaan

puissamme

puissanne

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puustanne

puustansa / puustaan

puistamme

puistanne

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puullenne

puullensa / puulleen

puillemme

puillenne

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puullanne

puullansa / puullaan

puillamme

puillanne

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puultanne

puultansa / puultaan

puiltamme

puiltanne

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puuksenne

puuksensa / puukseen

puiksemme

puiksenne

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puunanne

puunansa / puunaan

puinamme

puinanne

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puuttanne

puuttansa / puuttaan

puittamme

puittanne

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puinemme

puinenne

puinensa / puineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept