logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

tukipuu, noun

Word analysis
tukipuu

tukipuu

tukipuu

Noun, Singular Nominative

tuki

Noun, Singular Nominative

+ puu

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tukipuu

tukipuut

Par

-ta

tukipuuta

tukipuita

Gen

-n

tukipuun

tukipuitten / tukipuiden

Ill

mihin

tukipuuhun

tukipuihin

Ine

-ssa

tukipuussa

tukipuissa

Ela

-sta

tukipuusta

tukipuista

All

-lle

tukipuulle

tukipuille

Ade

-lla

tukipuulla

tukipuilla

Abl

-lta

tukipuulta

tukipuilta

Tra

-ksi

tukipuuksi

tukipuiksi

Ess

-na

tukipuuna

tukipuina

Abe

-tta

tukipuutta

tukipuitta

Com

-ne

-

tukipuine

Ins

-in

-

tukipuin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tukipuu

tukipuut

Par

-ta

tukipuuta

tukipuita

Gen

-n

tukipuun

tukipuitten / tukipuiden

Ill

mihin

tukipuuhun

tukipuihin

Ine

-ssa

tukipuussa

tukipuissa

Ela

-sta

tukipuusta

tukipuista

All

-lle

tukipuulle

tukipuille

Ade

-lla

tukipuulla

tukipuilla

Abl

-lta

tukipuulta

tukipuilta

Tra

-ksi

tukipuuksi

tukipuiksi

Ess

-na

tukipuuna

tukipuina

Abe

-tta

tukipuutta

tukipuitta

Com

-ne

-

tukipuine

Ins

-in

-

tukipuin

support tree
batten shall
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tukipuuni

tukipuuni

tukipuusi

tukipuusi

tukipuunsa

tukipuunsa

Par

-ta

tukipuutani

tukipuitani

tukipuutasi

tukipuitasi

tukipuutansa / tukipuutaan

tukipuitansa / tukipuitaan

Gen

-n

tukipuuni

tukipuitteni / tukipuideni

tukipuusi

tukipuittesi / tukipuidesi

tukipuunsa

tukipuittensa / tukipuidensa

Ill

mihin

tukipuuhuni

tukipuihini

tukipuuhusi

tukipuihisi

tukipuuhunsa

tukipuihinsa

Ine

-ssa

tukipuussani

tukipuissani

tukipuussasi

tukipuissasi

tukipuussansa / tukipuussaan

tukipuissansa / tukipuissaan

Ela

-sta

tukipuustani

tukipuistani

tukipuustasi

tukipuistasi

tukipuustansa / tukipuustaan

tukipuistansa / tukipuistaan

All

-lle

tukipuulleni

tukipuilleni

tukipuullesi

tukipuillesi

tukipuullensa / tukipuulleen

tukipuillensa / tukipuillean

Ade

-lla

tukipuullani

tukipuillani

tukipuullasi

tukipuillasi

tukipuullansa / tukipuullaan

tukipuillansa / tukipuillaan

Abl

-lta

tukipuultani

tukipuiltani

tukipuultasi

tukipuiltasi

tukipuultansa / tukipuultaan

tukipuiltansa / tukipuiltaan

Tra

-ksi

tukipuukseni

tukipuikseni

tukipuuksesi

tukipuiksesi

tukipuuksensa / tukipuukseen

tukipuiksensa / tukipuikseen

Ess

-na

tukipuunani

tukipuinani

tukipuunasi

tukipuinasi

tukipuunansa / tukipuunaan

tukipuinansa / tukipuinaan

Abe

-tta

tukipuuttani

tukipuittani

tukipuuttasi

tukipuittasi

tukipuuttansa / tukipuuttaan

tukipuittansa / tukipuittaan

Com

-ne

-

tukipuineni

-

tukipuinesi

-

tukipuinensa / tukipuineen

Singular

Plural

Nom

-

tukipuuni

tukipuusi

tukipuunsa

tukipuuni

tukipuusi

tukipuunsa

Par

-ta

tukipuutani

tukipuutasi

tukipuutansa / tukipuutaan

tukipuitani

tukipuitasi

tukipuitansa / tukipuitaan

Gen

-n

tukipuuni

tukipuusi

tukipuunsa

tukipuitteni / tukipuideni

tukipuittesi / tukipuidesi

tukipuittensa / tukipuidensa

Ill

mihin

tukipuuhuni

tukipuuhusi

tukipuuhunsa

tukipuihini

tukipuihisi

tukipuihinsa

Ine

-ssa

tukipuussani

tukipuussasi

tukipuussansa / tukipuussaan

tukipuissani

tukipuissasi

tukipuissansa / tukipuissaan

Ela

-sta

tukipuustani

tukipuustasi

tukipuustansa / tukipuustaan

tukipuistani

tukipuistasi

tukipuistansa / tukipuistaan

All

-lle

tukipuulleni

tukipuullesi

tukipuullensa / tukipuulleen

tukipuilleni

tukipuillesi

tukipuillensa / tukipuillean

Ade

-lla

tukipuullani

tukipuullasi

tukipuullansa / tukipuullaan

tukipuillani

tukipuillasi

tukipuillansa / tukipuillaan

Abl

-lta

tukipuultani

tukipuultasi

tukipuultansa / tukipuultaan

tukipuiltani

tukipuiltasi

tukipuiltansa / tukipuiltaan

Tra

-ksi

tukipuukseni

tukipuuksesi

tukipuuksensa / tukipuukseen

tukipuikseni

tukipuiksesi

tukipuiksensa / tukipuikseen

Ess

-na

tukipuunani

tukipuunasi

tukipuunansa / tukipuunaan

tukipuinani

tukipuinasi

tukipuinansa / tukipuinaan

Abe

-tta

tukipuuttani

tukipuuttasi

tukipuuttansa / tukipuuttaan

tukipuittani

tukipuittasi

tukipuittansa / tukipuittaan

Com

-ne

-

-

-

tukipuineni

tukipuinesi

tukipuinensa / tukipuineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tukipuumme

tukipuumme

tukipuunne

tukipuunne

tukipuunsa

tukipuunsa

Par

-ta

tukipuutamme

tukipuitamme

tukipuutanne

tukipuitanne

tukipuutansa / tukipuutaan

tukipuitansa / tukipuitaan

Gen

-n

tukipuumme

tukipuittemme / tukipuidemme

tukipuunne

tukipuittenne / tukipuidenne

tukipuunsa

tukipuittensa / tukipuidensa

Ill

mihin

tukipuuhumme

tukipuihimme

tukipuuhunne

tukipuihinne

tukipuuhunsa

tukipuihinsa

Ine

-ssa

tukipuussamme

tukipuissamme

tukipuussanne

tukipuissanne

tukipuussansa / tukipuussaan

tukipuissansa / tukipuissaan

Ela

-sta

tukipuustamme

tukipuistamme

tukipuustanne

tukipuistanne

tukipuustansa / tukipuustaan

tukipuistansa / tukipuistaan

All

-lle

tukipuullemme

tukipuillemme

tukipuullenne

tukipuillenne

tukipuullensa / tukipuulleen

tukipuillensa / tukipuillean

Ade

-lla

tukipuullamme

tukipuillamme

tukipuullanne

tukipuillanne

tukipuullansa / tukipuullaan

tukipuillansa / tukipuillaan

Abl

-lta

tukipuultamme

tukipuiltamme

tukipuultanne

tukipuiltanne

tukipuultansa / tukipuultaan

tukipuiltansa / tukipuiltaan

Tra

-ksi

tukipuuksemme

tukipuiksemme

tukipuuksenne

tukipuiksenne

tukipuuksensa / tukipuukseen

tukipuiksensa / tukipuikseen

Ess

-na

tukipuunamme

tukipuinamme

tukipuunanne

tukipuinanne

tukipuunansa / tukipuunaan

tukipuinansa / tukipuinaan

Abe

-tta

tukipuuttamme

tukipuittamme

tukipuuttanne

tukipuittanne

tukipuuttansa / tukipuuttaan

tukipuittansa / tukipuittaan

Com

-ne

-

tukipuinemme

-

tukipuinenne

-

tukipuinensa / tukipuineen

Singular

Plural

Nom

-

tukipuumme

tukipuunne

tukipuunsa

tukipuumme

tukipuunne

tukipuunsa

Par

-ta

tukipuutamme

tukipuutanne

tukipuutansa / tukipuutaan

tukipuitamme

tukipuitanne

tukipuitansa / tukipuitaan

Gen

-n

tukipuumme

tukipuunne

tukipuunsa

tukipuittemme / tukipuidemme

tukipuittenne / tukipuidenne

tukipuittensa / tukipuidensa

Ill

mihin

tukipuuhumme

tukipuuhunne

tukipuuhunsa

tukipuihimme

tukipuihinne

tukipuihinsa

Ine

-ssa

tukipuussamme

tukipuussanne

tukipuussansa / tukipuussaan

tukipuissamme

tukipuissanne

tukipuissansa / tukipuissaan

Ela

-sta

tukipuustamme

tukipuustanne

tukipuustansa / tukipuustaan

tukipuistamme

tukipuistanne

tukipuistansa / tukipuistaan

All

-lle

tukipuullemme

tukipuullenne

tukipuullensa / tukipuulleen

tukipuillemme

tukipuillenne

tukipuillensa / tukipuillean

Ade

-lla

tukipuullamme

tukipuullanne

tukipuullansa / tukipuullaan

tukipuillamme

tukipuillanne

tukipuillansa / tukipuillaan

Abl

-lta

tukipuultamme

tukipuultanne

tukipuultansa / tukipuultaan

tukipuiltamme

tukipuiltanne

tukipuiltansa / tukipuiltaan

Tra

-ksi

tukipuuksemme

tukipuuksenne

tukipuuksensa / tukipuukseen

tukipuiksemme

tukipuiksenne

tukipuiksensa / tukipuikseen

Ess

-na

tukipuunamme

tukipuunanne

tukipuunansa / tukipuunaan

tukipuinamme

tukipuinanne

tukipuinansa / tukipuinaan

Abe

-tta

tukipuuttamme

tukipuuttanne

tukipuuttansa / tukipuuttaan

tukipuittamme

tukipuittanne

tukipuittansa / tukipuittaan

Com

-ne

-

-

-

tukipuinemme

tukipuinenne

tukipuinensa / tukipuineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tuki

tuet

Par

-ta

tukea

tukia

Gen

-n

tuen

tukien

Ill

mihin

tukeen

tukiin

Ine

-ssa

tuessa

tuissa

Ela

-sta

tuesta

tuista

All

-lle

tuelle

tuille

Ade

-lla

tuella

tuilla

Abl

-lta

tuelta

tuilta

Tra

-ksi

tueksi

tuiksi

Ess

-na

tukena

tukina

Abe

-tta

tuetta

tuitta

Com

-ne

-

tukine

Ins

-in

-

tuin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tuki

tuet

Par

-ta

tukea

tukia

Gen

-n

tuen

tukien

Ill

mihin

tukeen

tukiin

Ine

-ssa

tuessa

tuissa

Ela

-sta

tuesta

tuista

All

-lle

tuelle

tuille

Ade

-lla

tuella

tuilla

Abl

-lta

tuelta

tuilta

Tra

-ksi

tueksi

tuiksi

Ess

-na

tukena

tukina

Abe

-tta

tuetta

tuitta

Com

-ne

-

tukine

Ins

-in

-

tuin

support tuki, tukeminen, kannatus, kannatin, toimeentulo, tukipylväs
aid tuki, apu, apuväline, avustus, apukeino, avustaja
assistance apu, tuki, myötävaikutus
backing tausta, tuki, kannatus, peruutus, vahviste, vuoraus
rest lepo, rauha, lepotauko, lepohetki, noja, tuki
abutment tuki, kannatin, rajoittuminen, tukipilari, raja, sillan arkku
backup varmuuskopio, tuki, apu
strut tepastelu, tuki, kannatin
promotion edistäminen, myynninedistäminen, ylennys, yleneminen, tuki, mainos
brace ahdin, hammasraudat, pari, aaltosulje, tuki, vinotuki
supporter tukija, kannattaja, tuki, kannatin, huoltaja, elättäjä
reinforcement vahvistaminen, vahvike, vahvistuminen, jäykiste, tuki, lujike
tie solmio, side, kravatti, yhteys, tasapeli, tuki
prop potkuri, tuki, pönkkä, pönkittäjä, tukipylväs, tuki ja turva
maintenance huolto, ylläpito, kunnossapito, säilyttäminen, elatusapu, tuki
fulcrum tukipiste, tuki
buttress tukipilari, tuki
anchorage ankkuripaikka, ankkurointi, tuki, ankkurissa olo, luja pohja
patronage asiakassuhde, suojelus, kannatus, tukeminen, holhoaminen, tuki
purchase osto, hankinta, ostaminen, ostos, ote, tuki
reassurance varmuus, vahvistus, tuki, vakuuttelu, uusi varmuus, kohentunut luottamus
crutch kainalosauva, haara, haarukka, tuki, haarojen väli, haarakappale
push työntö, paine, ponnistus, painostus, tönäisy, tuki
shore ranta, rannikko, tuki, pönkkä
countenance kasvot, ilme, kasvojenilme, kannatus, tuki
uplift kohotus, olojen kohentaminen, mielenylennys, rohkaisu, tuki
hold ote, ruuma, lastiruuma, kiinnekohta, tuki, vaikutus
standard standardi, normi, taso, vaatimukset, mittapuu, tuki
stay oleskelu, vierailu, harus, lykkäys, oloaika, tuki
supporting
Show more arrow right
Europarl; OPUS; Europarl Parallel Corpus 7.0; Europarl8; TildeMODEL v1; OpenSubtitles2018.v3; Tatoeba Tuki on tärkeää saada nopeasti perille. Support needs to be delivered quickly. Tuki on välttämätöntä lapsen kehitykselle. Support is essential for a child's development. Tuki on tärkeä osa opiskelijan hyvinvointia. Support is an important part of student well-being. Myönnetty tuki voi olla tässä apuna. The awarded support could be a step towards this. Tuki auttaa monia ihmisiä pääsemään vaikeuksien yli. Assistance helps many people to overcome difficulties. Tämä on tukihenkilösi. This is your sponsor. Bob on tukiopettajamme. Bob's our PE teacher. Antaa tuillepas! Give to support! James on nyt tukimieheni. James is my wingman now. Olen hänen tukihenkilönsä. How do you know her? Show more arrow right

Wiktionary

support back, backing Fin:Jos joskus tarvitset apua, niin pyydä. Tiedät, että sinulla on minun tukeni.Eng:If you ever need help, just ask. You know I have your back. strut, prop, crutch (social) allowance, dole, benefit Fin:Katja nostaa tukia.Eng:Katja is on the dole (lit. "withdraws allowances"). Show more arrow right From Proto-Finnic tuki. Ultimate origin unknown, but cognate to Estonian tugi, Ingrian tuki, Karelian tuki, Veps tugi, Votic tugõ, and Livonian tiʼg. Show more arrow right

Wikipedia

Subsidy A subsidy or government incentive is a form of financial aid or support extended to an economic sector (business, or individual) generally with the aim of promoting economic and social policy. Although commonly extended from the government, the term subsidy can relate to any type of support – for example from NGOs or as implicit subsidies. Subsidies come in various forms including: direct (cash grants, interest-free loans) and indirect (tax breaks, insurance, low-interest loans, accelerated depreciation, rent rebates). Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tukeni

tukeni

tukesi

tukesi

tukensa

tukensa

Par

-ta

tukeani

tukiani

tukeasi

tukiasi

tukeansa / tukeaan

tukiansa / tukiaan

Gen

-n

tukeni

tukieni

tukesi

tukiesi

tukensa

tukiensa

Ill

mihin

tukeeni

tukiini

tukeesi

tukiisi

tukeensa

tukiinsa

Ine

-ssa

tuessani

tuissani

tuessasi

tuissasi

tuessansa / tuessaan

tuissansa / tuissaan

Ela

-sta

tuestani

tuistani

tuestasi

tuistasi

tuestansa / tuestaan

tuistansa / tuistaan

All

-lle

tuelleni

tuilleni

tuellesi

tuillesi

tuellensa / tuelleen

tuillensa / tuillean

Ade

-lla

tuellani

tuillani

tuellasi

tuillasi

tuellansa / tuellaan

tuillansa / tuillaan

Abl

-lta

tueltani

tuiltani

tueltasi

tuiltasi

tueltansa / tueltaan

tuiltansa / tuiltaan

Tra

-ksi

tuekseni

tuikseni

tueksesi

tuiksesi

tueksensa / tuekseen

tuiksensa / tuikseen

Ess

-na

tukenani

tukinani

tukenasi

tukinasi

tukenansa / tukenaan

tukinansa / tukinaan

Abe

-tta

tuettani

tuittani

tuettasi

tuittasi

tuettansa / tuettaan

tuittansa / tuittaan

Com

-ne

-

tukineni

-

tukinesi

-

tukinensa / tukineen

Singular

Plural

Nom

-

tukeni

tukesi

tukensa

tukeni

tukesi

tukensa

Par

-ta

tukeani

tukeasi

tukeansa / tukeaan

tukiani

tukiasi

tukiansa / tukiaan

Gen

-n

tukeni

tukesi

tukensa

tukieni

tukiesi

tukiensa

Ill

mihin

tukeeni

tukeesi

tukeensa

tukiini

tukiisi

tukiinsa

Ine

-ssa

tuessani

tuessasi

tuessansa / tuessaan

tuissani

tuissasi

tuissansa / tuissaan

Ela

-sta

tuestani

tuestasi

tuestansa / tuestaan

tuistani

tuistasi

tuistansa / tuistaan

All

-lle

tuelleni

tuellesi

tuellensa / tuelleen

tuilleni

tuillesi

tuillensa / tuillean

Ade

-lla

tuellani

tuellasi

tuellansa / tuellaan

tuillani

tuillasi

tuillansa / tuillaan

Abl

-lta

tueltani

tueltasi

tueltansa / tueltaan

tuiltani

tuiltasi

tuiltansa / tuiltaan

Tra

-ksi

tuekseni

tueksesi

tueksensa / tuekseen

tuikseni

tuiksesi

tuiksensa / tuikseen

Ess

-na

tukenani

tukenasi

tukenansa / tukenaan

tukinani

tukinasi

tukinansa / tukinaan

Abe

-tta

tuettani

tuettasi

tuettansa / tuettaan

tuittani

tuittasi

tuittansa / tuittaan

Com

-ne

-

-

-

tukineni

tukinesi

tukinensa / tukineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tukemme

tukemme

tukenne

tukenne

tukensa

tukensa

Par

-ta

tukeamme

tukiamme

tukeanne

tukianne

tukeansa / tukeaan

tukiansa / tukiaan

Gen

-n

tukemme

tukiemme

tukenne

tukienne

tukensa

tukiensa

Ill

mihin

tukeemme

tukiimme

tukeenne

tukiinne

tukeensa

tukiinsa

Ine

-ssa

tuessamme

tuissamme

tuessanne

tuissanne

tuessansa / tuessaan

tuissansa / tuissaan

Ela

-sta

tuestamme

tuistamme

tuestanne

tuistanne

tuestansa / tuestaan

tuistansa / tuistaan

All

-lle

tuellemme

tuillemme

tuellenne

tuillenne

tuellensa / tuelleen

tuillensa / tuillean

Ade

-lla

tuellamme

tuillamme

tuellanne

tuillanne

tuellansa / tuellaan

tuillansa / tuillaan

Abl

-lta

tueltamme

tuiltamme

tueltanne

tuiltanne

tueltansa / tueltaan

tuiltansa / tuiltaan

Tra

-ksi

tueksemme

tuiksemme

tueksenne

tuiksenne

tueksensa / tuekseen

tuiksensa / tuikseen

Ess

-na

tukenamme

tukinamme

tukenanne

tukinanne

tukenansa / tukenaan

tukinansa / tukinaan

Abe

-tta

tuettamme

tuittamme

tuettanne

tuittanne

tuettansa / tuettaan

tuittansa / tuittaan

Com

-ne

-

tukinemme

-

tukinenne

-

tukinensa / tukineen

Singular

Plural

Nom

-

tukemme

tukenne

tukensa

tukemme

tukenne

tukensa

Par

-ta

tukeamme

tukeanne

tukeansa / tukeaan

tukiamme

tukianne

tukiansa / tukiaan

Gen

-n

tukemme

tukenne

tukensa

tukiemme

tukienne

tukiensa

Ill

mihin

tukeemme

tukeenne

tukeensa

tukiimme

tukiinne

tukiinsa

Ine

-ssa

tuessamme

tuessanne

tuessansa / tuessaan

tuissamme

tuissanne

tuissansa / tuissaan

Ela

-sta

tuestamme

tuestanne

tuestansa / tuestaan

tuistamme

tuistanne

tuistansa / tuistaan

All

-lle

tuellemme

tuellenne

tuellensa / tuelleen

tuillemme

tuillenne

tuillensa / tuillean

Ade

-lla

tuellamme

tuellanne

tuellansa / tuellaan

tuillamme

tuillanne

tuillansa / tuillaan

Abl

-lta

tueltamme

tueltanne

tueltansa / tueltaan

tuiltamme

tuiltanne

tuiltansa / tuiltaan

Tra

-ksi

tueksemme

tueksenne

tueksensa / tuekseen

tuiksemme

tuiksenne

tuiksensa / tuikseen

Ess

-na

tukenamme

tukenanne

tukenansa / tukenaan

tukinamme

tukinanne

tukinansa / tukinaan

Abe

-tta

tuettamme

tuettanne

tuettansa / tuettaan

tuittamme

tuittanne

tuittansa / tuittaan

Com

-ne

-

-

-

tukinemme

tukinenne

tukinensa / tukineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

wood puu, puut, puulaji, metsä, polttopuut, puumaila
tree puu
timber puu, puutavara, puut, metsä, hirsi, puusto
wooden
Show more arrow right
Tatoeba; Europarl; OpenSubtitles2018.v3 Puu heiluu tuulessa. The tree sways in the wind. Puu kasvaa nopeasti. The tree grows quickly. Puu on suuri ja vanha. The tree is large and old. Pidä puusi... Pick up sticks. Vahaan puusi. I wax your wood. Puusi odottaa. Yes I'm guarding your tree. Sinun puusi... Your trees. Tuo on puumme. That's our tree. Nimeätkö puusi? You name your tree? Paina puuta. Thank you very much. Show more arrow right

Wiktionary

tree Fin:kasvava puuEng:growing tree wood (material) (in compounds) wooden puuaines (technical)Fin:puu materiaalinaEng:wood as a material (in compounds) wooden (graph theory, computing theory) tree (data structure, connected acyclic graph) (golf) wood Show more arrow right Adjectives puinenpuisevapuumainenpuutonpuutunut Nouns puistopuitepuukkopuustopuutiainen Verbs puuduttaapuutua Adverbs puihin Idioms puun ja kuoren välissä Show more arrow right aarnipuuainespuuajopuuapinanleipäpuuappelsiinipuuaprikoosipuuarvopuubalsapuubinääripuueebenpuuelämänpuuemäpuuenergiapuugranaattiomenapuuhakepuuhavupuuhedelmäpuuhellapuuhikkoripuuhirsipuuhonkapuuhukkapuuiespuujakkipuujalkapuujalopuujohanneksenleipäpuujoulupuujuuripuujätepuujättöpuukaakaopuukaakinpuukaaripuukahvipuukaidepuukanelipuukangaspuutkannatinpuukapokkipuukarsikkopuukeittopuukelopuukerinpuutkestopuukesäpuukevätpuukiinapuukirsikkapuukitapuukitupuukoivupuukokkapuukolapuukolopuukonkelopuukonttipuukoolapuukorkkipuukriikunapuukuitupuukumipuukumiviikunapuukuusipuukvassiapuukynnyspuukäsipuukääpiöpuukölipuulaakeripuulahopuulehtipuuleipäpuuliekopuuliimapuulohikäärmepuuluomapuutluumupuumaailmapuumahonkipuumangrovepuumantelipuumantopuumassiivipuumetsäpuumittapuumulperipuumuovipuumuskottipuumäntypuuniinipuuniskapuunojapuutnuotiopuuoliivipuuomenapuuosapuilleenpaininpuupalmupuupanopuupaperipuupesimäpuupesäpuupienpuupihapuupiilipuupintapuupitkospuupitkospuutpluspuupoikkipuupolttopuupomeranssipuupropsipuupuistopuupuksipuupunapuupuolapuupuuainepuuainespuuaitapuuastiapuuesinepuuetikkapuuhaarukkapuuhakepuuhellapuuhelmipuuhevonenpuuhiilipuuhiokepuuhiomopuuhuonekalupuuhuvilapuuistutuspuujaksopuujalkapuujalostepuujumalapuujätepuukaasupuukaasutinpuukaiverruspuukalikkapuukankipuukannatinpuukappalepuukapulapuukapustapuukasapuukauhapuukauppapuukellaripuukemiapuukenkäpuukiipijäpuukirkkopuukoripuukoulupuukuitupuukujapuukuormapuulaakipuulaatikkopuulaatupuulajipuulastupuulattiapuulautanenpuulauttapuuleikkauspuuliesipuuliiteripuuliitospuulistapuuluokkapuulusikkapuulämmitteinenpuulämmityspuumassapuumateriaalipuumerkkipuunjalostuspuunjuuripuunkaarnapuunkaatopuunkaivajapuunkantopuunkorjuupuunkuoripuunkuorintapuunkylkipuunkyllästepuunkyllästyspuunkäyttöpuunlatvapuunlehtipuunoksapuunpalapuunpalanenpuunpilkontapuunrunkopuunsuojapuunsuoja-ainepuunsyypuuntaimipuuntuhoojapuuntuotantopuuntuottopuuntyöstöpuunuijapuupaalupuupalapuupalanenpuupalikkapuupalttoopuupaneelipuupenkkipuupiirrospuupinopuupintapuupistiäinenpuupohjapuupuhallinpuupuolapuuputkipuupyöräpuupääpuupökkelöpuupölkkypuuraaka-ainepuurajapuurakennepuurakennuspuurakenteinenpuuristipuuritiläpuurunkopuuruuvipuusahapuuseepuuseppäpuusilmäpuusiltapuusirkkelipuusohvapuusolupuuspriipuusuutaripuusylyspuusyypuusälepuusäleikköpuutalopuutappipuutarhapuutarhuripuutavarapuuteknologiapuuteollisuuspuutervapuutikkupuutolppapuutomaattipuutukipuutuolipuututkapuutyöpuutyökalupuu-ukkopuuvajapuuvapaapuuvarsipuuvartinenpuuvasarapuuveistospuuveitsipuuviilupuuvillapystypuupähkinäpuupääpuupäärynäpuupäätypuuraakapuurahapuurakennuspuurakennuspuuseppärautapuureunapuureunuspuuristinpuurunkopuuruusupuusahapuusaniaispuusantelipuusatulapuusaunapuusaunapuutselkäpuusetripuusiemenpuusilkkiäispuusisuspuusitruspuusitruunapuusivutuotepuusukupuusuojuspuususipuusydänpuusäästöpuutalvipuutarhatalvipuuvillatammipuutarvepuutarvikepuuteilipuutelapuuteljopuuteollisuuspuutikapuuttraakkipuutukipuutukkipuutulitikkupuutuntopuukasviuhripuuuittopuuumpipuuuppopuuuunipuuvaatepuuvaltapuuverhopuuveräjäpuuviikunapuuviilupuuvisapuuvyyhdinpuuydinpuuylispuuyöpuuöljypuu Show more arrow right From Proto-Finnic puu, from Proto-Uralic puwe. Cognates include Estonian puu, Karelian puu, Udmurt пу (pu) and Hungarian fa. Show more arrow right

Wikipedia

Tree In botany, a tree is a perennial plant with an elongated stem, or trunk, supporting branches and leaves in most species. In some usages, the definition of a tree may be narrower, including only woody plants with secondary growth, plants that are usable as lumber or plants above a specified height. In wider definitions, the taller palms, tree ferns, bananas, and bamboos are also trees. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puuni

puusi

puusi

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutani

puitani

puutasi

puitasi

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puitteni / puideni

puusi

puittesi / puidesi

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puihini

puuhusi

puihisi

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puissani

puussasi

puissasi

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puistani

puustasi

puistasi

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puilleni

puullesi

puillesi

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puillani

puullasi

puillasi

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puiltani

puultasi

puiltasi

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puikseni

puuksesi

puiksesi

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puinani

puunasi

puinasi

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puittani

puuttasi

puittasi

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puineni

-

puinesi

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puusi

puunsa

puuni

puusi

puunsa

Par

-ta

puutani

puutasi

puutansa / puutaan

puitani

puitasi

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puusi

puunsa

puitteni / puideni

puittesi / puidesi

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puuhusi

puuhunsa

puihini

puihisi

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puussasi

puussansa / puussaan

puissani

puissasi

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puustasi

puustansa / puustaan

puistani

puistasi

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puullesi

puullensa / puulleen

puilleni

puillesi

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puullasi

puullansa / puullaan

puillani

puillasi

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puultasi

puultansa / puultaan

puiltani

puiltasi

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puuksesi

puuksensa / puukseen

puikseni

puiksesi

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puunasi

puunansa / puunaan

puinani

puinasi

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puuttasi

puuttansa / puuttaan

puittani

puittasi

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puineni

puinesi

puinensa / puineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puumme

puunne

puunne

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutamme

puitamme

puutanne

puitanne

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puittemme / puidemme

puunne

puittenne / puidenne

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puihimme

puuhunne

puihinne

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puissamme

puussanne

puissanne

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puistamme

puustanne

puistanne

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puillemme

puullenne

puillenne

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puillamme

puullanne

puillanne

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puiltamme

puultanne

puiltanne

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puiksemme

puuksenne

puiksenne

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puinamme

puunanne

puinanne

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puittamme

puuttanne

puittanne

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puinemme

-

puinenne

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puunne

puunsa

puumme

puunne

puunsa

Par

-ta

puutamme

puutanne

puutansa / puutaan

puitamme

puitanne

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puunne

puunsa

puittemme / puidemme

puittenne / puidenne

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puuhunne

puuhunsa

puihimme

puihinne

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puussanne

puussansa / puussaan

puissamme

puissanne

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puustanne

puustansa / puustaan

puistamme

puistanne

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puullenne

puullensa / puulleen

puillemme

puillenne

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puullanne

puullansa / puullaan

puillamme

puillanne

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puultanne

puultansa / puultaan

puiltamme

puiltanne

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puuksenne

puuksensa / puukseen

puiksemme

puiksenne

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puunanne

puunansa / puunaan

puinamme

puinanne

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puuttanne

puuttansa / puuttaan

puittamme

puittanne

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puinemme

puinenne

puinensa / puineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept