logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

hukkapuu, noun

Word analysis
hukkapuu

hukkapuu

hukkapuu

Noun, Singular Nominative

hukka

Noun, Singular Nominative

+ puu

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

hukkapuu

hukkapuut

Par

-ta

hukkapuuta

hukkapuita

Gen

-n

hukkapuun

hukkapuitten / hukkapuiden

Ill

mihin

hukkapuuhun

hukkapuihin

Ine

-ssa

hukkapuussa

hukkapuissa

Ela

-sta

hukkapuusta

hukkapuista

All

-lle

hukkapuulle

hukkapuille

Ade

-lla

hukkapuulla

hukkapuilla

Abl

-lta

hukkapuulta

hukkapuilta

Tra

-ksi

hukkapuuksi

hukkapuiksi

Ess

-na

hukkapuuna

hukkapuina

Abe

-tta

hukkapuutta

hukkapuitta

Com

-ne

-

hukkapuine

Ins

-in

-

hukkapuin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

hukkapuu

hukkapuut

Par

-ta

hukkapuuta

hukkapuita

Gen

-n

hukkapuun

hukkapuitten / hukkapuiden

Ill

mihin

hukkapuuhun

hukkapuihin

Ine

-ssa

hukkapuussa

hukkapuissa

Ela

-sta

hukkapuusta

hukkapuista

All

-lle

hukkapuulle

hukkapuille

Ade

-lla

hukkapuulla

hukkapuilla

Abl

-lta

hukkapuulta

hukkapuilta

Tra

-ksi

hukkapuuksi

hukkapuiksi

Ess

-na

hukkapuuna

hukkapuina

Abe

-tta

hukkapuutta

hukkapuitta

Com

-ne

-

hukkapuine

Ins

-in

-

hukkapuin

wastewood
hukkapuu
Show more arrow right

Wiktionary

waste wood Show more arrow right hukka +‎ puu Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

hukkapuuni

hukkapuuni

hukkapuusi

hukkapuusi

hukkapuunsa

hukkapuunsa

Par

-ta

hukkapuutani

hukkapuitani

hukkapuutasi

hukkapuitasi

hukkapuutansa / hukkapuutaan

hukkapuitansa / hukkapuitaan

Gen

-n

hukkapuuni

hukkapuitteni / hukkapuideni

hukkapuusi

hukkapuittesi / hukkapuidesi

hukkapuunsa

hukkapuittensa / hukkapuidensa

Ill

mihin

hukkapuuhuni

hukkapuihini

hukkapuuhusi

hukkapuihisi

hukkapuuhunsa

hukkapuihinsa

Ine

-ssa

hukkapuussani

hukkapuissani

hukkapuussasi

hukkapuissasi

hukkapuussansa / hukkapuussaan

hukkapuissansa / hukkapuissaan

Ela

-sta

hukkapuustani

hukkapuistani

hukkapuustasi

hukkapuistasi

hukkapuustansa / hukkapuustaan

hukkapuistansa / hukkapuistaan

All

-lle

hukkapuulleni

hukkapuilleni

hukkapuullesi

hukkapuillesi

hukkapuullensa / hukkapuulleen

hukkapuillensa / hukkapuillean

Ade

-lla

hukkapuullani

hukkapuillani

hukkapuullasi

hukkapuillasi

hukkapuullansa / hukkapuullaan

hukkapuillansa / hukkapuillaan

Abl

-lta

hukkapuultani

hukkapuiltani

hukkapuultasi

hukkapuiltasi

hukkapuultansa / hukkapuultaan

hukkapuiltansa / hukkapuiltaan

Tra

-ksi

hukkapuukseni

hukkapuikseni

hukkapuuksesi

hukkapuiksesi

hukkapuuksensa / hukkapuukseen

hukkapuiksensa / hukkapuikseen

Ess

-na

hukkapuunani

hukkapuinani

hukkapuunasi

hukkapuinasi

hukkapuunansa / hukkapuunaan

hukkapuinansa / hukkapuinaan

Abe

-tta

hukkapuuttani

hukkapuittani

hukkapuuttasi

hukkapuittasi

hukkapuuttansa / hukkapuuttaan

hukkapuittansa / hukkapuittaan

Com

-ne

-

hukkapuineni

-

hukkapuinesi

-

hukkapuinensa / hukkapuineen

Singular

Plural

Nom

-

hukkapuuni

hukkapuusi

hukkapuunsa

hukkapuuni

hukkapuusi

hukkapuunsa

Par

-ta

hukkapuutani

hukkapuutasi

hukkapuutansa / hukkapuutaan

hukkapuitani

hukkapuitasi

hukkapuitansa / hukkapuitaan

Gen

-n

hukkapuuni

hukkapuusi

hukkapuunsa

hukkapuitteni / hukkapuideni

hukkapuittesi / hukkapuidesi

hukkapuittensa / hukkapuidensa

Ill

mihin

hukkapuuhuni

hukkapuuhusi

hukkapuuhunsa

hukkapuihini

hukkapuihisi

hukkapuihinsa

Ine

-ssa

hukkapuussani

hukkapuussasi

hukkapuussansa / hukkapuussaan

hukkapuissani

hukkapuissasi

hukkapuissansa / hukkapuissaan

Ela

-sta

hukkapuustani

hukkapuustasi

hukkapuustansa / hukkapuustaan

hukkapuistani

hukkapuistasi

hukkapuistansa / hukkapuistaan

All

-lle

hukkapuulleni

hukkapuullesi

hukkapuullensa / hukkapuulleen

hukkapuilleni

hukkapuillesi

hukkapuillensa / hukkapuillean

Ade

-lla

hukkapuullani

hukkapuullasi

hukkapuullansa / hukkapuullaan

hukkapuillani

hukkapuillasi

hukkapuillansa / hukkapuillaan

Abl

-lta

hukkapuultani

hukkapuultasi

hukkapuultansa / hukkapuultaan

hukkapuiltani

hukkapuiltasi

hukkapuiltansa / hukkapuiltaan

Tra

-ksi

hukkapuukseni

hukkapuuksesi

hukkapuuksensa / hukkapuukseen

hukkapuikseni

hukkapuiksesi

hukkapuiksensa / hukkapuikseen

Ess

-na

hukkapuunani

hukkapuunasi

hukkapuunansa / hukkapuunaan

hukkapuinani

hukkapuinasi

hukkapuinansa / hukkapuinaan

Abe

-tta

hukkapuuttani

hukkapuuttasi

hukkapuuttansa / hukkapuuttaan

hukkapuittani

hukkapuittasi

hukkapuittansa / hukkapuittaan

Com

-ne

-

-

-

hukkapuineni

hukkapuinesi

hukkapuinensa / hukkapuineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

hukkapuumme

hukkapuumme

hukkapuunne

hukkapuunne

hukkapuunsa

hukkapuunsa

Par

-ta

hukkapuutamme

hukkapuitamme

hukkapuutanne

hukkapuitanne

hukkapuutansa / hukkapuutaan

hukkapuitansa / hukkapuitaan

Gen

-n

hukkapuumme

hukkapuittemme / hukkapuidemme

hukkapuunne

hukkapuittenne / hukkapuidenne

hukkapuunsa

hukkapuittensa / hukkapuidensa

Ill

mihin

hukkapuuhumme

hukkapuihimme

hukkapuuhunne

hukkapuihinne

hukkapuuhunsa

hukkapuihinsa

Ine

-ssa

hukkapuussamme

hukkapuissamme

hukkapuussanne

hukkapuissanne

hukkapuussansa / hukkapuussaan

hukkapuissansa / hukkapuissaan

Ela

-sta

hukkapuustamme

hukkapuistamme

hukkapuustanne

hukkapuistanne

hukkapuustansa / hukkapuustaan

hukkapuistansa / hukkapuistaan

All

-lle

hukkapuullemme

hukkapuillemme

hukkapuullenne

hukkapuillenne

hukkapuullensa / hukkapuulleen

hukkapuillensa / hukkapuillean

Ade

-lla

hukkapuullamme

hukkapuillamme

hukkapuullanne

hukkapuillanne

hukkapuullansa / hukkapuullaan

hukkapuillansa / hukkapuillaan

Abl

-lta

hukkapuultamme

hukkapuiltamme

hukkapuultanne

hukkapuiltanne

hukkapuultansa / hukkapuultaan

hukkapuiltansa / hukkapuiltaan

Tra

-ksi

hukkapuuksemme

hukkapuiksemme

hukkapuuksenne

hukkapuiksenne

hukkapuuksensa / hukkapuukseen

hukkapuiksensa / hukkapuikseen

Ess

-na

hukkapuunamme

hukkapuinamme

hukkapuunanne

hukkapuinanne

hukkapuunansa / hukkapuunaan

hukkapuinansa / hukkapuinaan

Abe

-tta

hukkapuuttamme

hukkapuittamme

hukkapuuttanne

hukkapuittanne

hukkapuuttansa / hukkapuuttaan

hukkapuittansa / hukkapuittaan

Com

-ne

-

hukkapuinemme

-

hukkapuinenne

-

hukkapuinensa / hukkapuineen

Singular

Plural

Nom

-

hukkapuumme

hukkapuunne

hukkapuunsa

hukkapuumme

hukkapuunne

hukkapuunsa

Par

-ta

hukkapuutamme

hukkapuutanne

hukkapuutansa / hukkapuutaan

hukkapuitamme

hukkapuitanne

hukkapuitansa / hukkapuitaan

Gen

-n

hukkapuumme

hukkapuunne

hukkapuunsa

hukkapuittemme / hukkapuidemme

hukkapuittenne / hukkapuidenne

hukkapuittensa / hukkapuidensa

Ill

mihin

hukkapuuhumme

hukkapuuhunne

hukkapuuhunsa

hukkapuihimme

hukkapuihinne

hukkapuihinsa

Ine

-ssa

hukkapuussamme

hukkapuussanne

hukkapuussansa / hukkapuussaan

hukkapuissamme

hukkapuissanne

hukkapuissansa / hukkapuissaan

Ela

-sta

hukkapuustamme

hukkapuustanne

hukkapuustansa / hukkapuustaan

hukkapuistamme

hukkapuistanne

hukkapuistansa / hukkapuistaan

All

-lle

hukkapuullemme

hukkapuullenne

hukkapuullensa / hukkapuulleen

hukkapuillemme

hukkapuillenne

hukkapuillensa / hukkapuillean

Ade

-lla

hukkapuullamme

hukkapuullanne

hukkapuullansa / hukkapuullaan

hukkapuillamme

hukkapuillanne

hukkapuillansa / hukkapuillaan

Abl

-lta

hukkapuultamme

hukkapuultanne

hukkapuultansa / hukkapuultaan

hukkapuiltamme

hukkapuiltanne

hukkapuiltansa / hukkapuiltaan

Tra

-ksi

hukkapuuksemme

hukkapuuksenne

hukkapuuksensa / hukkapuukseen

hukkapuiksemme

hukkapuiksenne

hukkapuiksensa / hukkapuikseen

Ess

-na

hukkapuunamme

hukkapuunanne

hukkapuunansa / hukkapuunaan

hukkapuinamme

hukkapuinanne

hukkapuinansa / hukkapuinaan

Abe

-tta

hukkapuuttamme

hukkapuuttanne

hukkapuuttansa / hukkapuuttaan

hukkapuittamme

hukkapuittanne

hukkapuittansa / hukkapuittaan

Com

-ne

-

-

-

hukkapuinemme

hukkapuinenne

hukkapuinensa / hukkapuineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

hukka

hukat

Par

-ta

hukkaa

hukkia

Gen

-n

hukan

hukkien

Ill

mihin

hukkaan

hukkiin

Ine

-ssa

hukassa

hukissa

Ela

-sta

hukasta

hukista

All

-lle

hukalle

hukille

Ade

-lla

hukalla

hukilla

Abl

-lta

hukalta

hukilta

Tra

-ksi

hukaksi

hukiksi

Ess

-na

hukkana

hukkina

Abe

-tta

hukatta

hukitta

Com

-ne

-

hukkine

Ins

-in

-

hukin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

hukka

hukat

Par

-ta

hukkaa

hukkia

Gen

-n

hukan

hukkien

Ill

mihin

hukkaan

hukkiin

Ine

-ssa

hukassa

hukissa

Ela

-sta

hukasta

hukista

All

-lle

hukalle

hukille

Ade

-lla

hukalla

hukilla

Abl

-lta

hukalta

hukilta

Tra

-ksi

hukaksi

hukiksi

Ess

-na

hukkana

hukkina

Abe

-tta

hukatta

hukitta

Com

-ne

-

hukkine

Ins

-in

-

hukin

loss menetys, tappio, häviö, hukka, puute
drain viemäri, dreeni, hukkaantuminen, vuoto, laskuoja, hukka
Show more arrow right
Fin-Eng V2; Europarl; OpenSubtitles2018.v3; Tatoeba; Fin-Eng V1; Tatoeba Parallel Corpus, sentence 5000 in the Finnish-English alignment file.; Fin-Eng V3 Hukka pääsi vapaaksi. The waste got free. Hukka on vältettävissä. Loss is avoidable. Älä hukkaa sitä. Don't lose it. Työmatka on suuri hukka ajassa. The commute is a great waste of time. Hukka on luonnonvarojen tuhlausta. Waste is a waste of natural resources. Vieläkö ajan hukkaa? Still wasting our time? Kissani on usein hukissa. My cat is often lost. Älä hukkaa lahjojasi. But don't waste your talent. Suurin hukka tapahtui viime viikolla. The biggest loss happened last week. Sheriffi hukkaa aseen. Sheriff loses his gun? Show more arrow right

Wiktionary

waste, loss; often used as head of compound terms, in which the modifier reveals what is lost, e.g. rahanhukka (“waste of money”), verenhukka (“blood loss”); see also hukassa, hukkaan. (idiomatic, usually in phrases) doom, peril (adverse or terrible fate) (familiar, informal) wolf (hunting) A situation in which a hound loses the scent and is not able to find it again. Show more arrow right (wolf): susi Show more arrow right hukassahukatahukkaanhukkaantuahukka periihukkautuamennä hukkaan Show more arrow right ajanhukkahukanputkihukka-aikahukkaanheitettyhukkakaurahukkalämpöhukkapalahukkaprosenttihukkaputkihukkareissuhukkatyöhukkateilläpunahukkapussihukkasusihukkaverenhukka Show more arrow right From Proto-Finnic hukka (“loss, ruin”), with uncertain links to Permic and Germanic languages. The meaning "wolf", characteristic of the Eastern Finnish dialects, is originally euphemistic. Show more arrow right

Wikipedia

nestehukka
verenhukka), tappio, tuho tms. Pikku Hukka
sarjakuvahahmo, Sepe Suden poika Liikuntakeskus Hukka
liikuntakeskus Oulun Heinäpäässä suden
(Canis lupus) kansanomainen, lähinnä eufemistinen nimitys Alpo Hukka
(1916–2016), suomalainen rovasti ja lähetysjohtaja Antti Hukka (s. 1987), suomalainen jalkapalloilija Minttu Hukka (s. 1995), suomalainen keskimatkojen juoksija Raimo Hukka (s. 1948), suomalainen jalkapalloilija Virpi Hukka (s. 1991), suomalainen pesäpalloilija
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

hukkani

hukkani

hukkasi

hukkasi

hukkansa

hukkansa

Par

-ta

hukkaani

hukkiani

hukkaasi

hukkiasi

hukkaansa

hukkiansa / hukkiaan

Gen

-n

hukkani

hukkieni

hukkasi

hukkiesi

hukkansa

hukkiensa

Ill

mihin

hukkaani

hukkiini

hukkaasi

hukkiisi

hukkaansa

hukkiinsa

Ine

-ssa

hukassani

hukissani

hukassasi

hukissasi

hukassansa / hukassaan

hukissansa / hukissaan

Ela

-sta

hukastani

hukistani

hukastasi

hukistasi

hukastansa / hukastaan

hukistansa / hukistaan

All

-lle

hukalleni

hukilleni

hukallesi

hukillesi

hukallensa / hukalleen

hukillensa / hukillean

Ade

-lla

hukallani

hukillani

hukallasi

hukillasi

hukallansa / hukallaan

hukillansa / hukillaan

Abl

-lta

hukaltani

hukiltani

hukaltasi

hukiltasi

hukaltansa / hukaltaan

hukiltansa / hukiltaan

Tra

-ksi

hukakseni

hukikseni

hukaksesi

hukiksesi

hukaksensa / hukakseen

hukiksensa / hukikseen

Ess

-na

hukkanani

hukkinani

hukkanasi

hukkinasi

hukkanansa / hukkanaan

hukkinansa / hukkinaan

Abe

-tta

hukattani

hukittani

hukattasi

hukittasi

hukattansa / hukattaan

hukittansa / hukittaan

Com

-ne

-

hukkineni

-

hukkinesi

-

hukkinensa / hukkineen

Singular

Plural

Nom

-

hukkani

hukkasi

hukkansa

hukkani

hukkasi

hukkansa

Par

-ta

hukkaani

hukkaasi

hukkaansa

hukkiani

hukkiasi

hukkiansa / hukkiaan

Gen

-n

hukkani

hukkasi

hukkansa

hukkieni

hukkiesi

hukkiensa

Ill

mihin

hukkaani

hukkaasi

hukkaansa

hukkiini

hukkiisi

hukkiinsa

Ine

-ssa

hukassani

hukassasi

hukassansa / hukassaan

hukissani

hukissasi

hukissansa / hukissaan

Ela

-sta

hukastani

hukastasi

hukastansa / hukastaan

hukistani

hukistasi

hukistansa / hukistaan

All

-lle

hukalleni

hukallesi

hukallensa / hukalleen

hukilleni

hukillesi

hukillensa / hukillean

Ade

-lla

hukallani

hukallasi

hukallansa / hukallaan

hukillani

hukillasi

hukillansa / hukillaan

Abl

-lta

hukaltani

hukaltasi

hukaltansa / hukaltaan

hukiltani

hukiltasi

hukiltansa / hukiltaan

Tra

-ksi

hukakseni

hukaksesi

hukaksensa / hukakseen

hukikseni

hukiksesi

hukiksensa / hukikseen

Ess

-na

hukkanani

hukkanasi

hukkanansa / hukkanaan

hukkinani

hukkinasi

hukkinansa / hukkinaan

Abe

-tta

hukattani

hukattasi

hukattansa / hukattaan

hukittani

hukittasi

hukittansa / hukittaan

Com

-ne

-

-

-

hukkineni

hukkinesi

hukkinensa / hukkineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

hukkamme

hukkamme

hukkanne

hukkanne

hukkansa

hukkansa

Par

-ta

hukkaamme

hukkiamme

hukkaanne

hukkianne

hukkaansa

hukkiansa / hukkiaan

Gen

-n

hukkamme

hukkiemme

hukkanne

hukkienne

hukkansa

hukkiensa

Ill

mihin

hukkaamme

hukkiimme

hukkaanne

hukkiinne

hukkaansa

hukkiinsa

Ine

-ssa

hukassamme

hukissamme

hukassanne

hukissanne

hukassansa / hukassaan

hukissansa / hukissaan

Ela

-sta

hukastamme

hukistamme

hukastanne

hukistanne

hukastansa / hukastaan

hukistansa / hukistaan

All

-lle

hukallemme

hukillemme

hukallenne

hukillenne

hukallensa / hukalleen

hukillensa / hukillean

Ade

-lla

hukallamme

hukillamme

hukallanne

hukillanne

hukallansa / hukallaan

hukillansa / hukillaan

Abl

-lta

hukaltamme

hukiltamme

hukaltanne

hukiltanne

hukaltansa / hukaltaan

hukiltansa / hukiltaan

Tra

-ksi

hukaksemme

hukiksemme

hukaksenne

hukiksenne

hukaksensa / hukakseen

hukiksensa / hukikseen

Ess

-na

hukkanamme

hukkinamme

hukkananne

hukkinanne

hukkanansa / hukkanaan

hukkinansa / hukkinaan

Abe

-tta

hukattamme

hukittamme

hukattanne

hukittanne

hukattansa / hukattaan

hukittansa / hukittaan

Com

-ne

-

hukkinemme

-

hukkinenne

-

hukkinensa / hukkineen

Singular

Plural

Nom

-

hukkamme

hukkanne

hukkansa

hukkamme

hukkanne

hukkansa

Par

-ta

hukkaamme

hukkaanne

hukkaansa

hukkiamme

hukkianne

hukkiansa / hukkiaan

Gen

-n

hukkamme

hukkanne

hukkansa

hukkiemme

hukkienne

hukkiensa

Ill

mihin

hukkaamme

hukkaanne

hukkaansa

hukkiimme

hukkiinne

hukkiinsa

Ine

-ssa

hukassamme

hukassanne

hukassansa / hukassaan

hukissamme

hukissanne

hukissansa / hukissaan

Ela

-sta

hukastamme

hukastanne

hukastansa / hukastaan

hukistamme

hukistanne

hukistansa / hukistaan

All

-lle

hukallemme

hukallenne

hukallensa / hukalleen

hukillemme

hukillenne

hukillensa / hukillean

Ade

-lla

hukallamme

hukallanne

hukallansa / hukallaan

hukillamme

hukillanne

hukillansa / hukillaan

Abl

-lta

hukaltamme

hukaltanne

hukaltansa / hukaltaan

hukiltamme

hukiltanne

hukiltansa / hukiltaan

Tra

-ksi

hukaksemme

hukaksenne

hukaksensa / hukakseen

hukiksemme

hukiksenne

hukiksensa / hukikseen

Ess

-na

hukkanamme

hukkananne

hukkanansa / hukkanaan

hukkinamme

hukkinanne

hukkinansa / hukkinaan

Abe

-tta

hukattamme

hukattanne

hukattansa / hukattaan

hukittamme

hukittanne

hukittansa / hukittaan

Com

-ne

-

-

-

hukkinemme

hukkinenne

hukkinensa / hukkineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

wood puu, puut, puulaji, metsä, polttopuut, puumaila
tree puu
timber puu, puutavara, puut, metsä, hirsi, puusto
wooden
Show more arrow right
Tatoeba; Europarl; OpenSubtitles2018.v3 Puu heiluu tuulessa. The tree sways in the wind. Puu kasvaa nopeasti. The tree grows quickly. Puu on suuri ja vanha. The tree is large and old. Pidä puusi... Pick up sticks. Vahaan puusi. I wax your wood. Puusi odottaa. Yes I'm guarding your tree. Sinun puusi... Your trees. Tuo on puumme. That's our tree. Nimeätkö puusi? You name your tree? Paina puuta. Thank you very much. Show more arrow right

Wiktionary

tree Fin:kasvava puuEng:growing tree wood (material) (in compounds) wooden puuaines (technical)Fin:puu materiaalinaEng:wood as a material (in compounds) wooden (graph theory, computing theory) tree (data structure, connected acyclic graph) (golf) wood Show more arrow right Adjectives puinenpuisevapuumainenpuutonpuutunut Nouns puistopuitepuukkopuustopuutiainen Verbs puuduttaapuutua Adverbs puihin Idioms puun ja kuoren välissä Show more arrow right aarnipuuainespuuajopuuapinanleipäpuuappelsiinipuuaprikoosipuuarvopuubalsapuubinääripuueebenpuuelämänpuuemäpuuenergiapuugranaattiomenapuuhakepuuhavupuuhedelmäpuuhellapuuhikkoripuuhirsipuuhonkapuuhukkapuuiespuujakkipuujalkapuujalopuujohanneksenleipäpuujoulupuujuuripuujätepuujättöpuukaakaopuukaakinpuukaaripuukahvipuukaidepuukanelipuukangaspuutkannatinpuukapokkipuukarsikkopuukeittopuukelopuukerinpuutkestopuukesäpuukevätpuukiinapuukirsikkapuukitapuukitupuukoivupuukokkapuukolapuukolopuukonkelopuukonttipuukoolapuukorkkipuukriikunapuukuitupuukumipuukumiviikunapuukuusipuukvassiapuukynnyspuukäsipuukääpiöpuukölipuulaakeripuulahopuulehtipuuleipäpuuliekopuuliimapuulohikäärmepuuluomapuutluumupuumaailmapuumahonkipuumangrovepuumantelipuumantopuumassiivipuumetsäpuumittapuumulperipuumuovipuumuskottipuumäntypuuniinipuuniskapuunojapuutnuotiopuuoliivipuuomenapuuosapuilleenpaininpuupalmupuupanopuupaperipuupesimäpuupesäpuupienpuupihapuupiilipuupintapuupitkospuupitkospuutpluspuupoikkipuupolttopuupomeranssipuupropsipuupuistopuupuksipuupunapuupuolapuupuuainepuuainespuuaitapuuastiapuuesinepuuetikkapuuhaarukkapuuhakepuuhellapuuhelmipuuhevonenpuuhiilipuuhiokepuuhiomopuuhuonekalupuuhuvilapuuistutuspuujaksopuujalkapuujalostepuujumalapuujätepuukaasupuukaasutinpuukaiverruspuukalikkapuukankipuukannatinpuukappalepuukapulapuukapustapuukasapuukauhapuukauppapuukellaripuukemiapuukenkäpuukiipijäpuukirkkopuukoripuukoulupuukuitupuukujapuukuormapuulaakipuulaatikkopuulaatupuulajipuulastupuulattiapuulautanenpuulauttapuuleikkauspuuliesipuuliiteripuuliitospuulistapuuluokkapuulusikkapuulämmitteinenpuulämmityspuumassapuumateriaalipuumerkkipuunjalostuspuunjuuripuunkaarnapuunkaatopuunkaivajapuunkantopuunkorjuupuunkuoripuunkuorintapuunkylkipuunkyllästepuunkyllästyspuunkäyttöpuunlatvapuunlehtipuunoksapuunpalapuunpalanenpuunpilkontapuunrunkopuunsuojapuunsuoja-ainepuunsyypuuntaimipuuntuhoojapuuntuotantopuuntuottopuuntyöstöpuunuijapuupaalupuupalapuupalanenpuupalikkapuupalttoopuupaneelipuupenkkipuupiirrospuupinopuupintapuupistiäinenpuupohjapuupuhallinpuupuolapuuputkipuupyöräpuupääpuupökkelöpuupölkkypuuraaka-ainepuurajapuurakennepuurakennuspuurakenteinenpuuristipuuritiläpuurunkopuuruuvipuusahapuuseepuuseppäpuusilmäpuusiltapuusirkkelipuusohvapuusolupuuspriipuusuutaripuusylyspuusyypuusälepuusäleikköpuutalopuutappipuutarhapuutarhuripuutavarapuuteknologiapuuteollisuuspuutervapuutikkupuutolppapuutomaattipuutukipuutuolipuututkapuutyöpuutyökalupuu-ukkopuuvajapuuvapaapuuvarsipuuvartinenpuuvasarapuuveistospuuveitsipuuviilupuuvillapystypuupähkinäpuupääpuupäärynäpuupäätypuuraakapuurahapuurakennuspuurakennuspuuseppärautapuureunapuureunuspuuristinpuurunkopuuruusupuusahapuusaniaispuusantelipuusatulapuusaunapuusaunapuutselkäpuusetripuusiemenpuusilkkiäispuusisuspuusitruspuusitruunapuusivutuotepuusukupuusuojuspuususipuusydänpuusäästöpuutalvipuutarhatalvipuuvillatammipuutarvepuutarvikepuuteilipuutelapuuteljopuuteollisuuspuutikapuuttraakkipuutukipuutukkipuutulitikkupuutuntopuukasviuhripuuuittopuuumpipuuuppopuuuunipuuvaatepuuvaltapuuverhopuuveräjäpuuviikunapuuviilupuuvisapuuvyyhdinpuuydinpuuylispuuyöpuuöljypuu Show more arrow right From Proto-Finnic puu, from Proto-Uralic puwe. Cognates include Estonian puu, Karelian puu, Udmurt пу (pu) and Hungarian fa. Show more arrow right

Wikipedia

Tree In botany, a tree is a perennial plant with an elongated stem, or trunk, supporting branches and leaves in most species. In some usages, the definition of a tree may be narrower, including only woody plants with secondary growth, plants that are usable as lumber or plants above a specified height. In wider definitions, the taller palms, tree ferns, bananas, and bamboos are also trees. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puuni

puusi

puusi

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutani

puitani

puutasi

puitasi

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puitteni / puideni

puusi

puittesi / puidesi

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puihini

puuhusi

puihisi

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puissani

puussasi

puissasi

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puistani

puustasi

puistasi

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puilleni

puullesi

puillesi

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puillani

puullasi

puillasi

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puiltani

puultasi

puiltasi

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puikseni

puuksesi

puiksesi

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puinani

puunasi

puinasi

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puittani

puuttasi

puittasi

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puineni

-

puinesi

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puusi

puunsa

puuni

puusi

puunsa

Par

-ta

puutani

puutasi

puutansa / puutaan

puitani

puitasi

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puusi

puunsa

puitteni / puideni

puittesi / puidesi

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puuhusi

puuhunsa

puihini

puihisi

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puussasi

puussansa / puussaan

puissani

puissasi

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puustasi

puustansa / puustaan

puistani

puistasi

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puullesi

puullensa / puulleen

puilleni

puillesi

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puullasi

puullansa / puullaan

puillani

puillasi

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puultasi

puultansa / puultaan

puiltani

puiltasi

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puuksesi

puuksensa / puukseen

puikseni

puiksesi

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puunasi

puunansa / puunaan

puinani

puinasi

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puuttasi

puuttansa / puuttaan

puittani

puittasi

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puineni

puinesi

puinensa / puineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puumme

puunne

puunne

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutamme

puitamme

puutanne

puitanne

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puittemme / puidemme

puunne

puittenne / puidenne

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puihimme

puuhunne

puihinne

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puissamme

puussanne

puissanne

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puistamme

puustanne

puistanne

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puillemme

puullenne

puillenne

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puillamme

puullanne

puillanne

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puiltamme

puultanne

puiltanne

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puiksemme

puuksenne

puiksenne

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puinamme

puunanne

puinanne

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puittamme

puuttanne

puittanne

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puinemme

-

puinenne

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puunne

puunsa

puumme

puunne

puunsa

Par

-ta

puutamme

puutanne

puutansa / puutaan

puitamme

puitanne

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puunne

puunsa

puittemme / puidemme

puittenne / puidenne

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puuhunne

puuhunsa

puihimme

puihinne

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puussanne

puussansa / puussaan

puissamme

puissanne

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puustanne

puustansa / puustaan

puistamme

puistanne

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puullenne

puullensa / puulleen

puillemme

puillenne

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puullanne

puullansa / puullaan

puillamme

puillanne

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puultanne

puultansa / puultaan

puiltamme

puiltanne

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puuksenne

puuksensa / puukseen

puiksemme

puiksenne

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puunanne

puunansa / puunaan

puinamme

puinanne

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puuttanne

puuttansa / puuttaan

puittamme

puittanne

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puinemme

puinenne

puinensa / puineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept