logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

suojuspuu, noun

Word analysis
suojuspuu

suojuspuu

suojuspuu

Noun, Singular Nominative

suojus

Noun, Singular Nominative

+ puu

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

suojuspuu

suojuspuut

Par

-ta

suojuspuuta

suojuspuita

Gen

-n

suojuspuun

suojuspuitten / suojuspuiden

Ill

mihin

suojuspuuhun

suojuspuihin

Ine

-ssa

suojuspuussa

suojuspuissa

Ela

-sta

suojuspuusta

suojuspuista

All

-lle

suojuspuulle

suojuspuille

Ade

-lla

suojuspuulla

suojuspuilla

Abl

-lta

suojuspuulta

suojuspuilta

Tra

-ksi

suojuspuuksi

suojuspuiksi

Ess

-na

suojuspuuna

suojuspuina

Abe

-tta

suojuspuutta

suojuspuitta

Com

-ne

-

suojuspuine

Ins

-in

-

suojuspuin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

suojuspuu

suojuspuut

Par

-ta

suojuspuuta

suojuspuita

Gen

-n

suojuspuun

suojuspuitten / suojuspuiden

Ill

mihin

suojuspuuhun

suojuspuihin

Ine

-ssa

suojuspuussa

suojuspuissa

Ela

-sta

suojuspuusta

suojuspuista

All

-lle

suojuspuulle

suojuspuille

Ade

-lla

suojuspuulla

suojuspuilla

Abl

-lta

suojuspuulta

suojuspuilta

Tra

-ksi

suojuspuuksi

suojuspuiksi

Ess

-na

suojuspuuna

suojuspuina

Abe

-tta

suojuspuutta

suojuspuitta

Com

-ne

-

suojuspuine

Ins

-in

-

suojuspuin

Translations

shield
suojuspuu
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

suojuspuuni

suojuspuuni

suojuspuusi

suojuspuusi

suojuspuunsa

suojuspuunsa

Par

-ta

suojuspuutani

suojuspuitani

suojuspuutasi

suojuspuitasi

suojuspuutansa / suojuspuutaan

suojuspuitansa / suojuspuitaan

Gen

-n

suojuspuuni

suojuspuitteni / suojuspuideni

suojuspuusi

suojuspuittesi / suojuspuidesi

suojuspuunsa

suojuspuittensa / suojuspuidensa

Ill

mihin

suojuspuuhuni

suojuspuihini

suojuspuuhusi

suojuspuihisi

suojuspuuhunsa

suojuspuihinsa

Ine

-ssa

suojuspuussani

suojuspuissani

suojuspuussasi

suojuspuissasi

suojuspuussansa / suojuspuussaan

suojuspuissansa / suojuspuissaan

Ela

-sta

suojuspuustani

suojuspuistani

suojuspuustasi

suojuspuistasi

suojuspuustansa / suojuspuustaan

suojuspuistansa / suojuspuistaan

All

-lle

suojuspuulleni

suojuspuilleni

suojuspuullesi

suojuspuillesi

suojuspuullensa / suojuspuulleen

suojuspuillensa / suojuspuillean

Ade

-lla

suojuspuullani

suojuspuillani

suojuspuullasi

suojuspuillasi

suojuspuullansa / suojuspuullaan

suojuspuillansa / suojuspuillaan

Abl

-lta

suojuspuultani

suojuspuiltani

suojuspuultasi

suojuspuiltasi

suojuspuultansa / suojuspuultaan

suojuspuiltansa / suojuspuiltaan

Tra

-ksi

suojuspuukseni

suojuspuikseni

suojuspuuksesi

suojuspuiksesi

suojuspuuksensa / suojuspuukseen

suojuspuiksensa / suojuspuikseen

Ess

-na

suojuspuunani

suojuspuinani

suojuspuunasi

suojuspuinasi

suojuspuunansa / suojuspuunaan

suojuspuinansa / suojuspuinaan

Abe

-tta

suojuspuuttani

suojuspuittani

suojuspuuttasi

suojuspuittasi

suojuspuuttansa / suojuspuuttaan

suojuspuittansa / suojuspuittaan

Com

-ne

-

suojuspuineni

-

suojuspuinesi

-

suojuspuinensa / suojuspuineen

Singular

Plural

Nom

-

suojuspuuni

suojuspuusi

suojuspuunsa

suojuspuuni

suojuspuusi

suojuspuunsa

Par

-ta

suojuspuutani

suojuspuutasi

suojuspuutansa / suojuspuutaan

suojuspuitani

suojuspuitasi

suojuspuitansa / suojuspuitaan

Gen

-n

suojuspuuni

suojuspuusi

suojuspuunsa

suojuspuitteni / suojuspuideni

suojuspuittesi / suojuspuidesi

suojuspuittensa / suojuspuidensa

Ill

mihin

suojuspuuhuni

suojuspuuhusi

suojuspuuhunsa

suojuspuihini

suojuspuihisi

suojuspuihinsa

Ine

-ssa

suojuspuussani

suojuspuussasi

suojuspuussansa / suojuspuussaan

suojuspuissani

suojuspuissasi

suojuspuissansa / suojuspuissaan

Ela

-sta

suojuspuustani

suojuspuustasi

suojuspuustansa / suojuspuustaan

suojuspuistani

suojuspuistasi

suojuspuistansa / suojuspuistaan

All

-lle

suojuspuulleni

suojuspuullesi

suojuspuullensa / suojuspuulleen

suojuspuilleni

suojuspuillesi

suojuspuillensa / suojuspuillean

Ade

-lla

suojuspuullani

suojuspuullasi

suojuspuullansa / suojuspuullaan

suojuspuillani

suojuspuillasi

suojuspuillansa / suojuspuillaan

Abl

-lta

suojuspuultani

suojuspuultasi

suojuspuultansa / suojuspuultaan

suojuspuiltani

suojuspuiltasi

suojuspuiltansa / suojuspuiltaan

Tra

-ksi

suojuspuukseni

suojuspuuksesi

suojuspuuksensa / suojuspuukseen

suojuspuikseni

suojuspuiksesi

suojuspuiksensa / suojuspuikseen

Ess

-na

suojuspuunani

suojuspuunasi

suojuspuunansa / suojuspuunaan

suojuspuinani

suojuspuinasi

suojuspuinansa / suojuspuinaan

Abe

-tta

suojuspuuttani

suojuspuuttasi

suojuspuuttansa / suojuspuuttaan

suojuspuittani

suojuspuittasi

suojuspuittansa / suojuspuittaan

Com

-ne

-

-

-

suojuspuineni

suojuspuinesi

suojuspuinensa / suojuspuineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

suojuspuumme

suojuspuumme

suojuspuunne

suojuspuunne

suojuspuunsa

suojuspuunsa

Par

-ta

suojuspuutamme

suojuspuitamme

suojuspuutanne

suojuspuitanne

suojuspuutansa / suojuspuutaan

suojuspuitansa / suojuspuitaan

Gen

-n

suojuspuumme

suojuspuittemme / suojuspuidemme

suojuspuunne

suojuspuittenne / suojuspuidenne

suojuspuunsa

suojuspuittensa / suojuspuidensa

Ill

mihin

suojuspuuhumme

suojuspuihimme

suojuspuuhunne

suojuspuihinne

suojuspuuhunsa

suojuspuihinsa

Ine

-ssa

suojuspuussamme

suojuspuissamme

suojuspuussanne

suojuspuissanne

suojuspuussansa / suojuspuussaan

suojuspuissansa / suojuspuissaan

Ela

-sta

suojuspuustamme

suojuspuistamme

suojuspuustanne

suojuspuistanne

suojuspuustansa / suojuspuustaan

suojuspuistansa / suojuspuistaan

All

-lle

suojuspuullemme

suojuspuillemme

suojuspuullenne

suojuspuillenne

suojuspuullensa / suojuspuulleen

suojuspuillensa / suojuspuillean

Ade

-lla

suojuspuullamme

suojuspuillamme

suojuspuullanne

suojuspuillanne

suojuspuullansa / suojuspuullaan

suojuspuillansa / suojuspuillaan

Abl

-lta

suojuspuultamme

suojuspuiltamme

suojuspuultanne

suojuspuiltanne

suojuspuultansa / suojuspuultaan

suojuspuiltansa / suojuspuiltaan

Tra

-ksi

suojuspuuksemme

suojuspuiksemme

suojuspuuksenne

suojuspuiksenne

suojuspuuksensa / suojuspuukseen

suojuspuiksensa / suojuspuikseen

Ess

-na

suojuspuunamme

suojuspuinamme

suojuspuunanne

suojuspuinanne

suojuspuunansa / suojuspuunaan

suojuspuinansa / suojuspuinaan

Abe

-tta

suojuspuuttamme

suojuspuittamme

suojuspuuttanne

suojuspuittanne

suojuspuuttansa / suojuspuuttaan

suojuspuittansa / suojuspuittaan

Com

-ne

-

suojuspuinemme

-

suojuspuinenne

-

suojuspuinensa / suojuspuineen

Singular

Plural

Nom

-

suojuspuumme

suojuspuunne

suojuspuunsa

suojuspuumme

suojuspuunne

suojuspuunsa

Par

-ta

suojuspuutamme

suojuspuutanne

suojuspuutansa / suojuspuutaan

suojuspuitamme

suojuspuitanne

suojuspuitansa / suojuspuitaan

Gen

-n

suojuspuumme

suojuspuunne

suojuspuunsa

suojuspuittemme / suojuspuidemme

suojuspuittenne / suojuspuidenne

suojuspuittensa / suojuspuidensa

Ill

mihin

suojuspuuhumme

suojuspuuhunne

suojuspuuhunsa

suojuspuihimme

suojuspuihinne

suojuspuihinsa

Ine

-ssa

suojuspuussamme

suojuspuussanne

suojuspuussansa / suojuspuussaan

suojuspuissamme

suojuspuissanne

suojuspuissansa / suojuspuissaan

Ela

-sta

suojuspuustamme

suojuspuustanne

suojuspuustansa / suojuspuustaan

suojuspuistamme

suojuspuistanne

suojuspuistansa / suojuspuistaan

All

-lle

suojuspuullemme

suojuspuullenne

suojuspuullensa / suojuspuulleen

suojuspuillemme

suojuspuillenne

suojuspuillensa / suojuspuillean

Ade

-lla

suojuspuullamme

suojuspuullanne

suojuspuullansa / suojuspuullaan

suojuspuillamme

suojuspuillanne

suojuspuillansa / suojuspuillaan

Abl

-lta

suojuspuultamme

suojuspuultanne

suojuspuultansa / suojuspuultaan

suojuspuiltamme

suojuspuiltanne

suojuspuiltansa / suojuspuiltaan

Tra

-ksi

suojuspuuksemme

suojuspuuksenne

suojuspuuksensa / suojuspuukseen

suojuspuiksemme

suojuspuiksenne

suojuspuiksensa / suojuspuikseen

Ess

-na

suojuspuunamme

suojuspuunanne

suojuspuunansa / suojuspuunaan

suojuspuinamme

suojuspuinanne

suojuspuinansa / suojuspuinaan

Abe

-tta

suojuspuuttamme

suojuspuuttanne

suojuspuuttansa / suojuspuuttaan

suojuspuittamme

suojuspuittanne

suojuspuittansa / suojuspuittaan

Com

-ne

-

-

-

suojuspuinemme

suojuspuinenne

suojuspuinensa / suojuspuineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

suojus

suojukset

Par

-ta

suojusta

suojuksia

Gen

-n

suojuksen

suojuksien / suojusten

Ill

mihin

suojukseen

suojuksiin

Ine

-ssa

suojuksessa

suojuksissa

Ela

-sta

suojuksesta

suojuksista

All

-lle

suojukselle

suojuksille

Ade

-lla

suojuksella

suojuksilla

Abl

-lta

suojukselta

suojuksilta

Tra

-ksi

suojukseksi

suojuksiksi

Ess

-na

suojuksena

suojuksina

Abe

-tta

suojuksetta

suojuksitta

Com

-ne

-

suojuksine

Ins

-in

-

suojuksin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

suojus

suojukset

Par

-ta

suojusta

suojuksia

Gen

-n

suojuksen

suojuksien / suojusten

Ill

mihin

suojukseen

suojuksiin

Ine

-ssa

suojuksessa

suojuksissa

Ela

-sta

suojuksesta

suojuksista

All

-lle

suojukselle

suojuksille

Ade

-lla

suojuksella

suojuksilla

Abl

-lta

suojukselta

suojuksilta

Tra

-ksi

suojukseksi

suojuksiksi

Ess

-na

suojuksena

suojuksina

Abe

-tta

suojuksetta

suojuksitta

Com

-ne

-

suojuksine

Ins

-in

-

suojuksin

Translations

cover kansi, päällinen, suojus, suoja, peite, kotelo
cap korkki, suojus, kansi, myssy, lakki, päähine
guard vartija, suojus, vartiointi, junailija, vartiosotilas, vartiosto
shield kilpi, suoja, suojus, virkamerkki, palkinto, palkintokilpi
protector suojelija, suojus, suoja, suojalaite, valtionhoitaja, protektori
protection suojelu, suoja, suojaus, suojus, suojelus, rauhoitus
screen kuvaruutu, seula, valkokangas, suojus, suoja, verkko
sheath tuppi, vaippa, suojus, kondomi
case asia, tapaus, kotelo, asianlaita, laukku, suojus
jacket takki, jakku, vaippa, kuori, suojus, kansi
pad alusta, pehmuste, tyyny, toppaus, täyte, suojus
fender lokasuoja, lepuuttaja, puskuri, suojus, kipinäsuoja, karja-aura
fence aita, aitaus, este, suojus, varastetun tavaran kätkijä
safeguard suoja, turva, tae, suojatoimi, suojakeino, suojus
pod palko, kotelo, säiliö, suojus
blind sokeat, kaihdin, suoja, piilokoju, silmälappu, suojus
Show more arrow right

Wiktionary

guard, protection, cover, covering, veil (thing that protects something) suojaFin:Asentaja vaihtoi ketjun suojuksen.Eng:The mechanic replaced the chain guard. pad (stuffed cushion to prevent damage) pehmuste sheath (long case) tuppi Show more arrow right kasvosuojuspolvisuojuspäänsuojussilmäsuojussuojuskasvisuojuskarvasuojuskotelosuojustaa Show more arrow right suoj- +‎ -us Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

suojukseni

suojukseni

suojuksesi

suojuksesi

suojuksensa

suojuksensa

Par

-ta

suojustani

suojuksiani

suojustasi

suojuksiasi

suojustansa / suojustaan

suojuksiansa / suojuksiaan

Gen

-n

suojukseni

suojuksieni / suojusteni

suojuksesi

suojuksiesi / suojustesi

suojuksensa

suojuksiensa / suojustensa

Ill

mihin

suojukseeni

suojuksiini

suojukseesi

suojuksiisi

suojukseensa

suojuksiinsa

Ine

-ssa

suojuksessani

suojuksissani

suojuksessasi

suojuksissasi

suojuksessansa / suojuksessaan

suojuksissansa / suojuksissaan

Ela

-sta

suojuksestani

suojuksistani

suojuksestasi

suojuksistasi

suojuksestansa / suojuksestaan

suojuksistansa / suojuksistaan

All

-lle

suojukselleni

suojuksilleni

suojuksellesi

suojuksillesi

suojuksellensa / suojukselleen

suojuksillensa / suojuksillean

Ade

-lla

suojuksellani

suojuksillani

suojuksellasi

suojuksillasi

suojuksellansa / suojuksellaan

suojuksillansa / suojuksillaan

Abl

-lta

suojukseltani

suojuksiltani

suojukseltasi

suojuksiltasi

suojukseltansa / suojukseltaan

suojuksiltansa / suojuksiltaan

Tra

-ksi

suojuksekseni

suojuksikseni

suojukseksesi

suojuksiksesi

suojukseksensa / suojuksekseen

suojuksiksensa / suojuksikseen

Ess

-na

suojuksenani

suojuksinani

suojuksenasi

suojuksinasi

suojuksenansa / suojuksenaan

suojuksinansa / suojuksinaan

Abe

-tta

suojuksettani

suojuksittani

suojuksettasi

suojuksittasi

suojuksettansa / suojuksettaan

suojuksittansa / suojuksittaan

Com

-ne

-

suojuksineni

-

suojuksinesi

-

suojuksinensa / suojuksineen

Singular

Plural

Nom

-

suojukseni

suojuksesi

suojuksensa

suojukseni

suojuksesi

suojuksensa

Par

-ta

suojustani

suojustasi

suojustansa / suojustaan

suojuksiani

suojuksiasi

suojuksiansa / suojuksiaan

Gen

-n

suojukseni

suojuksesi

suojuksensa

suojuksieni / suojusteni

suojuksiesi / suojustesi

suojuksiensa / suojustensa

Ill

mihin

suojukseeni

suojukseesi

suojukseensa

suojuksiini

suojuksiisi

suojuksiinsa

Ine

-ssa

suojuksessani

suojuksessasi

suojuksessansa / suojuksessaan

suojuksissani

suojuksissasi

suojuksissansa / suojuksissaan

Ela

-sta

suojuksestani

suojuksestasi

suojuksestansa / suojuksestaan

suojuksistani

suojuksistasi

suojuksistansa / suojuksistaan

All

-lle

suojukselleni

suojuksellesi

suojuksellensa / suojukselleen

suojuksilleni

suojuksillesi

suojuksillensa / suojuksillean

Ade

-lla

suojuksellani

suojuksellasi

suojuksellansa / suojuksellaan

suojuksillani

suojuksillasi

suojuksillansa / suojuksillaan

Abl

-lta

suojukseltani

suojukseltasi

suojukseltansa / suojukseltaan

suojuksiltani

suojuksiltasi

suojuksiltansa / suojuksiltaan

Tra

-ksi

suojuksekseni

suojukseksesi

suojukseksensa / suojuksekseen

suojuksikseni

suojuksiksesi

suojuksiksensa / suojuksikseen

Ess

-na

suojuksenani

suojuksenasi

suojuksenansa / suojuksenaan

suojuksinani

suojuksinasi

suojuksinansa / suojuksinaan

Abe

-tta

suojuksettani

suojuksettasi

suojuksettansa / suojuksettaan

suojuksittani

suojuksittasi

suojuksittansa / suojuksittaan

Com

-ne

-

-

-

suojuksineni

suojuksinesi

suojuksinensa / suojuksineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

suojuksemme

suojuksemme

suojuksenne

suojuksenne

suojuksensa

suojuksensa

Par

-ta

suojustamme

suojuksiamme

suojustanne

suojuksianne

suojustansa / suojustaan

suojuksiansa / suojuksiaan

Gen

-n

suojuksemme

suojuksiemme / suojustemme

suojuksenne

suojuksienne / suojustenne

suojuksensa

suojuksiensa / suojustensa

Ill

mihin

suojukseemme

suojuksiimme

suojukseenne

suojuksiinne

suojukseensa

suojuksiinsa

Ine

-ssa

suojuksessamme

suojuksissamme

suojuksessanne

suojuksissanne

suojuksessansa / suojuksessaan

suojuksissansa / suojuksissaan

Ela

-sta

suojuksestamme

suojuksistamme

suojuksestanne

suojuksistanne

suojuksestansa / suojuksestaan

suojuksistansa / suojuksistaan

All

-lle

suojuksellemme

suojuksillemme

suojuksellenne

suojuksillenne

suojuksellensa / suojukselleen

suojuksillensa / suojuksillean

Ade

-lla

suojuksellamme

suojuksillamme

suojuksellanne

suojuksillanne

suojuksellansa / suojuksellaan

suojuksillansa / suojuksillaan

Abl

-lta

suojukseltamme

suojuksiltamme

suojukseltanne

suojuksiltanne

suojukseltansa / suojukseltaan

suojuksiltansa / suojuksiltaan

Tra

-ksi

suojukseksemme

suojuksiksemme

suojukseksenne

suojuksiksenne

suojukseksensa / suojuksekseen

suojuksiksensa / suojuksikseen

Ess

-na

suojuksenamme

suojuksinamme

suojuksenanne

suojuksinanne

suojuksenansa / suojuksenaan

suojuksinansa / suojuksinaan

Abe

-tta

suojuksettamme

suojuksittamme

suojuksettanne

suojuksittanne

suojuksettansa / suojuksettaan

suojuksittansa / suojuksittaan

Com

-ne

-

suojuksinemme

-

suojuksinenne

-

suojuksinensa / suojuksineen

Singular

Plural

Nom

-

suojuksemme

suojuksenne

suojuksensa

suojuksemme

suojuksenne

suojuksensa

Par

-ta

suojustamme

suojustanne

suojustansa / suojustaan

suojuksiamme

suojuksianne

suojuksiansa / suojuksiaan

Gen

-n

suojuksemme

suojuksenne

suojuksensa

suojuksiemme / suojustemme

suojuksienne / suojustenne

suojuksiensa / suojustensa

Ill

mihin

suojukseemme

suojukseenne

suojukseensa

suojuksiimme

suojuksiinne

suojuksiinsa

Ine

-ssa

suojuksessamme

suojuksessanne

suojuksessansa / suojuksessaan

suojuksissamme

suojuksissanne

suojuksissansa / suojuksissaan

Ela

-sta

suojuksestamme

suojuksestanne

suojuksestansa / suojuksestaan

suojuksistamme

suojuksistanne

suojuksistansa / suojuksistaan

All

-lle

suojuksellemme

suojuksellenne

suojuksellensa / suojukselleen

suojuksillemme

suojuksillenne

suojuksillensa / suojuksillean

Ade

-lla

suojuksellamme

suojuksellanne

suojuksellansa / suojuksellaan

suojuksillamme

suojuksillanne

suojuksillansa / suojuksillaan

Abl

-lta

suojukseltamme

suojukseltanne

suojukseltansa / suojukseltaan

suojuksiltamme

suojuksiltanne

suojuksiltansa / suojuksiltaan

Tra

-ksi

suojukseksemme

suojukseksenne

suojukseksensa / suojuksekseen

suojuksiksemme

suojuksiksenne

suojuksiksensa / suojuksikseen

Ess

-na

suojuksenamme

suojuksenanne

suojuksenansa / suojuksenaan

suojuksinamme

suojuksinanne

suojuksinansa / suojuksinaan

Abe

-tta

suojuksettamme

suojuksettanne

suojuksettansa / suojuksettaan

suojuksittamme

suojuksittanne

suojuksittansa / suojuksittaan

Com

-ne

-

-

-

suojuksinemme

suojuksinenne

suojuksinensa / suojuksineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

puu

puut

Par

-ta

puuta

puita

Gen

-n

puun

puitten / puiden

Ill

mihin

puuhun

puihin

Ine

-ssa

puussa

puissa

Ela

-sta

puusta

puista

All

-lle

puulle

puille

Ade

-lla

puulla

puilla

Abl

-lta

puulta

puilta

Tra

-ksi

puuksi

puiksi

Ess

-na

puuna

puina

Abe

-tta

puutta

puitta

Com

-ne

-

puine

Ins

-in

-

puin

Translations

wood puu, puut, puulaji, metsä, polttopuut, puumaila
tree puu
timber puu, puutavara, puut, metsä, hirsi, puusto
wooden
Show more arrow right

Wiktionary

tree Fin:kasvava puuEng:growing tree wood (material) (in compounds) wooden puuaines (technical)Fin:puu materiaalinaEng:wood as a material (in compounds) wooden (graph theory, computing theory) tree (data structure, connected acyclic graph) (golf) wood Show more arrow right Adjectives puinenpuisevapuumainenpuutonpuutunut Nouns puistopuitepuukkopuustopuutiainen Verbs puuduttaapuutua Adverbs puihin Idioms puun ja kuoren välissä Show more arrow right aarnipuuainespuuajopuuapinanleipäpuuappelsiinipuuaprikoosipuuarvopuubalsapuubinääripuueebenpuuelämänpuuemäpuuenergiapuugranaattiomenapuuhakepuuhavupuuhedelmäpuuhellapuuhikkoripuuhirsipuuhonkapuuhukkapuuiespuujakkipuujalkapuujalopuujohanneksenleipäpuujoulupuujuuripuujätepuujättöpuukaakaopuukaakinpuukaaripuukahvipuukaidepuukanelipuukangaspuutkannatinpuukapokkipuukarsikkopuukeittopuukelopuukerinpuutkestopuukesäpuukevätpuukiinapuukirsikkapuukitapuukitupuukoivupuukokkapuukolapuukolopuukonkelopuukonttipuukoolapuukorkkipuukriikunapuukuitupuukumipuukumiviikunapuukuusipuukvassiapuukynnyspuukäsipuukääpiöpuukölipuulaakeripuulahopuulehtipuuleipäpuuliekopuuliimapuulohikäärmepuuluomapuutluumupuumaailmapuumahonkipuumangrovepuumantelipuumantopuumassiivipuumetsäpuumittapuumulperipuumuovipuumuskottipuumäntypuuniinipuuniskapuunojapuutnuotiopuuoliivipuuomenapuuosapuilleenpaininpuupalmupuupanopuupaperipuupesimäpuupesäpuupienpuupihapuupiilipuupintapuupitkospuupitkospuutpluspuupoikkipuupolttopuupomeranssipuupropsipuupuistopuupuksipuupunapuupuolapuupuuainepuuainespuuaitapuuastiapuuesinepuuetikkapuuhaarukkapuuhakepuuhellapuuhelmipuuhevonenpuuhiilipuuhiokepuuhiomopuuhuonekalupuuhuvilapuuistutuspuujaksopuujalkapuujalostepuujumalapuujätepuukaasupuukaasutinpuukaiverruspuukalikkapuukankipuukannatinpuukappalepuukapulapuukapustapuukasapuukauhapuukauppapuukellaripuukemiapuukenkäpuukiipijäpuukirkkopuukoripuukoulupuukuitupuukujapuukuormapuulaakipuulaatikkopuulaatupuulajipuulastupuulattiapuulautanenpuulauttapuuleikkauspuuliesipuuliiteripuuliitospuulistapuuluokkapuulusikkapuulämmitteinenpuulämmityspuumassapuumateriaalipuumerkkipuunjalostuspuunjuuripuunkaarnapuunkaatopuunkaivajapuunkantopuunkorjuupuunkuoripuunkuorintapuunkylkipuunkyllästepuunkyllästyspuunkäyttöpuunlatvapuunlehtipuunoksapuunpalapuunpalanenpuunpilkontapuunrunkopuunsuojapuunsuoja-ainepuunsyypuuntaimipuuntuhoojapuuntuotantopuuntuottopuuntyöstöpuunuijapuupaalupuupalapuupalanenpuupalikkapuupalttoopuupaneelipuupenkkipuupiirrospuupinopuupintapuupistiäinenpuupohjapuupuhallinpuupuolapuuputkipuupyöräpuupääpuupökkelöpuupölkkypuuraaka-ainepuurajapuurakennepuurakennuspuurakenteinenpuuristipuuritiläpuurunkopuuruuvipuusahapuuseepuuseppäpuusilmäpuusiltapuusirkkelipuusohvapuusolupuuspriipuusuutaripuusylyspuusyypuusälepuusäleikköpuutalopuutappipuutarhapuutarhuripuutavarapuuteknologiapuuteollisuuspuutervapuutikkupuutolppapuutomaattipuutukipuutuolipuututkapuutyöpuutyökalupuu-ukkopuuvajapuuvapaapuuvarsipuuvartinenpuuvasarapuuveistospuuveitsipuuviilupuuvillapystypuupähkinäpuupääpuupäärynäpuupäätypuuraakapuurahapuurakennuspuurakennuspuuseppärautapuureunapuureunuspuuristinpuurunkopuuruusupuusahapuusaniaispuusantelipuusatulapuusaunapuusaunapuutselkäpuusetripuusiemenpuusilkkiäispuusisuspuusitruspuusitruunapuusivutuotepuusukupuusuojuspuususipuusydänpuusäästöpuutalvipuutarhatalvipuuvillatammipuutarvepuutarvikepuuteilipuutelapuuteljopuuteollisuuspuutikapuuttraakkipuutukipuutukkipuutulitikkupuutuntopuukasviuhripuuuittopuuumpipuuuppopuuuunipuuvaatepuuvaltapuuverhopuuveräjäpuuviikunapuuviilupuuvisapuuvyyhdinpuuydinpuuylispuuyöpuuöljypuu Show more arrow right From Proto-Finnic puu, from Proto-Uralic puwe. Cognates include Estonian puu, Karelian puu, Udmurt пу (pu) and Hungarian fa. Show more arrow right

Wikipedia

Tree In botany, a tree is a perennial plant with an elongated stem, or trunk, supporting branches and leaves in most species. In some usages, the definition of a tree may be narrower, including only woody plants with secondary growth, plants that are usable as lumber or plants above a specified height. In wider definitions, the taller palms, tree ferns, bananas, and bamboos are also trees. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puuni

puusi

puusi

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutani

puitani

puutasi

puitasi

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puitteni / puideni

puusi

puittesi / puidesi

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puihini

puuhusi

puihisi

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puissani

puussasi

puissasi

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puistani

puustasi

puistasi

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puilleni

puullesi

puillesi

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puillani

puullasi

puillasi

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puiltani

puultasi

puiltasi

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puikseni

puuksesi

puiksesi

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puinani

puunasi

puinasi

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puittani

puuttasi

puittasi

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puineni

-

puinesi

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puuni

puusi

puunsa

puuni

puusi

puunsa

Par

-ta

puutani

puutasi

puutansa / puutaan

puitani

puitasi

puitansa / puitaan

Gen

-n

puuni

puusi

puunsa

puitteni / puideni

puittesi / puidesi

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhuni

puuhusi

puuhunsa

puihini

puihisi

puihinsa

Ine

-ssa

puussani

puussasi

puussansa / puussaan

puissani

puissasi

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustani

puustasi

puustansa / puustaan

puistani

puistasi

puistansa / puistaan

All

-lle

puulleni

puullesi

puullensa / puulleen

puilleni

puillesi

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullani

puullasi

puullansa / puullaan

puillani

puillasi

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultani

puultasi

puultansa / puultaan

puiltani

puiltasi

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puukseni

puuksesi

puuksensa / puukseen

puikseni

puiksesi

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunani

puunasi

puunansa / puunaan

puinani

puinasi

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttani

puuttasi

puuttansa / puuttaan

puittani

puittasi

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puineni

puinesi

puinensa / puineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puumme

puunne

puunne

puunsa

puunsa

Par

-ta

puutamme

puitamme

puutanne

puitanne

puutansa / puutaan

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puittemme / puidemme

puunne

puittenne / puidenne

puunsa

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puihimme

puuhunne

puihinne

puuhunsa

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puissamme

puussanne

puissanne

puussansa / puussaan

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puistamme

puustanne

puistanne

puustansa / puustaan

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puillemme

puullenne

puillenne

puullensa / puulleen

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puillamme

puullanne

puillanne

puullansa / puullaan

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puiltamme

puultanne

puiltanne

puultansa / puultaan

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puiksemme

puuksenne

puiksenne

puuksensa / puukseen

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puinamme

puunanne

puinanne

puunansa / puunaan

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puittamme

puuttanne

puittanne

puuttansa / puuttaan

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

puinemme

-

puinenne

-

puinensa / puineen

Singular

Plural

Nom

-

puumme

puunne

puunsa

puumme

puunne

puunsa

Par

-ta

puutamme

puutanne

puutansa / puutaan

puitamme

puitanne

puitansa / puitaan

Gen

-n

puumme

puunne

puunsa

puittemme / puidemme

puittenne / puidenne

puittensa / puidensa

Ill

mihin

puuhumme

puuhunne

puuhunsa

puihimme

puihinne

puihinsa

Ine

-ssa

puussamme

puussanne

puussansa / puussaan

puissamme

puissanne

puissansa / puissaan

Ela

-sta

puustamme

puustanne

puustansa / puustaan

puistamme

puistanne

puistansa / puistaan

All

-lle

puullemme

puullenne

puullensa / puulleen

puillemme

puillenne

puillensa / puillean

Ade

-lla

puullamme

puullanne

puullansa / puullaan

puillamme

puillanne

puillansa / puillaan

Abl

-lta

puultamme

puultanne

puultansa / puultaan

puiltamme

puiltanne

puiltansa / puiltaan

Tra

-ksi

puuksemme

puuksenne

puuksensa / puukseen

puiksemme

puiksenne

puiksensa / puikseen

Ess

-na

puunamme

puunanne

puunansa / puunaan

puinamme

puinanne

puinansa / puinaan

Abe

-tta

puuttamme

puuttanne

puuttansa / puuttaan

puittamme

puittanne

puittansa / puittaan

Com

-ne

-

-

-

puinemme

puinenne

puinensa / puineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept