Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

atriumtalo atriumtalo   N Sg Nom
atrium   N Sg Nom + talo   N Sg Nom

atriumtalo, Noun

up ↑

Translations & synonyms

atrium house
atrium
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

Na ngevhz vf n ynetr bcra fcnpr vafvqr n ohvyqvat. Gur grez tbrf onpx gb Napvrag Ebzr, jurer pregnva ubhfrf jurer ohvyg jvgu n ynetr rzcgl fcnpr va gur pragre.

Source: Wikipedia
Wiktionary
(nepuvgrpgher) ngevhz ubhfr

Etymology:
ngevhz +‎ gnyb
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - atriumtaloni atriumtaloni atriumtalosi atriumtalosi atriumtalonsa atriumtalonsa
Par -ta atriumtaloani atriumtalojani atriumtaloasi atriumtalojasi atriumtaloansa / atriumtaloaan atriumtalojansa / atriumtalojaan
Gen -n atriumtaloni atriumtalojeni atriumtalosi atriumtalojesi atriumtalonsa atriumtalojensa
Ill mihin atriumtalooni atriumtaloihini atriumtaloosi atriumtaloihisi atriumtaloonsa atriumtaloihinsa
Ine -ssa atriumtalossani atriumtaloissani atriumtalossasi atriumtaloissasi atriumtalossansa / atriumtalossaan atriumtaloissansa / atriumtaloissaan
Ela -sta atriumtalostani atriumtaloistani atriumtalostasi atriumtaloistasi atriumtalostansa / atriumtalostaan atriumtaloistansa / atriumtaloistaan
All -lle atriumtalolleni atriumtaloilleni atriumtalollesi atriumtaloillesi atriumtalolleen / atriumtalollensa atriumtaloillensa / atriumtaloillean
Ade -lla atriumtalollani atriumtaloillani atriumtalollasi atriumtaloillasi atriumtalollansa / atriumtalollaan atriumtaloillansa / atriumtaloillaan
Abl -lta atriumtaloltani atriumtaloiltani atriumtaloltasi atriumtaloiltasi atriumtaloltansa / atriumtaloltaan atriumtaloiltansa / atriumtaloiltaan
Tra -ksi atriumtalokseni atriumtaloikseni atriumtaloksesi atriumtaloiksesi atriumtalokseen / atriumtaloksensa atriumtaloikseen / atriumtaloiksensa
Ess -na atriumtalonani atriumtaloinani atriumtalonasi atriumtaloinasi atriumtalonansa / atriumtalonaan atriumtaloinansa / atriumtaloinaan
Abe -tta atriumtalottani atriumtaloittani atriumtalottasi atriumtaloittasi atriumtalottansa / atriumtalottaan atriumtaloittansa / atriumtaloittaan
Com -ne - atriumtaloineni - atriumtaloinesi - atriumtaloineen / atriumtaloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - atriumtalomme atriumtalomme atriumtalonne atriumtalonne atriumtalonsa atriumtalonsa
Par -ta atriumtaloamme atriumtalojamme atriumtaloanne atriumtalojanne atriumtaloansa / atriumtaloaan atriumtalojansa / atriumtalojaan
Gen -n atriumtalomme atriumtalojemme atriumtalonne atriumtalojenne atriumtalonsa atriumtalojensa
Ill mihin atriumtaloomme atriumtaloihimme atriumtaloonne atriumtaloihinne atriumtaloonsa atriumtaloihinsa
Ine -ssa atriumtalossamme atriumtaloissamme atriumtalossanne atriumtaloissanne atriumtalossansa / atriumtalossaan atriumtaloissansa / atriumtaloissaan
Ela -sta atriumtalostamme atriumtaloistamme atriumtalostanne atriumtaloistanne atriumtalostansa / atriumtalostaan atriumtaloistansa / atriumtaloistaan
All -lle atriumtalollemme atriumtaloillemme atriumtalollenne atriumtaloillenne atriumtalolleen / atriumtalollensa atriumtaloillensa / atriumtaloillean
Ade -lla atriumtalollamme atriumtaloillamme atriumtalollanne atriumtaloillanne atriumtalollansa / atriumtalollaan atriumtaloillansa / atriumtaloillaan
Abl -lta atriumtaloltamme atriumtaloiltamme atriumtaloltanne atriumtaloiltanne atriumtaloltansa / atriumtaloltaan atriumtaloiltansa / atriumtaloiltaan
Tra -ksi atriumtaloksemme atriumtaloiksemme atriumtaloksenne atriumtaloiksenne atriumtalokseen / atriumtaloksensa atriumtaloikseen / atriumtaloiksensa
Ess -na atriumtalonamme atriumtaloinamme atriumtalonanne atriumtaloinanne atriumtalonansa / atriumtalonaan atriumtaloinansa / atriumtaloinaan
Abe -tta atriumtalottamme atriumtaloittamme atriumtalottanne atriumtaloittanne atriumtalottansa / atriumtalottaan atriumtaloittansa / atriumtaloittaan
Com -ne - atriumtaloinemme - atriumtaloinenne - atriumtaloineen / atriumtaloinensa

atrium, Noun

up ↑

Translations & synonyms

atrium
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

Na ngevhz vf n ynetr bcra fcnpr vafvqr n ohvyqvat. Gur grez tbrf onpx gb Napvrag Ebzr, jurer pregnva ubhfrf jurer ohvyg jvgu n ynetr rzcgl fcnpr va gur pragre.

Source: Wikipedia
Wiktionary
ngevhz (prageny ebbz va Ebzna ubzrf)

ngevhz (fdhner unyy yvg sebz nobir)

Synonyms:
(fdhner unyy): inybcvun
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - atriumini atriumini atriumisi atriumisi atriuminsa atriuminsa
Par -ta atriumiani atriumejani atriumiasi atriumejasi atriumiansa / atriumiaan atriumejansa / atriumejaan
Gen -n atriumini atriumieni atriumisi atriumiesi atriuminsa atriumiensa
Ill mihin atriumiini atriumeihini atriumiisi atriumeihisi atriumiinsa atriumeihinsa
Ine -ssa atriumissani atriumeissani atriumissasi atriumeissasi atriumissansa / atriumissaan atriumeissansa / atriumeissaan
Ela -sta atriumistani atriumeistani atriumistasi atriumeistasi atriumistansa / atriumistaan atriumeistansa / atriumeistaan
All -lle atriumilleni atriumeilleni atriumillesi atriumeillesi atriumilleen / atriumillensa atriumeillensa / atriumeillean
Ade -lla atriumillani atriumeillani atriumillasi atriumeillasi atriumillansa / atriumillaan atriumeillansa / atriumeillaan
Abl -lta atriumiltani atriumeiltani atriumiltasi atriumeiltasi atriumiltansa / atriumiltaan atriumeiltansa / atriumeiltaan
Tra -ksi atriumikseni atriumeikseni atriumiksesi atriumeiksesi atriumikseen / atriumiksensa atriumeikseen / atriumeiksensa
Ess -na atriuminani atriumeinani atriuminasi atriumeinasi atriuminansa / atriuminaan atriumeinansa / atriumeinaan
Abe -tta atriumittani atriumeittani atriumittasi atriumeittasi atriumittansa / atriumittaan atriumeittansa / atriumeittaan
Com -ne - atriumeineni - atriumeinesi - atriumeineen / atriumeinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - atriumimme atriumimme atriuminne atriuminne atriuminsa atriuminsa
Par -ta atriumiamme atriumejamme atriumianne atriumejanne atriumiansa / atriumiaan atriumejansa / atriumejaan
Gen -n atriumimme atriumiemme atriuminne atriumienne atriuminsa atriumiensa
Ill mihin atriumiimme atriumeihimme atriumiinne atriumeihinne atriumiinsa atriumeihinsa
Ine -ssa atriumissamme atriumeissamme atriumissanne atriumeissanne atriumissansa / atriumissaan atriumeissansa / atriumeissaan
Ela -sta atriumistamme atriumeistamme atriumistanne atriumeistanne atriumistansa / atriumistaan atriumeistansa / atriumeistaan
All -lle atriumillemme atriumeillemme atriumillenne atriumeillenne atriumilleen / atriumillensa atriumeillensa / atriumeillean
Ade -lla atriumillamme atriumeillamme atriumillanne atriumeillanne atriumillansa / atriumillaan atriumeillansa / atriumeillaan
Abl -lta atriumiltamme atriumeiltamme atriumiltanne atriumeiltanne atriumiltansa / atriumiltaan atriumeiltansa / atriumeiltaan
Tra -ksi atriumiksemme atriumeiksemme atriumiksenne atriumeiksenne atriumikseen / atriumiksensa atriumeikseen / atriumeiksensa
Ess -na atriuminamme atriumeinamme atriuminanne atriumeinanne atriuminansa / atriuminaan atriumeinansa / atriumeinaan
Abe -tta atriumittamme atriumeittamme atriumittanne atriumeittanne atriumittansa / atriumittaan atriumeittansa / atriumeittaan
Com -ne - atriumeinemme - atriumeinenne - atriumeineen / atriumeinensa

talo, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - talo talot
Par -ta taloa taloja
Gen -n talon talojen
Ill mihin taloon taloihin
Ine -ssa talossa taloissa
Ela -sta talosta taloista
All -lle talolle taloille
Ade -lla talolla taloilla
Abl -lta talolta taloilta
Tra -ksi taloksi taloiksi
Ess -na talona taloina
Abe -tta talotta taloitta
Com -ne - taloine
Ins -in - taloin

Translations & synonyms

house talo, huone, rakennus, koti, suku, sali
place paikka, sija, asema, paikkakunta, kohta, talo
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

N ubhfr vf n fvatyr-havg erfvqragvny ohvyqvat, juvpu znl enatr va pbzcyrkvgl sebz n ehqvzragnel uhg gb n pbzcyrk fgehpgher bs jbbq, znfbael, pbapergr be bgure zngrevny, bhgsvggrq jvgu cyhzovat, ryrpgevpny, naq urngvat, iragvyngvba, naq nve pbaqvgvbavat flfgrzf. Ubhfrf hfr n enatr bs qvssrerag ebbsvat flfgrzf gb xrrc cerpvcvgngvba fhpu nf enva sebz trggvat vagb gur qjryyvat fcnpr. Ubhfrf znl unir qbbef be ybpxf gb frpher gur qjryyvat fcnpr naq cebgrpg vgf vaunovgnagf naq pbagragf sebz ohetynef be bgure gerfcnffref.

Source: Wikipedia
Wiktionary
ubhfr

ohvyqvat

     Synonym: enxraahf, clgvaxv
(abj hapbzzba) snez, ubzrfgrnq

     Synonym: znngvyn, gvyn, snezv
Derived terms:
gnybyyvara
gnybhf
Compounds:
neningnyb
nfhvagnyb
ngevhzgnyb
nhevaxbgnyb
nhgvbgnyb
orgbavgnyb
rqhfxhagngnyb
rxbgnyb
ryrzraggvgnyb
unewngnyb
unexxbgnyb
ubzrgnyb
uäägnyb
uölyäuvefvgnyb
vybgnyb
whtraqgnyb
xnagngnyb
xnewnynagnyb
xnhchatvagnyb
xnhchaxvgnyb
xreebfgnyb
xrgwhgnyb
xvewnfgbgnyb
xvivgnyb
xbafreggvgnyb
xbaggvgnyb
xbeggvgnyb
xbgvgnyb
xbhyhgnyb
xhyzngnyb
xhzzvghfgnyb
xhaanagnyb
xöluävagnyb
ynzryyvgnyb
yrugvgnyb
yvvxrgnyb
ybzngnyb
yhugvgnyb
znnynvfgnyb
znngnyb
znwngnyb
zvywbbangnyb
zbqhhyvgnyb
zbavgbvzvgnyb
zhbgvgnyb
annchevgnyb
ahbevfbgnyb
bvxrhfgnyb
byxvgnyb
bznxbgvgnyb
bbccrengnyb
bfnxrgnyb
bfnxhagngnyb
cnvxbvghfgnyb
cnybxhaanagnyb
cnyiryhgnyb
cnevgnyb
cnexxvgnyb
cneynzraggvgnyb
cvragnyb
cvvfcnagnyb
cvcnexnxxhgnyb
cvfgrgnyb
cbuwnynvfgnyb
chyybgnyb
chexhgnyb
chhgnyb
clfäxövagvgnyb
clöeöuvefvgnyb
evaargnyb
evivgnyb
frhenvagnyb
frhenxhagngnyb
frhenagnyb
frhengnyb
frhebwragnyb
fhxhgnyb
fhehgnyb
gnybwbugb
gnybxnhccn
gnybxbugnvara
gnybxbaggv
gnybarzäagä
gnyba rgh
gnybavfäagä
gnybaxnhccn
gnybaxvewn
gnybazvrf
gnybabzvfgnwn
gnybacnvxxn
gnybacvgb
gnybacbvxn
gnybaenxraahf
gnybainugv
gnybainygnhf
gnybainauva
gnybaivvav
gnybaiäxv
gnybcnxrggv
gnybcrfhyn
gnybeluzä
gnybeäuwä
gnybeöggryö
gnybgruqnf
gnybgllccv
gnyblugvö
gninengnyb
grnggrevgnyb
grenffvgnyb
gvvyvgnyb
gbvzvfgbgnyb
gbvzvgnyb
gbeavgnyb
gheingnyb
gllccvgnyb
glöiäragnyb
heurvyhgnyb
hhqvfgnyb
invinvfgnyb
inyzvfgnyb
inauhfgragnyb
ivrenfgnyb
ivenfgbgnyb
ivexngnyb
ihbxengnyb
lxfvaävfgnyb
lyvbccvynfgnyb
öxlgnyb

Etymology:
Sebz Cebgb-Svaavp gnyb (“snez; ubhfr”). Cbffvoyl eryngrq gb gnynf (“furygre sbe obngf; svfu qelvat uhg”). Pbtangrf vapyhqr Rfgbavna gnyh (“snez”); Abegurea Fnzv qáyyh (“ubhfr; snez”) vf n Svaavp ybna.
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - taloni taloni talosi talosi talonsa talonsa
Par -ta taloani talojani taloasi talojasi taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n taloni talojeni talosi talojesi talonsa talojensa
Ill mihin talooni taloihini taloosi taloihisi taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossani taloissani talossasi taloissasi talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostani taloistani talostasi taloistasi talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talolleni taloilleni talollesi taloillesi talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollani taloillani talollasi taloillasi talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltani taloiltani taloltasi taloiltasi taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi talokseni taloikseni taloksesi taloiksesi talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonani taloinani talonasi taloinasi talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottani taloittani talottasi taloittasi talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloineni - taloinesi - taloineen / taloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - talomme talomme talonne talonne talonsa talonsa
Par -ta taloamme talojamme taloanne talojanne taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n talomme talojemme talonne talojenne talonsa talojensa
Ill mihin taloomme taloihimme taloonne taloihinne taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossamme taloissamme talossanne taloissanne talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostamme taloistamme talostanne taloistanne talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talollemme taloillemme talollenne taloillenne talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollamme taloillamme talollanne taloillanne talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltamme taloiltamme taloltanne taloiltanne taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi taloksemme taloiksemme taloksenne taloiksenne talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonamme taloinamme talonanne taloinanne talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottamme taloittamme talottanne taloittanne talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloinemme - taloinenne - taloineen / taloinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2022, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept