Word analysis

koti koti   N Sg Nom

koti, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - koti kodit
Par -ta kotia koteja
Gen -n kodin kotien
Ill mihin kotiin koteihin
Ine -ssa kodissa kodeissa
Ela -sta kodista kodeista
All -lle kodille kodeille
Ade -lla kodilla kodeilla
Abl -lta kodilta kodeilta
Tra -ksi kodiksi kodeiksi
Ess -na kotina koteina
Abe -tta koditta kodeitta
Com -ne - koteine
Ins -in - kodein

Translations & synonyms

home koti, asunto, kotipaikka, kotimaa, kotiseutu, koto
house talo, huone, rakennus, koti, suku, sali
fireside takka, kotiliesi, koti
place of birth syntym├Ąpaikka, koti
domestic
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kotini kotini kotisi kotisi kotinsa kotinsa
Par -ta kotiani kotejani kotiasi kotejasi kotiansa / kotiaan kotejansa / kotejaan
Gen -n kotini kotieni kotisi kotiesi kotinsa kotiensa
Ill mihin kotiini koteihini kotiisi koteihisi kotiinsa koteihinsa
Ine -ssa kodissani kodeissani kodissasi kodeissasi kodissansa / kodissaan kodeissansa / kodeissaan
Ela -sta kodistani kodeistani kodistasi kodeistasi kodistansa / kodistaan kodeistansa / kodeistaan
All -lle kodilleni kodeilleni kodillesi kodeillesi kodilleen / kodillensa kodeillensa / kodeillean
Ade -lla kodillani kodeillani kodillasi kodeillasi kodillansa / kodillaan kodeillansa / kodeillaan
Abl -lta kodiltani kodeiltani kodiltasi kodeiltasi kodiltansa / kodiltaan kodeiltansa / kodeiltaan
Tra -ksi kodikseni kodeikseni kodiksesi kodeiksesi kodikseen / kodiksensa kodeikseen / kodeiksensa
Ess -na kotinani koteinani kotinasi koteinasi kotinansa / kotinaan koteinansa / koteinaan
Abe -tta kodittani kodeittani kodittasi kodeittasi kodittansa / kodittaan kodeittansa / kodeittaan
Com -ne - koteineni - koteinesi - koteineen / koteinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kotimme kotimme kotinne kotinne kotinsa kotinsa
Par -ta kotiamme kotejamme kotianne kotejanne kotiansa / kotiaan kotejansa / kotejaan
Gen -n kotimme kotiemme kotinne kotienne kotinsa kotiensa
Ill mihin kotiimme koteihimme kotiinne koteihinne kotiinsa koteihinsa
Ine -ssa kodissamme kodeissamme kodissanne kodeissanne kodissansa / kodissaan kodeissansa / kodeissaan
Ela -sta kodistamme kodeistamme kodistanne kodeistanne kodistansa / kodistaan kodeistansa / kodeistaan
All -lle kodillemme kodeillemme kodillenne kodeillenne kodilleen / kodillensa kodeillensa / kodeillean
Ade -lla kodillamme kodeillamme kodillanne kodeillanne kodillansa / kodillaan kodeillansa / kodeillaan
Abl -lta kodiltamme kodeiltamme kodiltanne kodeiltanne kodiltansa / kodiltaan kodeiltansa / kodeiltaan
Tra -ksi kodiksemme kodeiksemme kodiksenne kodeiksenne kodikseen / kodiksensa kodeikseen / kodeiksensa
Ess -na kotinamme koteinamme kotinanne koteinanne kotinansa / kotinaan koteinansa / koteinaan
Abe -tta kodittamme kodeittamme kodittanne kodeittanne kodittansa / kodittaan kodeittansa / kodeittaan
Com -ne - koteinemme - koteinenne - koteineen / koteinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2020, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept