Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

parlamenttitalo parlamenttitalo   N Sg Nom
parlamentti   Nti Sg Nom + talo   N Sg Nom
parlamentti   N Sg Nom + talo   N Sg Nom

parlamenttitalo, Noun

up ↑

Translations & synonyms

parliament building parlamenttitalo
parliamentary house
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wiktionary
Cneyvnzrag Ubhfr (ohvyqvat va juvpu n cneyvnzrag bgure guna gur Svaavfu bar pbairarf)

Usage:
Gur Svaavfu Cneyvnzrag Ubhfr vf hfhnyyl pnyyrq rqhfxhagngnyb.
Etymology:
cneynzraggv +‎ gnyb
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - parlamenttitaloni parlamenttitaloni parlamenttitalosi parlamenttitalosi parlamenttitalonsa parlamenttitalonsa
Par -ta parlamenttitaloani parlamenttitalojani parlamenttitaloasi parlamenttitalojasi parlamenttitaloansa / parlamenttitaloaan parlamenttitalojansa / parlamenttitalojaan
Gen -n parlamenttitaloni parlamenttitalojeni parlamenttitalosi parlamenttitalojesi parlamenttitalonsa parlamenttitalojensa
Ill mihin parlamenttitalooni parlamenttitaloihini parlamenttitaloosi parlamenttitaloihisi parlamenttitaloonsa parlamenttitaloihinsa
Ine -ssa parlamenttitalossani parlamenttitaloissani parlamenttitalossasi parlamenttitaloissasi parlamenttitalossansa / parlamenttitalossaan parlamenttitaloissansa / parlamenttitaloissaan
Ela -sta parlamenttitalostani parlamenttitaloistani parlamenttitalostasi parlamenttitaloistasi parlamenttitalostansa / parlamenttitalostaan parlamenttitaloistansa / parlamenttitaloistaan
All -lle parlamenttitalolleni parlamenttitaloilleni parlamenttitalollesi parlamenttitaloillesi parlamenttitalolleen / parlamenttitalollensa parlamenttitaloillensa / parlamenttitaloillean
Ade -lla parlamenttitalollani parlamenttitaloillani parlamenttitalollasi parlamenttitaloillasi parlamenttitalollansa / parlamenttitalollaan parlamenttitaloillansa / parlamenttitaloillaan
Abl -lta parlamenttitaloltani parlamenttitaloiltani parlamenttitaloltasi parlamenttitaloiltasi parlamenttitaloltansa / parlamenttitaloltaan parlamenttitaloiltansa / parlamenttitaloiltaan
Tra -ksi parlamenttitalokseni parlamenttitaloikseni parlamenttitaloksesi parlamenttitaloiksesi parlamenttitalokseen / parlamenttitaloksensa parlamenttitaloikseen / parlamenttitaloiksensa
Ess -na parlamenttitalonani parlamenttitaloinani parlamenttitalonasi parlamenttitaloinasi parlamenttitalonansa / parlamenttitalonaan parlamenttitaloinansa / parlamenttitaloinaan
Abe -tta parlamenttitalottani parlamenttitaloittani parlamenttitalottasi parlamenttitaloittasi parlamenttitalottansa / parlamenttitalottaan parlamenttitaloittansa / parlamenttitaloittaan
Com -ne - parlamenttitaloineni - parlamenttitaloinesi - parlamenttitaloineen / parlamenttitaloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - parlamenttitalomme parlamenttitalomme parlamenttitalonne parlamenttitalonne parlamenttitalonsa parlamenttitalonsa
Par -ta parlamenttitaloamme parlamenttitalojamme parlamenttitaloanne parlamenttitalojanne parlamenttitaloansa / parlamenttitaloaan parlamenttitalojansa / parlamenttitalojaan
Gen -n parlamenttitalomme parlamenttitalojemme parlamenttitalonne parlamenttitalojenne parlamenttitalonsa parlamenttitalojensa
Ill mihin parlamenttitaloomme parlamenttitaloihimme parlamenttitaloonne parlamenttitaloihinne parlamenttitaloonsa parlamenttitaloihinsa
Ine -ssa parlamenttitalossamme parlamenttitaloissamme parlamenttitalossanne parlamenttitaloissanne parlamenttitalossansa / parlamenttitalossaan parlamenttitaloissansa / parlamenttitaloissaan
Ela -sta parlamenttitalostamme parlamenttitaloistamme parlamenttitalostanne parlamenttitaloistanne parlamenttitalostansa / parlamenttitalostaan parlamenttitaloistansa / parlamenttitaloistaan
All -lle parlamenttitalollemme parlamenttitaloillemme parlamenttitalollenne parlamenttitaloillenne parlamenttitalolleen / parlamenttitalollensa parlamenttitaloillensa / parlamenttitaloillean
Ade -lla parlamenttitalollamme parlamenttitaloillamme parlamenttitalollanne parlamenttitaloillanne parlamenttitalollansa / parlamenttitalollaan parlamenttitaloillansa / parlamenttitaloillaan
Abl -lta parlamenttitaloltamme parlamenttitaloiltamme parlamenttitaloltanne parlamenttitaloiltanne parlamenttitaloltansa / parlamenttitaloltaan parlamenttitaloiltansa / parlamenttitaloiltaan
Tra -ksi parlamenttitaloksemme parlamenttitaloiksemme parlamenttitaloksenne parlamenttitaloiksenne parlamenttitalokseen / parlamenttitaloksensa parlamenttitaloikseen / parlamenttitaloiksensa
Ess -na parlamenttitalonamme parlamenttitaloinamme parlamenttitalonanne parlamenttitaloinanne parlamenttitalonansa / parlamenttitalonaan parlamenttitaloinansa / parlamenttitaloinaan
Abe -tta parlamenttitalottamme parlamenttitaloittamme parlamenttitalottanne parlamenttitaloittanne parlamenttitalottansa / parlamenttitalottaan parlamenttitaloittansa / parlamenttitaloittaan
Com -ne - parlamenttitaloinemme - parlamenttitaloinenne - parlamenttitaloineen / parlamenttitaloinensa

parlamentti, Nti Singular Nominative#talo Noun Singular Nominative

up ↑

Translations & synonyms

parliament parlamentti, eduskunta, valtiopäivät, kansanedustus
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wiktionary
cneyvnzrag

Etymology:
Sebz Fjrqvfu cneynzrag, cbffvoyl guebhtu Trezna Cneynzrag sebz Zvqqyr Serapu cneyrzrag.
Source: Jvxgvbanel

talo, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - talo talot
Par -ta taloa taloja
Gen -n talon talojen
Ill mihin taloon taloihin
Ine -ssa talossa taloissa
Ela -sta talosta taloista
All -lle talolle taloille
Ade -lla talolla taloilla
Abl -lta talolta taloilta
Tra -ksi taloksi taloiksi
Ess -na talona taloina
Abe -tta talotta taloitta
Com -ne - taloine
Ins -in - taloin

Translations & synonyms

house talo, huone, rakennus, koti, suku, sali
place paikka, sija, asema, paikkakunta, kohta, talo
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

N ubhfr vf n fvatyr-havg erfvqragvny ohvyqvat, juvpu znl enatr va pbzcyrkvgl sebz n ehqvzragnel uhg gb n pbzcyrk fgehpgher bs jbbq, znfbael, pbapergr be bgure zngrevny, bhgsvggrq jvgu cyhzovat, ryrpgevpny, naq urngvat, iragvyngvba, naq nve pbaqvgvbavat flfgrzf. Ubhfrf hfr n enatr bs qvssrerag ebbsvat flfgrzf gb xrrc cerpvcvgngvba fhpu nf enva sebz trggvat vagb gur qjryyvat fcnpr. Ubhfrf znl unir qbbef be ybpxf gb frpher gur qjryyvat fcnpr naq cebgrpg vgf vaunovgnagf naq pbagragf sebz ohetynef be bgure gerfcnffref.

Source: Wikipedia
Wiktionary
ubhfr

ohvyqvat

     Synonym: enxraahf, clgvaxv
(abj hapbzzba) snez, ubzrfgrnq

     Synonym: znngvyn, gvyn, snezv
Derived terms:
gnybyyvara
gnybhf
Compounds:
neningnyb
nfhvagnyb
ngevhzgnyb
nhevaxbgnyb
nhgvbgnyb
orgbavgnyb
rqhfxhagngnyb
rxbgnyb
ryrzraggvgnyb
unewngnyb
unexxbgnyb
ubzrgnyb
uäägnyb
uölyäuvefvgnyb
vybgnyb
whtraqgnyb
xnagngnyb
xnewnynagnyb
xnhchatvagnyb
xnhchaxvgnyb
xreebfgnyb
xrgwhgnyb
xvewnfgbgnyb
xvivgnyb
xbafreggvgnyb
xbaggvgnyb
xbeggvgnyb
xbgvgnyb
xbhyhgnyb
xhyzngnyb
xhzzvghfgnyb
xhaanagnyb
xöluävagnyb
ynzryyvgnyb
yrugvgnyb
yvvxrgnyb
ybzngnyb
yhugvgnyb
znnynvfgnyb
znngnyb
znwngnyb
zvywbbangnyb
zbqhhyvgnyb
zbavgbvzvgnyb
zhbgvgnyb
annchevgnyb
ahbevfbgnyb
bvxrhfgnyb
byxvgnyb
bznxbgvgnyb
bbccrengnyb
bfnxrgnyb
bfnxhagngnyb
cnvxbvghfgnyb
cnybxhaanagnyb
cnyiryhgnyb
cnevgnyb
cnexxvgnyb
cneynzraggvgnyb
cvragnyb
cvvfcnagnyb
cvcnexnxxhgnyb
cvfgrgnyb
cbuwnynvfgnyb
chyybgnyb
chexhgnyb
chhgnyb
clfäxövagvgnyb
clöeöuvefvgnyb
evaargnyb
evivgnyb
frhenvagnyb
frhenxhagngnyb
frhenagnyb
frhengnyb
frhebwragnyb
fhxhgnyb
fhehgnyb
gnybwbugb
gnybxnhccn
gnybxbugnvara
gnybxbaggv
gnybarzäagä
gnyba rgh
gnybavfäagä
gnybaxnhccn
gnybaxvewn
gnybazvrf
gnybabzvfgnwn
gnybacnvxxn
gnybacvgb
gnybacbvxn
gnybaenxraahf
gnybainugv
gnybainygnhf
gnybainauva
gnybaivvav
gnybaiäxv
gnybcnxrggv
gnybcrfhyn
gnybeluzä
gnybeäuwä
gnybeöggryö
gnybgruqnf
gnybgllccv
gnyblugvö
gninengnyb
grnggrevgnyb
grenffvgnyb
gvvyvgnyb
gbvzvfgbgnyb
gbvzvgnyb
gbeavgnyb
gheingnyb
gllccvgnyb
glöiäragnyb
heurvyhgnyb
hhqvfgnyb
invinvfgnyb
inyzvfgnyb
inauhfgragnyb
ivrenfgnyb
ivenfgbgnyb
ivexngnyb
ihbxengnyb
lxfvaävfgnyb
lyvbccvynfgnyb
öxlgnyb

Etymology:
Sebz Cebgb-Svaavp gnyb (“snez; ubhfr”). Cbffvoyl eryngrq gb gnynf (“furygre sbe obngf; svfu qelvat uhg”). Pbtangrf vapyhqr Rfgbavna gnyh (“snez”); Abegurea Fnzv qáyyh (“ubhfr; snez”) vf n Svaavp ybna.
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - taloni taloni talosi talosi talonsa talonsa
Par -ta taloani talojani taloasi talojasi taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n taloni talojeni talosi talojesi talonsa talojensa
Ill mihin talooni taloihini taloosi taloihisi taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossani taloissani talossasi taloissasi talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostani taloistani talostasi taloistasi talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talolleni taloilleni talollesi taloillesi talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollani taloillani talollasi taloillasi talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltani taloiltani taloltasi taloiltasi taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi talokseni taloikseni taloksesi taloiksesi talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonani taloinani talonasi taloinasi talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottani taloittani talottasi taloittasi talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloineni - taloinesi - taloineen / taloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - talomme talomme talonne talonne talonsa talonsa
Par -ta taloamme talojamme taloanne talojanne taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n talomme talojemme talonne talojenne talonsa talojensa
Ill mihin taloomme taloihimme taloonne taloihinne taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossamme taloissamme talossanne taloissanne talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostamme taloistamme talostanne taloistanne talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talollemme taloillemme talollenne taloillenne talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollamme taloillamme talollanne taloillanne talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltamme taloiltamme taloltanne taloiltanne taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi taloksemme taloiksemme taloksenne taloiksenne talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonamme taloinamme talonanne taloinanne talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottamme taloittamme talottanne taloittanne talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloinemme - taloinenne - taloineen / taloinensa

parlamentti, Noun

up ↑

Translations & synonyms

parliament parlamentti, eduskunta, valtiopäivät, kansanedustus
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

Va zbqrea cbyvgvpf naq uvfgbel, n cneyvnzrag vf n yrtvfyngvir obql bs tbireazrag. Trarenyyl, n zbqrea cneyvnzrag unf guerr shapgvbaf: ercerfragvat gur ryrpgbengr, znxvat ynjf, naq birefrrvat gur tbireazrag ivn urnevatf naq vadhvevrf. Gur grez vf fvzvyne gb gur vqrn bs n frangr, flabq be pbaterff, naq vf pbzzbayl hfrq va pbhagevrf gung ner pheerag be sbezre zbanepuvrf, n sbez bs tbireazrag jvgu n zbanepu nf gur urnq.

Source: Wikipedia
Wiktionary
cneyvnzrag

Etymology:
Sebz Fjrqvfu cneynzrag, cbffvoyl guebhtu Trezna Cneynzrag sebz Zvqqyr Serapu cneyrzrag.
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - parlamenttini parlamenttini parlamenttisi parlamenttisi parlamenttinsa parlamenttinsa
Par -ta parlamenttiani parlamenttejani parlamenttiasi parlamenttejasi parlamenttiansa / parlamenttiaan parlamenttejansa / parlamenttejaan
Gen -n parlamenttini parlamenttieni parlamenttisi parlamenttiesi parlamenttinsa parlamenttiensa
Ill mihin parlamenttiini parlamentteihini parlamenttiisi parlamentteihisi parlamenttiinsa parlamentteihinsa
Ine -ssa parlamentissani parlamenteissani parlamentissasi parlamenteissasi parlamentissansa / parlamentissaan parlamenteissansa / parlamenteissaan
Ela -sta parlamentistani parlamenteistani parlamentistasi parlamenteistasi parlamentistansa / parlamentistaan parlamenteistansa / parlamenteistaan
All -lle parlamentilleni parlamenteilleni parlamentillesi parlamenteillesi parlamentilleen / parlamentillensa parlamenteillensa / parlamenteillean
Ade -lla parlamentillani parlamenteillani parlamentillasi parlamenteillasi parlamentillansa / parlamentillaan parlamenteillansa / parlamenteillaan
Abl -lta parlamentiltani parlamenteiltani parlamentiltasi parlamenteiltasi parlamentiltansa / parlamentiltaan parlamenteiltansa / parlamenteiltaan
Tra -ksi parlamentikseni parlamenteikseni parlamentiksesi parlamenteiksesi parlamentikseen / parlamentiksensa parlamenteikseen / parlamenteiksensa
Ess -na parlamenttinani parlamentteinani parlamenttinasi parlamentteinasi parlamenttinansa / parlamenttinaan parlamentteinansa / parlamentteinaan
Abe -tta parlamentittani parlamenteittani parlamentittasi parlamenteittasi parlamentittansa / parlamentittaan parlamenteittansa / parlamenteittaan
Com -ne - parlamentteineni - parlamentteinesi - parlamentteineen / parlamentteinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - parlamenttimme parlamenttimme parlamenttinne parlamenttinne parlamenttinsa parlamenttinsa
Par -ta parlamenttiamme parlamenttejamme parlamenttianne parlamenttejanne parlamenttiansa / parlamenttiaan parlamenttejansa / parlamenttejaan
Gen -n parlamenttimme parlamenttiemme parlamenttinne parlamenttienne parlamenttinsa parlamenttiensa
Ill mihin parlamenttiimme parlamentteihimme parlamenttiinne parlamentteihinne parlamenttiinsa parlamentteihinsa
Ine -ssa parlamentissamme parlamenteissamme parlamentissanne parlamenteissanne parlamentissansa / parlamentissaan parlamenteissansa / parlamenteissaan
Ela -sta parlamentistamme parlamenteistamme parlamentistanne parlamenteistanne parlamentistansa / parlamentistaan parlamenteistansa / parlamenteistaan
All -lle parlamentillemme parlamenteillemme parlamentillenne parlamenteillenne parlamentilleen / parlamentillensa parlamenteillensa / parlamenteillean
Ade -lla parlamentillamme parlamenteillamme parlamentillanne parlamenteillanne parlamentillansa / parlamentillaan parlamenteillansa / parlamenteillaan
Abl -lta parlamentiltamme parlamenteiltamme parlamentiltanne parlamenteiltanne parlamentiltansa / parlamentiltaan parlamenteiltansa / parlamenteiltaan
Tra -ksi parlamentiksemme parlamenteiksemme parlamentiksenne parlamenteiksenne parlamentikseen / parlamentiksensa parlamenteikseen / parlamenteiksensa
Ess -na parlamenttinamme parlamentteinamme parlamenttinanne parlamentteinanne parlamenttinansa / parlamenttinaan parlamentteinansa / parlamentteinaan
Abe -tta parlamentittamme parlamenteittamme parlamentittanne parlamenteittanne parlamentittansa / parlamentittaan parlamenteittansa / parlamenteittaan
Com -ne - parlamentteinemme - parlamentteinenne - parlamentteineen / parlamentteinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2022, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept