Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

kivitalo kivitalo   N Sg Nom
kivi   N Sg Nom + talo   N Sg Nom

kivitalo, Noun

up ↑

Translations & synonyms

stone house
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wiktionary
fgbar ubhfr

Etymology:
xviv +‎ gnyb
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kivitaloni kivitaloni kivitalosi kivitalosi kivitalonsa kivitalonsa
Par -ta kivitaloani kivitalojani kivitaloasi kivitalojasi kivitaloansa / kivitaloaan kivitalojansa / kivitalojaan
Gen -n kivitaloni kivitalojeni kivitalosi kivitalojesi kivitalonsa kivitalojensa
Ill mihin kivitalooni kivitaloihini kivitaloosi kivitaloihisi kivitaloonsa kivitaloihinsa
Ine -ssa kivitalossani kivitaloissani kivitalossasi kivitaloissasi kivitalossansa / kivitalossaan kivitaloissansa / kivitaloissaan
Ela -sta kivitalostani kivitaloistani kivitalostasi kivitaloistasi kivitalostansa / kivitalostaan kivitaloistansa / kivitaloistaan
All -lle kivitalolleni kivitaloilleni kivitalollesi kivitaloillesi kivitalolleen / kivitalollensa kivitaloillensa / kivitaloillean
Ade -lla kivitalollani kivitaloillani kivitalollasi kivitaloillasi kivitalollansa / kivitalollaan kivitaloillansa / kivitaloillaan
Abl -lta kivitaloltani kivitaloiltani kivitaloltasi kivitaloiltasi kivitaloltansa / kivitaloltaan kivitaloiltansa / kivitaloiltaan
Tra -ksi kivitalokseni kivitaloikseni kivitaloksesi kivitaloiksesi kivitalokseen / kivitaloksensa kivitaloikseen / kivitaloiksensa
Ess -na kivitalonani kivitaloinani kivitalonasi kivitaloinasi kivitalonansa / kivitalonaan kivitaloinansa / kivitaloinaan
Abe -tta kivitalottani kivitaloittani kivitalottasi kivitaloittasi kivitalottansa / kivitalottaan kivitaloittansa / kivitaloittaan
Com -ne - kivitaloineni - kivitaloinesi - kivitaloineen / kivitaloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kivitalomme kivitalomme kivitalonne kivitalonne kivitalonsa kivitalonsa
Par -ta kivitaloamme kivitalojamme kivitaloanne kivitalojanne kivitaloansa / kivitaloaan kivitalojansa / kivitalojaan
Gen -n kivitalomme kivitalojemme kivitalonne kivitalojenne kivitalonsa kivitalojensa
Ill mihin kivitaloomme kivitaloihimme kivitaloonne kivitaloihinne kivitaloonsa kivitaloihinsa
Ine -ssa kivitalossamme kivitaloissamme kivitalossanne kivitaloissanne kivitalossansa / kivitalossaan kivitaloissansa / kivitaloissaan
Ela -sta kivitalostamme kivitaloistamme kivitalostanne kivitaloistanne kivitalostansa / kivitalostaan kivitaloistansa / kivitaloistaan
All -lle kivitalollemme kivitaloillemme kivitalollenne kivitaloillenne kivitalolleen / kivitalollensa kivitaloillensa / kivitaloillean
Ade -lla kivitalollamme kivitaloillamme kivitalollanne kivitaloillanne kivitalollansa / kivitalollaan kivitaloillansa / kivitaloillaan
Abl -lta kivitaloltamme kivitaloiltamme kivitaloltanne kivitaloiltanne kivitaloltansa / kivitaloltaan kivitaloiltansa / kivitaloiltaan
Tra -ksi kivitaloksemme kivitaloiksemme kivitaloksenne kivitaloiksenne kivitalokseen / kivitaloksensa kivitaloikseen / kivitaloiksensa
Ess -na kivitalonamme kivitaloinamme kivitalonanne kivitaloinanne kivitalonansa / kivitalonaan kivitaloinansa / kivitaloinaan
Abe -tta kivitalottamme kivitaloittamme kivitalottanne kivitaloittanne kivitalottansa / kivitalottaan kivitaloittansa / kivitaloittaan
Com -ne - kivitaloinemme - kivitaloinenne - kivitaloineen / kivitaloinensa

kivi, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - kivi kivet
Par -ta kiveä kiviä
Gen -n kiven kivien
Ill mihin kiveen kiviin
Ine -ssa kivessä kivissä
Ela -sta kivestä kivistä
All -lle kivelle kiville
Ade -lla kivellä kivillä
Abl -lta kiveltä kiviltä
Tra -ksi kiveksi kiviksi
Ess -na kivenä kivinä
Abe -tta kivettä kivittä
Com -ne - kivine
Ins -in - kivin

Translations & synonyms

stone kivi, jalokivi, kiviainekset, siemen
rock rock, kallio, kivi, kivilaji, rokki, rockmusiikki
pebble kivi, nupula
calculus laskenta, kivi
flint piikivi, kivi, tuluskivi
pit kuoppa, kaivanto, kaivos, monttu, kivi, helvetti
putamen kivi

Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

N ebpx vf nal anghenyyl bppheevat fbyvq znff be nttertngr bs zvarenyf be zvarenybvq znggre. Vg vf pngrtbevmrq ol gur zvarenyf vapyhqrq, vgf purzvpny pbzcbfvgvba naq gur jnl va juvpu vg vf sbezrq. Ebpxf ner hfhnyyl tebhcrq vagb guerr znva tebhcf: vtarbhf ebpxf, frqvzragnel ebpxf naq zrgnzbecuvp ebpxf.

Source: Wikipedia
Wiktionary
fgbar

n cvrpr bs fgbar juvpu vf ynetre guna n tenva bs fnaq

n ebpx nf n eryngviryl fznyy znff bs fgbar cebwrpgvat bhg bs tebhaq

obhyqre

     Synonym: ybuxner, xviraybuxner, fvvegbybuxner
n trareny grez sbe fbyvq, zvareny-onfrq pbafgehpgvba zngrevnyf, fhpu nf oevpx, pbapergr be angheny fgbar

(anhgvpny, vasbezny) na haqrejngre ebpx juvpu znl or qnatrebhf sbe frnsneref

     Synonym: xnev
Fubeg sbe wnybxviv (“ebpx, wrjry”).

     Fin: Gäffä xryybffn ba 17 xvirä.
     Eng: ― Guvf pybpxjbex zrpunavfz vf znqr jvgu 17 wrjryf.
     Fin: Xngfb ghbgn xvirä uäara fbezrffnna!
     Eng: ― Ybbx ng gung ebpx ba ure svatre!
(pbyybdhvny, fabbxre, cbby, ovyyvneqf) phr onyy

     Synonym: ylöagvcnyyb
Usage:
N ynetr znff bs fgbar cebwrpgvat bhg bs tebhaq vf pnyyrq xnyyvb. Nyfb, vs gur fgbar znff vf xabja be nffhzrq gb or cneg bs orqebpx, vg'f pnyyrq xnyyvb, rira vs gur ivfvoyr cneg vf fznyy. Fvzvyneyl, vs n ynetr fgbar znff vf xabja abg gb or cneg bs orqebpx, vg znl or pnyyrq xviv be ybuxner.
Derived terms:
xvivxxb
xvivara
xvivggää
xviväxva xvvaabfgnn
xhva xhhzvyyr xvivyyr

Compounds:
qbybzvvggvxviv
unzznfxviv
uneznnxviv
unhgnxviv
uvrxxnxviv
uvvqraxviv
uvbznxviv
ubuxnxviv
wnybxviv
wnhuvaxviv
xnyxxvxviv
xnafnyyvfxviv
xnggvynxviv
xnghxviv
xvvynxviv
xvefvxnaxviv
xvhnfxviv
xviraunxxnnwn
xviraurvggb
xvirauvbwn
xvirawnybfghf
xvirawäexäyr
xviraxbyb
xviraxbin
xviraybuxner
xviraybhuvagn
xvirazhxhen
xvirazhevxxn
xvirazheh
xvirazhehara
xvirazöuxäyr
xvirafveh
xvivnvar
xvivnvarf
xvivnvgn
xvivnexxh
xvivnfgvn
xvivorgbav
xvivreäznn
xvivrfvar
xvivunxxh
xvivurqryzä
xvivuvvyv
xvivuvbzb
xvivwnyxn
xvivwnyhfgn
xvivwngn
xvivwäexäyr
xvivxnyn
xvivxnfn
xvivxnfnezv
xvivxnfib
xvivxnfibvara
xvivxngh
xvivxnhfv
xvivxruä
xvivxvewbvghf
xvivxvexxb
xvivxveirf
xvivxbin
xvivxhxxn
xvivxhagn
xvivxlyä
xvivynnxrev
xvivynnggn
xvivynvghev
xvivynwv
xvivynggvn
xvivybuxner
xvivybhuvzb
xvivybhubf
xvivzvarennyv
xvivzhbqbfghzn
xvivzhefxn
xvivzhefxnnzb
xvivzhhev
xvivzöuxäyr
xvivanirggn
xvivavyxxn
xvivcnnfv
xvivcnvanagn
xvivcnvangr
xvivcnvab
xvivcnvabxhin
xvivcnyngfv
xvivcnev
xvivcngfnf
xvivcrygb
xvivcrehfgn
xvivcrehfghf
xvivcreävara
xvivcrfgä
xvivcrfh
xvivcvven
xvivcvveebf
xvivcvynev
xvivcben
xvivchhgrev
xvivclyiäf
xvivcllxxv
xvivcääyylfgr
xvivcöyl
xvivenr
xvivenxraahf
xvivenxxn
xvivench
xvivenhavb
xviverxv
xvivevvccn
xvivevxxb
xvivehhxxh
xvivehhgv
xviveölxxvö
xvivfnun
xvivfnzzny
xvivfrvaä
xvivfrccä
xvivfvygn
xvivfvzcch
xvivfbezhf
xvivfhbyn
xvivgnvqr
xvivgnyb
xvivgnyggn
xvivgnfxh
xvivgnggv
xvivgninen
xvivgrbyyvfhhf
xvivgrbf
xvivgvrqr
xvivglö
xvivglöxnyh
xvivglöyävara
xvivinyyv
xvivingv
xvivirvfgbf
xvivirvfgäzö
xvivivyyn
xvivleggv
xbrgvaxviv
xbzcnfghfxviv
xbehxviv
xehhahawnybxviv
xhyznxviv
xhhxviv
xäeäwäxviv
xäfvxviv
ynnxnxviv
ynnxrevxviv
ynncvfxviv
ynninxviv
yvcräxviv
ybhubfxviv
yhbaabaxviv
yhhzhaxviv
znnxhagnxviv
zntznxviv
znezbevxviv
zrexryvxviv
zhxhynxviv
zhahnvfxviv
zhhenhfxviv
zhhevxviv
zlyylaxviv
abccnxviv
ahbyhxviv
ahchxviv
ahexxnxviv
cnyninxviv
crefvxnaxviv
crehfxviv
cvvxviv
cvxxhxviv
cvzcfvxviv
cbyggbxviv
cbeenfxviv
chbyvwnybxviv
ennxnxviv
enwnxviv
enxraahfxviv
enxxbxviv
enagnxviv
encnxviv
enihaxviv
erhahfxviv
evvzhxviv
evvccnxviv
ehhfhxviv
fnvcchnxviv
fnccvxviv
fnivxviv
frqvzraggvxviv
frcryvxviv
fzvetryvxviv
fhbynxviv
gnuxbxviv
gnfncnvabxviv
gvvyvxviv
gvvyvfxviv
gvcchxviv
ghyvxviv
huevxviv
irevxviv
irfvxviv
ivrevaxviv
ihbyhxviv

Etymology:
Sebz Cebgb-Svaavp xviv, sebz Cebgb-Svaab-Htevp xvjr.
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kiveni kiveni kivesi kivesi kivensä kivensä
Par -ta kiveäni kiviäni kiveäsi kiviäsi kiveänsä / kiveään kiviänsä / kiviään
Gen -n kiveni kivieni kivesi kiviesi kivensä kiviensa
Ill mihin kiveeni kiviini kiveesi kiviisi kiveensa kiviinsa
Ine -ssa kivessäni kivissäni kivessäsi kivissäsi kivessänsä / kivessään kivissänsä / kivissään
Ela -sta kivestäni kivistäni kivestäsi kivistäsi kivestänsä / kivestään kivistänsä / kivistään
All -lle kivelleni kivilleni kivellesi kivillesi kivelleen / kivellensä kivillensä / kivilleän
Ade -lla kivelläni kivilläni kivelläsi kivilläsi kivellänsä / kivellään kivillänsä / kivillään
Abl -lta kiveltäni kiviltäni kiveltäsi kiviltäsi kiveltänsä / kiveltään kiviltänsä / kiviltään
Tra -ksi kivekseni kivikseni kiveksesi kiviksesi kivekseen / kiveksensä kivikseen / kiviksensä
Ess -na kivenäni kivinäni kivenäsi kivinäsi kivenänsä / kivenään kivinänsä / kivinään
Abe -tta kivettäni kivittäni kivettäsi kivittäsi kivettänsä / kivettään kivittänsä / kivittään
Com -ne - kivineni - kivinesi - kivineen / kivinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kivemme kivemme kivenne kivenne kivensä kivensä
Par -ta kiveämme kiviämme kiveänne kiviänne kiveänsä / kiveään kiviänsä / kiviään
Gen -n kivemme kiviemme kivenne kivienne kivensä kiviensa
Ill mihin kiveemme kiviimme kiveenne kiviinne kiveensa kiviinsa
Ine -ssa kivessämme kivissämme kivessänne kivissänne kivessänsä / kivessään kivissänsä / kivissään
Ela -sta kivestämme kivistämme kivestänne kivistänne kivestänsä / kivestään kivistänsä / kivistään
All -lle kivellemme kivillemme kivellenne kivillenne kivelleen / kivellensä kivillensä / kivilleän
Ade -lla kivellämme kivillämme kivellänne kivillänne kivellänsä / kivellään kivillänsä / kivillään
Abl -lta kiveltämme kiviltämme kiveltänne kiviltänne kiveltänsä / kiveltään kiviltänsä / kiviltään
Tra -ksi kiveksemme kiviksemme kiveksenne kiviksenne kivekseen / kiveksensä kivikseen / kiviksensä
Ess -na kivenämme kivinämme kivenänne kivinänne kivenänsä / kivenään kivinänsä / kivinään
Abe -tta kivettämme kivittämme kivettänne kivittänne kivettänsä / kivettään kivittänsä / kivittään
Com -ne - kivinemme - kivinenne - kivineen / kivinensä

talo, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - talo talot
Par -ta taloa taloja
Gen -n talon talojen
Ill mihin taloon taloihin
Ine -ssa talossa taloissa
Ela -sta talosta taloista
All -lle talolle taloille
Ade -lla talolla taloilla
Abl -lta talolta taloilta
Tra -ksi taloksi taloiksi
Ess -na talona taloina
Abe -tta talotta taloitta
Com -ne - taloine
Ins -in - taloin

Translations & synonyms

house talo, huone, rakennus, koti, suku, sali
place paikka, sija, asema, paikkakunta, kohta, talo
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

N ubhfr vf n fvatyr-havg erfvqragvny ohvyqvat, juvpu znl enatr va pbzcyrkvgl sebz n ehqvzragnel uhg gb n pbzcyrk fgehpgher bs jbbq, znfbael, pbapergr be bgure zngrevny, bhgsvggrq jvgu cyhzovat, ryrpgevpny, naq urngvat, iragvyngvba, naq nve pbaqvgvbavat flfgrzf. Ubhfrf hfr n enatr bs qvssrerag ebbsvat flfgrzf gb xrrc cerpvcvgngvba fhpu nf enva sebz trggvat vagb gur qjryyvat fcnpr. Ubhfrf znl unir qbbef be ybpxf gb frpher gur qjryyvat fcnpr naq cebgrpg vgf vaunovgnagf naq pbagragf sebz ohetynef be bgure gerfcnffref.

Source: Wikipedia
Wiktionary
ubhfr

ohvyqvat

     Synonym: enxraahf, clgvaxv
(abj hapbzzba) snez, ubzrfgrnq

     Synonym: znngvyn, gvyn, snezv
Derived terms:
gnybyyvara
gnybhf
Compounds:
neningnyb
nfhvagnyb
ngevhzgnyb
nhevaxbgnyb
nhgvbgnyb
orgbavgnyb
rqhfxhagngnyb
rxbgnyb
ryrzraggvgnyb
unewngnyb
unexxbgnyb
ubzrgnyb
uäägnyb
uölyäuvefvgnyb
vybgnyb
whtraqgnyb
xnagngnyb
xnewnynagnyb
xnhchatvagnyb
xnhchaxvgnyb
xreebfgnyb
xrgwhgnyb
xvewnfgbgnyb
xvivgnyb
xbafreggvgnyb
xbaggvgnyb
xbeggvgnyb
xbgvgnyb
xbhyhgnyb
xhyzngnyb
xhzzvghfgnyb
xhaanagnyb
xöluävagnyb
ynzryyvgnyb
yrugvgnyb
yvvxrgnyb
ybzngnyb
yhugvgnyb
znnynvfgnyb
znngnyb
znwngnyb
zvywbbangnyb
zbqhhyvgnyb
zbavgbvzvgnyb
zhbgvgnyb
annchevgnyb
ahbevfbgnyb
bvxrhfgnyb
byxvgnyb
bznxbgvgnyb
bbccrengnyb
bfnxrgnyb
bfnxhagngnyb
cnvxbvghfgnyb
cnybxhaanagnyb
cnyiryhgnyb
cnevgnyb
cnexxvgnyb
cneynzraggvgnyb
cvragnyb
cvvfcnagnyb
cvcnexnxxhgnyb
cvfgrgnyb
cbuwnynvfgnyb
chyybgnyb
chexhgnyb
chhgnyb
clfäxövagvgnyb
clöeöuvefvgnyb
evaargnyb
evivgnyb
frhenvagnyb
frhenxhagngnyb
frhenagnyb
frhengnyb
frhebwragnyb
fhxhgnyb
fhehgnyb
gnybwbugb
gnybxnhccn
gnybxbugnvara
gnybxbaggv
gnybarzäagä
gnyba rgh
gnybavfäagä
gnybaxnhccn
gnybaxvewn
gnybazvrf
gnybabzvfgnwn
gnybacnvxxn
gnybacvgb
gnybacbvxn
gnybaenxraahf
gnybainugv
gnybainygnhf
gnybainauva
gnybaivvav
gnybaiäxv
gnybcnxrggv
gnybcrfhyn
gnybeluzä
gnybeäuwä
gnybeöggryö
gnybgruqnf
gnybgllccv
gnyblugvö
gninengnyb
grnggrevgnyb
grenffvgnyb
gvvyvgnyb
gbvzvfgbgnyb
gbvzvgnyb
gbeavgnyb
gheingnyb
gllccvgnyb
glöiäragnyb
heurvyhgnyb
hhqvfgnyb
invinvfgnyb
inyzvfgnyb
inauhfgragnyb
ivrenfgnyb
ivenfgbgnyb
ivexngnyb
ihbxengnyb
lxfvaävfgnyb
lyvbccvynfgnyb
öxlgnyb

Etymology:
Sebz Cebgb-Svaavp gnyb (“snez; ubhfr”). Cbffvoyl eryngrq gb gnynf (“furygre sbe obngf; svfu qelvat uhg”). Pbtangrf vapyhqr Rfgbavna gnyh (“snez”); Abegurea Fnzv qáyyh (“ubhfr; snez”) vf n Svaavp ybna.
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - taloni taloni talosi talosi talonsa talonsa
Par -ta taloani talojani taloasi talojasi taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n taloni talojeni talosi talojesi talonsa talojensa
Ill mihin talooni taloihini taloosi taloihisi taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossani taloissani talossasi taloissasi talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostani taloistani talostasi taloistasi talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talolleni taloilleni talollesi taloillesi talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollani taloillani talollasi taloillasi talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltani taloiltani taloltasi taloiltasi taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi talokseni taloikseni taloksesi taloiksesi talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonani taloinani talonasi taloinasi talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottani taloittani talottasi taloittasi talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloineni - taloinesi - taloineen / taloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - talomme talomme talonne talonne talonsa talonsa
Par -ta taloamme talojamme taloanne talojanne taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n talomme talojemme talonne talojenne talonsa talojensa
Ill mihin taloomme taloihimme taloonne taloihinne taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossamme taloissamme talossanne taloissanne talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostamme taloistamme talostanne taloistanne talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talollemme taloillemme talollenne taloillenne talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollamme taloillamme talollanne taloillanne talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltamme taloiltamme taloltanne taloiltanne taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi taloksemme taloiksemme taloksenne taloiksenne talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonamme taloinamme talonanne taloinanne talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottamme taloittamme talottanne taloittanne talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloinemme - taloinenne - taloineen / taloinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2022, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept