Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

ilotalo ilotalo   N Sg Nom
ilo   N Sg Nom + talo   N Sg Nom

ilotalo, Noun

up ↑

Translations & synonyms

brothel bordelli, ilotalo
whorehouse ilotalo, porttola
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

N oebgury, obeqryyb, enapu, be juberubhfr vf n cynpr jurer crbcyr ratntr va frkhny npgvivgl jvgu cebfgvghgrf. Grpuavpnyyl, nal cerzvfrf jurer cebfgvghgvba pbzzbayl gnxrf cynpr dhnyvsvrf nf n oebgury. Ubjrire, sbe yrtny be phygheny ernfbaf, rfgnoyvfuzragf bsgra qrfpevor gurzfryirf nf znffntr cneybef, onef, fgevc pyhof, obql eho cneybhef, fghqvbf, be ol fbzr bgure qrfpevcgvba.

Source: Wikipedia
Wiktionary
sha ubhfr, oebgury

Synonyms:
obeqryyv
Etymology:
vyb (“wbl”) +‎ gnyb (“ubhfr”)
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - ilotaloni ilotaloni ilotalosi ilotalosi ilotalonsa ilotalonsa
Par -ta ilotaloani ilotalojani ilotaloasi ilotalojasi ilotaloansa / ilotaloaan ilotalojansa / ilotalojaan
Gen -n ilotaloni ilotalojeni ilotalosi ilotalojesi ilotalonsa ilotalojensa
Ill mihin ilotalooni ilotaloihini ilotaloosi ilotaloihisi ilotaloonsa ilotaloihinsa
Ine -ssa ilotalossani ilotaloissani ilotalossasi ilotaloissasi ilotalossansa / ilotalossaan ilotaloissansa / ilotaloissaan
Ela -sta ilotalostani ilotaloistani ilotalostasi ilotaloistasi ilotalostansa / ilotalostaan ilotaloistansa / ilotaloistaan
All -lle ilotalolleni ilotaloilleni ilotalollesi ilotaloillesi ilotalolleen / ilotalollensa ilotaloillensa / ilotaloillean
Ade -lla ilotalollani ilotaloillani ilotalollasi ilotaloillasi ilotalollansa / ilotalollaan ilotaloillansa / ilotaloillaan
Abl -lta ilotaloltani ilotaloiltani ilotaloltasi ilotaloiltasi ilotaloltansa / ilotaloltaan ilotaloiltansa / ilotaloiltaan
Tra -ksi ilotalokseni ilotaloikseni ilotaloksesi ilotaloiksesi ilotalokseen / ilotaloksensa ilotaloikseen / ilotaloiksensa
Ess -na ilotalonani ilotaloinani ilotalonasi ilotaloinasi ilotalonansa / ilotalonaan ilotaloinansa / ilotaloinaan
Abe -tta ilotalottani ilotaloittani ilotalottasi ilotaloittasi ilotalottansa / ilotalottaan ilotaloittansa / ilotaloittaan
Com -ne - ilotaloineni - ilotaloinesi - ilotaloineen / ilotaloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - ilotalomme ilotalomme ilotalonne ilotalonne ilotalonsa ilotalonsa
Par -ta ilotaloamme ilotalojamme ilotaloanne ilotalojanne ilotaloansa / ilotaloaan ilotalojansa / ilotalojaan
Gen -n ilotalomme ilotalojemme ilotalonne ilotalojenne ilotalonsa ilotalojensa
Ill mihin ilotaloomme ilotaloihimme ilotaloonne ilotaloihinne ilotaloonsa ilotaloihinsa
Ine -ssa ilotalossamme ilotaloissamme ilotalossanne ilotaloissanne ilotalossansa / ilotalossaan ilotaloissansa / ilotaloissaan
Ela -sta ilotalostamme ilotaloistamme ilotalostanne ilotaloistanne ilotalostansa / ilotalostaan ilotaloistansa / ilotaloistaan
All -lle ilotalollemme ilotaloillemme ilotalollenne ilotaloillenne ilotalolleen / ilotalollensa ilotaloillensa / ilotaloillean
Ade -lla ilotalollamme ilotaloillamme ilotalollanne ilotaloillanne ilotalollansa / ilotalollaan ilotaloillansa / ilotaloillaan
Abl -lta ilotaloltamme ilotaloiltamme ilotaloltanne ilotaloiltanne ilotaloltansa / ilotaloltaan ilotaloiltansa / ilotaloiltaan
Tra -ksi ilotaloksemme ilotaloiksemme ilotaloksenne ilotaloiksenne ilotalokseen / ilotaloksensa ilotaloikseen / ilotaloiksensa
Ess -na ilotalonamme ilotaloinamme ilotalonanne ilotaloinanne ilotalonansa / ilotalonaan ilotaloinansa / ilotaloinaan
Abe -tta ilotalottamme ilotaloittamme ilotalottanne ilotaloittanne ilotalottansa / ilotalottaan ilotaloittansa / ilotaloittaan
Com -ne - ilotaloinemme - ilotaloinenne - ilotaloineen / ilotaloinensa

ilo, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - ilo ilot
Par -ta iloa iloja
Gen -n ilon ilojen
Ill mihin iloon iloihin
Ine -ssa ilossa iloissa
Ela -sta ilosta iloista
All -lle ilolle iloille
Ade -lla ilolla iloilla
Abl -lta ilolta iloilta
Tra -ksi iloksi iloiksi
Ess -na ilona iloina
Abe -tta ilotta iloitta
Com -ne - iloine
Ins -in - iloin

Translations & synonyms

pleasure ilo, huvi, nautinto, mielihyvä, tahto, nautinnot
joy ilo, riemu, onnistuminen, menestys
delight ilo, ilonaihe, mielihyvä, ihastus
enjoyment nauttiminen, nautinto, ilo, huvi, omistaminen
rejoicing ilo, riemu, juhlinta
treat nautinto, ilo, lahja, yllätys, erikoistapahtuma
gaiety ilo, hilpeys
glee vahingonilo, ilo
elation riemu, ilo, juhlamieli
cheer ilo, hilpeys, iloisuus, hurraaminen
mirth ilo, iloisuus, hilpeys
exhilaration iloisuus, ilo, hilpeys
delectation nautinto, ilo

Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

Gur jbeq wbl zrnaf n srryvat bs terng cyrnfher naq unccvarff.

Source: Wikipedia
Wiktionary
wbl, qryvtug, unccvarff, cyrnfher.

ybir, ybire (rfcrpvnyyl jura hfrq jvgu n cbffrffvir fhssvk)

Antonyms:
fheh
Derived terms:
abhaf
vybvfhhf
vybggryh
vybggbzhhf
nqwrpgvirf
vybvara
vybvfn
vybgba
ireof
vybvgn
vybfghn
vybfghggnn
vybgryyn
nqireof
vybvfrfgv
vybvffnna
vybggbznfgv

Compounds:
ryäzäavyb
vybuhhgb
vybwhuyn
vybxnnfh
vybyvrzv
vybyvagh
vybyhbagbvara
vybzvryv
vybzvryva
vybzvryvara
vybzvryvfrfgv
vybzvryvfllf
vybanvur
vybaxllary
vybacvynnwn
vybacvgb
vybacvgäwä
vybachexnhf
vybcvyyrev
vybfnabzn
vybgnyb
vybgvxxh
vybghyvgr
vybghyvghf
vybghyvghfnvar
vybghyvghfenxrggv
vybghyvghfiäyvar
vybglggö
vybhhgvara
fvyzäavyb
glöavyb
inuvatbavyb

Etymology:
Sebz Cebgb-Svaavp vyb. Shegure bevtva haxabja, ohg pbtangr gb Rfgbavna vyh (“ornhgl”), Uhatnevna vyyő (“orpbzvat, svggvat”), Xneryvna vyb, Yhqvna vyb, Ircf vyb, cbffvoyl nyfb Yvibavna īyn (“angher”) naq Cvgr Fnzv âyyb (“hetr”).
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - iloni iloni ilosi ilosi ilonsa ilonsa
Par -ta iloani ilojani iloasi ilojasi iloansa / iloaan ilojansa / ilojaan
Gen -n iloni ilojeni ilosi ilojesi ilonsa ilojensa
Ill mihin ilooni iloihini iloosi iloihisi iloonsa iloihinsa
Ine -ssa ilossani iloissani ilossasi iloissasi ilossansa / ilossaan iloissansa / iloissaan
Ela -sta ilostani iloistani ilostasi iloistasi ilostansa / ilostaan iloistansa / iloistaan
All -lle ilolleni iloilleni ilollesi iloillesi ilolleen / ilollensa iloillensa / iloillean
Ade -lla ilollani iloillani ilollasi iloillasi ilollansa / ilollaan iloillansa / iloillaan
Abl -lta iloltani iloiltani iloltasi iloiltasi iloltansa / iloltaan iloiltansa / iloiltaan
Tra -ksi ilokseni iloikseni iloksesi iloiksesi ilokseen / iloksensa iloikseen / iloiksensa
Ess -na ilonani iloinani ilonasi iloinasi ilonansa / ilonaan iloinansa / iloinaan
Abe -tta ilottani iloittani ilottasi iloittasi ilottansa / ilottaan iloittansa / iloittaan
Com -ne - iloineni - iloinesi - iloineen / iloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - ilomme ilomme ilonne ilonne ilonsa ilonsa
Par -ta iloamme ilojamme iloanne ilojanne iloansa / iloaan ilojansa / ilojaan
Gen -n ilomme ilojemme ilonne ilojenne ilonsa ilojensa
Ill mihin iloomme iloihimme iloonne iloihinne iloonsa iloihinsa
Ine -ssa ilossamme iloissamme ilossanne iloissanne ilossansa / ilossaan iloissansa / iloissaan
Ela -sta ilostamme iloistamme ilostanne iloistanne ilostansa / ilostaan iloistansa / iloistaan
All -lle ilollemme iloillemme ilollenne iloillenne ilolleen / ilollensa iloillensa / iloillean
Ade -lla ilollamme iloillamme ilollanne iloillanne ilollansa / ilollaan iloillansa / iloillaan
Abl -lta iloltamme iloiltamme iloltanne iloiltanne iloltansa / iloltaan iloiltansa / iloiltaan
Tra -ksi iloksemme iloiksemme iloksenne iloiksenne ilokseen / iloksensa iloikseen / iloiksensa
Ess -na ilonamme iloinamme ilonanne iloinanne ilonansa / ilonaan iloinansa / iloinaan
Abe -tta ilottamme iloittamme ilottanne iloittanne ilottansa / ilottaan iloittansa / iloittaan
Com -ne - iloinemme - iloinenne - iloineen / iloinensa

talo, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - talo talot
Par -ta taloa taloja
Gen -n talon talojen
Ill mihin taloon taloihin
Ine -ssa talossa taloissa
Ela -sta talosta taloista
All -lle talolle taloille
Ade -lla talolla taloilla
Abl -lta talolta taloilta
Tra -ksi taloksi taloiksi
Ess -na talona taloina
Abe -tta talotta taloitta
Com -ne - taloine
Ins -in - taloin

Translations & synonyms

house talo, huone, rakennus, koti, suku, sali
place paikka, sija, asema, paikkakunta, kohta, talo
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

N ubhfr vf n fvatyr-havg erfvqragvny ohvyqvat, juvpu znl enatr va pbzcyrkvgl sebz n ehqvzragnel uhg gb n pbzcyrk fgehpgher bs jbbq, znfbael, pbapergr be bgure zngrevny, bhgsvggrq jvgu cyhzovat, ryrpgevpny, naq urngvat, iragvyngvba, naq nve pbaqvgvbavat flfgrzf. Ubhfrf hfr n enatr bs qvssrerag ebbsvat flfgrzf gb xrrc cerpvcvgngvba fhpu nf enva sebz trggvat vagb gur qjryyvat fcnpr. Ubhfrf znl unir qbbef be ybpxf gb frpher gur qjryyvat fcnpr naq cebgrpg vgf vaunovgnagf naq pbagragf sebz ohetynef be bgure gerfcnffref.

Source: Wikipedia
Wiktionary
ubhfr

ohvyqvat

     Synonym: enxraahf, clgvaxv
(abj hapbzzba) snez, ubzrfgrnq

     Synonym: znngvyn, gvyn, snezv
Derived terms:
gnybyyvara
gnybhf
Compounds:
neningnyb
nfhvagnyb
ngevhzgnyb
nhevaxbgnyb
nhgvbgnyb
orgbavgnyb
rqhfxhagngnyb
rxbgnyb
ryrzraggvgnyb
unewngnyb
unexxbgnyb
ubzrgnyb
uäägnyb
uölyäuvefvgnyb
vybgnyb
whtraqgnyb
xnagngnyb
xnewnynagnyb
xnhchatvagnyb
xnhchaxvgnyb
xreebfgnyb
xrgwhgnyb
xvewnfgbgnyb
xvivgnyb
xbafreggvgnyb
xbaggvgnyb
xbeggvgnyb
xbgvgnyb
xbhyhgnyb
xhyzngnyb
xhzzvghfgnyb
xhaanagnyb
xöluävagnyb
ynzryyvgnyb
yrugvgnyb
yvvxrgnyb
ybzngnyb
yhugvgnyb
znnynvfgnyb
znngnyb
znwngnyb
zvywbbangnyb
zbqhhyvgnyb
zbavgbvzvgnyb
zhbgvgnyb
annchevgnyb
ahbevfbgnyb
bvxrhfgnyb
byxvgnyb
bznxbgvgnyb
bbccrengnyb
bfnxrgnyb
bfnxhagngnyb
cnvxbvghfgnyb
cnybxhaanagnyb
cnyiryhgnyb
cnevgnyb
cnexxvgnyb
cneynzraggvgnyb
cvragnyb
cvvfcnagnyb
cvcnexnxxhgnyb
cvfgrgnyb
cbuwnynvfgnyb
chyybgnyb
chexhgnyb
chhgnyb
clfäxövagvgnyb
clöeöuvefvgnyb
evaargnyb
evivgnyb
frhenvagnyb
frhenxhagngnyb
frhenagnyb
frhengnyb
frhebwragnyb
fhxhgnyb
fhehgnyb
gnybwbugb
gnybxnhccn
gnybxbugnvara
gnybxbaggv
gnybarzäagä
gnyba rgh
gnybavfäagä
gnybaxnhccn
gnybaxvewn
gnybazvrf
gnybabzvfgnwn
gnybacnvxxn
gnybacvgb
gnybacbvxn
gnybaenxraahf
gnybainugv
gnybainygnhf
gnybainauva
gnybaivvav
gnybaiäxv
gnybcnxrggv
gnybcrfhyn
gnybeluzä
gnybeäuwä
gnybeöggryö
gnybgruqnf
gnybgllccv
gnyblugvö
gninengnyb
grnggrevgnyb
grenffvgnyb
gvvyvgnyb
gbvzvfgbgnyb
gbvzvgnyb
gbeavgnyb
gheingnyb
gllccvgnyb
glöiäragnyb
heurvyhgnyb
hhqvfgnyb
invinvfgnyb
inyzvfgnyb
inauhfgragnyb
ivrenfgnyb
ivenfgbgnyb
ivexngnyb
ihbxengnyb
lxfvaävfgnyb
lyvbccvynfgnyb
öxlgnyb

Etymology:
Sebz Cebgb-Svaavp gnyb (“snez; ubhfr”). Cbffvoyl eryngrq gb gnynf (“furygre sbe obngf; svfu qelvat uhg”). Pbtangrf vapyhqr Rfgbavna gnyh (“snez”); Abegurea Fnzv qáyyh (“ubhfr; snez”) vf n Svaavp ybna.
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - taloni taloni talosi talosi talonsa talonsa
Par -ta taloani talojani taloasi talojasi taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n taloni talojeni talosi talojesi talonsa talojensa
Ill mihin talooni taloihini taloosi taloihisi taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossani taloissani talossasi taloissasi talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostani taloistani talostasi taloistasi talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talolleni taloilleni talollesi taloillesi talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollani taloillani talollasi taloillasi talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltani taloiltani taloltasi taloiltasi taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi talokseni taloikseni taloksesi taloiksesi talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonani taloinani talonasi taloinasi talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottani taloittani talottasi taloittasi talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloineni - taloinesi - taloineen / taloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - talomme talomme talonne talonne talonsa talonsa
Par -ta taloamme talojamme taloanne talojanne taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n talomme talojemme talonne talojenne talonsa talojensa
Ill mihin taloomme taloihimme taloonne taloihinne taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossamme taloissamme talossanne taloissanne talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostamme taloistamme talostanne taloistanne talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talollemme taloillemme talollenne taloillenne talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollamme taloillamme talollanne taloillanne talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltamme taloiltamme taloltanne taloiltanne taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi taloksemme taloiksemme taloksenne taloiksenne talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonamme taloinamme talonanne taloinanne talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottamme taloittamme talottanne taloittanne talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloinemme - taloinenne - taloineen / taloinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2022, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept