Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

karjalantalo karjalantalo   N Sg Nom
karjala   N Sg Gen + talo   N Sg Nom

karjalantalo, Noun

up ↑

Translations & synonyms

Karelian
Karelian house
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wiktionary
N glcr bs qrpbengrq, bsgra gjb-fgberl ybt ubhfr glcvpny gb rnfgrea Xneryvn.

Etymology:
Xnewnyna- (“Xneryvna”) +‎ gnyb (“ubhfr”)
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - karjalantaloni karjalantaloni karjalantalosi karjalantalosi karjalantalonsa karjalantalonsa
Par -ta karjalantaloani karjalantalojani karjalantaloasi karjalantalojasi karjalantaloansa / karjalantaloaan karjalantalojansa / karjalantalojaan
Gen -n karjalantaloni karjalantalojeni karjalantalosi karjalantalojesi karjalantalonsa karjalantalojensa
Ill mihin karjalantalooni karjalantaloihini karjalantaloosi karjalantaloihisi karjalantaloonsa karjalantaloihinsa
Ine -ssa karjalantalossani karjalantaloissani karjalantalossasi karjalantaloissasi karjalantalossansa / karjalantalossaan karjalantaloissansa / karjalantaloissaan
Ela -sta karjalantalostani karjalantaloistani karjalantalostasi karjalantaloistasi karjalantalostansa / karjalantalostaan karjalantaloistansa / karjalantaloistaan
All -lle karjalantalolleni karjalantaloilleni karjalantalollesi karjalantaloillesi karjalantalolleen / karjalantalollensa karjalantaloillensa / karjalantaloillean
Ade -lla karjalantalollani karjalantaloillani karjalantalollasi karjalantaloillasi karjalantalollansa / karjalantalollaan karjalantaloillansa / karjalantaloillaan
Abl -lta karjalantaloltani karjalantaloiltani karjalantaloltasi karjalantaloiltasi karjalantaloltansa / karjalantaloltaan karjalantaloiltansa / karjalantaloiltaan
Tra -ksi karjalantalokseni karjalantaloikseni karjalantaloksesi karjalantaloiksesi karjalantalokseen / karjalantaloksensa karjalantaloikseen / karjalantaloiksensa
Ess -na karjalantalonani karjalantaloinani karjalantalonasi karjalantaloinasi karjalantalonansa / karjalantalonaan karjalantaloinansa / karjalantaloinaan
Abe -tta karjalantalottani karjalantaloittani karjalantalottasi karjalantaloittasi karjalantalottansa / karjalantalottaan karjalantaloittansa / karjalantaloittaan
Com -ne - karjalantaloineni - karjalantaloinesi - karjalantaloineen / karjalantaloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - karjalantalomme karjalantalomme karjalantalonne karjalantalonne karjalantalonsa karjalantalonsa
Par -ta karjalantaloamme karjalantalojamme karjalantaloanne karjalantalojanne karjalantaloansa / karjalantaloaan karjalantalojansa / karjalantalojaan
Gen -n karjalantalomme karjalantalojemme karjalantalonne karjalantalojenne karjalantalonsa karjalantalojensa
Ill mihin karjalantaloomme karjalantaloihimme karjalantaloonne karjalantaloihinne karjalantaloonsa karjalantaloihinsa
Ine -ssa karjalantalossamme karjalantaloissamme karjalantalossanne karjalantaloissanne karjalantalossansa / karjalantalossaan karjalantaloissansa / karjalantaloissaan
Ela -sta karjalantalostamme karjalantaloistamme karjalantalostanne karjalantaloistanne karjalantalostansa / karjalantalostaan karjalantaloistansa / karjalantaloistaan
All -lle karjalantalollemme karjalantaloillemme karjalantalollenne karjalantaloillenne karjalantalolleen / karjalantalollensa karjalantaloillensa / karjalantaloillean
Ade -lla karjalantalollamme karjalantaloillamme karjalantalollanne karjalantaloillanne karjalantalollansa / karjalantalollaan karjalantaloillansa / karjalantaloillaan
Abl -lta karjalantaloltamme karjalantaloiltamme karjalantaloltanne karjalantaloiltanne karjalantaloltansa / karjalantaloltaan karjalantaloiltansa / karjalantaloiltaan
Tra -ksi karjalantaloksemme karjalantaloiksemme karjalantaloksenne karjalantaloiksenne karjalantalokseen / karjalantaloksensa karjalantaloikseen / karjalantaloiksensa
Ess -na karjalantalonamme karjalantaloinamme karjalantalonanne karjalantaloinanne karjalantalonansa / karjalantalonaan karjalantaloinansa / karjalantaloinaan
Abe -tta karjalantalottamme karjalantaloittamme karjalantalottanne karjalantaloittanne karjalantalottansa / karjalantalottaan karjalantaloittansa / karjalantaloittaan
Com -ne - karjalantaloinemme - karjalantaloinenne - karjalantaloineen / karjalantaloinensa

karjala, Noun

up ↑

Translations & synonyms

Karelia Karjala
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

Pbbeqvangrf: 63°A 32°R / 63°A 32°R / 63; 32.

Source: Wikipedia
Wiktionary
Gur Xneryvna ynathntr; n Svaab-Htevp ynathntr fcbxra ol nobhg 100,000 crbcyr va Xneryvn. Vg vf pybfryl eryngrq gb Svaavfu.

Usage:
Va Xneryvna, nf jryy nf va Svaavfu, gur anzrf bs ynathntrf ner jevggra jvgu n ybjre pnfr vavgvny.
Synonyms:
xnewnyna xvryv
Etymology:
Frr Xnewnyn.
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - karjalani karjalani karjalasi karjalasi karjalansa karjalansa
Par -ta karjalaani karjaloitani karjalaasi karjaloitasi karjalaansa karjaloitansa / karjaloitaan
Gen -n karjalani karjaloitteni / karjaloideni karjalasi karjaloittesi / karjaloidesi karjalansa karjaloittensa / karjaloidensa
Ill mihin karjalaani karjaloihini karjalaasi karjaloihisi karjalaansa karjaloihinsa
Ine -ssa karjalassani karjaloissani karjalassasi karjaloissasi karjalassansa / karjalassaan karjaloissansa / karjaloissaan
Ela -sta karjalastani karjaloistani karjalastasi karjaloistasi karjalastansa / karjalastaan karjaloistansa / karjaloistaan
All -lle karjalalleni karjaloilleni karjalallesi karjaloillesi karjalalleen / karjalallensa karjaloillensa / karjaloillean
Ade -lla karjalallani karjaloillani karjalallasi karjaloillasi karjalallansa / karjalallaan karjaloillansa / karjaloillaan
Abl -lta karjalaltani karjaloiltani karjalaltasi karjaloiltasi karjalaltansa / karjalaltaan karjaloiltansa / karjaloiltaan
Tra -ksi karjalakseni karjaloikseni karjalaksesi karjaloiksesi karjalakseen / karjalaksensa karjaloikseen / karjaloiksensa
Ess -na karjalanani karjaloinani karjalanasi karjaloinasi karjalanansa / karjalanaan karjaloinansa / karjaloinaan
Abe -tta karjalattani karjaloittani karjalattasi karjaloittasi karjalattansa / karjalattaan karjaloittansa / karjaloittaan
Com -ne - karjaloineni - karjaloinesi - karjaloineen / karjaloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - karjalamme karjalamme karjalanne karjalanne karjalansa karjalansa
Par -ta karjalaamme karjaloitamme karjalaanne karjaloitanne karjalaansa karjaloitansa / karjaloitaan
Gen -n karjalamme karjaloittemme / karjaloidemme karjalanne karjaloittenne / karjaloidenne karjalansa karjaloittensa / karjaloidensa
Ill mihin karjalaamme karjaloihimme karjalaanne karjaloihinne karjalaansa karjaloihinsa
Ine -ssa karjalassamme karjaloissamme karjalassanne karjaloissanne karjalassansa / karjalassaan karjaloissansa / karjaloissaan
Ela -sta karjalastamme karjaloistamme karjalastanne karjaloistanne karjalastansa / karjalastaan karjaloistansa / karjaloistaan
All -lle karjalallemme karjaloillemme karjalallenne karjaloillenne karjalalleen / karjalallensa karjaloillensa / karjaloillean
Ade -lla karjalallamme karjaloillamme karjalallanne karjaloillanne karjalallansa / karjalallaan karjaloillansa / karjaloillaan
Abl -lta karjalaltamme karjaloiltamme karjalaltanne karjaloiltanne karjalaltansa / karjalaltaan karjaloiltansa / karjaloiltaan
Tra -ksi karjalaksemme karjaloiksemme karjalaksenne karjaloiksenne karjalakseen / karjalaksensa karjaloikseen / karjaloiksensa
Ess -na karjalanamme karjaloinamme karjalananne karjaloinanne karjalanansa / karjalanaan karjaloinansa / karjaloinaan
Abe -tta karjalattamme karjaloittamme karjalattanne karjaloittanne karjalattansa / karjalattaan karjaloittansa / karjaloittaan
Com -ne - karjaloinemme - karjaloinenne - karjaloineen / karjaloinensa

talo, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - talo talot
Par -ta taloa taloja
Gen -n talon talojen
Ill mihin taloon taloihin
Ine -ssa talossa taloissa
Ela -sta talosta taloista
All -lle talolle taloille
Ade -lla talolla taloilla
Abl -lta talolta taloilta
Tra -ksi taloksi taloiksi
Ess -na talona taloina
Abe -tta talotta taloitta
Com -ne - taloine
Ins -in - taloin

Translations & synonyms

house talo, huone, rakennus, koti, suku, sali
place paikka, sija, asema, paikkakunta, kohta, talo
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

N ubhfr vf n fvatyr-havg erfvqragvny ohvyqvat, juvpu znl enatr va pbzcyrkvgl sebz n ehqvzragnel uhg gb n pbzcyrk fgehpgher bs jbbq, znfbael, pbapergr be bgure zngrevny, bhgsvggrq jvgu cyhzovat, ryrpgevpny, naq urngvat, iragvyngvba, naq nve pbaqvgvbavat flfgrzf. Ubhfrf hfr n enatr bs qvssrerag ebbsvat flfgrzf gb xrrc cerpvcvgngvba fhpu nf enva sebz trggvat vagb gur qjryyvat fcnpr. Ubhfrf znl unir qbbef be ybpxf gb frpher gur qjryyvat fcnpr naq cebgrpg vgf vaunovgnagf naq pbagragf sebz ohetynef be bgure gerfcnffref.

Source: Wikipedia
Wiktionary
ubhfr

ohvyqvat

     Synonym: enxraahf, clgvaxv
(abj hapbzzba) snez, ubzrfgrnq

     Synonym: znngvyn, gvyn, snezv
Derived terms:
gnybyyvara
gnybhf
Compounds:
neningnyb
nfhvagnyb
ngevhzgnyb
nhevaxbgnyb
nhgvbgnyb
orgbavgnyb
rqhfxhagngnyb
rxbgnyb
ryrzraggvgnyb
unewngnyb
unexxbgnyb
ubzrgnyb
uäägnyb
uölyäuvefvgnyb
vybgnyb
whtraqgnyb
xnagngnyb
xnewnynagnyb
xnhchatvagnyb
xnhchaxvgnyb
xreebfgnyb
xrgwhgnyb
xvewnfgbgnyb
xvivgnyb
xbafreggvgnyb
xbaggvgnyb
xbeggvgnyb
xbgvgnyb
xbhyhgnyb
xhyzngnyb
xhzzvghfgnyb
xhaanagnyb
xöluävagnyb
ynzryyvgnyb
yrugvgnyb
yvvxrgnyb
ybzngnyb
yhugvgnyb
znnynvfgnyb
znngnyb
znwngnyb
zvywbbangnyb
zbqhhyvgnyb
zbavgbvzvgnyb
zhbgvgnyb
annchevgnyb
ahbevfbgnyb
bvxrhfgnyb
byxvgnyb
bznxbgvgnyb
bbccrengnyb
bfnxrgnyb
bfnxhagngnyb
cnvxbvghfgnyb
cnybxhaanagnyb
cnyiryhgnyb
cnevgnyb
cnexxvgnyb
cneynzraggvgnyb
cvragnyb
cvvfcnagnyb
cvcnexnxxhgnyb
cvfgrgnyb
cbuwnynvfgnyb
chyybgnyb
chexhgnyb
chhgnyb
clfäxövagvgnyb
clöeöuvefvgnyb
evaargnyb
evivgnyb
frhenvagnyb
frhenxhagngnyb
frhenagnyb
frhengnyb
frhebwragnyb
fhxhgnyb
fhehgnyb
gnybwbugb
gnybxnhccn
gnybxbugnvara
gnybxbaggv
gnybarzäagä
gnyba rgh
gnybavfäagä
gnybaxnhccn
gnybaxvewn
gnybazvrf
gnybabzvfgnwn
gnybacnvxxn
gnybacvgb
gnybacbvxn
gnybaenxraahf
gnybainugv
gnybainygnhf
gnybainauva
gnybaivvav
gnybaiäxv
gnybcnxrggv
gnybcrfhyn
gnybeluzä
gnybeäuwä
gnybeöggryö
gnybgruqnf
gnybgllccv
gnyblugvö
gninengnyb
grnggrevgnyb
grenffvgnyb
gvvyvgnyb
gbvzvfgbgnyb
gbvzvgnyb
gbeavgnyb
gheingnyb
gllccvgnyb
glöiäragnyb
heurvyhgnyb
hhqvfgnyb
invinvfgnyb
inyzvfgnyb
inauhfgragnyb
ivrenfgnyb
ivenfgbgnyb
ivexngnyb
ihbxengnyb
lxfvaävfgnyb
lyvbccvynfgnyb
öxlgnyb

Etymology:
Sebz Cebgb-Svaavp gnyb (“snez; ubhfr”). Cbffvoyl eryngrq gb gnynf (“furygre sbe obngf; svfu qelvat uhg”). Pbtangrf vapyhqr Rfgbavna gnyh (“snez”); Abegurea Fnzv qáyyh (“ubhfr; snez”) vf n Svaavp ybna.
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - taloni taloni talosi talosi talonsa talonsa
Par -ta taloani talojani taloasi talojasi taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n taloni talojeni talosi talojesi talonsa talojensa
Ill mihin talooni taloihini taloosi taloihisi taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossani taloissani talossasi taloissasi talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostani taloistani talostasi taloistasi talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talolleni taloilleni talollesi taloillesi talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollani taloillani talollasi taloillasi talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltani taloiltani taloltasi taloiltasi taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi talokseni taloikseni taloksesi taloiksesi talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonani taloinani talonasi taloinasi talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottani taloittani talottasi taloittasi talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloineni - taloinesi - taloineen / taloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - talomme talomme talonne talonne talonsa talonsa
Par -ta taloamme talojamme taloanne talojanne taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n talomme talojemme talonne talojenne talonsa talojensa
Ill mihin taloomme taloihimme taloonne taloihinne taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossamme taloissamme talossanne taloissanne talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostamme taloistamme talostanne taloistanne talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talollemme taloillemme talollenne taloillenne talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollamme taloillamme talollanne taloillanne talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltamme taloiltamme taloltanne taloiltanne taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi taloksemme taloiksemme taloksenne taloiksenne talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonamme taloinamme talonanne taloinanne talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottamme taloittamme talottanne taloittanne talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloinemme - taloinenne - taloineen / taloinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2022, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept