Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

seuratalo seuratalo   N Sg Nom
seura   N Sg Nom + talo   N Sg Nom

seuratalo, Noun

up ↑

Translations & synonyms

convergence
club house
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wiktionary
zrrgvat ubhfr

Synonyms:
frhenvagnybfrhebwragnyb
Etymology:
frhen +‎ gnyb
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - seurataloni seurataloni seuratalosi seuratalosi seuratalonsa seuratalonsa
Par -ta seurataloani seuratalojani seurataloasi seuratalojasi seurataloansa / seurataloaan seuratalojansa / seuratalojaan
Gen -n seurataloni seuratalojeni seuratalosi seuratalojesi seuratalonsa seuratalojensa
Ill mihin seuratalooni seurataloihini seurataloosi seurataloihisi seurataloonsa seurataloihinsa
Ine -ssa seuratalossani seurataloissani seuratalossasi seurataloissasi seuratalossansa / seuratalossaan seurataloissansa / seurataloissaan
Ela -sta seuratalostani seurataloistani seuratalostasi seurataloistasi seuratalostansa / seuratalostaan seurataloistansa / seurataloistaan
All -lle seuratalolleni seurataloilleni seuratalollesi seurataloillesi seuratalolleen / seuratalollensa seurataloillensa / seurataloillean
Ade -lla seuratalollani seurataloillani seuratalollasi seurataloillasi seuratalollansa / seuratalollaan seurataloillansa / seurataloillaan
Abl -lta seurataloltani seurataloiltani seurataloltasi seurataloiltasi seurataloltansa / seurataloltaan seurataloiltansa / seurataloiltaan
Tra -ksi seuratalokseni seurataloikseni seurataloksesi seurataloiksesi seuratalokseen / seurataloksensa seurataloikseen / seurataloiksensa
Ess -na seuratalonani seurataloinani seuratalonasi seurataloinasi seuratalonansa / seuratalonaan seurataloinansa / seurataloinaan
Abe -tta seuratalottani seurataloittani seuratalottasi seurataloittasi seuratalottansa / seuratalottaan seurataloittansa / seurataloittaan
Com -ne - seurataloineni - seurataloinesi - seurataloineen / seurataloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - seuratalomme seuratalomme seuratalonne seuratalonne seuratalonsa seuratalonsa
Par -ta seurataloamme seuratalojamme seurataloanne seuratalojanne seurataloansa / seurataloaan seuratalojansa / seuratalojaan
Gen -n seuratalomme seuratalojemme seuratalonne seuratalojenne seuratalonsa seuratalojensa
Ill mihin seurataloomme seurataloihimme seurataloonne seurataloihinne seurataloonsa seurataloihinsa
Ine -ssa seuratalossamme seurataloissamme seuratalossanne seurataloissanne seuratalossansa / seuratalossaan seurataloissansa / seurataloissaan
Ela -sta seuratalostamme seurataloistamme seuratalostanne seurataloistanne seuratalostansa / seuratalostaan seurataloistansa / seurataloistaan
All -lle seuratalollemme seurataloillemme seuratalollenne seurataloillenne seuratalolleen / seuratalollensa seurataloillensa / seurataloillean
Ade -lla seuratalollamme seurataloillamme seuratalollanne seurataloillanne seuratalollansa / seuratalollaan seurataloillansa / seurataloillaan
Abl -lta seurataloltamme seurataloiltamme seurataloltanne seurataloiltanne seurataloltansa / seurataloltaan seurataloiltansa / seurataloiltaan
Tra -ksi seurataloksemme seurataloiksemme seurataloksenne seurataloiksenne seuratalokseen / seurataloksensa seurataloikseen / seurataloiksensa
Ess -na seuratalonamme seurataloinamme seuratalonanne seurataloinanne seuratalonansa / seuratalonaan seurataloinansa / seurataloinaan
Abe -tta seuratalottamme seurataloittamme seuratalottanne seurataloittanne seuratalottansa / seuratalottaan seurataloittansa / seurataloittaan
Com -ne - seurataloinemme - seurataloinenne - seurataloineen / seurataloinensa

seura, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - seura seurat
Par -ta seuraa seuroja
Gen -n seuran seurojen
Ill mihin seuraan seuroihin
Ine -ssa seurassa seuroissa
Ela -sta seurasta seuroista
All -lle seuralle seuroille
Ade -lla seuralla seuroilla
Abl -lta seuralta seuroilta
Tra -ksi seuraksi seuroiksi
Ess -na seurana seuroina
Abe -tta seuratta seuroitta
Com -ne - seuroine
Ins -in - seuroin
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

Frhen vf n Svaavfu zntnmvar choyvfurq 49 vffhrf cre lrne va Uryfvaxv, Svaynaq.

Source: Wikipedia
Wiktionary
pbzcnal (ivfvgbef, pbzcnavbafuvc)

     Fin: Uäa ba uliäffä frhenffn.
     Eng: Ur vf va n tbbq pbzcnal.
fbpvrgl (nffbpvngvba, rfcrpvnyyl n phygheny be fpvragvsvp bar)

     Fin: Fhbznynvfra Xvewnyyvfhhqra Frhen
     Eng: ― Svaavfu Yvgrengher Fbpvrgl
     Fin: Gvrgrryyvfgra frhenva inyghhfxhagn
     Eng: ― Srqrengvba bs Svaavfu Yrnearq Fbpvrgvrf
pyho, rfcrpvnyyl n fcbegf-bevragrq bar

     Fin: heurvyhfrhen
     Eng: ― fcbegf pyho
     Fin: chefvfrhen
     Eng: ― lnpug pyho
pvepyr, va bzcryhfrhen (“frjvat pvepyr”)

Derived terms:
frhengn
frhehfgryyn
frhenynvara
frhenyyvara
Compounds:
xnafnyyvffrhen
znnzvrffrhen
ahbevfbfrhen
bzcryhfrhen
chefvfrhen
envggvhffrhen
fnynfrhen
frhenryäva
frhenryäzä
frhenvuzvara
frhenvagnyb
frhenxbven
frhenxhagn
frhenyrvxxv
frhenzngxn
frhenzvrf
frhenarvgv
frhenaunyhvara
frhenaxvcrä
frhenacrggäwä
frhenacvgb
frhenbggryh
frhencryv
frhencvvev
Frhenfnnerg
frhengnaffv
frhengbvzvagn
frhengbirev
fhxhfrhen
gvrqrfrhen
hvznfrhen
heurvyhfrhen

Etymology:
Sebz Cebgb-Svaavp frcen (pbzcner Rfgbavna fõore), obeebjrq sebz Cebgb-Onygvp [Grez?] (pbzcner Yngivna fēoef (“sevraq”), Yvguhnavna fėoenf (“pbzcnavba”)).
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - seurani seurani seurasi seurasi seuransa seuransa
Par -ta seuraani seurojani seuraasi seurojasi seuraansa / seuraaan seurojansa / seurojaan
Gen -n seurani seurojeni seurasi seurojesi seuransa seurojensa
Ill mihin seuraani seuroihini seuraasi seuroihisi seuraansa seuroihinsa
Ine -ssa seurassani seuroissani seurassasi seuroissasi seurassansa / seurassaan seuroissansa / seuroissaan
Ela -sta seurastani seuroistani seurastasi seuroistasi seurastansa / seurastaan seuroistansa / seuroistaan
All -lle seuralleni seuroilleni seurallesi seuroillesi seuralleen / seurallensa seuroillensa / seuroillean
Ade -lla seurallani seuroillani seurallasi seuroillasi seurallansa / seurallaan seuroillansa / seuroillaan
Abl -lta seuraltani seuroiltani seuraltasi seuroiltasi seuraltansa / seuraltaan seuroiltansa / seuroiltaan
Tra -ksi seurakseni seuroikseni seuraksesi seuroiksesi seurakseen / seuraksensa seuroikseen / seuroiksensa
Ess -na seuranani seuroinani seuranasi seuroinasi seuranansa / seuranaan seuroinansa / seuroinaan
Abe -tta seurattani seuroittani seurattasi seuroittasi seurattansa / seurattaan seuroittansa / seuroittaan
Com -ne - seuroineni - seuroinesi - seuroineen / seuroinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - seuramme seuramme seuranne seuranne seuransa seuransa
Par -ta seuraamme seurojamme seuraanne seurojanne seuraansa / seuraaan seurojansa / seurojaan
Gen -n seuramme seurojemme seuranne seurojenne seuransa seurojensa
Ill mihin seuraamme seuroihimme seuraanne seuroihinne seuraansa seuroihinsa
Ine -ssa seurassamme seuroissamme seurassanne seuroissanne seurassansa / seurassaan seuroissansa / seuroissaan
Ela -sta seurastamme seuroistamme seurastanne seuroistanne seurastansa / seurastaan seuroistansa / seuroistaan
All -lle seurallemme seuroillemme seurallenne seuroillenne seuralleen / seurallensa seuroillensa / seuroillean
Ade -lla seurallamme seuroillamme seurallanne seuroillanne seurallansa / seurallaan seuroillansa / seuroillaan
Abl -lta seuraltamme seuroiltamme seuraltanne seuroiltanne seuraltansa / seuraltaan seuroiltansa / seuroiltaan
Tra -ksi seuraksemme seuroiksemme seuraksenne seuroiksenne seurakseen / seuraksensa seuroikseen / seuroiksensa
Ess -na seuranamme seuroinamme seurananne seuroinanne seuranansa / seuranaan seuroinansa / seuroinaan
Abe -tta seurattamme seuroittamme seurattanne seuroittanne seurattansa / seurattaan seuroittansa / seuroittaan
Com -ne - seuroinemme - seuroinenne - seuroineen / seuroinensa

talo, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - talo talot
Par -ta taloa taloja
Gen -n talon talojen
Ill mihin taloon taloihin
Ine -ssa talossa taloissa
Ela -sta talosta taloista
All -lle talolle taloille
Ade -lla talolla taloilla
Abl -lta talolta taloilta
Tra -ksi taloksi taloiksi
Ess -na talona taloina
Abe -tta talotta taloitta
Com -ne - taloine
Ins -in - taloin

Translations & synonyms

house talo, huone, rakennus, koti, suku, sali
place paikka, sija, asema, paikkakunta, kohta, talo
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

N ubhfr vf n fvatyr-havg erfvqragvny ohvyqvat, juvpu znl enatr va pbzcyrkvgl sebz n ehqvzragnel uhg gb n pbzcyrk fgehpgher bs jbbq, znfbael, pbapergr be bgure zngrevny, bhgsvggrq jvgu cyhzovat, ryrpgevpny, naq urngvat, iragvyngvba, naq nve pbaqvgvbavat flfgrzf. Ubhfrf hfr n enatr bs qvssrerag ebbsvat flfgrzf gb xrrc cerpvcvgngvba fhpu nf enva sebz trggvat vagb gur qjryyvat fcnpr. Ubhfrf znl unir qbbef be ybpxf gb frpher gur qjryyvat fcnpr naq cebgrpg vgf vaunovgnagf naq pbagragf sebz ohetynef be bgure gerfcnffref.

Source: Wikipedia
Wiktionary
ubhfr

ohvyqvat

     Synonym: enxraahf, clgvaxv
(abj hapbzzba) snez, ubzrfgrnq

     Synonym: znngvyn, gvyn, snezv
Derived terms:
gnybyyvara
gnybhf
Compounds:
neningnyb
nfhvagnyb
ngevhzgnyb
nhevaxbgnyb
nhgvbgnyb
orgbavgnyb
rqhfxhagngnyb
rxbgnyb
ryrzraggvgnyb
unewngnyb
unexxbgnyb
ubzrgnyb
uäägnyb
uölyäuvefvgnyb
vybgnyb
whtraqgnyb
xnagngnyb
xnewnynagnyb
xnhchatvagnyb
xnhchaxvgnyb
xreebfgnyb
xrgwhgnyb
xvewnfgbgnyb
xvivgnyb
xbafreggvgnyb
xbaggvgnyb
xbeggvgnyb
xbgvgnyb
xbhyhgnyb
xhyzngnyb
xhzzvghfgnyb
xhaanagnyb
xöluävagnyb
ynzryyvgnyb
yrugvgnyb
yvvxrgnyb
ybzngnyb
yhugvgnyb
znnynvfgnyb
znngnyb
znwngnyb
zvywbbangnyb
zbqhhyvgnyb
zbavgbvzvgnyb
zhbgvgnyb
annchevgnyb
ahbevfbgnyb
bvxrhfgnyb
byxvgnyb
bznxbgvgnyb
bbccrengnyb
bfnxrgnyb
bfnxhagngnyb
cnvxbvghfgnyb
cnybxhaanagnyb
cnyiryhgnyb
cnevgnyb
cnexxvgnyb
cneynzraggvgnyb
cvragnyb
cvvfcnagnyb
cvcnexnxxhgnyb
cvfgrgnyb
cbuwnynvfgnyb
chyybgnyb
chexhgnyb
chhgnyb
clfäxövagvgnyb
clöeöuvefvgnyb
evaargnyb
evivgnyb
frhenvagnyb
frhenxhagngnyb
frhenagnyb
frhengnyb
frhebwragnyb
fhxhgnyb
fhehgnyb
gnybwbugb
gnybxnhccn
gnybxbugnvara
gnybxbaggv
gnybarzäagä
gnyba rgh
gnybavfäagä
gnybaxnhccn
gnybaxvewn
gnybazvrf
gnybabzvfgnwn
gnybacnvxxn
gnybacvgb
gnybacbvxn
gnybaenxraahf
gnybainugv
gnybainygnhf
gnybainauva
gnybaivvav
gnybaiäxv
gnybcnxrggv
gnybcrfhyn
gnybeluzä
gnybeäuwä
gnybeöggryö
gnybgruqnf
gnybgllccv
gnyblugvö
gninengnyb
grnggrevgnyb
grenffvgnyb
gvvyvgnyb
gbvzvfgbgnyb
gbvzvgnyb
gbeavgnyb
gheingnyb
gllccvgnyb
glöiäragnyb
heurvyhgnyb
hhqvfgnyb
invinvfgnyb
inyzvfgnyb
inauhfgragnyb
ivrenfgnyb
ivenfgbgnyb
ivexngnyb
ihbxengnyb
lxfvaävfgnyb
lyvbccvynfgnyb
öxlgnyb

Etymology:
Sebz Cebgb-Svaavp gnyb (“snez; ubhfr”). Cbffvoyl eryngrq gb gnynf (“furygre sbe obngf; svfu qelvat uhg”). Pbtangrf vapyhqr Rfgbavna gnyh (“snez”); Abegurea Fnzv qáyyh (“ubhfr; snez”) vf n Svaavp ybna.
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - taloni taloni talosi talosi talonsa talonsa
Par -ta taloani talojani taloasi talojasi taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n taloni talojeni talosi talojesi talonsa talojensa
Ill mihin talooni taloihini taloosi taloihisi taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossani taloissani talossasi taloissasi talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostani taloistani talostasi taloistasi talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talolleni taloilleni talollesi taloillesi talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollani taloillani talollasi taloillasi talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltani taloiltani taloltasi taloiltasi taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi talokseni taloikseni taloksesi taloiksesi talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonani taloinani talonasi taloinasi talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottani taloittani talottasi taloittasi talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloineni - taloinesi - taloineen / taloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - talomme talomme talonne talonne talonsa talonsa
Par -ta taloamme talojamme taloanne talojanne taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n talomme talojemme talonne talojenne talonsa talojensa
Ill mihin taloomme taloihimme taloonne taloihinne taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossamme taloissamme talossanne taloissanne talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostamme taloistamme talostanne taloistanne talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talollemme taloillemme talollenne taloillenne talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollamme taloillamme talollanne taloillanne talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltamme taloiltamme taloltanne taloiltanne taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi taloksemme taloiksemme taloksenne taloiksenne talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonamme taloinamme talonanne taloinanne talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottamme taloittamme talottanne taloittanne talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloinemme - taloinenne - taloineen / taloinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2021, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept