logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

veljeskunta, noun

Word analysis
veljeskunta

veljeskunta

veljeskunta

Noun, Singular Nominative

veljekset

Noun, Singular Nominative

+ kunta

Noun, Singular Nominative

veljes

Noun, Singular Nominative

+ kunta

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

veljeskunta

veljeskunnat

Par

-ta

veljeskuntaa

veljeskuntia

Gen

-n

veljeskunnan

veljeskuntien

Ill

mihin

veljeskuntaan

veljeskuntiin

Ine

-ssa

veljeskunnassa

veljeskunnissa

Ela

-sta

veljeskunnasta

veljeskunnista

All

-lle

veljeskunnalle

veljeskunnille

Ade

-lla

veljeskunnalla

veljeskunnilla

Abl

-lta

veljeskunnalta

veljeskunnilta

Tra

-ksi

veljeskunnaksi

veljeskunniksi

Ess

-na

veljeskuntana

veljeskuntina

Abe

-tta

veljeskunnatta

veljeskunnitta

Com

-ne

-

veljeskuntine

Ins

-in

-

veljeskunnin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

veljeskunta

veljeskunnat

Par

-ta

veljeskuntaa

veljeskuntia

Gen

-n

veljeskunnan

veljeskuntien

Ill

mihin

veljeskuntaan

veljeskuntiin

Ine

-ssa

veljeskunnassa

veljeskunnissa

Ela

-sta

veljeskunnasta

veljeskunnista

All

-lle

veljeskunnalle

veljeskunnille

Ade

-lla

veljeskunnalla

veljeskunnilla

Abl

-lta

veljeskunnalta

veljeskunnilta

Tra

-ksi

veljeskunnaksi

veljeskunniksi

Ess

-na

veljeskuntana

veljeskuntina

Abe

-tta

veljeskunnatta

veljeskunnitta

Com

-ne

-

veljeskuntine

Ins

-in

-

veljeskunnin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Translations

brotherhood veljeys, veljeskunta
fraternity veljeys, veljeskunta, seura, ylioppilasyhdistys
order järjestys, tilaus, päätös, luokka, veljeskunta, maksumääräys
fellowship toveruus, yhteisö, seura, stipendi, veljeskunta, järjestö
Show more arrow right

Wiktionary

brotherhood (society) Show more arrow right veljes +‎ kunta Show more arrow right

Wikipedia

veljeksiä
Muslimiveljeskunta
nimitys useista islamistisista järjestöistä Lähi-idässä Veljeskunta
CMX-yhtyeen albumi vuodelta 1991. miesopiskelijoiden yhdistys
(engl. fraternity) pohjoisamerikkalaisessa korkeakoulussa
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

veljeskuntani

veljeskuntani

veljeskuntasi

veljeskuntasi

veljeskuntansa

veljeskuntansa

Par

-ta

veljeskuntaani

veljeskuntiani

veljeskuntaasi

veljeskuntiasi

veljeskuntaansa

veljeskuntiansa / veljeskuntiaan

Gen

-n

veljeskuntani

veljeskuntieni

veljeskuntasi

veljeskuntiesi

veljeskuntansa

veljeskuntiensa

Ill

mihin

veljeskuntaani

veljeskuntiini

veljeskuntaasi

veljeskuntiisi

veljeskuntaansa

veljeskuntiinsa

Ine

-ssa

veljeskunnassani

veljeskunnissani

veljeskunnassasi

veljeskunnissasi

veljeskunnassansa / veljeskunnassaan

veljeskunnissansa / veljeskunnissaan

Ela

-sta

veljeskunnastani

veljeskunnistani

veljeskunnastasi

veljeskunnistasi

veljeskunnastansa / veljeskunnastaan

veljeskunnistansa / veljeskunnistaan

All

-lle

veljeskunnalleni

veljeskunnilleni

veljeskunnallesi

veljeskunnillesi

veljeskunnallensa / veljeskunnalleen

veljeskunnillensa / veljeskunnillean

Ade

-lla

veljeskunnallani

veljeskunnillani

veljeskunnallasi

veljeskunnillasi

veljeskunnallansa / veljeskunnallaan

veljeskunnillansa / veljeskunnillaan

Abl

-lta

veljeskunnaltani

veljeskunniltani

veljeskunnaltasi

veljeskunniltasi

veljeskunnaltansa / veljeskunnaltaan

veljeskunniltansa / veljeskunniltaan

Tra

-ksi

veljeskunnakseni

veljeskunnikseni

veljeskunnaksesi

veljeskunniksesi

veljeskunnaksensa / veljeskunnakseen

veljeskunniksensa / veljeskunnikseen

Ess

-na

veljeskuntanani

veljeskuntinani

veljeskuntanasi

veljeskuntinasi

veljeskuntanansa / veljeskuntanaan

veljeskuntinansa / veljeskuntinaan

Abe

-tta

veljeskunnattani

veljeskunnittani

veljeskunnattasi

veljeskunnittasi

veljeskunnattansa / veljeskunnattaan

veljeskunnittansa / veljeskunnittaan

Com

-ne

-

veljeskuntineni

-

veljeskuntinesi

-

veljeskuntinensa / veljeskuntineen

Singular

Plural

Nom

-

veljeskuntani

veljeskuntasi

veljeskuntansa

veljeskuntani

veljeskuntasi

veljeskuntansa

Par

-ta

veljeskuntaani

veljeskuntaasi

veljeskuntaansa

veljeskuntiani

veljeskuntiasi

veljeskuntiansa / veljeskuntiaan

Gen

-n

veljeskuntani

veljeskuntasi

veljeskuntansa

veljeskuntieni

veljeskuntiesi

veljeskuntiensa

Ill

mihin

veljeskuntaani

veljeskuntaasi

veljeskuntaansa

veljeskuntiini

veljeskuntiisi

veljeskuntiinsa

Ine

-ssa

veljeskunnassani

veljeskunnassasi

veljeskunnassansa / veljeskunnassaan

veljeskunnissani

veljeskunnissasi

veljeskunnissansa / veljeskunnissaan

Ela

-sta

veljeskunnastani

veljeskunnastasi

veljeskunnastansa / veljeskunnastaan

veljeskunnistani

veljeskunnistasi

veljeskunnistansa / veljeskunnistaan

All

-lle

veljeskunnalleni

veljeskunnallesi

veljeskunnallensa / veljeskunnalleen

veljeskunnilleni

veljeskunnillesi

veljeskunnillensa / veljeskunnillean

Ade

-lla

veljeskunnallani

veljeskunnallasi

veljeskunnallansa / veljeskunnallaan

veljeskunnillani

veljeskunnillasi

veljeskunnillansa / veljeskunnillaan

Abl

-lta

veljeskunnaltani

veljeskunnaltasi

veljeskunnaltansa / veljeskunnaltaan

veljeskunniltani

veljeskunniltasi

veljeskunniltansa / veljeskunniltaan

Tra

-ksi

veljeskunnakseni

veljeskunnaksesi

veljeskunnaksensa / veljeskunnakseen

veljeskunnikseni

veljeskunniksesi

veljeskunniksensa / veljeskunnikseen

Ess

-na

veljeskuntanani

veljeskuntanasi

veljeskuntanansa / veljeskuntanaan

veljeskuntinani

veljeskuntinasi

veljeskuntinansa / veljeskuntinaan

Abe

-tta

veljeskunnattani

veljeskunnattasi

veljeskunnattansa / veljeskunnattaan

veljeskunnittani

veljeskunnittasi

veljeskunnittansa / veljeskunnittaan

Com

-ne

-

-

-

veljeskuntineni

veljeskuntinesi

veljeskuntinensa / veljeskuntineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

veljeskuntamme

veljeskuntamme

veljeskuntanne

veljeskuntanne

veljeskuntansa

veljeskuntansa

Par

-ta

veljeskuntaamme

veljeskuntiamme

veljeskuntaanne

veljeskuntianne

veljeskuntaansa

veljeskuntiansa / veljeskuntiaan

Gen

-n

veljeskuntamme

veljeskuntiemme

veljeskuntanne

veljeskuntienne

veljeskuntansa

veljeskuntiensa

Ill

mihin

veljeskuntaamme

veljeskuntiimme

veljeskuntaanne

veljeskuntiinne

veljeskuntaansa

veljeskuntiinsa

Ine

-ssa

veljeskunnassamme

veljeskunnissamme

veljeskunnassanne

veljeskunnissanne

veljeskunnassansa / veljeskunnassaan

veljeskunnissansa / veljeskunnissaan

Ela

-sta

veljeskunnastamme

veljeskunnistamme

veljeskunnastanne

veljeskunnistanne

veljeskunnastansa / veljeskunnastaan

veljeskunnistansa / veljeskunnistaan

All

-lle

veljeskunnallemme

veljeskunnillemme

veljeskunnallenne

veljeskunnillenne

veljeskunnallensa / veljeskunnalleen

veljeskunnillensa / veljeskunnillean

Ade

-lla

veljeskunnallamme

veljeskunnillamme

veljeskunnallanne

veljeskunnillanne

veljeskunnallansa / veljeskunnallaan

veljeskunnillansa / veljeskunnillaan

Abl

-lta

veljeskunnaltamme

veljeskunniltamme

veljeskunnaltanne

veljeskunniltanne

veljeskunnaltansa / veljeskunnaltaan

veljeskunniltansa / veljeskunniltaan

Tra

-ksi

veljeskunnaksemme

veljeskunniksemme

veljeskunnaksenne

veljeskunniksenne

veljeskunnaksensa / veljeskunnakseen

veljeskunniksensa / veljeskunnikseen

Ess

-na

veljeskuntanamme

veljeskuntinamme

veljeskuntananne

veljeskuntinanne

veljeskuntanansa / veljeskuntanaan

veljeskuntinansa / veljeskuntinaan

Abe

-tta

veljeskunnattamme

veljeskunnittamme

veljeskunnattanne

veljeskunnittanne

veljeskunnattansa / veljeskunnattaan

veljeskunnittansa / veljeskunnittaan

Com

-ne

-

veljeskuntinemme

-

veljeskuntinenne

-

veljeskuntinensa / veljeskuntineen

Singular

Plural

Nom

-

veljeskuntamme

veljeskuntanne

veljeskuntansa

veljeskuntamme

veljeskuntanne

veljeskuntansa

Par

-ta

veljeskuntaamme

veljeskuntaanne

veljeskuntaansa

veljeskuntiamme

veljeskuntianne

veljeskuntiansa / veljeskuntiaan

Gen

-n

veljeskuntamme

veljeskuntanne

veljeskuntansa

veljeskuntiemme

veljeskuntienne

veljeskuntiensa

Ill

mihin

veljeskuntaamme

veljeskuntaanne

veljeskuntaansa

veljeskuntiimme

veljeskuntiinne

veljeskuntiinsa

Ine

-ssa

veljeskunnassamme

veljeskunnassanne

veljeskunnassansa / veljeskunnassaan

veljeskunnissamme

veljeskunnissanne

veljeskunnissansa / veljeskunnissaan

Ela

-sta

veljeskunnastamme

veljeskunnastanne

veljeskunnastansa / veljeskunnastaan

veljeskunnistamme

veljeskunnistanne

veljeskunnistansa / veljeskunnistaan

All

-lle

veljeskunnallemme

veljeskunnallenne

veljeskunnallensa / veljeskunnalleen

veljeskunnillemme

veljeskunnillenne

veljeskunnillensa / veljeskunnillean

Ade

-lla

veljeskunnallamme

veljeskunnallanne

veljeskunnallansa / veljeskunnallaan

veljeskunnillamme

veljeskunnillanne

veljeskunnillansa / veljeskunnillaan

Abl

-lta

veljeskunnaltamme

veljeskunnaltanne

veljeskunnaltansa / veljeskunnaltaan

veljeskunniltamme

veljeskunniltanne

veljeskunniltansa / veljeskunniltaan

Tra

-ksi

veljeskunnaksemme

veljeskunnaksenne

veljeskunnaksensa / veljeskunnakseen

veljeskunniksemme

veljeskunniksenne

veljeskunniksensa / veljeskunnikseen

Ess

-na

veljeskuntanamme

veljeskuntananne

veljeskuntanansa / veljeskuntanaan

veljeskuntinamme

veljeskuntinanne

veljeskuntinansa / veljeskuntinaan

Abe

-tta

veljeskunnattamme

veljeskunnattanne

veljeskunnattansa / veljeskunnattaan

veljeskunnittamme

veljeskunnittanne

veljeskunnittansa / veljeskunnittaan

Com

-ne

-

-

-

veljeskuntinemme

veljeskuntinenne

veljeskuntinensa / veljeskuntineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

-

veljekset

Par

-ta

-

veljeksiä

Gen

-n

-

veljeksien / veljesten

Ill

mihin

-

veljeksiin

Ine

-ssa

-

veljeksissä

Ela

-sta

-

veljeksistä

All

-lle

-

veljeksille

Ade

-lla

-

veljeksillä

Abl

-lta

-

veljeksiltä

Tra

-ksi

-

veljeksiksi

Ess

-na

-

veljeksinä

Abe

-tta

-

veljeksittä

Com

-ne

-

veljeksine

Ins

-in

-

veljeksin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

-

veljekset

Par

-ta

-

veljeksiä

Gen

-n

-

veljeksien / veljesten

Ill

mihin

-

veljeksiin

Ine

-ssa

-

veljeksissä

Ela

-sta

-

veljeksistä

All

-lle

-

veljeksille

Ade

-lla

-

veljeksillä

Abl

-lta

-

veljeksiltä

Tra

-ksi

-

veljeksiksi

Ess

-na

-

veljeksinä

Abe

-tta

-

veljeksittä

Com

-ne

-

veljeksine

Ins

-in

-

veljeksin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Translations

brothers veljekset
bros. veljekset
Show more arrow right

Wiktionary

brothers (collective term for people who are each other's brothers) Fin:Kaikki veljekset ovat tänään paikalla.Eng:All the brothers are present today. Show more arrow right This term is used only of family, i.e. not of brothers through a brotherhood, in which case the correct term is veljet, plural of veli (“brother”). Show more arrow right veljekset kuin ilvekset Show more arrow right Plural of veli +‎ -s. Show more arrow right

Wikipedia

Veljekset
vuoden 2011 suomalainen elokuva Veljekset
(engl. Looking for Miracles), vuoden 1989 kanadalainen elokuva Veljekset
(tansk. Brødre), vuoden 2004 tanskalainen elokuva Veljekset
(ruots. Bröderna), vuoden 2005 ruotsalainen elokuva
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

-

-

-

-

-

-

Par

-ta

-

veljeksiäni

-

veljeksiäsi

-

veljeksiänsä / veljeksiään

Gen

-n

-

veljeksieni / veljesteni

-

veljeksiesi / veljestesi

-

veljeksiensä / veljestensä

Ill

mihin

-

veljeksiini

-

veljeksiisi

-

veljeksiinsä

Ine

-ssa

-

veljeksissäni

-

veljeksissäsi

-

veljeksissänsä / veljeksissään

Ela

-sta

-

veljeksistäni

-

veljeksistäsi

-

veljeksistänsä / veljeksistään

All

-lle

-

veljeksilleni

-

veljeksillesi

-

veljeksillensä / veljeksilleän

Ade

-lla

-

veljeksilläni

-

veljeksilläsi

-

veljeksillänsä / veljeksillään

Abl

-lta

-

veljeksiltäni

-

veljeksiltäsi

-

veljeksiltänsä / veljeksiltään

Tra

-ksi

-

veljeksikseni

-

veljeksiksesi

-

veljeksiksensä / veljeksikseen

Ess

-na

-

veljeksinäni

-

veljeksinäsi

-

veljeksinänsä / veljeksinään

Abe

-tta

-

veljeksittäni

-

veljeksittäsi

-

veljeksittänsä / veljeksittään

Com

-ne

-

veljeksineni

-

veljeksinesi

-

veljeksinensä / veljeksineen

Singular

Plural

Nom

-

-

-

-

-

-

-

Par

-ta

-

-

-

veljeksiäni

veljeksiäsi

veljeksiänsä / veljeksiään

Gen

-n

-

-

-

veljeksieni / veljesteni

veljeksiesi / veljestesi

veljeksiensä / veljestensä

Ill

mihin

-

-

-

veljeksiini

veljeksiisi

veljeksiinsä

Ine

-ssa

-

-

-

veljeksissäni

veljeksissäsi

veljeksissänsä / veljeksissään

Ela

-sta

-

-

-

veljeksistäni

veljeksistäsi

veljeksistänsä / veljeksistään

All

-lle

-

-

-

veljeksilleni

veljeksillesi

veljeksillensä / veljeksilleän

Ade

-lla

-

-

-

veljeksilläni

veljeksilläsi

veljeksillänsä / veljeksillään

Abl

-lta

-

-

-

veljeksiltäni

veljeksiltäsi

veljeksiltänsä / veljeksiltään

Tra

-ksi

-

-

-

veljeksikseni

veljeksiksesi

veljeksiksensä / veljeksikseen

Ess

-na

-

-

-

veljeksinäni

veljeksinäsi

veljeksinänsä / veljeksinään

Abe

-tta

-

-

-

veljeksittäni

veljeksittäsi

veljeksittänsä / veljeksittään

Com

-ne

-

-

-

veljeksineni

veljeksinesi

veljeksinensä / veljeksineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

-

-

-

-

-

-

Par

-ta

-

veljeksiämme

-

veljeksiänne

-

veljeksiänsä / veljeksiään

Gen

-n

-

veljeksiemme / veljestemme

-

veljeksienne / veljestenne

-

veljeksiensä / veljestensä

Ill

mihin

-

veljeksiimme

-

veljeksiinne

-

veljeksiinsä

Ine

-ssa

-

veljeksissämme

-

veljeksissänne

-

veljeksissänsä / veljeksissään

Ela

-sta

-

veljeksistämme

-

veljeksistänne

-

veljeksistänsä / veljeksistään

All

-lle

-

veljeksillemme

-

veljeksillenne

-

veljeksillensä / veljeksilleän

Ade

-lla

-

veljeksillämme

-

veljeksillänne

-

veljeksillänsä / veljeksillään

Abl

-lta

-

veljeksiltämme

-

veljeksiltänne

-

veljeksiltänsä / veljeksiltään

Tra

-ksi

-

veljeksiksemme

-

veljeksiksenne

-

veljeksiksensä / veljeksikseen

Ess

-na

-

veljeksinämme

-

veljeksinänne

-

veljeksinänsä / veljeksinään

Abe

-tta

-

veljeksittämme

-

veljeksittänne

-

veljeksittänsä / veljeksittään

Com

-ne

-

veljeksinemme

-

veljeksinenne

-

veljeksinensä / veljeksineen

Singular

Plural

Nom

-

-

-

-

-

-

-

Par

-ta

-

-

-

veljeksiämme

veljeksiänne

veljeksiänsä / veljeksiään

Gen

-n

-

-

-

veljeksiemme / veljestemme

veljeksienne / veljestenne

veljeksiensä / veljestensä

Ill

mihin

-

-

-

veljeksiimme

veljeksiinne

veljeksiinsä

Ine

-ssa

-

-

-

veljeksissämme

veljeksissänne

veljeksissänsä / veljeksissään

Ela

-sta

-

-

-

veljeksistämme

veljeksistänne

veljeksistänsä / veljeksistään

All

-lle

-

-

-

veljeksillemme

veljeksillenne

veljeksillensä / veljeksilleän

Ade

-lla

-

-

-

veljeksillämme

veljeksillänne

veljeksillänsä / veljeksillään

Abl

-lta

-

-

-

veljeksiltämme

veljeksiltänne

veljeksiltänsä / veljeksiltään

Tra

-ksi

-

-

-

veljeksiksemme

veljeksiksenne

veljeksiksensä / veljeksikseen

Ess

-na

-

-

-

veljeksinämme

veljeksinänne

veljeksinänsä / veljeksinään

Abe

-tta

-

-

-

veljeksittämme

veljeksittänne

veljeksittänsä / veljeksittään

Com

-ne

-

-

-

veljeksinemme

veljeksinenne

veljeksinensä / veljeksineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kunta

kunnat

Par

-ta

kuntaa

kuntia

Gen

-n

kunnan

kuntien

Ill

mihin

kuntaan

kuntiin

Ine

-ssa

kunnassa

kunnissa

Ela

-sta

kunnasta

kunnista

All

-lle

kunnalle

kunnille

Ade

-lla

kunnalla

kunnilla

Abl

-lta

kunnalta

kunnilta

Tra

-ksi

kunnaksi

kunniksi

Ess

-na

kuntana

kuntina

Abe

-tta

kunnatta

kunnitta

Com

-ne

-

kuntine

Ins

-in

-

kunnin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kunta

kunnat

Par

-ta

kuntaa

kuntia

Gen

-n

kunnan

kuntien

Ill

mihin

kuntaan

kuntiin

Ine

-ssa

kunnassa

kunnissa

Ela

-sta

kunnasta

kunnista

All

-lle

kunnalle

kunnille

Ade

-lla

kunnalla

kunnilla

Abl

-lta

kunnalta

kunnilta

Tra

-ksi

kunnaksi

kunniksi

Ess

-na

kuntana

kuntina

Abe

-tta

kunnatta

kunnitta

Com

-ne

-

kuntine

Ins

-in

-

kunnin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Translations

municipality kunta, kaupunginhallitus, kunnanhallitus
commune kunta, kommuuni, yhteisö, kollektiivi
parish seurakunta, kunta, pitäjä, seurakuntalaiset, maalaiskunta, alue
corporation yhtiö, yritys, Oy, osakeyhtiö, kunta, yhdyskunta
Show more arrow right

Wiktionary

municipality, commune; local political division (in compounds) community, group, corps Fin:henkilö (“person”) → henkilökunta (“staff”)Eng:Fin:ihminen (“human”) → ihmiskunta (“humankind”)Eng:Fin:kalastus (“fishing”) → kalastuskunta (“fishery board”)Eng:Fin:kansa (“people”) → kansakunta (“nation”)Eng:Fin:kivi (“stone”) → kivikunta (“mineral kingdom”)Eng:Fin:veli (“brother”) → veljeskunta (“fraternity”)Eng:Fin:äänestäjä (“voter”) → äänestäjäkunta (“electorate”)Eng:Fin:palo (“fire”) → palokunta (“fire brigade”)Eng:Fin:seurakuntaEng:(“parish”) (in compounds) used in terms for administrative divisions Fin:hiippa (“mitre”) → hiippakunta (“diocese”)Eng:Fin:kihlakuntaEng:(“hundred, as an administrative division”)Fin:maa (“land”) → maakunta (“province”)Eng: (in compounds) used with a numeral to represent an approximate amount Fin:kymmenen (“ten”) → kymmenkunta (“about ten”), satakunta, tuhatkuntaEng: (taxonomy) kingdom (mathematics, set theory) field Show more arrow right Nouns kuntalainen Adjectives kunnallinenkunnittainen Adverbs kunnittain Show more arrow right From Proto-Finnic kunta, from Proto-Finno-Ugric kunta. Cognates include Estonian -kond, Livonian gõnd (kōzgõnd), Votic kunta, Mansi (χōnt) and Hungarian had. Show more arrow right

Wikipedia

Municipality A municipality is usually a single administrative division having corporate status and powers of self-government or jurisdiction as granted by national and regional laws to which it is subordinate. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kuntani

kuntani

kuntasi

kuntasi

kuntansa

kuntansa

Par

-ta

kuntaani

kuntiani

kuntaasi

kuntiasi

kuntaansa

kuntiansa / kuntiaan

Gen

-n

kuntani

kuntieni

kuntasi

kuntiesi

kuntansa

kuntiensa

Ill

mihin

kuntaani

kuntiini

kuntaasi

kuntiisi

kuntaansa

kuntiinsa

Ine

-ssa

kunnassani

kunnissani

kunnassasi

kunnissasi

kunnassansa / kunnassaan

kunnissansa / kunnissaan

Ela

-sta

kunnastani

kunnistani

kunnastasi

kunnistasi

kunnastansa / kunnastaan

kunnistansa / kunnistaan

All

-lle

kunnalleni

kunnilleni

kunnallesi

kunnillesi

kunnallensa / kunnalleen

kunnillensa / kunnillean

Ade

-lla

kunnallani

kunnillani

kunnallasi

kunnillasi

kunnallansa / kunnallaan

kunnillansa / kunnillaan

Abl

-lta

kunnaltani

kunniltani

kunnaltasi

kunniltasi

kunnaltansa / kunnaltaan

kunniltansa / kunniltaan

Tra

-ksi

kunnakseni

kunnikseni

kunnaksesi

kunniksesi

kunnaksensa / kunnakseen

kunniksensa / kunnikseen

Ess

-na

kuntanani

kuntinani

kuntanasi

kuntinasi

kuntanansa / kuntanaan

kuntinansa / kuntinaan

Abe

-tta

kunnattani

kunnittani

kunnattasi

kunnittasi

kunnattansa / kunnattaan

kunnittansa / kunnittaan

Com

-ne

-

kuntineni

-

kuntinesi

-

kuntinensa / kuntineen

Singular

Plural

Nom

-

kuntani

kuntasi

kuntansa

kuntani

kuntasi

kuntansa

Par

-ta

kuntaani

kuntaasi

kuntaansa

kuntiani

kuntiasi

kuntiansa / kuntiaan

Gen

-n

kuntani

kuntasi

kuntansa

kuntieni

kuntiesi

kuntiensa

Ill

mihin

kuntaani

kuntaasi

kuntaansa

kuntiini

kuntiisi

kuntiinsa

Ine

-ssa

kunnassani

kunnassasi

kunnassansa / kunnassaan

kunnissani

kunnissasi

kunnissansa / kunnissaan

Ela

-sta

kunnastani

kunnastasi

kunnastansa / kunnastaan

kunnistani

kunnistasi

kunnistansa / kunnistaan

All

-lle

kunnalleni

kunnallesi

kunnallensa / kunnalleen

kunnilleni

kunnillesi

kunnillensa / kunnillean

Ade

-lla

kunnallani

kunnallasi

kunnallansa / kunnallaan

kunnillani

kunnillasi

kunnillansa / kunnillaan

Abl

-lta

kunnaltani

kunnaltasi

kunnaltansa / kunnaltaan

kunniltani

kunniltasi

kunniltansa / kunniltaan

Tra

-ksi

kunnakseni

kunnaksesi

kunnaksensa / kunnakseen

kunnikseni

kunniksesi

kunniksensa / kunnikseen

Ess

-na

kuntanani

kuntanasi

kuntanansa / kuntanaan

kuntinani

kuntinasi

kuntinansa / kuntinaan

Abe

-tta

kunnattani

kunnattasi

kunnattansa / kunnattaan

kunnittani

kunnittasi

kunnittansa / kunnittaan

Com

-ne

-

-

-

kuntineni

kuntinesi

kuntinensa / kuntineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kuntamme

kuntamme

kuntanne

kuntanne

kuntansa

kuntansa

Par

-ta

kuntaamme

kuntiamme

kuntaanne

kuntianne

kuntaansa

kuntiansa / kuntiaan

Gen

-n

kuntamme

kuntiemme

kuntanne

kuntienne

kuntansa

kuntiensa

Ill

mihin

kuntaamme

kuntiimme

kuntaanne

kuntiinne

kuntaansa

kuntiinsa

Ine

-ssa

kunnassamme

kunnissamme

kunnassanne

kunnissanne

kunnassansa / kunnassaan

kunnissansa / kunnissaan

Ela

-sta

kunnastamme

kunnistamme

kunnastanne

kunnistanne

kunnastansa / kunnastaan

kunnistansa / kunnistaan

All

-lle

kunnallemme

kunnillemme

kunnallenne

kunnillenne

kunnallensa / kunnalleen

kunnillensa / kunnillean

Ade

-lla

kunnallamme

kunnillamme

kunnallanne

kunnillanne

kunnallansa / kunnallaan

kunnillansa / kunnillaan

Abl

-lta

kunnaltamme

kunniltamme

kunnaltanne

kunniltanne

kunnaltansa / kunnaltaan

kunniltansa / kunniltaan

Tra

-ksi

kunnaksemme

kunniksemme

kunnaksenne

kunniksenne

kunnaksensa / kunnakseen

kunniksensa / kunnikseen

Ess

-na

kuntanamme

kuntinamme

kuntananne

kuntinanne

kuntanansa / kuntanaan

kuntinansa / kuntinaan

Abe

-tta

kunnattamme

kunnittamme

kunnattanne

kunnittanne

kunnattansa / kunnattaan

kunnittansa / kunnittaan

Com

-ne

-

kuntinemme

-

kuntinenne

-

kuntinensa / kuntineen

Singular

Plural

Nom

-

kuntamme

kuntanne

kuntansa

kuntamme

kuntanne

kuntansa

Par

-ta

kuntaamme

kuntaanne

kuntaansa

kuntiamme

kuntianne

kuntiansa / kuntiaan

Gen

-n

kuntamme

kuntanne

kuntansa

kuntiemme

kuntienne

kuntiensa

Ill

mihin

kuntaamme

kuntaanne

kuntaansa

kuntiimme

kuntiinne

kuntiinsa

Ine

-ssa

kunnassamme

kunnassanne

kunnassansa / kunnassaan

kunnissamme

kunnissanne

kunnissansa / kunnissaan

Ela

-sta

kunnastamme

kunnastanne

kunnastansa / kunnastaan

kunnistamme

kunnistanne

kunnistansa / kunnistaan

All

-lle

kunnallemme

kunnallenne

kunnallensa / kunnalleen

kunnillemme

kunnillenne

kunnillensa / kunnillean

Ade

-lla

kunnallamme

kunnallanne

kunnallansa / kunnallaan

kunnillamme

kunnillanne

kunnillansa / kunnillaan

Abl

-lta

kunnaltamme

kunnaltanne

kunnaltansa / kunnaltaan

kunniltamme

kunniltanne

kunniltansa / kunniltaan

Tra

-ksi

kunnaksemme

kunnaksenne

kunnaksensa / kunnakseen

kunniksemme

kunniksenne

kunniksensa / kunnikseen

Ess

-na

kuntanamme

kuntananne

kuntanansa / kuntanaan

kuntinamme

kuntinanne

kuntinansa / kuntinaan

Abe

-tta

kunnattamme

kunnattanne

kunnattansa / kunnattaan

kunnittamme

kunnittanne

kunnittansa / kunnittaan

Com

-ne

-

-

-

kuntinemme

kuntinenne

kuntinensa / kuntineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

veljes

veljekset

Par

-ta

veljestä

veljeksiä

Gen

-n

veljeksen

veljeksien / veljesten

Ill

mihin

veljekseen

veljeksiin

Ine

-ssa

veljeksessä

veljeksissä

Ela

-sta

veljeksestä

veljeksistä

All

-lle

veljekselle

veljeksille

Ade

-lla

veljeksellä

veljeksillä

Abl

-lta

veljekseltä

veljeksiltä

Tra

-ksi

veljekseksi

veljeksiksi

Ess

-na

veljeksenä

veljeksinä

Abe

-tta

veljeksettä

veljeksittä

Com

-ne

-

veljeksine

Ins

-in

-

veljeksin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

veljes

veljekset

Par

-ta

veljestä

veljeksiä

Gen

-n

veljeksen

veljeksien / veljesten

Ill

mihin

veljekseen

veljeksiin

Ine

-ssa

veljeksessä

veljeksissä

Ela

-sta

veljeksestä

veljeksistä

All

-lle

veljekselle

veljeksille

Ade

-lla

veljeksellä

veljeksillä

Abl

-lta

veljekseltä

veljeksiltä

Tra

-ksi

veljekseksi

veljeksiksi

Ess

-na

veljeksenä

veljeksinä

Abe

-tta

veljeksettä

veljeksittä

Com

-ne

-

veljeksine

Ins

-in

-

veljeksin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Translations

brother
fraternal veljellinen, veljes-
thy brother
your brother
thy brethren
Show more arrow right

Wiktionary

brother Show more arrow right Normally used in plural, see: veljekset. The uninflected singular form is used only in compound nouns. Show more arrow right veljeskansa veljeskunta veljessarja Show more arrow right veli +‎ -s Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

veljekseni

veljekseni

veljeksesi

veljeksesi

veljeksensä

veljeksensä

Par

-ta

veljestäni

veljeksiäni

veljestäsi

veljeksiäsi

veljestänsä / veljestään

veljeksiänsä / veljeksiään

Gen

-n

veljekseni

veljeksieni / veljesteni

veljeksesi

veljeksiesi / veljestesi

veljeksensä

veljeksiensä / veljestensä

Ill

mihin

veljekseeni

veljeksiini

veljekseesi

veljeksiisi

veljekseensä

veljeksiinsä

Ine

-ssa

veljeksessäni

veljeksissäni

veljeksessäsi

veljeksissäsi

veljeksessänsä / veljeksessään

veljeksissänsä / veljeksissään

Ela

-sta

veljeksestäni

veljeksistäni

veljeksestäsi

veljeksistäsi

veljeksestänsä / veljeksestään

veljeksistänsä / veljeksistään

All

-lle

veljekselleni

veljeksilleni

veljeksellesi

veljeksillesi

veljeksellensä / veljekselleen

veljeksillensä / veljeksilleän

Ade

-lla

veljekselläni

veljeksilläni

veljekselläsi

veljeksilläsi

veljeksellänsä / veljeksellään

veljeksillänsä / veljeksillään

Abl

-lta

veljekseltäni

veljeksiltäni

veljekseltäsi

veljeksiltäsi

veljekseltänsä / veljekseltään

veljeksiltänsä / veljeksiltään

Tra

-ksi

veljeksekseni

veljeksikseni

veljekseksesi

veljeksiksesi

veljekseksensä / veljeksekseen

veljeksiksensä / veljeksikseen

Ess

-na

veljeksenäni

veljeksinäni

veljeksenäsi

veljeksinäsi

veljeksenänsä / veljeksenään

veljeksinänsä / veljeksinään

Abe

-tta

veljeksettäni

veljeksittäni

veljeksettäsi

veljeksittäsi

veljeksettänsä / veljeksettään

veljeksittänsä / veljeksittään

Com

-ne

-

veljeksineni

-

veljeksinesi

-

veljeksinensä / veljeksineen

Singular

Plural

Nom

-

veljekseni

veljeksesi

veljeksensä

veljekseni

veljeksesi

veljeksensä

Par

-ta

veljestäni

veljestäsi

veljestänsä / veljestään

veljeksiäni

veljeksiäsi

veljeksiänsä / veljeksiään

Gen

-n

veljekseni

veljeksesi

veljeksensä

veljeksieni / veljesteni

veljeksiesi / veljestesi

veljeksiensä / veljestensä

Ill

mihin

veljekseeni

veljekseesi

veljekseensä

veljeksiini

veljeksiisi

veljeksiinsä

Ine

-ssa

veljeksessäni

veljeksessäsi

veljeksessänsä / veljeksessään

veljeksissäni

veljeksissäsi

veljeksissänsä / veljeksissään

Ela

-sta

veljeksestäni

veljeksestäsi

veljeksestänsä / veljeksestään

veljeksistäni

veljeksistäsi

veljeksistänsä / veljeksistään

All

-lle

veljekselleni

veljeksellesi

veljeksellensä / veljekselleen

veljeksilleni

veljeksillesi

veljeksillensä / veljeksilleän

Ade

-lla

veljekselläni

veljekselläsi

veljeksellänsä / veljeksellään

veljeksilläni

veljeksilläsi

veljeksillänsä / veljeksillään

Abl

-lta

veljekseltäni

veljekseltäsi

veljekseltänsä / veljekseltään

veljeksiltäni

veljeksiltäsi

veljeksiltänsä / veljeksiltään

Tra

-ksi

veljeksekseni

veljekseksesi

veljekseksensä / veljeksekseen

veljeksikseni

veljeksiksesi

veljeksiksensä / veljeksikseen

Ess

-na

veljeksenäni

veljeksenäsi

veljeksenänsä / veljeksenään

veljeksinäni

veljeksinäsi

veljeksinänsä / veljeksinään

Abe

-tta

veljeksettäni

veljeksettäsi

veljeksettänsä / veljeksettään

veljeksittäni

veljeksittäsi

veljeksittänsä / veljeksittään

Com

-ne

-

-

-

veljeksineni

veljeksinesi

veljeksinensä / veljeksineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

veljeksemme

veljeksemme

veljeksenne

veljeksenne

veljeksensä

veljeksensä

Par

-ta

veljestämme

veljeksiämme

veljestänne

veljeksiänne

veljestänsä / veljestään

veljeksiänsä / veljeksiään

Gen

-n

veljeksemme

veljeksiemme / veljestemme

veljeksenne

veljeksienne / veljestenne

veljeksensä

veljeksiensä / veljestensä

Ill

mihin

veljekseemme

veljeksiimme

veljekseenne

veljeksiinne

veljekseensä

veljeksiinsä

Ine

-ssa

veljeksessämme

veljeksissämme

veljeksessänne

veljeksissänne

veljeksessänsä / veljeksessään

veljeksissänsä / veljeksissään

Ela

-sta

veljeksestämme

veljeksistämme

veljeksestänne

veljeksistänne

veljeksestänsä / veljeksestään

veljeksistänsä / veljeksistään

All

-lle

veljeksellemme

veljeksillemme

veljeksellenne

veljeksillenne

veljeksellensä / veljekselleen

veljeksillensä / veljeksilleän

Ade

-lla

veljeksellämme

veljeksillämme

veljeksellänne

veljeksillänne

veljeksellänsä / veljeksellään

veljeksillänsä / veljeksillään

Abl

-lta

veljekseltämme

veljeksiltämme

veljekseltänne

veljeksiltänne

veljekseltänsä / veljekseltään

veljeksiltänsä / veljeksiltään

Tra

-ksi

veljekseksemme

veljeksiksemme

veljekseksenne

veljeksiksenne

veljekseksensä / veljeksekseen

veljeksiksensä / veljeksikseen

Ess

-na

veljeksenämme

veljeksinämme

veljeksenänne

veljeksinänne

veljeksenänsä / veljeksenään

veljeksinänsä / veljeksinään

Abe

-tta

veljeksettämme

veljeksittämme

veljeksettänne

veljeksittänne

veljeksettänsä / veljeksettään

veljeksittänsä / veljeksittään

Com

-ne

-

veljeksinemme

-

veljeksinenne

-

veljeksinensä / veljeksineen

Singular

Plural

Nom

-

veljeksemme

veljeksenne

veljeksensä

veljeksemme

veljeksenne

veljeksensä

Par

-ta

veljestämme

veljestänne

veljestänsä / veljestään

veljeksiämme

veljeksiänne

veljeksiänsä / veljeksiään

Gen

-n

veljeksemme

veljeksenne

veljeksensä

veljeksiemme / veljestemme

veljeksienne / veljestenne

veljeksiensä / veljestensä

Ill

mihin

veljekseemme

veljekseenne

veljekseensä

veljeksiimme

veljeksiinne

veljeksiinsä

Ine

-ssa

veljeksessämme

veljeksessänne

veljeksessänsä / veljeksessään

veljeksissämme

veljeksissänne

veljeksissänsä / veljeksissään

Ela

-sta

veljeksestämme

veljeksestänne

veljeksestänsä / veljeksestään

veljeksistämme

veljeksistänne

veljeksistänsä / veljeksistään

All

-lle

veljeksellemme

veljeksellenne

veljeksellensä / veljekselleen

veljeksillemme

veljeksillenne

veljeksillensä / veljeksilleän

Ade

-lla

veljeksellämme

veljeksellänne

veljeksellänsä / veljeksellään

veljeksillämme

veljeksillänne

veljeksillänsä / veljeksillään

Abl

-lta

veljekseltämme

veljekseltänne

veljekseltänsä / veljekseltään

veljeksiltämme

veljeksiltänne

veljeksiltänsä / veljeksiltään

Tra

-ksi

veljekseksemme

veljekseksenne

veljekseksensä / veljeksekseen

veljeksiksemme

veljeksiksenne

veljeksiksensä / veljeksikseen

Ess

-na

veljeksenämme

veljeksenänne

veljeksenänsä / veljeksenään

veljeksinämme

veljeksinänne

veljeksinänsä / veljeksinään

Abe

-tta

veljeksettämme

veljeksettänne

veljeksettänsä / veljeksettään

veljeksittämme

veljeksittänne

veljeksittänsä / veljeksittään

Com

-ne

-

-

-

veljeksinemme

veljeksinenne

veljeksinensä / veljeksineen

/var/www/kieli.net/web/phtml/snip/blurs_ex.phtml:3:boolean true
Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept