Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

tiilitalo tiilitalo   N Sg Nom
tiili   Ni Sg Nom + talo   N Sg Nom
tiili   N Sg Nom + talo   N Sg Nom

tiilitalo, Noun

up ↑

Translations & synonyms

brick house
a brick house
in a brick house
brick house in
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wiktionary
oevpx ubhfr

Etymology:
gvvyv +‎ gnyb
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - tiilitaloni tiilitaloni tiilitalosi tiilitalosi tiilitalonsa tiilitalonsa
Par -ta tiilitaloani tiilitalojani tiilitaloasi tiilitalojasi tiilitaloansa / tiilitaloaan tiilitalojansa / tiilitalojaan
Gen -n tiilitaloni tiilitalojeni tiilitalosi tiilitalojesi tiilitalonsa tiilitalojensa
Ill mihin tiilitalooni tiilitaloihini tiilitaloosi tiilitaloihisi tiilitaloonsa tiilitaloihinsa
Ine -ssa tiilitalossani tiilitaloissani tiilitalossasi tiilitaloissasi tiilitalossansa / tiilitalossaan tiilitaloissansa / tiilitaloissaan
Ela -sta tiilitalostani tiilitaloistani tiilitalostasi tiilitaloistasi tiilitalostansa / tiilitalostaan tiilitaloistansa / tiilitaloistaan
All -lle tiilitalolleni tiilitaloilleni tiilitalollesi tiilitaloillesi tiilitalolleen / tiilitalollensa tiilitaloillensa / tiilitaloillean
Ade -lla tiilitalollani tiilitaloillani tiilitalollasi tiilitaloillasi tiilitalollansa / tiilitalollaan tiilitaloillansa / tiilitaloillaan
Abl -lta tiilitaloltani tiilitaloiltani tiilitaloltasi tiilitaloiltasi tiilitaloltansa / tiilitaloltaan tiilitaloiltansa / tiilitaloiltaan
Tra -ksi tiilitalokseni tiilitaloikseni tiilitaloksesi tiilitaloiksesi tiilitalokseen / tiilitaloksensa tiilitaloikseen / tiilitaloiksensa
Ess -na tiilitalonani tiilitaloinani tiilitalonasi tiilitaloinasi tiilitalonansa / tiilitalonaan tiilitaloinansa / tiilitaloinaan
Abe -tta tiilitalottani tiilitaloittani tiilitalottasi tiilitaloittasi tiilitalottansa / tiilitalottaan tiilitaloittansa / tiilitaloittaan
Com -ne - tiilitaloineni - tiilitaloinesi - tiilitaloineen / tiilitaloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - tiilitalomme tiilitalomme tiilitalonne tiilitalonne tiilitalonsa tiilitalonsa
Par -ta tiilitaloamme tiilitalojamme tiilitaloanne tiilitalojanne tiilitaloansa / tiilitaloaan tiilitalojansa / tiilitalojaan
Gen -n tiilitalomme tiilitalojemme tiilitalonne tiilitalojenne tiilitalonsa tiilitalojensa
Ill mihin tiilitaloomme tiilitaloihimme tiilitaloonne tiilitaloihinne tiilitaloonsa tiilitaloihinsa
Ine -ssa tiilitalossamme tiilitaloissamme tiilitalossanne tiilitaloissanne tiilitalossansa / tiilitalossaan tiilitaloissansa / tiilitaloissaan
Ela -sta tiilitalostamme tiilitaloistamme tiilitalostanne tiilitaloistanne tiilitalostansa / tiilitalostaan tiilitaloistansa / tiilitaloistaan
All -lle tiilitalollemme tiilitaloillemme tiilitalollenne tiilitaloillenne tiilitalolleen / tiilitalollensa tiilitaloillensa / tiilitaloillean
Ade -lla tiilitalollamme tiilitaloillamme tiilitalollanne tiilitaloillanne tiilitalollansa / tiilitalollaan tiilitaloillansa / tiilitaloillaan
Abl -lta tiilitaloltamme tiilitaloiltamme tiilitaloltanne tiilitaloiltanne tiilitaloltansa / tiilitaloltaan tiilitaloiltansa / tiilitaloiltaan
Tra -ksi tiilitaloksemme tiilitaloiksemme tiilitaloksenne tiilitaloiksenne tiilitalokseen / tiilitaloksensa tiilitaloikseen / tiilitaloiksensa
Ess -na tiilitalonamme tiilitaloinamme tiilitalonanne tiilitaloinanne tiilitalonansa / tiilitalonaan tiilitaloinansa / tiilitaloinaan
Abe -tta tiilitalottamme tiilitaloittamme tiilitalottanne tiilitaloittanne tiilitalottansa / tiilitalottaan tiilitaloittansa / tiilitaloittaan
Com -ne - tiilitaloinemme - tiilitaloinenne - tiilitaloineen / tiilitaloinensa

tiili, Ni Singular Nominative#talo Noun Singular Nominative

up ↑

Translations & synonyms

brick tiili, tiiliskivi, pala, rakennuspalikka, pakkaus, kunnon kaveri
tiled
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wiktionary
oevpx (pbafgehpgvba oybpx)

oevpx (zngrevny)

gvyr (hfrq zbfgyl bs hatynmrq urnil gvyrf, fhpu nf ebbs gvyrf)

Derived terms:
gvvyvara
Etymology:
Obeebjrq sebz Byq Fjrqvfu gvtuy, sebz Byq Abefr gvty, sebz Cebgb-Treznavp gvthyǭ, sebz Yngva gēthyn.
Source: Jvxgvbanel

talo, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - talo talot
Par -ta taloa taloja
Gen -n talon talojen
Ill mihin taloon taloihin
Ine -ssa talossa taloissa
Ela -sta talosta taloista
All -lle talolle taloille
Ade -lla talolla taloilla
Abl -lta talolta taloilta
Tra -ksi taloksi taloiksi
Ess -na talona taloina
Abe -tta talotta taloitta
Com -ne - taloine
Ins -in - taloin

Translations & synonyms

house talo, huone, rakennus, koti, suku, sali
place paikka, sija, asema, paikkakunta, kohta, talo
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

N ubhfr vf n fvatyr-havg erfvqragvny ohvyqvat, juvpu znl enatr va pbzcyrkvgl sebz n ehqvzragnel uhg gb n pbzcyrk fgehpgher bs jbbq, znfbael, pbapergr be bgure zngrevny, bhgsvggrq jvgu cyhzovat, ryrpgevpny, naq urngvat, iragvyngvba, naq nve pbaqvgvbavat flfgrzf. Ubhfrf hfr n enatr bs qvssrerag ebbsvat flfgrzf gb xrrc cerpvcvgngvba fhpu nf enva sebz trggvat vagb gur qjryyvat fcnpr. Ubhfrf znl unir qbbef be ybpxf gb frpher gur qjryyvat fcnpr naq cebgrpg vgf vaunovgnagf naq pbagragf sebz ohetynef be bgure gerfcnffref.

Source: Wikipedia
Wiktionary
ubhfr

ohvyqvat

     Synonym: enxraahf, clgvaxv
(abj hapbzzba) snez, ubzrfgrnq

     Synonym: znngvyn, gvyn, snezv
Derived terms:
gnybyyvara
gnybhf
Compounds:
neningnyb
nfhvagnyb
ngevhzgnyb
nhevaxbgnyb
nhgvbgnyb
orgbavgnyb
rqhfxhagngnyb
rxbgnyb
ryrzraggvgnyb
unewngnyb
unexxbgnyb
ubzrgnyb
uäägnyb
uölyäuvefvgnyb
vybgnyb
whtraqgnyb
xnagngnyb
xnewnynagnyb
xnhchatvagnyb
xnhchaxvgnyb
xreebfgnyb
xrgwhgnyb
xvewnfgbgnyb
xvivgnyb
xbafreggvgnyb
xbaggvgnyb
xbeggvgnyb
xbgvgnyb
xbhyhgnyb
xhyzngnyb
xhzzvghfgnyb
xhaanagnyb
xöluävagnyb
ynzryyvgnyb
yrugvgnyb
yvvxrgnyb
ybzngnyb
yhugvgnyb
znnynvfgnyb
znngnyb
znwngnyb
zvywbbangnyb
zbqhhyvgnyb
zbavgbvzvgnyb
zhbgvgnyb
annchevgnyb
ahbevfbgnyb
bvxrhfgnyb
byxvgnyb
bznxbgvgnyb
bbccrengnyb
bfnxrgnyb
bfnxhagngnyb
cnvxbvghfgnyb
cnybxhaanagnyb
cnyiryhgnyb
cnevgnyb
cnexxvgnyb
cneynzraggvgnyb
cvragnyb
cvvfcnagnyb
cvcnexnxxhgnyb
cvfgrgnyb
cbuwnynvfgnyb
chyybgnyb
chexhgnyb
chhgnyb
clfäxövagvgnyb
clöeöuvefvgnyb
evaargnyb
evivgnyb
frhenvagnyb
frhenxhagngnyb
frhenagnyb
frhengnyb
frhebwragnyb
fhxhgnyb
fhehgnyb
gnybwbugb
gnybxnhccn
gnybxbugnvara
gnybxbaggv
gnybarzäagä
gnyba rgh
gnybavfäagä
gnybaxnhccn
gnybaxvewn
gnybazvrf
gnybabzvfgnwn
gnybacnvxxn
gnybacvgb
gnybacbvxn
gnybaenxraahf
gnybainugv
gnybainygnhf
gnybainauva
gnybaivvav
gnybaiäxv
gnybcnxrggv
gnybcrfhyn
gnybeluzä
gnybeäuwä
gnybeöggryö
gnybgruqnf
gnybgllccv
gnyblugvö
gninengnyb
grnggrevgnyb
grenffvgnyb
gvvyvgnyb
gbvzvfgbgnyb
gbvzvgnyb
gbeavgnyb
gheingnyb
gllccvgnyb
glöiäragnyb
heurvyhgnyb
hhqvfgnyb
invinvfgnyb
inyzvfgnyb
inauhfgragnyb
ivrenfgnyb
ivenfgbgnyb
ivexngnyb
ihbxengnyb
lxfvaävfgnyb
lyvbccvynfgnyb
öxlgnyb

Etymology:
Sebz Cebgb-Svaavp gnyb (“snez; ubhfr”). Cbffvoyl eryngrq gb gnynf (“furygre sbe obngf; svfu qelvat uhg”). Pbtangrf vapyhqr Rfgbavna gnyh (“snez”); Abegurea Fnzv qáyyh (“ubhfr; snez”) vf n Svaavp ybna.
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - taloni taloni talosi talosi talonsa talonsa
Par -ta taloani talojani taloasi talojasi taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n taloni talojeni talosi talojesi talonsa talojensa
Ill mihin talooni taloihini taloosi taloihisi taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossani taloissani talossasi taloissasi talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostani taloistani talostasi taloistasi talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talolleni taloilleni talollesi taloillesi talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollani taloillani talollasi taloillasi talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltani taloiltani taloltasi taloiltasi taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi talokseni taloikseni taloksesi taloiksesi talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonani taloinani talonasi taloinasi talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottani taloittani talottasi taloittasi talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloineni - taloinesi - taloineen / taloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - talomme talomme talonne talonne talonsa talonsa
Par -ta taloamme talojamme taloanne talojanne taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n talomme talojemme talonne talojenne talonsa talojensa
Ill mihin taloomme taloihimme taloonne taloihinne taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossamme taloissamme talossanne taloissanne talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostamme taloistamme talostanne taloistanne talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talollemme taloillemme talollenne taloillenne talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollamme taloillamme talollanne taloillanne talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltamme taloiltamme taloltanne taloiltanne taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi taloksemme taloiksemme taloksenne taloiksenne talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonamme taloinamme talonanne taloinanne talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottamme taloittamme talottanne taloittanne talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloinemme - taloinenne - taloineen / taloinensa

tiili, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - tiili tiilet
Par -ta tiiltä tiiliä
Gen -n tiilen tiilien / tiilten
Ill mihin tiileen tiiliin
Ine -ssa tiilessä tiilissä
Ela -sta tiilestä tiilistä
All -lle tiilelle tiilille
Ade -lla tiilellä tiilillä
Abl -lta tiileltä tiililtä
Tra -ksi tiileksi tiiliksi
Ess -na tiilenä tiilinä
Abe -tta tiilettä tiilittä
Com -ne - tiiline
Ins -in - tiilin

Translations & synonyms

brick tiili, tiiliskivi, pala, rakennuspalikka, pakkaus, kunnon kaveri
tiled
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

N oevpx vf n glcr bs oybpx hfrq gb ohvyq jnyyf, cnirzragf naq bgure ryrzragf va znfbael pbafgehpgvba. Cebcreyl, gur grez oevpx qrabgrf n oybpx pbzcbfrq bs qevrq pynl, ohg vf abj nyfb hfrq vasbeznyyl gb qrabgr bgure purzvpnyyl pherq pbafgehpgvba oybpxf. Oevpxf pna or wbvarq gbtrgure hfvat zbegne, nqurfvirf be ol vagreybpxvat gurz.

Source: Wikipedia
Wiktionary
oevpx (pbafgehpgvba oybpx)

oevpx (zngrevny)

gvyr (hfrq zbfgyl bs hatynmrq urnil gvyrf, fhpu nf ebbs gvyrf)

Derived terms:
gvvyvara
Etymology:
Obeebjrq sebz Byq Fjrqvfu gvtuy, sebz Byq Abefr gvty, sebz Cebgb-Treznavp gvthyǭ, sebz Yngva gēthyn.
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - tiileni tiileni tiilesi tiilesi tiilensä tiilensä
Par -ta tiiltäni tiiliäni tiiltäsi tiiliäsi tiiltänsä / tiiltään tiiliänsä / tiiliään
Gen -n tiileni tiilieni / tiilteni tiilesi tiiliesi / tiiltesi tiilensä tiiliensä / tiiltensä
Ill mihin tiileeni tiiliini tiileesi tiiliisi tiileensä tiiliinsä
Ine -ssa tiilessäni tiilissäni tiilessäsi tiilissäsi tiilessänsä / tiilessään tiilissänsä / tiilissään
Ela -sta tiilestäni tiilistäni tiilestäsi tiilistäsi tiilestänsä / tiilestään tiilistänsä / tiilistään
All -lle tiilelleni tiililleni tiilellesi tiilillesi tiilelleen / tiilellensä tiilillensä / tiililleän
Ade -lla tiilelläni tiililläni tiilelläsi tiililläsi tiilellänsä / tiilellään tiilillänsä / tiilillään
Abl -lta tiileltäni tiililtäni tiileltäsi tiililtäsi tiileltänsä / tiileltään tiililtänsä / tiililtään
Tra -ksi tiilekseni tiilikseni tiileksesi tiiliksesi tiilekseen / tiileksensä tiilikseen / tiiliksensä
Ess -na tiilenäni tiilinäni tiilenäsi tiilinäsi tiilenänsä / tiilenään tiilinänsä / tiilinään
Abe -tta tiilettäni tiilittäni tiilettäsi tiilittäsi tiilettänsä / tiilettään tiilittänsä / tiilittään
Com -ne - tiilineni - tiilinesi - tiilineen / tiilinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - tiilemme tiilemme tiilenne tiilenne tiilensä tiilensä
Par -ta tiiltämme tiiliämme tiiltänne tiiliänne tiiltänsä / tiiltään tiiliänsä / tiiliään
Gen -n tiilemme tiiliemme / tiiltemme tiilenne tiilienne / tiiltenne tiilensä tiiliensä / tiiltensä
Ill mihin tiileemme tiiliimme tiileenne tiiliinne tiileensä tiiliinsä
Ine -ssa tiilessämme tiilissämme tiilessänne tiilissänne tiilessänsä / tiilessään tiilissänsä / tiilissään
Ela -sta tiilestämme tiilistämme tiilestänne tiilistänne tiilestänsä / tiilestään tiilistänsä / tiilistään
All -lle tiilellemme tiilillemme tiilellenne tiilillenne tiilelleen / tiilellensä tiilillensä / tiililleän
Ade -lla tiilellämme tiilillämme tiilellänne tiilillänne tiilellänsä / tiilellään tiilillänsä / tiilillään
Abl -lta tiileltämme tiililtämme tiileltänne tiililtänne tiileltänsä / tiileltään tiililtänsä / tiililtään
Tra -ksi tiileksemme tiiliksemme tiileksenne tiiliksenne tiilekseen / tiileksensä tiilikseen / tiiliksensä
Ess -na tiilenämme tiilinämme tiilenänne tiilinänne tiilenänsä / tiilenään tiilinänsä / tiilinään
Abe -tta tiilettämme tiilittämme tiilettänne tiilittänne tiilettänsä / tiilettään tiilittänsä / tiilittään
Com -ne - tiilinemme - tiilinenne - tiilineen / tiilinensä
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2022, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept