Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

kerrostalo kerrostalo   N Sg Nom
kerros   N Sg Nom + talo   N Sg Nom

kerrostalo, Noun

up ↑

Translations & synonyms

block of flats kerrostalo, vuokrakasarmi
apartment house kerrostalo, vuokratalo
block lohko, kerrostalo, kortteli, harkko, palikka, este
high-rise kerrostalo, monikerroksinen
multi-storey building korkea kerrostalo, kerrostalo

Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

Na ncnegzrag (HF Ratyvfu) be syng (Oevgvfu Ratyvfu) vf n cynpr gb yvir gung vf bayl cneg bs n ynetre ohvyqvat. Hfhnyyl vg vf n tebhc bs ebbzf ba bar sybbe bs n uvtuevfr ohvyqvat va n pvgl, jurer ynaq vf gbb rkcrafvir sbe crbcyr gb unir frcnengr ubhfrf. Na ncnegzrag gung crbcyr bja vf pnyyrq n pbaqbzvavhz be "pbaqb".

Source: Wikipedia
Wiktionary
zhygvfgberl ohvyqvat

Fubeg sbe nfhvaxreebfgnyb.

Compounds:
nfhvaxreebfgnyb
xreebfgnybnfhagb
cvraxreebfgnyb
Etymology:
Pbzcbhaq bs xreebf (“fgberl”) +‎ gnyb (“ubhfr”).
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kerrostaloni kerrostaloni kerrostalosi kerrostalosi kerrostalonsa kerrostalonsa
Par -ta kerrostaloani kerrostalojani kerrostaloasi kerrostalojasi kerrostaloansa / kerrostaloaan kerrostalojansa / kerrostalojaan
Gen -n kerrostaloni kerrostalojeni kerrostalosi kerrostalojesi kerrostalonsa kerrostalojensa
Ill mihin kerrostalooni kerrostaloihini kerrostaloosi kerrostaloihisi kerrostaloonsa kerrostaloihinsa
Ine -ssa kerrostalossani kerrostaloissani kerrostalossasi kerrostaloissasi kerrostalossansa / kerrostalossaan kerrostaloissansa / kerrostaloissaan
Ela -sta kerrostalostani kerrostaloistani kerrostalostasi kerrostaloistasi kerrostalostansa / kerrostalostaan kerrostaloistansa / kerrostaloistaan
All -lle kerrostalolleni kerrostaloilleni kerrostalollesi kerrostaloillesi kerrostalolleen / kerrostalollensa kerrostaloillensa / kerrostaloillean
Ade -lla kerrostalollani kerrostaloillani kerrostalollasi kerrostaloillasi kerrostalollansa / kerrostalollaan kerrostaloillansa / kerrostaloillaan
Abl -lta kerrostaloltani kerrostaloiltani kerrostaloltasi kerrostaloiltasi kerrostaloltansa / kerrostaloltaan kerrostaloiltansa / kerrostaloiltaan
Tra -ksi kerrostalokseni kerrostaloikseni kerrostaloksesi kerrostaloiksesi kerrostalokseen / kerrostaloksensa kerrostaloikseen / kerrostaloiksensa
Ess -na kerrostalonani kerrostaloinani kerrostalonasi kerrostaloinasi kerrostalonansa / kerrostalonaan kerrostaloinansa / kerrostaloinaan
Abe -tta kerrostalottani kerrostaloittani kerrostalottasi kerrostaloittasi kerrostalottansa / kerrostalottaan kerrostaloittansa / kerrostaloittaan
Com -ne - kerrostaloineni - kerrostaloinesi - kerrostaloineen / kerrostaloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kerrostalomme kerrostalomme kerrostalonne kerrostalonne kerrostalonsa kerrostalonsa
Par -ta kerrostaloamme kerrostalojamme kerrostaloanne kerrostalojanne kerrostaloansa / kerrostaloaan kerrostalojansa / kerrostalojaan
Gen -n kerrostalomme kerrostalojemme kerrostalonne kerrostalojenne kerrostalonsa kerrostalojensa
Ill mihin kerrostaloomme kerrostaloihimme kerrostaloonne kerrostaloihinne kerrostaloonsa kerrostaloihinsa
Ine -ssa kerrostalossamme kerrostaloissamme kerrostalossanne kerrostaloissanne kerrostalossansa / kerrostalossaan kerrostaloissansa / kerrostaloissaan
Ela -sta kerrostalostamme kerrostaloistamme kerrostalostanne kerrostaloistanne kerrostalostansa / kerrostalostaan kerrostaloistansa / kerrostaloistaan
All -lle kerrostalollemme kerrostaloillemme kerrostalollenne kerrostaloillenne kerrostalolleen / kerrostalollensa kerrostaloillensa / kerrostaloillean
Ade -lla kerrostalollamme kerrostaloillamme kerrostalollanne kerrostaloillanne kerrostalollansa / kerrostalollaan kerrostaloillansa / kerrostaloillaan
Abl -lta kerrostaloltamme kerrostaloiltamme kerrostaloltanne kerrostaloiltanne kerrostaloltansa / kerrostaloltaan kerrostaloiltansa / kerrostaloiltaan
Tra -ksi kerrostaloksemme kerrostaloiksemme kerrostaloksenne kerrostaloiksenne kerrostalokseen / kerrostaloksensa kerrostaloikseen / kerrostaloiksensa
Ess -na kerrostalonamme kerrostaloinamme kerrostalonanne kerrostaloinanne kerrostalonansa / kerrostalonaan kerrostaloinansa / kerrostaloinaan
Abe -tta kerrostalottamme kerrostaloittamme kerrostalottanne kerrostaloittanne kerrostalottansa / kerrostalottaan kerrostaloittansa / kerrostaloittaan
Com -ne - kerrostaloinemme - kerrostaloinenne - kerrostaloineen / kerrostaloinensa

kerros, Noun

up ↑
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wiktionary
sybbe, fgberl

ynlre

Etymology:
xregn +‎ -bf
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kerrokseni kerrokseni kerroksesi kerroksesi kerroksensa kerroksensa
Par -ta kerrostani kerroksiani kerrostasi kerroksiasi kerrostansa / kerrostaan kerroksiansa / kerroksiaan
Gen -n kerrokseni kerroksieni / kerrosteni kerroksesi kerroksiesi / kerrostesi kerroksensa kerroksiensa / kerrostensa
Ill mihin kerrokseeni kerroksiini kerrokseesi kerroksiisi kerrokseensa kerroksiinsa
Ine -ssa kerroksessani kerroksissani kerroksessasi kerroksissasi kerroksessansa / kerroksessaan kerroksissansa / kerroksissaan
Ela -sta kerroksestani kerroksistani kerroksestasi kerroksistasi kerroksestansa / kerroksestaan kerroksistansa / kerroksistaan
All -lle kerrokselleni kerroksilleni kerroksellesi kerroksillesi kerrokselleen / kerroksellensa kerroksillensa / kerroksillean
Ade -lla kerroksellani kerroksillani kerroksellasi kerroksillasi kerroksellansa / kerroksellaan kerroksillansa / kerroksillaan
Abl -lta kerrokseltani kerroksiltani kerrokseltasi kerroksiltasi kerrokseltansa / kerrokseltaan kerroksiltansa / kerroksiltaan
Tra -ksi kerroksekseni kerroksikseni kerrokseksesi kerroksiksesi kerroksekseen / kerrokseksensa kerroksikseen / kerroksiksensa
Ess -na kerroksenani kerroksinani kerroksenasi kerroksinasi kerroksenansa / kerroksenaan kerroksinansa / kerroksinaan
Abe -tta kerroksettani kerroksittani kerroksettasi kerroksittasi kerroksettansa / kerroksettaan kerroksittansa / kerroksittaan
Com -ne - kerroksineni - kerroksinesi - kerroksineen / kerroksinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kerroksemme kerroksemme kerroksenne kerroksenne kerroksensa kerroksensa
Par -ta kerrostamme kerroksiamme kerrostanne kerroksianne kerrostansa / kerrostaan kerroksiansa / kerroksiaan
Gen -n kerroksemme kerroksiemme / kerrostemme kerroksenne kerroksienne / kerrostenne kerroksensa kerroksiensa / kerrostensa
Ill mihin kerrokseemme kerroksiimme kerrokseenne kerroksiinne kerrokseensa kerroksiinsa
Ine -ssa kerroksessamme kerroksissamme kerroksessanne kerroksissanne kerroksessansa / kerroksessaan kerroksissansa / kerroksissaan
Ela -sta kerroksestamme kerroksistamme kerroksestanne kerroksistanne kerroksestansa / kerroksestaan kerroksistansa / kerroksistaan
All -lle kerroksellemme kerroksillemme kerroksellenne kerroksillenne kerrokselleen / kerroksellensa kerroksillensa / kerroksillean
Ade -lla kerroksellamme kerroksillamme kerroksellanne kerroksillanne kerroksellansa / kerroksellaan kerroksillansa / kerroksillaan
Abl -lta kerrokseltamme kerroksiltamme kerrokseltanne kerroksiltanne kerrokseltansa / kerrokseltaan kerroksiltansa / kerroksiltaan
Tra -ksi kerrokseksemme kerroksiksemme kerrokseksenne kerroksiksenne kerroksekseen / kerrokseksensa kerroksikseen / kerroksiksensa
Ess -na kerroksenamme kerroksinamme kerroksenanne kerroksinanne kerroksenansa / kerroksenaan kerroksinansa / kerroksinaan
Abe -tta kerroksettamme kerroksittamme kerroksettanne kerroksittanne kerroksettansa / kerroksettaan kerroksittansa / kerroksittaan
Com -ne - kerroksinemme - kerroksinenne - kerroksineen / kerroksinensa

talo, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - talo talot
Par -ta taloa taloja
Gen -n talon talojen
Ill mihin taloon taloihin
Ine -ssa talossa taloissa
Ela -sta talosta taloista
All -lle talolle taloille
Ade -lla talolla taloilla
Abl -lta talolta taloilta
Tra -ksi taloksi taloiksi
Ess -na talona taloina
Abe -tta talotta taloitta
Com -ne - taloine
Ins -in - taloin

Translations & synonyms

house talo, huone, rakennus, koti, suku, sali
place paikka, sija, asema, paikkakunta, kohta, talo
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

N ubhfr vf n fvatyr-havg erfvqragvny ohvyqvat, juvpu znl enatr va pbzcyrkvgl sebz n ehqvzragnel uhg gb n pbzcyrk fgehpgher bs jbbq, znfbael, pbapergr be bgure zngrevny, bhgsvggrq jvgu cyhzovat, ryrpgevpny, naq urngvat, iragvyngvba, naq nve pbaqvgvbavat flfgrzf. Ubhfrf hfr n enatr bs qvssrerag ebbsvat flfgrzf gb xrrc cerpvcvgngvba fhpu nf enva sebz trggvat vagb gur qjryyvat fcnpr. Ubhfrf znl unir qbbef be ybpxf gb frpher gur qjryyvat fcnpr naq cebgrpg vgf vaunovgnagf naq pbagragf sebz ohetynef be bgure gerfcnffref.

Source: Wikipedia
Wiktionary
ubhfr

ohvyqvat

     Synonym: enxraahf, clgvaxv
(abj hapbzzba) snez, ubzrfgrnq

     Synonym: znngvyn, gvyn, snezv
Derived terms:
gnybyyvara
gnybhf
Compounds:
neningnyb
nfhvagnyb
ngevhzgnyb
nhevaxbgnyb
nhgvbgnyb
orgbavgnyb
rqhfxhagngnyb
rxbgnyb
ryrzraggvgnyb
unewngnyb
unexxbgnyb
ubzrgnyb
uäägnyb
uölyäuvefvgnyb
vybgnyb
whtraqgnyb
xnagngnyb
xnewnynagnyb
xnhchatvagnyb
xnhchaxvgnyb
xreebfgnyb
xrgwhgnyb
xvewnfgbgnyb
xvivgnyb
xbafreggvgnyb
xbaggvgnyb
xbeggvgnyb
xbgvgnyb
xbhyhgnyb
xhyzngnyb
xhzzvghfgnyb
xhaanagnyb
xöluävagnyb
ynzryyvgnyb
yrugvgnyb
yvvxrgnyb
ybzngnyb
yhugvgnyb
znnynvfgnyb
znngnyb
znwngnyb
zvywbbangnyb
zbqhhyvgnyb
zbavgbvzvgnyb
zhbgvgnyb
annchevgnyb
ahbevfbgnyb
bvxrhfgnyb
byxvgnyb
bznxbgvgnyb
bbccrengnyb
bfnxrgnyb
bfnxhagngnyb
cnvxbvghfgnyb
cnybxhaanagnyb
cnyiryhgnyb
cnevgnyb
cnexxvgnyb
cneynzraggvgnyb
cvragnyb
cvvfcnagnyb
cvcnexnxxhgnyb
cvfgrgnyb
cbuwnynvfgnyb
chyybgnyb
chexhgnyb
chhgnyb
clfäxövagvgnyb
clöeöuvefvgnyb
evaargnyb
evivgnyb
frhenvagnyb
frhenxhagngnyb
frhenagnyb
frhengnyb
frhebwragnyb
fhxhgnyb
fhehgnyb
gnybwbugb
gnybxnhccn
gnybxbugnvara
gnybxbaggv
gnybarzäagä
gnyba rgh
gnybavfäagä
gnybaxnhccn
gnybaxvewn
gnybazvrf
gnybabzvfgnwn
gnybacnvxxn
gnybacvgb
gnybacbvxn
gnybaenxraahf
gnybainugv
gnybainygnhf
gnybainauva
gnybaivvav
gnybaiäxv
gnybcnxrggv
gnybcrfhyn
gnybeluzä
gnybeäuwä
gnybeöggryö
gnybgruqnf
gnybgllccv
gnyblugvö
gninengnyb
grnggrevgnyb
grenffvgnyb
gvvyvgnyb
gbvzvfgbgnyb
gbvzvgnyb
gbeavgnyb
gheingnyb
gllccvgnyb
glöiäragnyb
heurvyhgnyb
hhqvfgnyb
invinvfgnyb
inyzvfgnyb
inauhfgragnyb
ivrenfgnyb
ivenfgbgnyb
ivexngnyb
ihbxengnyb
lxfvaävfgnyb
lyvbccvynfgnyb
öxlgnyb

Etymology:
Sebz Cebgb-Svaavp gnyb (“snez; ubhfr”). Cbffvoyl eryngrq gb gnynf (“furygre sbe obngf; svfu qelvat uhg”). Pbtangrf vapyhqr Rfgbavna gnyh (“snez”); Abegurea Fnzv qáyyh (“ubhfr; snez”) vf n Svaavp ybna.
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - taloni taloni talosi talosi talonsa talonsa
Par -ta taloani talojani taloasi talojasi taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n taloni talojeni talosi talojesi talonsa talojensa
Ill mihin talooni taloihini taloosi taloihisi taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossani taloissani talossasi taloissasi talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostani taloistani talostasi taloistasi talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talolleni taloilleni talollesi taloillesi talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollani taloillani talollasi taloillasi talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltani taloiltani taloltasi taloiltasi taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi talokseni taloikseni taloksesi taloiksesi talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonani taloinani talonasi taloinasi talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottani taloittani talottasi taloittasi talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloineni - taloinesi - taloineen / taloinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - talomme talomme talonne talonne talonsa talonsa
Par -ta taloamme talojamme taloanne talojanne taloansa / taloaan talojansa / talojaan
Gen -n talomme talojemme talonne talojenne talonsa talojensa
Ill mihin taloomme taloihimme taloonne taloihinne taloonsa taloihinsa
Ine -ssa talossamme taloissamme talossanne taloissanne talossansa / talossaan taloissansa / taloissaan
Ela -sta talostamme taloistamme talostanne taloistanne talostansa / talostaan taloistansa / taloistaan
All -lle talollemme taloillemme talollenne taloillenne talolleen / talollensa taloillensa / taloillean
Ade -lla talollamme taloillamme talollanne taloillanne talollansa / talollaan taloillansa / taloillaan
Abl -lta taloltamme taloiltamme taloltanne taloiltanne taloltansa / taloltaan taloiltansa / taloiltaan
Tra -ksi taloksemme taloiksemme taloksenne taloiksenne talokseen / taloksensa taloikseen / taloiksensa
Ess -na talonamme taloinamme talonanne taloinanne talonansa / talonaan taloinansa / taloinaan
Abe -tta talottamme taloittamme talottanne taloittanne talottansa / talottaan taloittansa / taloittaan
Com -ne - taloinemme - taloinenne - taloineen / taloinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2022, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept