Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

toinen toinen   Pron Indef Sg Nom
toinen   N Sg Nom
toinen   Num Sg Nom
toinen   A Sg Nom

toinen, indefinite pronoun

up ↑
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wiktionary
(vaqrsvavgr) bgure, nabgure

(va gur cyheny) gur bguref, bgure barf

Etymology:
Sebz Cebgb-Svaavp gbvara. Rdhvinyrag gb ghb (“gung”) +‎ -vara.
Source: Jvxgvbanel
Examples:
Kukin saa yhden vapaalipun.Each gets one free ticket.
Annamme kullekin yhden vapaalipun.We will give each one free ticket.
Kullakin on huolensa.Everyone has his/her worries.
Kussakin talossa asuu neljä perhettä.In each house live four families.
Kunkin täytyy tehdä kaikkensa.Everyone must do his/her best ('his/her all').
Maksamme 20 euroa kultakin sivulta.We pay 20 euros for each page.
Perehdymme kuhunkin tapaukseen erikseen.We investigate each case separately.
Tämä on toinen asia.This is another matter.
Useat ihmiset sanovat, että...Many/several people say that...
useissa tapauksissain many/several cases
Useiden mielestä hallitus on tehoton.In many people's opinion the government is ineffective.
En ole nähnyt Osmoa useihin vuosiin.I haven't seen Osmo for several years.
Examples:
Joku koputtaa oveen.Someone is knocking on the door.
Olen saanut kirjeen joltakulta.You have got a letter from someone.
Tunnetko jotakuta hyvää lääkäriä?Do you know a ('any') good doctor?
Joidenkuiden mielestä meidän pitäisi lähteä jo nyt.In the opinion of some we should leave right now.
Jollakulla on avaimet.Someone has the keys.
Joihinkuihin ei voi luottaa.Some people cannot be trusted.
Pitäisin enemmän jostakusta toisesta.I would prefer someone else.

Kujalla liikkuu jokin.Something is moving in the alley.
Jonakin sunnuntaina lähden hiihtämään.One Sunday I'll go skiing.
Jollakin tavalla aion myydä sen.Somehow ('in some way') I'm going to sell it.
Sinulla on aina joitakin esteitä.There is always something that prevents you (lit. 'You always have some obstacles.')
Söisin mielelläni jotakin.I would like to eat something.
Jotkin asiat ovat hyvin tärkeitä.Some things are very important.
Olen lukenut sen jostakin.I have read it ('from') somewhere.
Joihinkin ihmisiin ei voi uskoa.Some people cannot be believed.
Joillekin asioille ei voi mitään.There are some things one can't do anything about.
Olli on jossakin ulkona.Olli is somewhere outside.
kukaan / no one, anyonenothing / anything
SingularPluralSingularPlural
Nom - (ei) kukaan (ei) ketkään / kutkaan (ei) mikään (ei) mitkään
Par -ta (ei) keän / kekään (ei) keikään / keiän (ei) miän -
Gen -n (ei) kenenkään (ei) keittenkään / keidenkään (ei) minkään -
Ill mihin (ei) keneenkään / kehenkään (ei) keihinkään (ei) mihinkään -
Ine -ssa (ei) kenessäkään / kussakaan / kenessäkäskään (ei) keissäkään / keissäkäskään (ei) missään -
Ela -sta (ei) kenestäkään / kustakaan / kestäkään / kestäkäskään / kenestäkäskään (ei) keistäkään / keistäkäskään (ei) mistään -
All -lle (ei) kenellekään / kellekään (ei) keillekään (ei) millekään -
Ade -lla (ei) kenelläkään / kelläkään / kellään (ei) keilläkään / keillään (ei) millään -
Abl -lta (ei) keneltäkään / keltäkään / keltään (ei) keiltään (ei) miltään -
Tra -ksi (ei) keneksikään - (ei) miksikään -
Ess -na (ei) kekään / keän (ei) keikään / keiän (ei) miän -
Abe -tta (ei) kenettäkään / kenettäkäskään (ei) keittäkään / keittäkäskään - -
Com -ne (ei) kenekään / kenekäkään (ei) keinekään / keinekäkään / keinekäskään - -
Ins -in (ei) kenenkään (ei) keinkään / keinkäkään / keinkäiskään - -
Examples:
Kukaan ei usko minua.No one believes me.
En usko ketään.I don't believe anyone.
Kenessäkään ei ole vikaa.It's no one's fault.
Onko täällä ketään?Is there anybody here?
Keitään ei ole näkynyt.No one was to be seen.
Älä tee kenellekään pahaa!Do no harm ('to') anyone.
Tämä ei ole kenestäkään hyvää.No one thinks this is good (lit. "This is not good in anyone's opinion").
Ketkään eivät kannata ehdotusta.Nobody supports the proposal.
En saa apua keneltäkään.I get no help from anyone.
Keilläkään ei ole varaa tähän.No one can afford this.

Mikään ei auta.Nothing helps.
En näe mitään.I don't see anything.
Siellä ei ole mitään.There is nothing there.
Hän ei välitä mistään.He/she doesn't care about anything.
Jaanasta ei ole mihinkään.Jaana is not good for anything.
En voi auttaa teitä millään tavalla.I cannot help you in any way.
Siitä ei ole mitään hyötyä.This is of no use.
Mitkään selitykset eivät auta.No explanations help.
Mistään maasta ei tule enemmän edustajia kuin Suomesta.From no country are there more representatives coming than from Finland.
Minkään koneen ominaisuudet eivät ole paremmat kuin tämän.No machine has better qualities than this one ('the qualities of no machine are...').
Missään tapauksessa en suostu tähän.On no account do I agree to this.
Minään vuonna ei ole satanut niin paljon kuin tänä vuonna.In no years has it rained as much as this year.
Examples:
Jompikumpi ehdotus voittaa.One or the other proposal will win.
Kumpikaan ei voita.Neither will win.
En tunne kumpaakaan heistä.I don't know either of them.
jommassakummassa tapauksessain either case
Pidän kummastakin.I like both of them.
Tulen jompanakumpana pääsiäispäivänä.I'll come on one of the Easter holidays (i.e. the Sunday or the Monday).
En tule kumpanakaan päivänä.I'm not coming on either day.
Kummastakin talosta tulee yksi mies.From each of the (two) houses comes one man.
Kumpaankin perheeseen syntyi tyttö.Into both families a girl was born.
Voit ottaa jommatkummat kengät.You can take either pair of shoes.
Kummatkin häät ovat ennen joulua.Both weddings are before Christmas.
En pidä kummastakaan kirjasta.I don't like either of the (two) books.
Sain kirjan jommaltakummalta, en muista keneltä.I got the book from one of them, I don't remember who.
Hän ei osaa kumpaakaan kieltä.He/she does not speak either language.
Kummankin kengät ovat eteisessä.The shoes of both are in the hall.
Examples:
Melkein jokaisella perheellä on tietokone.Almost every family has a computer.
Kaikki tulevat meille illalla.Everyone comes to us in the evening.
Kaikilla on hauskaa.Everyone has a nice time.
eräänä päivänä viime viikolllaon a certain day last week
Teos on eräällä tavalla hyvä.The work is good in one way.
Eräs toinen tyttö tuli sisään.Another ('a certain other') girl came in.
Tiedän kaiken.I know everything.
Examples:
Molemmat lapset ovat koulussa.Both children are at school.
Annan tehtävän molemmille.I'll give an assignment to both.
Moni yritys epäonnistuu.Many companies fail.
Tuli monta vierasta.Many guests came.
Olen ollut monissa maissa (~monessa maassa).I have been to (in) many countries.
Monien mielestä tämä on huono ehdotus.In many people's opinion this is a bad proposal.
Monella yrittäjällä on vaikeuksia.Many entrepreneurs have difficulties.
Tunnen monia ihmisiä.I know many people.
muutama / some, a fewmuu / other, else
SingularPluralSingularPlural
Nom - muutama - muu muut
Par -ta muutamaa muutamia muuta muita
Gen -n muutaman muutamien muun muiden / muitten / muin
Ill mihin muutamaan muutamiin muuhun muihin / muihun
Ine -ssa muutamassa muutamissa muussa muissa
Ela -sta muutamasta muutamista muusta muista
All -lle muutamalle muutamille muulle muille
Ade -lla muutamalla muutamilla muulla muilla
Abl -lta muutamalta muutamilta muulta muilta
Tra -ksi muutamaksi muutamiksi muuksi muiksi
Ess -na muutamana muutamina muuna muina
Abe -tta muutamatta muutamitta muutta muitta
Com -ne - - - -
Ins -in - muutamin muun muin
Examples:
Muut ovat eri mieltä.Others are of a different opinion.
Olen käynyt muissakin Pohjoismaissa.I have also visited the other Nordic countries.
Ostin takin muutamalla eurolla.I bought a coat for a few euros.
Muutamat ihmiset väittävät, että...Some / a few people claim that..
Työ on valmis muutamassa minuutissa.The work will be ready in a few minutes.
muutamia vuosia sittena few years ago
Selitän asian muutamalla sanalla.I will explain the matter in a few words.

toinen, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - toinen toiset
Par -ta toista toisia
Gen -n toisen toisien / toisten
Ill mihin toiseen toisiin
Ine -ssa toisessa toisissa
Ela -sta toisesta toisista
All -lle toiselle toisille
Ade -lla toisella toisilla
Abl -lta toiselta toisilta
Tra -ksi toiseksi toisiksi
Ess -na toisena toisina
Abe -tta toisetta toisitta
Com -ne - toisine
Ins -in - toisin

Translations & synonyms

second toinen, jälkimmäinen, toiseksi suurin, toiseksi tärkein, toiseksi paras, toiseksi vanhin
other muut, muu, toinen, toiset, muut ihmiset
different eri, erilainen, toinen, erilaatuinen, uusi
alternative vaihtoehto-, vaihtoehtoinen, toinen
duplicate toinen, toinen samanlainen, kaksois-
farther kaukaisempi, toinen, etäisempi
another
one

Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia
Word gbvara can mean the following:
2: infgnnin wäewrfglfyhxhfnan
gbvfrhf: lugrvfxhagngvrgrryyvara xäfvgr
lyrvfglalg gbvara: svybfbsvara xäfvgr
Gbvara: Crgre Zhapxva fghqvbnyohzv ihbqrygn 2005
Gbvara: Wraav Inegvnvfra xnccnyr ihbqrygn 2007
Gbvfrg: xhivggrryyvfvn fnyncreävfra fnnera nfhxxnvgn gryrivfvbfnewnffn Ybfg
Source: Wikipedia
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - toiseni toiseni toisesi toisesi toisensa toisensa
Par -ta toistani toisiani toistasi toisiasi toistansa / toistaan toisiansa / toisiaan
Gen -n toiseni toisieni / toisteni toisesi toisiesi / toistesi toisensa toisiensa / toistensa
Ill mihin toiseeni toisiini toiseesi toisiisi toiseensa toisiinsa
Ine -ssa toisessani toisissani toisessasi toisissasi toisessansa / toisessaan toisissansa / toisissaan
Ela -sta toisestani toisistani toisestasi toisistasi toisestansa / toisestaan toisistansa / toisistaan
All -lle toiselleni toisilleni toisellesi toisillesi toiselleen / toisellensa toisillensa / toisillean
Ade -lla toisellani toisillani toisellasi toisillasi toisellansa / toisellaan toisillansa / toisillaan
Abl -lta toiseltani toisiltani toiseltasi toisiltasi toiseltansa / toiseltaan toisiltansa / toisiltaan
Tra -ksi toisekseni toisikseni toiseksesi toisiksesi toisekseen / toiseksensa toisikseen / toisiksensa
Ess -na toisenani toisinani toisenasi toisinasi toisenansa / toisenaan toisinansa / toisinaan
Abe -tta toisettani toisittani toisettasi toisittasi toisettansa / toisettaan toisittansa / toisittaan
Com -ne - toisineni - toisinesi - toisineen / toisinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - toisemme toisemme toisenne toisenne toisensa toisensa
Par -ta toistamme toisiamme toistanne toisianne toistansa / toistaan toisiansa / toisiaan
Gen -n toisemme toisiemme / toistemme toisenne toisienne / toistenne toisensa toisiensa / toistensa
Ill mihin toiseemme toisiimme toiseenne toisiinne toiseensa toisiinsa
Ine -ssa toisessamme toisissamme toisessanne toisissanne toisessansa / toisessaan toisissansa / toisissaan
Ela -sta toisestamme toisistamme toisestanne toisistanne toisestansa / toisestaan toisistansa / toisistaan
All -lle toisellemme toisillemme toisellenne toisillenne toiselleen / toisellensa toisillensa / toisillean
Ade -lla toisellamme toisillamme toisellanne toisillanne toisellansa / toisellaan toisillansa / toisillaan
Abl -lta toiseltamme toisiltamme toiseltanne toisiltanne toiseltansa / toiseltaan toisiltansa / toisiltaan
Tra -ksi toiseksemme toisiksemme toiseksenne toisiksenne toisekseen / toiseksensa toisikseen / toisiksensa
Ess -na toisenamme toisinamme toisenanne toisinanne toisenansa / toisenaan toisinansa / toisinaan
Abe -tta toisettamme toisittamme toisettanne toisittanne toisettansa / toisettaan toisittansa / toisittaan
Com -ne - toisinemme - toisinenne - toisineen / toisinensa

toinen, Numeral Singular Nominative

up ↑

Translations & synonyms

second toinen, jälkimmäinen, toiseksi suurin, toiseksi tärkein, toiseksi paras, toiseksi vanhin
other muut, muu, toinen, toiset, muut ihmiset
different eri, erilainen, toinen, erilaatuinen, uusi
alternative vaihtoehto-, vaihtoehtoinen, toinen
duplicate toinen, toinen samanlainen, kaksois-
farther kaukaisempi, toinen, etäisempi
another
one

Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!

toinen, Adjective

up ↑

Normative

SingularPlural
Nom - toinen toiset
Par -ta toista toisia
Gen -n toisen toisien / toisten
Ill mihin toiseen toisiin
Ine -ssa toisessa toisissa
Ela -sta toisesta toisista
All -lle toiselle toisille
Ade -lla toisella toisilla
Abl -lta toiselta toisilta
Tra -ksi toiseksi toisiksi
Ess -na toisena / toisna toisina
Abe -tta toisetta toisitta
Com -ne - -
Ins -in - toisin

Translations & synonyms

second toinen, jälkimmäinen, toiseksi suurin, toiseksi tärkein, toiseksi paras, toiseksi vanhin
other muut, muu, toinen, toiset, muut ihmiset
different eri, erilainen, toinen, erilaatuinen, uusi
alternative vaihtoehto-, vaihtoehtoinen, toinen
duplicate toinen, toinen samanlainen, kaksois-
farther kaukaisempi, toinen, etäisempi
another
one

Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wiktionary
frpbaq (nsgre gur svefg va n frdhrapr)

Synonyms:
xnxxbara (yvzvgrq hfntr)gbxn (pbyybdhvny)
Derived terms:
-gbvfgn
Compounds:
gbvfyhbxxnynvara
gbvfgnxlzzragä
gbvfgnfngnn
gbvfgnghunggn
Etymology:
Sebz Cebgb-Svaavp gbvara. Rdhvinyrag gb ghb (“gung”) +‎ -vara.
Source: Jvxgvbanel

Comparative

SingularPlural
Nom - toisempi toisemmat
Par -ta toisempaa toisempia
Gen -n toisemman toisempien
Ill mihin toisempiin toisempiin
Ine -ssa toisemmassa toisemmissa
Ela -sta toisemmasta toisemmista
All -lle toisemmalle toisemmille
Ade -lla toisemmalla toisemmilla
Abl -lta toisemmalta toisemmilta
Tra -ksi toisemmaksi toisemmiksi
Ess -na toisempana toisempina
Abe -tta toisemmatta toisemmitta
Com -ne - -
Ins -in - toisemmin

Superlative

SingularPlural
Nom - toisin toisimmat
Par -ta toisinta toisimpia
Gen -n toisimman toisinten / toisimpien
Ill mihin toisimpaan toisimpiin
Ine -ssa toisimmassa toisimmissa
Ela -sta toisimmasta toisimmista
All -lle toisimmalle toisimmille
Ade -lla toisimmalla toisimmilla
Abl -lta toisimmalta toisimmilta
Tra -ksi toisimmaksi toisimmiksi
Ess -na toisimpana toisimpina
Abe -tta toisimmatta toisimmitta
Com -ne - -
Ins -in - toisimmin
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2022, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept