logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

toinen, indefinite pronoun

Word analysis
toista

toista

toinen

Indefinite pronoun, Singular Partitive

toinen

Noun, Singular Partitive

toinen

Number, Singular Partitive

toinen

Adjective, Singular Partitive

toistaa

Verb, Active voice Imperative mood 2nd singular

toistaa

Verb, Active voice Imperative mood Present Con negative form of verb 2nd singular

toistaa

Verb, Active voice Indicative Present Con negative form of verb

Report an issue

Wiktionary

(indefinite) other, another (in the plural) the others, other ones Show more arrow right From Proto-Finnic toinen. Equivalent to tuo (“that”) +‎ -inen. Show more arrow right

Examples

Kukin saa yhden vapaalipun. Each gets one free ticket. Annamme kullekin yhden vapaalipun. We will give each one free ticket. Kullakin on huolensa. Everyone has his/her worries. Kussakin talossa asuu neljä perhettä. In each house live four families. Kunkin täytyy tehdä kaikkensa. Everyone must do his/her best ('his/her all'). Maksamme 20 euroa kultakin sivulta. We pay 20 euros for each page. Perehdymme kuhunkin tapaukseen erikseen. We investigate each case separately. Tämä on toinen asia. This is another matter. Useat ihmiset sanovat, että... Many/several people say that... useissa tapauksissa in many/several cases Useiden mielestä hallitus on tehoton. In many people's opinion the government is ineffective. En ole nähnyt Osmoa useihin vuosiin. I haven't seen Osmo for several years. Show more arrow right
toinen / another, other
SingularPlural
Nom - toinen -
Par -ta toista toisia
Gen -n toisen toisien / toisten
Ill mihin toiseen toisiin
Ine -ssa toisessa toisissa
Ela -sta toisesta toisista
All -lle toiselle toisille
Ade -lla toisella toisilla
Abl -lta toiselta toisilta
Tra -ksi toiseksi toisiksi
Ess -na toisena toisina
Abe -tta toisetta toisitta
Com -ne - -
Ins -in - toisin
kukin / each
SingularPlural
Nom - kukin -
Par -ta kutakin kuitakin
Gen -n kunkin kuidenkin
Ill mihin kuhunkin kuihinkin
Ine -ssa kussakin kuissakin
Ela -sta kustakin kuistakin
All -lle kullekin kuillekin
Ade -lla kullakin kuillakin
Abl -lta kultakin kuiltakin
Tra -ksi kuksikin kuiksikin
Ess -na kunakin kuinakin
Abe -tta - -
Com -ne - -
Ins -in - -
usea / many (a), several
SingularPlural
Nom - usea -
Par -ta useaa useita
Gen -n usean useitten / useiden
Ill mihin useaan useisiin / useihin
Ine -ssa useassa useissa
Ela -sta useasta useista
All -lle usealle useille
Ade -lla usealla useilla
Abl -lta usealta useilta
Tra -ksi useaksi useiksi
Ess -na useana useina
Abe -tta useatta useitta
Com -ne - -
Ins -in - usein

toinen / another, other

Singular

Plural

Nom

-

toinen

-

Par

-ta

toista

toisia

Gen

-n

toisen

toisien / toisten

Ill

mihin

toiseen

toisiin

Ine

-ssa

toisessa

toisissa

Ela

-sta

toisesta

toisista

All

-lle

toiselle

toisille

Ade

-lla

toisella

toisilla

Abl

-lta

toiselta

toisilta

Tra

-ksi

toiseksi

toisiksi

Ess

-na

toisena

toisina

Abe

-tta

toisetta

toisitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

toisin

kukin / each

Singular

Plural

Nom

-

kukin

-

Par

-ta

kutakin

kuitakin

Gen

-n

kunkin

kuidenkin

Ill

mihin

kuhunkin

kuihinkin

Ine

-ssa

kussakin

kuissakin

Ela

-sta

kustakin

kuistakin

All

-lle

kullekin

kuillekin

Ade

-lla

kullakin

kuillakin

Abl

-lta

kultakin

kuiltakin

Tra

-ksi

kuksikin

kuiksikin

Ess

-na

kunakin

kuinakin

Abe

-tta

-

-

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

-

usea / many (a), several

Singular

Plural

Nom

-

usea

-

Par

-ta

useaa

useita

Gen

-n

usean

useitten / useiden

Ill

mihin

useaan

useisiin / useihin

Ine

-ssa

useassa

useissa

Ela

-sta

useasta

useista

All

-lle

usealle

useille

Ade

-lla

usealla

useilla

Abl

-lta

usealta

useilta

Tra

-ksi

useaksi

useiksi

Ess

-na

useana

useina

Abe

-tta

useatta

useitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

usein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

toinen

toiset

Par

-ta

toista

toisia

Gen

-n

toisen

toisien / toisten

Ill

mihin

toiseen

toisiin

Ine

-ssa

toisessa

toisissa

Ela

-sta

toisesta

toisista

All

-lle

toiselle

toisille

Ade

-lla

toisella

toisilla

Abl

-lta

toiselta

toisilta

Tra

-ksi

toiseksi

toisiksi

Ess

-na

toisena

toisina

Abe

-tta

toisetta

toisitta

Com

-ne

-

toisine

Ins

-in

-

toisin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

toinen

toiset

Par

-ta

toista

toisia

Gen

-n

toisen

toisien / toisten

Ill

mihin

toiseen

toisiin

Ine

-ssa

toisessa

toisissa

Ela

-sta

toisesta

toisista

All

-lle

toiselle

toisille

Ade

-lla

toisella

toisilla

Abl

-lta

toiselta

toisilta

Tra

-ksi

toiseksi

toisiksi

Ess

-na

toisena

toisina

Abe

-tta

toisetta

toisitta

Com

-ne

-

toisine

Ins

-in

-

toisin

Translations

another toinen, vielä, uusi, vielä yksi, lisää, itsekin
one yksi, jokin, toinen, eräs, ainoa, sama
second toinen, jälkimmäinen, toiseksi suurin, toiseksi tärkein, toiseksi paras, toiseksi vanhin
other muut, muu, toinen, toiset, muut ihmiset
different eri, erilainen, toinen, erilaatuinen, uusi
alternative vaihtoehto-, vaihtoehtoinen, toinen
duplicate toinen, toinen samanlainen, kaksois-
farther kaukaisempi, toinen, etäisempi
else muu, toinen
Show more arrow right

Wikipedia

2
vastaava järjestyslukusana toiseus
yhteiskuntatieteellinen käsite yleistynyt toinen
filosofinen käsite Toinen
Peter Munckin studioalbumi vuodelta 2005 Toinen
Jenni Vartiaisen kappale vuodelta 2007 Toiset
kuvitteellisia salaperäisen saaren asukkaita televisiosarjassa Lost
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

toiseni

toiseni

toisesi

toisesi

toisensa

toisensa

Par

-ta

toistani

toisiani

toistasi

toisiasi

toistansa / toistaan

toisiansa / toisiaan

Gen

-n

toiseni

toisieni / toisteni

toisesi

toisiesi / toistesi

toisensa

toisiensa / toistensa

Ill

mihin

toiseeni

toisiini

toiseesi

toisiisi

toiseensa

toisiinsa

Ine

-ssa

toisessani

toisissani

toisessasi

toisissasi

toisessansa / toisessaan

toisissansa / toisissaan

Ela

-sta

toisestani

toisistani

toisestasi

toisistasi

toisestansa / toisestaan

toisistansa / toisistaan

All

-lle

toiselleni

toisilleni

toisellesi

toisillesi

toisellensa / toiselleen

toisillensa / toisillean

Ade

-lla

toisellani

toisillani

toisellasi

toisillasi

toisellansa / toisellaan

toisillansa / toisillaan

Abl

-lta

toiseltani

toisiltani

toiseltasi

toisiltasi

toiseltansa / toiseltaan

toisiltansa / toisiltaan

Tra

-ksi

toisekseni

toisikseni

toiseksesi

toisiksesi

toiseksensa / toisekseen

toisiksensa / toisikseen

Ess

-na

toisenani

toisinani

toisenasi

toisinasi

toisenansa / toisenaan

toisinansa / toisinaan

Abe

-tta

toisettani

toisittani

toisettasi

toisittasi

toisettansa / toisettaan

toisittansa / toisittaan

Com

-ne

-

toisineni

-

toisinesi

-

toisinensa / toisineen

Singular

Plural

Nom

-

toiseni

toisesi

toisensa

toiseni

toisesi

toisensa

Par

-ta

toistani

toistasi

toistansa / toistaan

toisiani

toisiasi

toisiansa / toisiaan

Gen

-n

toiseni

toisesi

toisensa

toisieni / toisteni

toisiesi / toistesi

toisiensa / toistensa

Ill

mihin

toiseeni

toiseesi

toiseensa

toisiini

toisiisi

toisiinsa

Ine

-ssa

toisessani

toisessasi

toisessansa / toisessaan

toisissani

toisissasi

toisissansa / toisissaan

Ela

-sta

toisestani

toisestasi

toisestansa / toisestaan

toisistani

toisistasi

toisistansa / toisistaan

All

-lle

toiselleni

toisellesi

toisellensa / toiselleen

toisilleni

toisillesi

toisillensa / toisillean

Ade

-lla

toisellani

toisellasi

toisellansa / toisellaan

toisillani

toisillasi

toisillansa / toisillaan

Abl

-lta

toiseltani

toiseltasi

toiseltansa / toiseltaan

toisiltani

toisiltasi

toisiltansa / toisiltaan

Tra

-ksi

toisekseni

toiseksesi

toiseksensa / toisekseen

toisikseni

toisiksesi

toisiksensa / toisikseen

Ess

-na

toisenani

toisenasi

toisenansa / toisenaan

toisinani

toisinasi

toisinansa / toisinaan

Abe

-tta

toisettani

toisettasi

toisettansa / toisettaan

toisittani

toisittasi

toisittansa / toisittaan

Com

-ne

-

-

-

toisineni

toisinesi

toisinensa / toisineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

toisemme

toisemme

toisenne

toisenne

toisensa

toisensa

Par

-ta

toistamme

toisiamme

toistanne

toisianne

toistansa / toistaan

toisiansa / toisiaan

Gen

-n

toisemme

toisiemme / toistemme

toisenne

toisienne / toistenne

toisensa

toisiensa / toistensa

Ill

mihin

toiseemme

toisiimme

toiseenne

toisiinne

toiseensa

toisiinsa

Ine

-ssa

toisessamme

toisissamme

toisessanne

toisissanne

toisessansa / toisessaan

toisissansa / toisissaan

Ela

-sta

toisestamme

toisistamme

toisestanne

toisistanne

toisestansa / toisestaan

toisistansa / toisistaan

All

-lle

toisellemme

toisillemme

toisellenne

toisillenne

toisellensa / toiselleen

toisillensa / toisillean

Ade

-lla

toisellamme

toisillamme

toisellanne

toisillanne

toisellansa / toisellaan

toisillansa / toisillaan

Abl

-lta

toiseltamme

toisiltamme

toiseltanne

toisiltanne

toiseltansa / toiseltaan

toisiltansa / toisiltaan

Tra

-ksi

toiseksemme

toisiksemme

toiseksenne

toisiksenne

toiseksensa / toisekseen

toisiksensa / toisikseen

Ess

-na

toisenamme

toisinamme

toisenanne

toisinanne

toisenansa / toisenaan

toisinansa / toisinaan

Abe

-tta

toisettamme

toisittamme

toisettanne

toisittanne

toisettansa / toisettaan

toisittansa / toisittaan

Com

-ne

-

toisinemme

-

toisinenne

-

toisinensa / toisineen

Singular

Plural

Nom

-

toisemme

toisenne

toisensa

toisemme

toisenne

toisensa

Par

-ta

toistamme

toistanne

toistansa / toistaan

toisiamme

toisianne

toisiansa / toisiaan

Gen

-n

toisemme

toisenne

toisensa

toisiemme / toistemme

toisienne / toistenne

toisiensa / toistensa

Ill

mihin

toiseemme

toiseenne

toiseensa

toisiimme

toisiinne

toisiinsa

Ine

-ssa

toisessamme

toisessanne

toisessansa / toisessaan

toisissamme

toisissanne

toisissansa / toisissaan

Ela

-sta

toisestamme

toisestanne

toisestansa / toisestaan

toisistamme

toisistanne

toisistansa / toisistaan

All

-lle

toisellemme

toisellenne

toisellensa / toiselleen

toisillemme

toisillenne

toisillensa / toisillean

Ade

-lla

toisellamme

toisellanne

toisellansa / toisellaan

toisillamme

toisillanne

toisillansa / toisillaan

Abl

-lta

toiseltamme

toiseltanne

toiseltansa / toiseltaan

toisiltamme

toisiltanne

toisiltansa / toisiltaan

Tra

-ksi

toiseksemme

toiseksenne

toiseksensa / toisekseen

toisiksemme

toisiksenne

toisiksensa / toisikseen

Ess

-na

toisenamme

toisenanne

toisenansa / toisenaan

toisinamme

toisinanne

toisinansa / toisinaan

Abe

-tta

toisettamme

toisettanne

toisettansa / toisettaan

toisittamme

toisittanne

toisittansa / toisittaan

Com

-ne

-

-

-

toisinemme

toisinenne

toisinensa / toisineen

Translations

another toinen, vielä, uusi, vielä yksi, lisää, itsekin
one yksi, jokin, toinen, eräs, ainoa, sama
second toinen, jälkimmäinen, toiseksi suurin, toiseksi tärkein, toiseksi paras, toiseksi vanhin
other muut, muu, toinen, toiset, muut ihmiset
different eri, erilainen, toinen, erilaatuinen, uusi
alternative vaihtoehto-, vaihtoehtoinen, toinen
duplicate toinen, toinen samanlainen, kaksois-
farther kaukaisempi, toinen, etäisempi
else muu, toinen
Show more arrow right

Wiktionary

second (after the first in a sequence) Show more arrow right kakkonen (limited usage)toka (colloquial) Show more arrow right -toista Show more arrow right toisluokkalainen toistakymmentä toistasataa toistatuhatta Show more arrow right From Proto-Finnic toinen. Equivalent to tuo (“that”) +‎ -inen. Show more arrow right

Translations

another toinen, vielä, uusi, vielä yksi, lisää, itsekin
one yksi, jokin, toinen, eräs, ainoa, sama
second toinen, jälkimmäinen, toiseksi suurin, toiseksi tärkein, toiseksi paras, toiseksi vanhin
other muut, muu, toinen, toiset, muut ihmiset
different eri, erilainen, toinen, erilaatuinen, uusi
alternative vaihtoehto-, vaihtoehtoinen, toinen
duplicate toinen, toinen samanlainen, kaksois-
farther kaukaisempi, toinen, etäisempi
else muu, toinen
Show more arrow right

Normative

SingularPlural

Nom

-

toinen

toiset

Par

-ta

toista

toisia

Gen

-n

toisen

toisien / toisten

Ill

mihin

toiseen

toisiin

Ine

-ssa

toisessa

toisissa

Ela

-sta

toisesta

toisista

All

-lle

toiselle

toisille

Ade

-lla

toisella

toisilla

Abl

-lta

toiselta

toisilta

Tra

-ksi

toiseksi

toisiksi

Ess

-na

toisena / toisna

toisina

Abe

-tta

toisetta

toisitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

toisin

Normative

Singular

Plural

Nom

-

toinen

toiset

Par

-ta

toista

toisia

Gen

-n

toisen

toisien / toisten

Ill

mihin

toiseen

toisiin

Ine

-ssa

toisessa

toisissa

Ela

-sta

toisesta

toisista

All

-lle

toiselle

toisille

Ade

-lla

toisella

toisilla

Abl

-lta

toiselta

toisilta

Tra

-ksi

toiseksi

toisiksi

Ess

-na

toisena / toisna

toisina

Abe

-tta

toisetta

toisitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

toisin

Comparative

SingularPlural

Nom

-

toisempi

toisemmat

Par

-ta

toisempaa

toisempia

Gen

-n

toisemman

toisempien

Ill

mihin

toisempiin

toisempiin

Ine

-ssa

toisemmassa

toisemmissa

Ela

-sta

toisemmasta

toisemmista

All

-lle

toisemmalle

toisemmille

Ade

-lla

toisemmalla

toisemmilla

Abl

-lta

toisemmalta

toisemmilta

Tra

-ksi

toisemmaksi

toisemmiksi

Ess

-na

toisempana

toisempina

Abe

-tta

toisemmatta

toisemmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

toisemmin

Comparative

Singular

Plural

Nom

-

toisempi

toisemmat

Par

-ta

toisempaa

toisempia

Gen

-n

toisemman

toisempien

Ill

mihin

toisempiin

toisempiin

Ine

-ssa

toisemmassa

toisemmissa

Ela

-sta

toisemmasta

toisemmista

All

-lle

toisemmalle

toisemmille

Ade

-lla

toisemmalla

toisemmilla

Abl

-lta

toisemmalta

toisemmilta

Tra

-ksi

toisemmaksi

toisemmiksi

Ess

-na

toisempana

toisempina

Abe

-tta

toisemmatta

toisemmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

toisemmin

Superlative

SingularPlural

Nom

-

toisin

toisimmat

Par

-ta

toisinta

toisimpia

Gen

-n

toisimman

toisinten / toisimpien

Ill

mihin

toisimpaan

toisimpiin

Ine

-ssa

toisimmassa

toisimmissa

Ela

-sta

toisimmasta

toisimmista

All

-lle

toisimmalle

toisimmille

Ade

-lla

toisimmalla

toisimmilla

Abl

-lta

toisimmalta

toisimmilta

Tra

-ksi

toisimmaksi

toisimmiksi

Ess

-na

toisimpana

toisimpina

Abe

-tta

toisimmatta

toisimmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

toisimmin

Superlative

Singular

Plural

Nom

-

toisin

toisimmat

Par

-ta

toisinta

toisimpia

Gen

-n

toisimman

toisinten / toisimpien

Ill

mihin

toisimpaan

toisimpiin

Ine

-ssa

toisimmassa

toisimmissa

Ela

-sta

toisimmasta

toisimmista

All

-lle

toisimmalle

toisimmille

Ade

-lla

toisimmalla

toisimmilla

Abl

-lta

toisimmalta

toisimmilta

Tra

-ksi

toisimmaksi

toisimmiksi

Ess

-na

toisimpana

toisimpina

Abe

-tta

toisimmatta

toisimmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

toisimmin

Wiktionary

(transitive) to repeat, reiterate (do or say again) (transitive) to play (use a device to watch or listen to the indicated recording; the subject is the device or a person (in which case the device is in adessive)) Show more arrow right (to play): In a media context, "repeat" as opposed to "play" is toistaa uudelleen or toistaa jatkuvasti (of one track). Show more arrow right Nouns toistaminentoisto Verbs frequentative toistellapassive toistua Show more arrow right toinen (“other”) +‎ -taa. Coined by Finnish clergyman and philologist Gustaf Renvall. Show more arrow right

Translations

to repeat toistaa, uusia, lukea runo, tehdä uudestaan, lausua, kertoa eteenpäin
to play back toistaa, kuunnella, katsoa, esittää
to reiterate toistaa, toistella
to reproduce jäljentää, toistaa, kopioida, lisääntyä, jäljitellä, toistua
to replicate toistaa, kahdentua, uusia
to echo kaikua, toistaa, kajahtaa, vastata kaikuna, vastata
to restate toistaa, ilmaista uudelleen
to iterate toistaa, kerrata
to say sanoa, lausua, lukea, sanokaamme, lausahtaa, toistaa
to renew uudistaa, uusia, jatkaa, elvyttää, toistaa, herättää
to rehash toistaa, lämmittää uudelleen
to rehearse harjoitella, kerrata, toistaa, harjoittaa, kerrata mielessään, valmentaa jkta
to chant laulaa, huutaa, messuta, toistaa
to reduplicate kahdentaa, toistaa
to trot out ottaa esille, toistaa
Show more arrow right

Indicative

Indicative present

Singular

Positive

Negative

i

toistan

en toista

ii

toistat

et toista

iii

toistaa

ei toista

Plural

Positive

Negative

i

toistamme / toistetaan

emme toista / ei toisteta

ii

toistatte

ette toista

iii

toistavat

eivät toista

Indicative imperfect

Singular

Positive

Negative

i

toistin

en toistanut

ii

toistit

et toistanut

iii

toisti

ei toistanut

Plural

Positive

Negative

i

toistimme / toistettiin

emme toistaneet / ei toistettu

ii

toistitte

ette toistaneet

iii

toistivat

eivät toistaneet

Indicative perfect

Singular

Positive

Negative

i

olen toistanut

en ole toistanut

ii

olet toistanut

et ole toistanut

iii

on toistanut

ei ole toistanut

Plural

Positive

Negative

i

olemme toistaneet

emme ole toistaneet

ii

olette toistaneet

ette ole toistaneet

iii

ovat toistaneet

eivät ole toistaneet

Indicative plusquamperfect

Singular

Positive

Negative

i

olin toistanut

en ollut toistanut

ii

olit toistanut

et ollut toistanut

iii

oli toistanut

ei ollut toistanut

Plural

Positive

Negative

i

olimme toistaneet

emme olleet toistaneet

ii

olitte toistaneet

ette olleet toistaneet

iii

olivat toistaneet

eivät olleet toistaneet

Conditional

Conditional present

Singular

Positive

Negative

i

toistaisin

en toistaisi

ii

toistaisit

et toistaisi

iii

toistaisi

ei toistaisi

Plural

Positive

Negative

i

toistaisimme

emme toistaisi

ii

toistaisitte

ette toistaisi

iii

toistaisivat

eivät toistaisi

Conditional perfect

Singular

Positive

Negative

i

olisin toistanut

en olisi toistanut

ii

olisit toistanut

et olisi toistanut

iii

olisi toistanut

ei olisi toistanut

Plural

Positive

Negative

i

olisimme toistaneet

emme olisi toistaneet

ii

olisitte toistaneet

ette olisi toistaneet

iii

olisivat toistaneet

eivät olisi toistaneet

Potential

Potential present

Singular

Positive

Negative

i

toistanen

en toistane

ii

toistanet

et toistane

iii

toistanee

ei toistane

Plural

Positive

Negative

i

toistanemme

emme toistane

ii

toistanette

ette toistane

iii

toistanevat

eivät toistane

Potential perfect

Singular

Positive

Negative

i

lienen toistanut

en liene toistanut

ii

lienet toistanut

et liene toistanut

iii

lienee toistanut

ei liene toistanut

Plural

Positive

Negative

i

lienemme toistaneet

emme liene toistaneet

ii

lienette toistaneet

ette liene toistaneet

iii

lienevät toistaneet

eivät liene toistaneet

Imperative

Singular

i

-

ii

toista

iii

toistakoon

Plural

i

toistakaamme

ii

toistakaa

iii

toistakoot

Infinitive

Infinitive I

Nom

-

toistaa

Tra

-ksi

toistaaksensa / toistaakseen

Infinitive II

Ine

-ssa

toistaessa

Ins

-in

toistaen

Ine

-ssa

toistettaessa (passive)

Infinitive III

Ill

mihin

toistamaan

Ine

-ssa

toistamassa

Ela

-sta

toistamasta

Ade

-lla

toistamalla

Abe

-tta

toistamatta

Ins

-in

toistaman

Ins

-in

- (passive)

Infinitive IV

Nom

-

toistaminen

Par

-ta

toistamista

Infinitive V

toistamaisillaan / toistamaisillansa

Passive

Positive

Negative

Present

toistetaan

ei toisteta

Imperfect

toistettiin

ei toistettu

Potential

toistettaneen

ei toistettane

Conditional

toistettaisiin

ei toistettaisi

Imperative Present

toistettakoon

älköön toistettako

Imperative Perfect

olkoon toistettu

älköön toistettu

Positive

Negative

Present

toistetaan

ei toisteta

Imperfect

toistettiin

ei toistettu

Potential

toistettaneen

ei toistettane

Conditional

toistettaisiin

ei toistettaisi

Imperative Present

toistettakoon

älköön toistettako

Imperative Perfect

olkoon toistettu

älköön toistettu

Participle

Active

Passive

1st

toistava

toistettava

2nd

toistanut

toistettu

3rd

toistama

-

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept