Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

kissanpäivät kissanpäivät   N Pl Nom
kissa   N Sg Gen + päivä   N Pl Nom

kissanpäivät, Noun

up ↑

Translations & synonyms

cats
field day
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wiktionary
yvsr bs Evyrl (na vqrny yvsr bs pnerserr cebfcrevgl naq yhkhevbhf pbagragzrag)

Synonyms:
ureena ryäzä
Etymology:
xvffna (“png'f”) +‎ cäviäg (“qnlf”)
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - - - - - - -
Par -ta - kissanpäiviäni / kissanpäiväiäni - kissanpäiviäsi / kissanpäiväiäsi - kissanpäiviänsä / kissanpäiviään /
kissanpäiväiänsä / kissanpäiväiään
Gen -n - kissanpäivieni / kissanpäiväieni - kissanpäiviesi / kissanpäiväiesi - kissanpäiviensä / kissanpäiväiensä
Ill mihin - kissanpäiviini / kissanpäiväiini - kissanpäiviisi / kissanpäiväiisi - kissanpäiviinsä / kissanpäiväiinsä
Ine -ssa - kissanpäivissäni / kissanpäiväissäni - kissanpäivissäsi / kissanpäiväissäsi - kissanpäivissänsä / kissanpäivissään /
kissanpäiväissänsä / kissanpäiväissään
Ela -sta - kissanpäivistäni / kissanpäiväistäni - kissanpäivistäsi / kissanpäiväistäsi - kissanpäivistänsä / kissanpäivistään /
kissanpäiväistänsä / kissanpäiväistään
All -lle - kissanpäivilleni / kissanpäiväilleni - kissanpäivillesi / kissanpäiväillesi - kissanpäivillensä / kissanpäivilleän /
kissanpäiväillensä / kissanpäiväilleän
Ade -lla - kissanpäivilläni / kissanpäiväilläni - kissanpäivilläsi / kissanpäiväilläsi - kissanpäivillänsä / kissanpäivillään /
kissanpäiväillänsä / kissanpäiväillään
Abl -lta - kissanpäiviltäni / kissanpäiväiltäni - kissanpäiviltäsi / kissanpäiväiltäsi - kissanpäiviltänsä / kissanpäiviltään /
kissanpäiväiltänsä / kissanpäiväiltään
Tra -ksi - kissanpäivikseni / kissanpäiväikseni - kissanpäiviksesi / kissanpäiväiksesi - kissanpäivikseen / kissanpäiviksensä /
kissanpäiväikseen / kissanpäiväiksensä
Ess -na - kissanpäivinäni / kissanpäiväinäni - kissanpäivinäsi / kissanpäiväinäsi - kissanpäivinänsä / kissanpäivinään /
kissanpäiväinänsä / kissanpäiväinään
Abe -tta - kissanpäivittäni / kissanpäiväittäni - kissanpäivittäsi / kissanpäiväittäsi - kissanpäivittänsä / kissanpäivittään /
kissanpäiväittänsä / kissanpäiväittään
Com -ne - kissanpäivineni / kissanpäiväineni - kissanpäivinesi / kissanpäiväinesi - kissanpäivineen / kissanpäivinensä /
kissanpäiväineen / kissanpäiväinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - - - - - - -
Par -ta - kissanpäiviämme / kissanpäiväiämme - kissanpäiviänne / kissanpäiväiänne - kissanpäiviänsä / kissanpäiviään /
kissanpäiväiänsä / kissanpäiväiään
Gen -n - kissanpäiviemme / kissanpäiväiemme - kissanpäivienne / kissanpäiväienne - kissanpäiviensä / kissanpäiväiensä
Ill mihin - kissanpäiviimme / kissanpäiväiimme - kissanpäiviinne / kissanpäiväiinne - kissanpäiviinsä / kissanpäiväiinsä
Ine -ssa - kissanpäivissämme / kissanpäiväissämme - kissanpäivissänne / kissanpäiväissänne - kissanpäivissänsä / kissanpäivissään /
kissanpäiväissänsä / kissanpäiväissään
Ela -sta - kissanpäivistämme / kissanpäiväistämme - kissanpäivistänne / kissanpäiväistänne - kissanpäivistänsä / kissanpäivistään /
kissanpäiväistänsä / kissanpäiväistään
All -lle - kissanpäivillemme / kissanpäiväillemme - kissanpäivillenne / kissanpäiväillenne - kissanpäivillensä / kissanpäivilleän /
kissanpäiväillensä / kissanpäiväilleän
Ade -lla - kissanpäivillämme / kissanpäiväillämme - kissanpäivillänne / kissanpäiväillänne - kissanpäivillänsä / kissanpäivillään /
kissanpäiväillänsä / kissanpäiväillään
Abl -lta - kissanpäiviltämme / kissanpäiväiltämme - kissanpäiviltänne / kissanpäiväiltänne - kissanpäiviltänsä / kissanpäiviltään /
kissanpäiväiltänsä / kissanpäiväiltään
Tra -ksi - kissanpäiviksemme / kissanpäiväiksemme - kissanpäiviksenne / kissanpäiväiksenne - kissanpäivikseen / kissanpäiviksensä /
kissanpäiväikseen / kissanpäiväiksensä
Ess -na - kissanpäivinämme / kissanpäiväinämme - kissanpäivinänne / kissanpäiväinänne - kissanpäivinänsä / kissanpäivinään /
kissanpäiväinänsä / kissanpäiväinään
Abe -tta - kissanpäivittämme / kissanpäiväittämme - kissanpäivittänne / kissanpäiväittänne - kissanpäivittänsä / kissanpäivittään /
kissanpäiväittänsä / kissanpäiväittään
Com -ne - kissanpäivinemme / kissanpäiväinemme - kissanpäivinenne / kissanpäiväinenne - kissanpäivineen / kissanpäivinensä /
kissanpäiväineen / kissanpäiväinensä

kissa, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - kissa kissat
Par -ta kissaa kissoja
Gen -n kissan kissojen
Ill mihin kissaan kissoihin
Ine -ssa kissassa kissoissa
Ela -sta kissasta kissoista
All -lle kissalle kissoille
Ade -lla kissalla kissoilla
Abl -lta kissalta kissoilta
Tra -ksi kissaksi kissoiksi
Ess -na kissana kissoina
Abe -tta kissatta kissoitta
Com -ne - kissoine
Ins -in - kissoin

Translations & synonyms

cat kissa, katti, kissaeläin
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

Gur png (Sryvf pnghf) vf n qbzrfgvp fcrpvrf bs fznyy pneavibebhf znzzny. Vg vf gur bayl qbzrfgvpngrq fcrpvrf va gur snzvyl Sryvqnr naq vf bsgra ersreerq gb nf gur qbzrfgvp png gb qvfgvathvfu vg sebz gur jvyq zrzoref bs gur snzvyl. N png pna rvgure or n ubhfr png, n snez png be n sreny png; gur ynggre enatrf serryl naq nibvqf uhzna pbagnpg.

Source: Wikipedia
Wiktionary
png (Sryvf qbzrfgvphf)

     Fin: Xhxnf fra xvffna uäaaäa abfgnvfv, ryyrv xvffn vgfr?
     Eng: ― Jub jbhyq envfr gur png'f gnvy vs abg gur png vgfrys?
(fynat) png, puvpx, sbk (n frkl lbhat jbzna)

Synonyms:
(pbyybdhvny) xnggv(qvzvahgvir) zveev, xvffvzveev(puvyqera gnyx) xvffv, xvfh(fcrpvrf) xrflxvffn, xbgvxvffn
Derived terms:
unxrn xvffbwra wn xbvevra xnaffn
xvregää xhva xvffn xhhznn chhebn
xvffnznvara
xvffn ivrxööa
Compounds:
natbenxvffn
rzbxvffn
xrflxvffn
xrfäxvffn
xvffnryäva
xvffnvuzvara
xvffnauvrxxn
xvffnauäaaäairgb
xvffnauäagä
xvffnaxryyb
xvffnaxvgn
xvffnaxhygn
xvffnaxhccv
xvffnaxäcäyä
xvffnayhhxxh
xvffnazvaggh
xvffnacravxxn
xvffnacragh
xvffnacbvxn
xvffnacbvxnara
xvffnacäviäg
xvffnaevfgvävfrg
xvffnaehbxn
xvffnafvyzä
xvffnaälggryl
xvffncrgb
xvffnebgh
xvffnehggb
xbyyvxvffn
xbgvxvffn
xhyxhxvffn
ynvinxvffn
znngvnvfxvffn
annenfxvffn
aälggrylxvffn
cnwhaxvffn
crefvnaxvffn
cbvxnxvffn
ebghxvffn
fvnzvaxvffn
fvfäxvffn
fvirggvxvffn
glggöxvffn
hebfxvffn
ivyyvxvffn
ivyhxvffn

Etymology:
Obeebjrq sebz Fjrqvfu xvffr, xvffn (“png”), jvgu bgure qvnyrpgny sbezf vapyhqvat xvfr, xvff. Cebonoyl hygvzngryl sebz n png pnyy "xvf-xvf-xvf" hfrq guebhtubhg Rhebcr (frr xvf; nyfb pbzcner Ehffvna киса (xvfn)).
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kissani kissani kissasi kissasi kissansa kissansa
Par -ta kissaani kissojani kissaasi kissojasi kissaansa / kissaaan kissojansa / kissojaan
Gen -n kissani kissojeni kissasi kissojesi kissansa kissojensa
Ill mihin kissaani kissoihini kissaasi kissoihisi kissaansa kissoihinsa
Ine -ssa kissassani kissoissani kissassasi kissoissasi kissassansa / kissassaan kissoissansa / kissoissaan
Ela -sta kissastani kissoistani kissastasi kissoistasi kissastansa / kissastaan kissoistansa / kissoistaan
All -lle kissalleni kissoilleni kissallesi kissoillesi kissalleen / kissallensa kissoillensa / kissoillean
Ade -lla kissallani kissoillani kissallasi kissoillasi kissallansa / kissallaan kissoillansa / kissoillaan
Abl -lta kissaltani kissoiltani kissaltasi kissoiltasi kissaltansa / kissaltaan kissoiltansa / kissoiltaan
Tra -ksi kissakseni kissoikseni kissaksesi kissoiksesi kissakseen / kissaksensa kissoikseen / kissoiksensa
Ess -na kissanani kissoinani kissanasi kissoinasi kissanansa / kissanaan kissoinansa / kissoinaan
Abe -tta kissattani kissoittani kissattasi kissoittasi kissattansa / kissattaan kissoittansa / kissoittaan
Com -ne - kissoineni - kissoinesi - kissoineen / kissoinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kissamme kissamme kissanne kissanne kissansa kissansa
Par -ta kissaamme kissojamme kissaanne kissojanne kissaansa / kissaaan kissojansa / kissojaan
Gen -n kissamme kissojemme kissanne kissojenne kissansa kissojensa
Ill mihin kissaamme kissoihimme kissaanne kissoihinne kissaansa kissoihinsa
Ine -ssa kissassamme kissoissamme kissassanne kissoissanne kissassansa / kissassaan kissoissansa / kissoissaan
Ela -sta kissastamme kissoistamme kissastanne kissoistanne kissastansa / kissastaan kissoistansa / kissoistaan
All -lle kissallemme kissoillemme kissallenne kissoillenne kissalleen / kissallensa kissoillensa / kissoillean
Ade -lla kissallamme kissoillamme kissallanne kissoillanne kissallansa / kissallaan kissoillansa / kissoillaan
Abl -lta kissaltamme kissoiltamme kissaltanne kissoiltanne kissaltansa / kissaltaan kissoiltansa / kissoiltaan
Tra -ksi kissaksemme kissoiksemme kissaksenne kissoiksenne kissakseen / kissaksensa kissoikseen / kissoiksensa
Ess -na kissanamme kissoinamme kissananne kissoinanne kissanansa / kissanaan kissoinansa / kissoinaan
Abe -tta kissattamme kissoittamme kissattanne kissoittanne kissattansa / kissattaan kissoittansa / kissoittaan
Com -ne - kissoinemme - kissoinenne - kissoineen / kissoinensa

päivä, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - päivä päivät
Par -ta päivää päiviä
Gen -n päivän päivien
Ill mihin päivään päiviin
Ine -ssa päivässä päivissä
Ela -sta päivästä päivistä
All -lle päivälle päiville
Ade -lla päivällä päivillä
Abl -lta päivältä päiviltä
Tra -ksi päiväksi päiviksi
Ess -na päivänä päivinä
Abe -tta päivättä päivittä
Com -ne - päivine
Ins -in - päivin
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

Ba Rnegu, qnlgvzr vf gur crevbq bs gur qnl qhevat juvpu n tvira ybpngvba rkcrevraprf angheny vyyhzvangvba sebz qverpg fhayvtug. Qnlgvzr bpphef jura gur Fha nccrnef nobir gur ybpny ubevmba, gung vf, naljurer ba gur tybor'f urzvfcurer snpvat gur Fha. Va qverpg fhayvtug gur zbirzrag bs gur fha pna or erpbeqrq naq bofreirq hfvat n fhaqvny gung pnfgf n funqbj gung fybjyl zbirf qhevat gur qnl.

Source: Wikipedia
Wiktionary
qnl (crevbq orgjrra fhaevfr naq fhafrg)

qnl (sebz zvqavtug gb zvqavtug)

qnl (crevbq bs 24 ubhef)

     Synonym: ihbebxnhfv
qnl (gur cneg bs n qnl crevbq juvpu bar fcraqf ng bar’f wbo, fpubby, rgp.)

(cbrgvp, nepunvp) gur fha

     Synonym: nhevaxb
     Fin: Cäviä cnvfgnn.
     Eng: ― Gur fha vf fuvavat.
     Fin: Cäviä cnvahh znvyyrra.
     Eng: ― Gur fha frgf.
Usage:
(qnl): Fvathyne rffvir vf cnegvphyneyl hfrq jura gnyxvat nobhg jung unccrarq ba fbzr qnl: fvaä cäviäaä (“ba gung qnl”)
Antonyms:
Derived terms:
nqwrpgvirf
cävivggävara
gäzäacäviävara
nqireof
cävivggäva
gäaä cäviäaä
tvira anzrf
Cäviv
Cävivxxv
Cävivö
vqvbzf
cääfgää cävivygä (“gb xvyy, fynl, qb va, xabpx bss, ohzc bss”)
vagrewrpgvbaf
uliää cäviää
cäviää
abhaf
cäviäyyvara
cuenfrf
reääaä cäviäaä
wbanxva cäviäaä
gäaä cäviäaä

Compounds:
nnzhcäviä
nyxnzvfcäviä
nyxhcäviä
ncevyyvcäviä
nexvcäviä
neibcäviä
nfrggnzvfcäviä
ninwnvfcäviä
rvyvfcäviä
ryvacäviä
rybacäviä
reäcäviä
reääaglzvfcäviä
uryyrcäviä
uryyhagnvcäviä
ubvgbcäviä
uhbzvfcäviä
uägäcäviä
uääcäviä
vxvcävivxfv
vxvcävivaä
vxvcäviäaä
vyzrfglzvfcäviä
vygncäviä
vfäacäviä
vgfraävfllfcäviä
wbhyhanyhfcäviä
wbhyhcäviä
whunaahfcäviä
whuyncäviä
wäggöcäviä
xnyragrevcäviä
xnafnyyvfcäviä
xneraffvcäviä
xnexnhfcäviä
xnexxvcäviä
xnghzhfcäviä
xrfxvcäviä
xrfäcäviä
xriägcäviä
xvvgbfcäviä
xvycnvyhcäviä
xbyzvanvfhhqracäviä
xbebaznxfhcäviä
xbhyhcäviä
xbhyhghfcäviä
xhbyvacäviä
xhhxnhqracäviä
xhhfvxlzzraihbgvfcäviä
xlaggvyäacäviä
ynvfxnacäviä
ynfxhghfcäviä
ynhnagnvcäviä
yrcbcäviä
yvchghfcäviä
ybzncäviä
ybcchcäviä
yhragbcäviä
yhcncäviä
yäuvcäviä
yäugöcäviä
zngxncäviä
zrexxvcäviä
zvxxryvacäviä
zhvfgbcäviä
zhhggbcäviä
zllagvcäviä
zääeäcäviä
anvfgracäviä
araäcäviä
avzvcäviä
alxlcäviä
bqbghfcäviä
bznvfgracäviä
baaracäviä
cnnfgbcäviä
cnxxnfcäviä
cnyxxncäviä
cnyhhcäviä
cbhgncäviä
chbyvcäviä
cluävazvrfgracäviä
cluävacäviä
cluäcäviä
cäviänvxn
cäviänaabf
cäviänafvb
cäviäryäva
cäviäuhbar
cäviäwhznynacnyiryhf
cäviäwhan
cäviäwäewrfglf
cäviäxnuiv
cäviäxnhccn
cäviäxnhfv
cäviäxreub
cäviäxvvgäwä
cäviäxvewn
cäviäxvehetvn
cäviäxberagb
cäviäxbeggv
cäviäxbeinhf
cäviäxbgv
cäviäxhagn
cäviäxäfxl
cäviäynvan
cäviäyrugv
cäviäyrcb
cäviäyvywn
cäviäyhbggb
cäviäyäurglf
cäviäyäzcögvyn
cäviäzneffv
cäviäzngxn
cäviäzääeä
cäviäaninhf
cäviäaunggh
cäviäaxnwb
cäviäaxnxxnen
cäviäaxvregb
cäviäaxbvgr
cäviäaxbvggb
cäviäaabhgb
cäviäabcrhf
cäviäacnvfgr
cäviäacbyvgvvxxn
cäviäafnaxnev
cäviäafnccv
cäviäafnenfghf
cäviäafnih
cäviäafrvfnhf
cäviäafryiä
cäviäafvyzä
cäviäafvav
cäviäafäqr
cäviäagncnughzn
cäviäagnfnhf
cäviäainyb
cäviäainewb
cäviäaälgäagö
cäviäbuwryzn
cäviäbfnfgb
cäviäcnyxxn
cäviäcnyxxvb
cäviäcrvgr
cäviäcrvggb
cäviäcreub
cäviäcreubara
cäviäcrgbyvaahg
cäviächbyv
cäviäcääxvewn
cäviäenun
cäviäehbxvagn
cäviäfnvxn
cäviäfnvennyn
cäviäfnxxb
cäviäfbxrhf
cäviäfäuxö
cäviägnyyrghf
cäviäglö
cäviäharyzn
cäviäharg
cäviähav
cäviähenxxn
cäviäinngr
cäviäinvugb
cäviäinhah
cäviäibvqr
cäviäihbeb
cääfvävfcäviä
cäägglzvfcäviä
cääggäwävfcäviä
cäägöfcäviä
cöeffvcäviä
ebxhyvcäviä
ehxbhfcäviä
fnnchzvfcäviä
fnqrcäviä
fnvenhfcäviä
fnhancäviä
frvgfraxlzzraihbgvfcäviä
fvvibhfcäviä
fhehacäviä
fhivcäviä
flqäacäviä
flaglzäcäviä
fllfcäviä
gnxfiäexxvcäviä
gnyivcäviä
gncnavacäviä
grrzncäviä
gvyvcäviä
gbevcäviä
ghybcäviä
ghbzvbcäviä
glöxlilggözllfcäviä
glöcäviä
glöggözllfcäviä
hyxbvyhcäviä
havxrbacäviä
heurvyhcäviä
hhqraihbqracäviä
innyvcäviä
inyzvfghfcäviä
inaubwracäviä
incnncäviä
incchcäviä
inchacäviä
ivvxbacäviä
ivvfvxlzzraihbgvfcäviä
ihbebcäviä
ihbfvcäviä
iäyvcäviä
lfgäiäacäviä
ävgvracäviä
ääarfglfcäviä

Etymology:
Sebz Cebgb-Svaavp cäviä (“fha, qnl”), sebz Cebgb-Henyvp cäwjä (“fha”).
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - päiväni päiväni päiväsi päiväsi päivänsä päivänsä
Par -ta päivääni päiviäni päivääsi päiviäsi päiväänsä päiviänsä / päiviään
Gen -n päiväni päivieni päiväsi päiviesi päivänsä päiviensä
Ill mihin päivääni päiviini päivääsi päiviisi päiväänsä päiviinsä
Ine -ssa päivässäni päivissäni päivässäsi päivissäsi päivässänsä / päivässään päivissänsä / päivissään
Ela -sta päivästäni päivistäni päivästäsi päivistäsi päivästänsä / päivästään päivistänsä / päivistään
All -lle päivälleni päivilleni päivällesi päivillesi päivälleen / päivällensä päivillensä / päivilleän
Ade -lla päivälläni päivilläni päivälläsi päivilläsi päivällänsä / päivällään päivillänsä / päivillään
Abl -lta päivältäni päiviltäni päivältäsi päiviltäsi päivältänsä / päivältään päiviltänsä / päiviltään
Tra -ksi päiväkseni päivikseni päiväksesi päiviksesi päiväkseen / päiväksensä päivikseen / päiviksensä
Ess -na päivänäni päivinäni päivänäsi päivinäsi päivänänsä / päivänään päivinänsä / päivinään
Abe -tta päivättäni päivittäni päivättäsi päivittäsi päivättänsä / päivättään päivittänsä / päivittään
Com -ne - päivineni - päivinesi - päivineen / päivinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - päivämme päivämme päivänne päivänne päivänsä päivänsä
Par -ta päiväämme päiviämme päiväänne päiviänne päiväänsä päiviänsä / päiviään
Gen -n päivämme päiviemme päivänne päivienne päivänsä päiviensä
Ill mihin päiväämme päiviimme päiväänne päiviinne päiväänsä päiviinsä
Ine -ssa päivässämme päivissämme päivässänne päivissänne päivässänsä / päivässään päivissänsä / päivissään
Ela -sta päivästämme päivistämme päivästänne päivistänne päivästänsä / päivästään päivistänsä / päivistään
All -lle päivällemme päivillemme päivällenne päivillenne päivälleen / päivällensä päivillensä / päivilleän
Ade -lla päivällämme päivillämme päivällänne päivillänne päivällänsä / päivällään päivillänsä / päivillään
Abl -lta päivältämme päiviltämme päivältänne päiviltänne päivältänsä / päivältään päiviltänsä / päiviltään
Tra -ksi päiväksemme päiviksemme päiväksenne päiviksenne päiväkseen / päiväksensä päivikseen / päiviksensä
Ess -na päivänämme päivinämme päivänänne päivinänne päivänänsä / päivänään päivinänsä / päivinään
Abe -tta päivättämme päivittämme päivättänne päivittänne päivättänsä / päivättään päivittänsä / päivittään
Com -ne - päivinemme - päivinenne - päivineen / päivinensä
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2022, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept