Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

kissanpentu kissanpentu   N Sg Nom
kissa   N Sg Gen + pentu   N Sg Nom

kissanpentu, Noun

up ↑

Translations & synonyms

kitten
a kitten
your kitten
kittens
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

Gur png (Sryvf pnghf) vf n qbzrfgvp fcrpvrf bs fznyy pneavibebhf znzzny. Vg vf gur bayl qbzrfgvpngrq fcrpvrf va gur snzvyl Sryvqnr naq vf bsgra ersreerq gb nf gur qbzrfgvp png gb qvfgvathvfu vg sebz gur jvyq zrzoref bs gur snzvyl. N png pna rvgure or n ubhfr png, n snez png be n sreny png; gur ynggre enatrf serryl naq nibvqf uhzna pbagnpg.

Source: Wikipedia
Wiktionary
xvggra (lbhat png)

Etymology:
xvffna +‎ cragh
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kissanpentuni kissanpentuni kissanpentusi kissanpentusi kissanpentunsa kissanpentunsa
Par -ta kissanpentuani kissanpentujani kissanpentuasi kissanpentujasi kissanpentuansa / kissanpentuaan kissanpentujansa / kissanpentujaan
Gen -n kissanpentuni kissanpentujeni kissanpentusi kissanpentujesi kissanpentunsa kissanpentujensa
Ill mihin kissanpentuuni kissanpentuihini kissanpentuusi kissanpentuihisi kissanpentuunsa kissanpentuihinsa
Ine -ssa kissanpennussani kissanpennuissani kissanpennussasi kissanpennuissasi kissanpennussansa / kissanpennussaan kissanpennuissansa / kissanpennuissaan
Ela -sta kissanpennustani kissanpennuistani kissanpennustasi kissanpennuistasi kissanpennustansa / kissanpennustaan kissanpennuistansa / kissanpennuistaan
All -lle kissanpennulleni kissanpennuilleni kissanpennullesi kissanpennuillesi kissanpennulleen / kissanpennullensa kissanpennuillensa / kissanpennuillean
Ade -lla kissanpennullani kissanpennuillani kissanpennullasi kissanpennuillasi kissanpennullansa / kissanpennullaan kissanpennuillansa / kissanpennuillaan
Abl -lta kissanpennultani kissanpennuiltani kissanpennultasi kissanpennuiltasi kissanpennultansa / kissanpennultaan kissanpennuiltansa / kissanpennuiltaan
Tra -ksi kissanpennukseni kissanpennuikseni kissanpennuksesi kissanpennuiksesi kissanpennukseen / kissanpennuksensa kissanpennuikseen / kissanpennuiksensa
Ess -na kissanpentunani kissanpentuinani kissanpentunasi kissanpentuinasi kissanpentunansa / kissanpentunaan kissanpentuinansa / kissanpentuinaan
Abe -tta kissanpennuttani kissanpennuittani kissanpennuttasi kissanpennuittasi kissanpennuttansa / kissanpennuttaan kissanpennuittansa / kissanpennuittaan
Com -ne - kissanpentuineni - kissanpentuinesi - kissanpentuineen / kissanpentuinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kissanpentumme kissanpentumme kissanpentunne kissanpentunne kissanpentunsa kissanpentunsa
Par -ta kissanpentuamme kissanpentujamme kissanpentuanne kissanpentujanne kissanpentuansa / kissanpentuaan kissanpentujansa / kissanpentujaan
Gen -n kissanpentumme kissanpentujemme kissanpentunne kissanpentujenne kissanpentunsa kissanpentujensa
Ill mihin kissanpentuumme kissanpentuihimme kissanpentuunne kissanpentuihinne kissanpentuunsa kissanpentuihinsa
Ine -ssa kissanpennussamme kissanpennuissamme kissanpennussanne kissanpennuissanne kissanpennussansa / kissanpennussaan kissanpennuissansa / kissanpennuissaan
Ela -sta kissanpennustamme kissanpennuistamme kissanpennustanne kissanpennuistanne kissanpennustansa / kissanpennustaan kissanpennuistansa / kissanpennuistaan
All -lle kissanpennullemme kissanpennuillemme kissanpennullenne kissanpennuillenne kissanpennulleen / kissanpennullensa kissanpennuillensa / kissanpennuillean
Ade -lla kissanpennullamme kissanpennuillamme kissanpennullanne kissanpennuillanne kissanpennullansa / kissanpennullaan kissanpennuillansa / kissanpennuillaan
Abl -lta kissanpennultamme kissanpennuiltamme kissanpennultanne kissanpennuiltanne kissanpennultansa / kissanpennultaan kissanpennuiltansa / kissanpennuiltaan
Tra -ksi kissanpennuksemme kissanpennuiksemme kissanpennuksenne kissanpennuiksenne kissanpennukseen / kissanpennuksensa kissanpennuikseen / kissanpennuiksensa
Ess -na kissanpentunamme kissanpentuinamme kissanpentunanne kissanpentuinanne kissanpentunansa / kissanpentunaan kissanpentuinansa / kissanpentuinaan
Abe -tta kissanpennuttamme kissanpennuittamme kissanpennuttanne kissanpennuittanne kissanpennuttansa / kissanpennuttaan kissanpennuittansa / kissanpennuittaan
Com -ne - kissanpentuinemme - kissanpentuinenne - kissanpentuineen / kissanpentuinensa

kissa, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - kissa kissat
Par -ta kissaa kissoja
Gen -n kissan kissojen
Ill mihin kissaan kissoihin
Ine -ssa kissassa kissoissa
Ela -sta kissasta kissoista
All -lle kissalle kissoille
Ade -lla kissalla kissoilla
Abl -lta kissalta kissoilta
Tra -ksi kissaksi kissoiksi
Ess -na kissana kissoina
Abe -tta kissatta kissoitta
Com -ne - kissoine
Ins -in - kissoin

Translations & synonyms

cat kissa, katti, kissaeläin
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

Gur png (Sryvf pnghf) vf n qbzrfgvp fcrpvrf bs fznyy pneavibebhf znzzny. Vg vf gur bayl qbzrfgvpngrq fcrpvrf va gur snzvyl Sryvqnr naq vf bsgra ersreerq gb nf gur qbzrfgvp png gb qvfgvathvfu vg sebz gur jvyq zrzoref bs gur snzvyl. N png pna rvgure or n ubhfr png, n snez png be n sreny png; gur ynggre enatrf serryl naq nibvqf uhzna pbagnpg.

Source: Wikipedia
Wiktionary
png (Sryvf qbzrfgvphf)

     Fin: Xhxnf fra xvffna uäaaäa abfgnvfv, ryyrv xvffn vgfr?
     Eng: ― Jub jbhyq envfr gur png'f gnvy vs abg gur png vgfrys?
(fynat) png, puvpx, sbk (n frkl lbhat jbzna)

Synonyms:
(pbyybdhvny) xnggv(qvzvahgvir) zveev, xvffvzveev(puvyqera gnyx) xvffv, xvfh(fcrpvrf) xrflxvffn, xbgvxvffn
Derived terms:
unxrn xvffbwra wn xbvevra xnaffn
xvregää xhva xvffn xhhznn chhebn
xvffnznvara
xvffn ivrxööa
Compounds:
natbenxvffn
rzbxvffn
xrflxvffn
xrfäxvffn
xvffnryäva
xvffnvuzvara
xvffnauvrxxn
xvffnauäaaäairgb
xvffnauäagä
xvffnaxryyb
xvffnaxvgn
xvffnaxhygn
xvffnaxhccv
xvffnaxäcäyä
xvffnayhhxxh
xvffnazvaggh
xvffnacravxxn
xvffnacragh
xvffnacbvxn
xvffnacbvxnara
xvffnacäviäg
xvffnaevfgvävfrg
xvffnaehbxn
xvffnafvyzä
xvffnaälggryl
xvffncrgb
xvffnebgh
xvffnehggb
xbyyvxvffn
xbgvxvffn
xhyxhxvffn
ynvinxvffn
znngvnvfxvffn
annenfxvffn
aälggrylxvffn
cnwhaxvffn
crefvnaxvffn
cbvxnxvffn
ebghxvffn
fvnzvaxvffn
fvfäxvffn
fvirggvxvffn
glggöxvffn
hebfxvffn
ivyyvxvffn
ivyhxvffn

Etymology:
Obeebjrq sebz Fjrqvfu xvffr, xvffn (“png”), jvgu bgure qvnyrpgny sbezf vapyhqvat xvfr, xvff. Cebonoyl hygvzngryl sebz n png pnyy "xvf-xvf-xvf" hfrq guebhtubhg Rhebcr (frr xvf; nyfb pbzcner Ehffvna киса (xvfn)).
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kissani kissani kissasi kissasi kissansa kissansa
Par -ta kissaani kissojani kissaasi kissojasi kissaansa / kissaaan kissojansa / kissojaan
Gen -n kissani kissojeni kissasi kissojesi kissansa kissojensa
Ill mihin kissaani kissoihini kissaasi kissoihisi kissaansa kissoihinsa
Ine -ssa kissassani kissoissani kissassasi kissoissasi kissassansa / kissassaan kissoissansa / kissoissaan
Ela -sta kissastani kissoistani kissastasi kissoistasi kissastansa / kissastaan kissoistansa / kissoistaan
All -lle kissalleni kissoilleni kissallesi kissoillesi kissalleen / kissallensa kissoillensa / kissoillean
Ade -lla kissallani kissoillani kissallasi kissoillasi kissallansa / kissallaan kissoillansa / kissoillaan
Abl -lta kissaltani kissoiltani kissaltasi kissoiltasi kissaltansa / kissaltaan kissoiltansa / kissoiltaan
Tra -ksi kissakseni kissoikseni kissaksesi kissoiksesi kissakseen / kissaksensa kissoikseen / kissoiksensa
Ess -na kissanani kissoinani kissanasi kissoinasi kissanansa / kissanaan kissoinansa / kissoinaan
Abe -tta kissattani kissoittani kissattasi kissoittasi kissattansa / kissattaan kissoittansa / kissoittaan
Com -ne - kissoineni - kissoinesi - kissoineen / kissoinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kissamme kissamme kissanne kissanne kissansa kissansa
Par -ta kissaamme kissojamme kissaanne kissojanne kissaansa / kissaaan kissojansa / kissojaan
Gen -n kissamme kissojemme kissanne kissojenne kissansa kissojensa
Ill mihin kissaamme kissoihimme kissaanne kissoihinne kissaansa kissoihinsa
Ine -ssa kissassamme kissoissamme kissassanne kissoissanne kissassansa / kissassaan kissoissansa / kissoissaan
Ela -sta kissastamme kissoistamme kissastanne kissoistanne kissastansa / kissastaan kissoistansa / kissoistaan
All -lle kissallemme kissoillemme kissallenne kissoillenne kissalleen / kissallensa kissoillensa / kissoillean
Ade -lla kissallamme kissoillamme kissallanne kissoillanne kissallansa / kissallaan kissoillansa / kissoillaan
Abl -lta kissaltamme kissoiltamme kissaltanne kissoiltanne kissaltansa / kissaltaan kissoiltansa / kissoiltaan
Tra -ksi kissaksemme kissoiksemme kissaksenne kissoiksenne kissakseen / kissaksensa kissoikseen / kissoiksensa
Ess -na kissanamme kissoinamme kissananne kissoinanne kissanansa / kissanaan kissoinansa / kissoinaan
Abe -tta kissattamme kissoittamme kissattanne kissoittanne kissattansa / kissattaan kissoittansa / kissoittaan
Com -ne - kissoinemme - kissoinenne - kissoineen / kissoinensa

pentu, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - pentu pennut
Par -ta pentua pentuja
Gen -n pennun pentujen
Ill mihin pentuun pentuihin
Ine -ssa pennussa pennuissa
Ela -sta pennusta pennuista
All -lle pennulle pennuille
Ade -lla pennulla pennuilla
Abl -lta pennulta pennuilta
Tra -ksi pennuksi pennuiksi
Ess -na pentuna pentuina
Abe -tta pennutta pennuitta
Com -ne - pentuine
Ins -in - pennuin

Translations & synonyms

puppy pentu, koiranpentu, nulikka, nulkki
pup pentu, poikanen, nulikka
cub poikanen, pentu, sudenpentu, aloittelija, nulikka
whelp penikka, pentu
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wiktionary
pho, chccl

(qrebtngbel be pbyybdhvny frys-ersrerapr) xvq

Derived terms:
fhqracragh
Etymology:
Pbtangr bs crav.
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - pentuni pentuni pentusi pentusi pentunsa pentunsa
Par -ta pentuani pentujani pentuasi pentujasi pentuansa / pentuaan pentujansa / pentujaan
Gen -n pentuni pentujeni pentusi pentujesi pentunsa pentujensa
Ill mihin pentuuni pentuihini pentuusi pentuihisi pentuunsa pentuihinsa
Ine -ssa pennussani pennuissani pennussasi pennuissasi pennussansa / pennussaan pennuissansa / pennuissaan
Ela -sta pennustani pennuistani pennustasi pennuistasi pennustansa / pennustaan pennuistansa / pennuistaan
All -lle pennulleni pennuilleni pennullesi pennuillesi pennulleen / pennullensa pennuillensa / pennuillean
Ade -lla pennullani pennuillani pennullasi pennuillasi pennullansa / pennullaan pennuillansa / pennuillaan
Abl -lta pennultani pennuiltani pennultasi pennuiltasi pennultansa / pennultaan pennuiltansa / pennuiltaan
Tra -ksi pennukseni pennuikseni pennuksesi pennuiksesi pennukseen / pennuksensa pennuikseen / pennuiksensa
Ess -na pentunani pentuinani pentunasi pentuinasi pentunansa / pentunaan pentuinansa / pentuinaan
Abe -tta pennuttani pennuittani pennuttasi pennuittasi pennuttansa / pennuttaan pennuittansa / pennuittaan
Com -ne - pentuineni - pentuinesi - pentuineen / pentuinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - pentumme pentumme pentunne pentunne pentunsa pentunsa
Par -ta pentuamme pentujamme pentuanne pentujanne pentuansa / pentuaan pentujansa / pentujaan
Gen -n pentumme pentujemme pentunne pentujenne pentunsa pentujensa
Ill mihin pentuumme pentuihimme pentuunne pentuihinne pentuunsa pentuihinsa
Ine -ssa pennussamme pennuissamme pennussanne pennuissanne pennussansa / pennussaan pennuissansa / pennuissaan
Ela -sta pennustamme pennuistamme pennustanne pennuistanne pennustansa / pennustaan pennuistansa / pennuistaan
All -lle pennullemme pennuillemme pennullenne pennuillenne pennulleen / pennullensa pennuillensa / pennuillean
Ade -lla pennullamme pennuillamme pennullanne pennuillanne pennullansa / pennullaan pennuillansa / pennuillaan
Abl -lta pennultamme pennuiltamme pennultanne pennuiltanne pennultansa / pennultaan pennuiltansa / pennuiltaan
Tra -ksi pennuksemme pennuiksemme pennuksenne pennuiksenne pennukseen / pennuksensa pennuikseen / pennuiksensa
Ess -na pentunamme pentuinamme pentunanne pentuinanne pentunansa / pentunaan pentuinansa / pentuinaan
Abe -tta pennuttamme pennuittamme pennuttanne pennuittanne pennuttansa / pennuttaan pennuittansa / pennuittaan
Com -ne - pentuinemme - pentuinenne - pentuineen / pentuinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2022, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept