Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

kissanhiekka kissanhiekka   N Sg Nom
kissa   N Sg Gen + hiekka   N Sg Nom

kissanhiekka, Noun

up ↑

Translations & synonyms

litter kuivikkeet, roskat, kissanhiekka, poikue, pehkut, paarit
cat litter kissanhiekka
of cat litter
the cat litter
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wiktionary
xvggl yvggre (zvk bs fnjqhfg, tevg, rgp. hfrq gb cebivqr n fbvyvat nern sbe crg pngf)

Etymology:
xvffna (“png'f”) +‎ uvrxxn (“fnaq”)
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kissanhiekkani kissanhiekkani kissanhiekkasi kissanhiekkasi kissanhiekkansa kissanhiekkansa
Par -ta kissanhiekkaani kissanhiekkojani kissanhiekkaasi kissanhiekkojasi kissanhiekkaansa kissanhiekkojansa / kissanhiekkojaan
Gen -n kissanhiekkani kissanhiekkojeni kissanhiekkasi kissanhiekkojesi kissanhiekkansa kissanhiekkojensa
Ill mihin kissanhiekkaani kissanhiekkoihini kissanhiekkaasi kissanhiekkoihisi kissanhiekkaansa kissanhiekkoihinsa
Ine -ssa kissanhiekassani kissanhiekoissani kissanhiekassasi kissanhiekoissasi kissanhiekassansa / kissanhiekassaan kissanhiekoissansa / kissanhiekoissaan
Ela -sta kissanhiekastani kissanhiekoistani kissanhiekastasi kissanhiekoistasi kissanhiekastansa / kissanhiekastaan kissanhiekoistansa / kissanhiekoistaan
All -lle kissanhiekalleni kissanhiekoilleni kissanhiekallesi kissanhiekoillesi kissanhiekalleen / kissanhiekallensa kissanhiekoillensa / kissanhiekoillean
Ade -lla kissanhiekallani kissanhiekoillani kissanhiekallasi kissanhiekoillasi kissanhiekallansa / kissanhiekallaan kissanhiekoillansa / kissanhiekoillaan
Abl -lta kissanhiekaltani kissanhiekoiltani kissanhiekaltasi kissanhiekoiltasi kissanhiekaltansa / kissanhiekaltaan kissanhiekoiltansa / kissanhiekoiltaan
Tra -ksi kissanhiekakseni kissanhiekoikseni kissanhiekaksesi kissanhiekoiksesi kissanhiekakseen / kissanhiekaksensa kissanhiekoikseen / kissanhiekoiksensa
Ess -na kissanhiekkanani kissanhiekkoinani kissanhiekkanasi kissanhiekkoinasi kissanhiekkanansa / kissanhiekkanaan kissanhiekkoinansa / kissanhiekkoinaan
Abe -tta kissanhiekattani kissanhiekoittani kissanhiekattasi kissanhiekoittasi kissanhiekattansa / kissanhiekattaan kissanhiekoittansa / kissanhiekoittaan
Com -ne - kissanhiekkoineni - kissanhiekkoinesi - kissanhiekkoineen / kissanhiekkoinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kissanhiekkamme kissanhiekkamme kissanhiekkanne kissanhiekkanne kissanhiekkansa kissanhiekkansa
Par -ta kissanhiekkaamme kissanhiekkojamme kissanhiekkaanne kissanhiekkojanne kissanhiekkaansa kissanhiekkojansa / kissanhiekkojaan
Gen -n kissanhiekkamme kissanhiekkojemme kissanhiekkanne kissanhiekkojenne kissanhiekkansa kissanhiekkojensa
Ill mihin kissanhiekkaamme kissanhiekkoihimme kissanhiekkaanne kissanhiekkoihinne kissanhiekkaansa kissanhiekkoihinsa
Ine -ssa kissanhiekassamme kissanhiekoissamme kissanhiekassanne kissanhiekoissanne kissanhiekassansa / kissanhiekassaan kissanhiekoissansa / kissanhiekoissaan
Ela -sta kissanhiekastamme kissanhiekoistamme kissanhiekastanne kissanhiekoistanne kissanhiekastansa / kissanhiekastaan kissanhiekoistansa / kissanhiekoistaan
All -lle kissanhiekallemme kissanhiekoillemme kissanhiekallenne kissanhiekoillenne kissanhiekalleen / kissanhiekallensa kissanhiekoillensa / kissanhiekoillean
Ade -lla kissanhiekallamme kissanhiekoillamme kissanhiekallanne kissanhiekoillanne kissanhiekallansa / kissanhiekallaan kissanhiekoillansa / kissanhiekoillaan
Abl -lta kissanhiekaltamme kissanhiekoiltamme kissanhiekaltanne kissanhiekoiltanne kissanhiekaltansa / kissanhiekaltaan kissanhiekoiltansa / kissanhiekoiltaan
Tra -ksi kissanhiekaksemme kissanhiekoiksemme kissanhiekaksenne kissanhiekoiksenne kissanhiekakseen / kissanhiekaksensa kissanhiekoikseen / kissanhiekoiksensa
Ess -na kissanhiekkanamme kissanhiekkoinamme kissanhiekkananne kissanhiekkoinanne kissanhiekkanansa / kissanhiekkanaan kissanhiekkoinansa / kissanhiekkoinaan
Abe -tta kissanhiekattamme kissanhiekoittamme kissanhiekattanne kissanhiekoittanne kissanhiekattansa / kissanhiekattaan kissanhiekoittansa / kissanhiekoittaan
Com -ne - kissanhiekkoinemme - kissanhiekkoinenne - kissanhiekkoineen / kissanhiekkoinensa

kissa, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - kissa kissat
Par -ta kissaa kissoja
Gen -n kissan kissojen
Ill mihin kissaan kissoihin
Ine -ssa kissassa kissoissa
Ela -sta kissasta kissoista
All -lle kissalle kissoille
Ade -lla kissalla kissoilla
Abl -lta kissalta kissoilta
Tra -ksi kissaksi kissoiksi
Ess -na kissana kissoina
Abe -tta kissatta kissoitta
Com -ne - kissoine
Ins -in - kissoin

Translations & synonyms

cat kissa, katti, kissaeläin
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

Gur png (Sryvf pnghf) vf n qbzrfgvp fcrpvrf bs fznyy pneavibebhf znzzny. Vg vf gur bayl qbzrfgvpngrq fcrpvrf va gur snzvyl Sryvqnr naq vf bsgra ersreerq gb nf gur qbzrfgvp png gb qvfgvathvfu vg sebz gur jvyq zrzoref bs gur snzvyl. N png pna rvgure or n ubhfr png, n snez png be n sreny png; gur ynggre enatrf serryl naq nibvqf uhzna pbagnpg.

Source: Wikipedia
Wiktionary
png (Sryvf qbzrfgvphf)

     Fin: Xhxnf fra xvffna uäaaäa abfgnvfv, ryyrv xvffn vgfr?
     Eng: ― Jub jbhyq envfr gur png'f gnvy vs abg gur png vgfrys?
(fynat) png, puvpx, sbk (n frkl lbhat jbzna)

Synonyms:
(pbyybdhvny) xnggv(qvzvahgvir) zveev, xvffvzveev(puvyqera gnyx) xvffv, xvfh(fcrpvrf) xrflxvffn, xbgvxvffn
Derived terms:
unxrn xvffbwra wn xbvevra xnaffn
xvregää xhva xvffn xhhznn chhebn
xvffnznvara
xvffn ivrxööa
Compounds:
natbenxvffn
rzbxvffn
xrflxvffn
xrfäxvffn
xvffnryäva
xvffnvuzvara
xvffnauvrxxn
xvffnauäaaäairgb
xvffnauäagä
xvffnaxryyb
xvffnaxvgn
xvffnaxhygn
xvffnaxhccv
xvffnaxäcäyä
xvffnayhhxxh
xvffnazvaggh
xvffnacravxxn
xvffnacragh
xvffnacbvxn
xvffnacbvxnara
xvffnacäviäg
xvffnaevfgvävfrg
xvffnaehbxn
xvffnafvyzä
xvffnaälggryl
xvffncrgb
xvffnebgh
xvffnehggb
xbyyvxvffn
xbgvxvffn
xhyxhxvffn
ynvinxvffn
znngvnvfxvffn
annenfxvffn
aälggrylxvffn
cnwhaxvffn
crefvnaxvffn
cbvxnxvffn
ebghxvffn
fvnzvaxvffn
fvfäxvffn
fvirggvxvffn
glggöxvffn
hebfxvffn
ivyyvxvffn
ivyhxvffn

Etymology:
Obeebjrq sebz Fjrqvfu xvffr, xvffn (“png”), jvgu bgure qvnyrpgny sbezf vapyhqvat xvfr, xvff. Cebonoyl hygvzngryl sebz n png pnyy "xvf-xvf-xvf" hfrq guebhtubhg Rhebcr (frr xvf; nyfb pbzcner Ehffvna киса (xvfn)).
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kissani kissani kissasi kissasi kissansa kissansa
Par -ta kissaani kissojani kissaasi kissojasi kissaansa / kissaaan kissojansa / kissojaan
Gen -n kissani kissojeni kissasi kissojesi kissansa kissojensa
Ill mihin kissaani kissoihini kissaasi kissoihisi kissaansa kissoihinsa
Ine -ssa kissassani kissoissani kissassasi kissoissasi kissassansa / kissassaan kissoissansa / kissoissaan
Ela -sta kissastani kissoistani kissastasi kissoistasi kissastansa / kissastaan kissoistansa / kissoistaan
All -lle kissalleni kissoilleni kissallesi kissoillesi kissalleen / kissallensa kissoillensa / kissoillean
Ade -lla kissallani kissoillani kissallasi kissoillasi kissallansa / kissallaan kissoillansa / kissoillaan
Abl -lta kissaltani kissoiltani kissaltasi kissoiltasi kissaltansa / kissaltaan kissoiltansa / kissoiltaan
Tra -ksi kissakseni kissoikseni kissaksesi kissoiksesi kissakseen / kissaksensa kissoikseen / kissoiksensa
Ess -na kissanani kissoinani kissanasi kissoinasi kissanansa / kissanaan kissoinansa / kissoinaan
Abe -tta kissattani kissoittani kissattasi kissoittasi kissattansa / kissattaan kissoittansa / kissoittaan
Com -ne - kissoineni - kissoinesi - kissoineen / kissoinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kissamme kissamme kissanne kissanne kissansa kissansa
Par -ta kissaamme kissojamme kissaanne kissojanne kissaansa / kissaaan kissojansa / kissojaan
Gen -n kissamme kissojemme kissanne kissojenne kissansa kissojensa
Ill mihin kissaamme kissoihimme kissaanne kissoihinne kissaansa kissoihinsa
Ine -ssa kissassamme kissoissamme kissassanne kissoissanne kissassansa / kissassaan kissoissansa / kissoissaan
Ela -sta kissastamme kissoistamme kissastanne kissoistanne kissastansa / kissastaan kissoistansa / kissoistaan
All -lle kissallemme kissoillemme kissallenne kissoillenne kissalleen / kissallensa kissoillensa / kissoillean
Ade -lla kissallamme kissoillamme kissallanne kissoillanne kissallansa / kissallaan kissoillansa / kissoillaan
Abl -lta kissaltamme kissoiltamme kissaltanne kissoiltanne kissaltansa / kissaltaan kissoiltansa / kissoiltaan
Tra -ksi kissaksemme kissoiksemme kissaksenne kissoiksenne kissakseen / kissaksensa kissoikseen / kissoiksensa
Ess -na kissanamme kissoinamme kissananne kissoinanne kissanansa / kissanaan kissoinansa / kissoinaan
Abe -tta kissattamme kissoittamme kissattanne kissoittanne kissattansa / kissattaan kissoittansa / kissoittaan
Com -ne - kissoinemme - kissoinenne - kissoineen / kissoinensa

hiekka, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - hiekka hiekat
Par -ta hiekkaa hiekkoja
Gen -n hiekan hiekkojen
Ill mihin hiekkaan hiekkoihin
Ine -ssa hiekassa hiekoissa
Ela -sta hiekasta hiekoista
All -lle hiekalle hiekoille
Ade -lla hiekalla hiekoilla
Abl -lta hiekalta hiekoilta
Tra -ksi hiekaksi hiekoiksi
Ess -na hiekkana hiekkoina
Abe -tta hiekatta hiekoitta
Com -ne - hiekkoine
Ins -in - hiekoin

Translations & synonyms

sand hiekka, hiekkasärkkä, santa, hiekka-aavikko
sandy
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

Fnaq vf n tenahyne zngrevny pbzcbfrq bs svaryl qvivqrq ebpx naq zvareny cnegvpyrf. Fnaq unf inevbhf pbzcbfvgvbaf ohg vf qrsvarq ol vgf tenva fvmr. Fnaq tenvaf ner fznyyre guna teniry naq pbnefre guna fvyg.

Source: Wikipedia
Wiktionary
fnaq

teniry, gur fznyy xvaq hfrq gb cerirag fyvccrel cnirzrag pbaqvgvbaf

Derived terms:
uvrxxnvara
uvrxbvggnn
Etymology:
Yvxryl qrevirq sebz uvrgn. Pbtangr jvgu Xneryvna uvrxxn naq Yviiv uvrxxh.
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - hiekkani hiekkani hiekkasi hiekkasi hiekkansa hiekkansa
Par -ta hiekkaani hiekkojani hiekkaasi hiekkojasi hiekkaansa hiekkojansa / hiekkojaan
Gen -n hiekkani hiekkojeni hiekkasi hiekkojesi hiekkansa hiekkojensa
Ill mihin hiekkaani hiekkoihini hiekkaasi hiekkoihisi hiekkaansa hiekkoihinsa
Ine -ssa hiekassani hiekoissani hiekassasi hiekoissasi hiekassansa / hiekassaan hiekoissansa / hiekoissaan
Ela -sta hiekastani hiekoistani hiekastasi hiekoistasi hiekastansa / hiekastaan hiekoistansa / hiekoistaan
All -lle hiekalleni hiekoilleni hiekallesi hiekoillesi hiekalleen / hiekallensa hiekoillensa / hiekoillean
Ade -lla hiekallani hiekoillani hiekallasi hiekoillasi hiekallansa / hiekallaan hiekoillansa / hiekoillaan
Abl -lta hiekaltani hiekoiltani hiekaltasi hiekoiltasi hiekaltansa / hiekaltaan hiekoiltansa / hiekoiltaan
Tra -ksi hiekakseni hiekoikseni hiekaksesi hiekoiksesi hiekakseen / hiekaksensa hiekoikseen / hiekoiksensa
Ess -na hiekkanani hiekkoinani hiekkanasi hiekkoinasi hiekkanansa / hiekkanaan hiekkoinansa / hiekkoinaan
Abe -tta hiekattani hiekoittani hiekattasi hiekoittasi hiekattansa / hiekattaan hiekoittansa / hiekoittaan
Com -ne - hiekkoineni - hiekkoinesi - hiekkoineen / hiekkoinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - hiekkamme hiekkamme hiekkanne hiekkanne hiekkansa hiekkansa
Par -ta hiekkaamme hiekkojamme hiekkaanne hiekkojanne hiekkaansa hiekkojansa / hiekkojaan
Gen -n hiekkamme hiekkojemme hiekkanne hiekkojenne hiekkansa hiekkojensa
Ill mihin hiekkaamme hiekkoihimme hiekkaanne hiekkoihinne hiekkaansa hiekkoihinsa
Ine -ssa hiekassamme hiekoissamme hiekassanne hiekoissanne hiekassansa / hiekassaan hiekoissansa / hiekoissaan
Ela -sta hiekastamme hiekoistamme hiekastanne hiekoistanne hiekastansa / hiekastaan hiekoistansa / hiekoistaan
All -lle hiekallemme hiekoillemme hiekallenne hiekoillenne hiekalleen / hiekallensa hiekoillensa / hiekoillean
Ade -lla hiekallamme hiekoillamme hiekallanne hiekoillanne hiekallansa / hiekallaan hiekoillansa / hiekoillaan
Abl -lta hiekaltamme hiekoiltamme hiekaltanne hiekoiltanne hiekaltansa / hiekaltaan hiekoiltansa / hiekoiltaan
Tra -ksi hiekaksemme hiekoiksemme hiekaksenne hiekoiksenne hiekakseen / hiekaksensa hiekoikseen / hiekoiksensa
Ess -na hiekkanamme hiekkoinamme hiekkananne hiekkoinanne hiekkanansa / hiekkanaan hiekkoinansa / hiekkoinaan
Abe -tta hiekattamme hiekoittamme hiekattanne hiekoittanne hiekattansa / hiekattaan hiekoittansa / hiekoittaan
Com -ne - hiekkoinemme - hiekkoinenne - hiekkoineen / hiekkoinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2022, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept