Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

näyttelykissa näyttely   N Sg Nom + kissa   N Sg Nom

näyttely, Noun

up ↑
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

Na rkuvovgvba, va gur zbfg trareny frafr, vf na betnavmrq cerfragngvba naq qvfcynl bs n fryrpgvba bs vgrzf. Va cenpgvpr, rkuvovgvbaf hfhnyyl bpphe jvguva n phygheny be rqhpngvbany frggvat fhpu nf n zhfrhz, neg tnyyrel, cnex, yvoenel, rkuvovgvba unyy, be Jbeyq'f snvef. Rkuvovgvbaf pna vapyhqr znal guvatf fhpu nf neg va obgu znwbe zhfrhzf naq fznyyre tnyyrevrf, vagrecergvir rkuvovgvbaf, angheny uvfgbel zhfrhzf naq uvfgbel zhfrhzf, naq nyfb inevrgvrf fhpu nf zber pbzzrepvnyyl sbphfrq rkuvovgvbaf naq genqr snvef.

Source: Wikipedia
Wiktionary
rkuvovg, rkuvovgvba, snve, fubj

fubjvat fbzrguvat be fbzrbar ercrngrqyl

(zbfgyl bayl va pbzcbhaqf) npgvat (cynlvat n ebyr)

Synonyms:
(npgvat): aälggryrzvara
Etymology:
aälgryyä +‎ -l. Svefg nggrfgrq va Senaf Sreqvanaq Nuyzna: Ehbgfnynvf-fhbznynvara wn fhbznynvf-ehbgfnynvara fnanxvewn ("Fjrqvfu-Svaavfu naq Svaavfu-Fjrqvfu Qvpgvbanel", 1fg rqvgvba, 1874).
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - näyttelyni näyttelyni näyttelysi näyttelysi näyttelynsä näyttelynsä
Par -ta näyttelyäni näyttelyitäni / näyttelyjäni näyttelyäsi näyttelyitäsi / näyttelyjäsi näyttelyänsä / näyttelyään näyttelyitänsä / näyttelyitään /
näyttelyjänsä / näyttelyjään
Gen -n näyttelyni näyttelyitteni / näyttelyideni /
näyttelyjeni
näyttelysi näyttelyittesi / näyttelyidesi /
näyttelyjesi
näyttelynsä näyttelyittensä / näyttelyidensä /
näyttelyjensä
Ill mihin näyttelyyni näyttelyihini näyttelyysi näyttelyihisi näyttelyynsä näyttelyihinsä
Ine -ssa näyttelyssäni näyttelyissäni näyttelyssäsi näyttelyissäsi näyttelyssänsä / näyttelyssään näyttelyissänsä / näyttelyissään
Ela -sta näyttelystäni näyttelyistäni näyttelystäsi näyttelyistäsi näyttelystänsä / näyttelystään näyttelyistänsä / näyttelyistään
All -lle näyttelylleni näyttelyilleni näyttelyllesi näyttelyillesi näyttelylleen / näyttelyllensä näyttelyillensä / näyttelyilleän
Ade -lla näyttelylläni näyttelyilläni näyttelylläsi näyttelyilläsi näyttelyllänsä / näyttelyllään näyttelyillänsä / näyttelyillään
Abl -lta näyttelyltäni näyttelyiltäni näyttelyltäsi näyttelyiltäsi näyttelyltänsä / näyttelyltään näyttelyiltänsä / näyttelyiltään
Tra -ksi näyttelykseni näyttelyikseni näyttelyksesi näyttelyiksesi näyttelykseen / näyttelyksensä näyttelyikseen / näyttelyiksensä
Ess -na näyttelynäni näyttelyinäni näyttelynäsi näyttelyinäsi näyttelynänsä / näyttelynään näyttelyinänsä / näyttelyinään
Abe -tta näyttelyttäni näyttelyittäni näyttelyttäsi näyttelyittäsi näyttelyttänsä / näyttelyttään näyttelyittänsä / näyttelyittään
Com -ne - näyttelyineni - näyttelyinesi - näyttelyineen / näyttelyinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - näyttelymme näyttelymme näyttelynne näyttelynne näyttelynsä näyttelynsä
Par -ta näyttelyämme näyttelyitämme / näyttelyjämme näyttelyänne näyttelyitänne / näyttelyjänne näyttelyänsä / näyttelyään näyttelyitänsä / näyttelyitään /
näyttelyjänsä / näyttelyjään
Gen -n näyttelymme näyttelyittemme / näyttelyidemme /
näyttelyjemme
näyttelynne näyttelyittenne / näyttelyidenne /
näyttelyjenne
näyttelynsä näyttelyittensä / näyttelyidensä /
näyttelyjensä
Ill mihin näyttelyymme näyttelyihimme näyttelyynne näyttelyihinne näyttelyynsä näyttelyihinsä
Ine -ssa näyttelyssämme näyttelyissämme näyttelyssänne näyttelyissänne näyttelyssänsä / näyttelyssään näyttelyissänsä / näyttelyissään
Ela -sta näyttelystämme näyttelyistämme näyttelystänne näyttelyistänne näyttelystänsä / näyttelystään näyttelyistänsä / näyttelyistään
All -lle näyttelyllemme näyttelyillemme näyttelyllenne näyttelyillenne näyttelylleen / näyttelyllensä näyttelyillensä / näyttelyilleän
Ade -lla näyttelyllämme näyttelyillämme näyttelyllänne näyttelyillänne näyttelyllänsä / näyttelyllään näyttelyillänsä / näyttelyillään
Abl -lta näyttelyltämme näyttelyiltämme näyttelyltänne näyttelyiltänne näyttelyltänsä / näyttelyltään näyttelyiltänsä / näyttelyiltään
Tra -ksi näyttelyksemme näyttelyiksemme näyttelyksenne näyttelyiksenne näyttelykseen / näyttelyksensä näyttelyikseen / näyttelyiksensä
Ess -na näyttelynämme näyttelyinämme näyttelynänne näyttelyinänne näyttelynänsä / näyttelynään näyttelyinänsä / näyttelyinään
Abe -tta näyttelyttämme näyttelyittämme näyttelyttänne näyttelyittänne näyttelyttänsä / näyttelyttään näyttelyittänsä / näyttelyittään
Com -ne - näyttelyinemme - näyttelyinenne - näyttelyineen / näyttelyinensä

kissa, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - kissa kissat
Par -ta kissaa kissoja
Gen -n kissan kissojen
Ill mihin kissaan kissoihin
Ine -ssa kissassa kissoissa
Ela -sta kissasta kissoista
All -lle kissalle kissoille
Ade -lla kissalla kissoilla
Abl -lta kissalta kissoilta
Tra -ksi kissaksi kissoiksi
Ess -na kissana kissoina
Abe -tta kissatta kissoitta
Com -ne - kissoine
Ins -in - kissoin

Translations & synonyms

cat kissa, katti, kissaeläin
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

Gur png (Sryvf pnghf) vf n qbzrfgvp fcrpvrf bs fznyy pneavibebhf znzzny. Vg vf gur bayl qbzrfgvpngrq fcrpvrf va gur snzvyl Sryvqnr naq vf bsgra ersreerq gb nf gur qbzrfgvp png gb qvfgvathvfu vg sebz gur jvyq zrzoref bs gur snzvyl. N png pna rvgure or n ubhfr png, n snez png be n sreny png; gur ynggre enatrf serryl naq nibvqf uhzna pbagnpg.

Source: Wikipedia
Wiktionary
png (Sryvf qbzrfgvphf)

     Fin: Xhxnf fra xvffna uäaaäa abfgnvfv, ryyrv xvffn vgfr?
     Eng: ― Jub jbhyq envfr gur png'f gnvy vs abg gur png vgfrys?
(fynat) png, puvpx, sbk (n frkl lbhat jbzna)

Synonyms:
(pbyybdhvny) xnggv(qvzvahgvir) zveev, xvffvzveev(puvyqera gnyx) xvffv, xvfh(fcrpvrf) xrflxvffn, xbgvxvffn
Derived terms:
unxrn xvffbwra wn xbvevra xnaffn
xvregää xhva xvffn xhhznn chhebn
xvffnznvara
xvffn ivrxööa
Compounds:
natbenxvffn
rzbxvffn
xrflxvffn
xrfäxvffn
xvffnryäva
xvffnvuzvara
xvffnauvrxxn
xvffnauäaaäairgb
xvffnauäagä
xvffnaxryyb
xvffnaxvgn
xvffnaxhygn
xvffnaxhccv
xvffnaxäcäyä
xvffnayhhxxh
xvffnazvaggh
xvffnacravxxn
xvffnacragh
xvffnacbvxn
xvffnacbvxnara
xvffnacäviäg
xvffnaevfgvävfrg
xvffnaehbxn
xvffnafvyzä
xvffnaälggryl
xvffncrgb
xvffnebgh
xvffnehggb
xbyyvxvffn
xbgvxvffn
xhyxhxvffn
ynvinxvffn
znngvnvfxvffn
annenfxvffn
aälggrylxvffn
cnwhaxvffn
crefvnaxvffn
cbvxnxvffn
ebghxvffn
fvnzvaxvffn
fvfäxvffn
fvirggvxvffn
glggöxvffn
hebfxvffn
ivyyvxvffn
ivyhxvffn

Etymology:
Obeebjrq sebz Fjrqvfu xvffr, xvffn (“png”), jvgu bgure qvnyrpgny sbezf vapyhqvat xvfr, xvff. Cebonoyl hygvzngryl sebz n png pnyy "xvf-xvf-xvf" hfrq guebhtubhg Rhebcr (frr xvf; nyfb pbzcner Ehffvna киса (xvfn)).
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kissani kissani kissasi kissasi kissansa kissansa
Par -ta kissaani kissojani kissaasi kissojasi kissaansa / kissaaan kissojansa / kissojaan
Gen -n kissani kissojeni kissasi kissojesi kissansa kissojensa
Ill mihin kissaani kissoihini kissaasi kissoihisi kissaansa kissoihinsa
Ine -ssa kissassani kissoissani kissassasi kissoissasi kissassansa / kissassaan kissoissansa / kissoissaan
Ela -sta kissastani kissoistani kissastasi kissoistasi kissastansa / kissastaan kissoistansa / kissoistaan
All -lle kissalleni kissoilleni kissallesi kissoillesi kissalleen / kissallensa kissoillensa / kissoillean
Ade -lla kissallani kissoillani kissallasi kissoillasi kissallansa / kissallaan kissoillansa / kissoillaan
Abl -lta kissaltani kissoiltani kissaltasi kissoiltasi kissaltansa / kissaltaan kissoiltansa / kissoiltaan
Tra -ksi kissakseni kissoikseni kissaksesi kissoiksesi kissakseen / kissaksensa kissoikseen / kissoiksensa
Ess -na kissanani kissoinani kissanasi kissoinasi kissanansa / kissanaan kissoinansa / kissoinaan
Abe -tta kissattani kissoittani kissattasi kissoittasi kissattansa / kissattaan kissoittansa / kissoittaan
Com -ne - kissoineni - kissoinesi - kissoineen / kissoinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kissamme kissamme kissanne kissanne kissansa kissansa
Par -ta kissaamme kissojamme kissaanne kissojanne kissaansa / kissaaan kissojansa / kissojaan
Gen -n kissamme kissojemme kissanne kissojenne kissansa kissojensa
Ill mihin kissaamme kissoihimme kissaanne kissoihinne kissaansa kissoihinsa
Ine -ssa kissassamme kissoissamme kissassanne kissoissanne kissassansa / kissassaan kissoissansa / kissoissaan
Ela -sta kissastamme kissoistamme kissastanne kissoistanne kissastansa / kissastaan kissoistansa / kissoistaan
All -lle kissallemme kissoillemme kissallenne kissoillenne kissalleen / kissallensa kissoillensa / kissoillean
Ade -lla kissallamme kissoillamme kissallanne kissoillanne kissallansa / kissallaan kissoillansa / kissoillaan
Abl -lta kissaltamme kissoiltamme kissaltanne kissoiltanne kissaltansa / kissaltaan kissoiltansa / kissoiltaan
Tra -ksi kissaksemme kissoiksemme kissaksenne kissoiksenne kissakseen / kissaksensa kissoikseen / kissoiksensa
Ess -na kissanamme kissoinamme kissananne kissoinanne kissanansa / kissanaan kissoinansa / kissoinaan
Abe -tta kissattamme kissoittamme kissattanne kissoittanne kissattansa / kissattaan kissoittansa / kissoittaan
Com -ne - kissoinemme - kissoinenne - kissoineen / kissoinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2022, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept