logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

ydinosa, noun

Word analysis
ydinosa

ydinosa

ydinosa

Noun, Singular Nominative

ydin

Noun, Singular Nominative

+ osa

Noun, Singular Nominative

ydin

Noun, Pref

+ osa

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

ydinosa

ydinosat

Par

-ta

ydinosaa

ydinosia

Gen

-n

ydinosan

ydinosien

Ill

mihin

ydinosaan

ydinosiin

Ine

-ssa

ydinosassa

ydinosissa

Ela

-sta

ydinosasta

ydinosista

All

-lle

ydinosalle

ydinosille

Ade

-lla

ydinosalla

ydinosilla

Abl

-lta

ydinosalta

ydinosilta

Tra

-ksi

ydinosaksi

ydinosiksi

Ess

-na

ydinosana

ydinosina

Abe

-tta

ydinosatta

ydinositta

Com

-ne

-

ydinosine

Ins

-in

-

ydinosin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

ydinosa

ydinosat

Par

-ta

ydinosaa

ydinosia

Gen

-n

ydinosan

ydinosien

Ill

mihin

ydinosaan

ydinosiin

Ine

-ssa

ydinosassa

ydinosissa

Ela

-sta

ydinosasta

ydinosista

All

-lle

ydinosalle

ydinosille

Ade

-lla

ydinosalla

ydinosilla

Abl

-lta

ydinosalta

ydinosilta

Tra

-ksi

ydinosaksi

ydinosiksi

Ess

-na

ydinosana

ydinosina

Abe

-tta

ydinosatta

ydinositta

Com

-ne

-

ydinosine

Ins

-in

-

ydinosin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

nucleus ydin, tuma, tumake, ydinosa, sydän, keskus
Show more arrow right
Europarl; OPUS; Europarl Parallel Corpus; Tatoeba Parallel Corpus; Tatoeba; GlobalVoices; OpenSubtitles Ydinosa vastaa talon rungosta ja rakenteesta. The core part corresponds to the frame and structure of the house. Kirjan ydinosa koostuu kolmesta päähenkilöstä. The core of the book consists of three main characters. Ydinosa oli erityisen tärkeä elokuvan juonen kannalta. The core was crucial for the plot of the movie. Poliisin työskentelyn ydinosa on rikosten selvittäminen. The core of the police work is solving crimes. Ydinosa koneesta on valmistettu kestävästä materiaalista. The core of the machine is made of durable material. Koulutuksen ydinosa on opiskelijoiden valmistaminen työelämään. The core of education is preparing students for the workforce. Ydinosa on suunniteltu niin, että se ei tarvitse huoltoa ennen kuin 100 000 km. The core part is designed so that it does not require maintenance until 100,000 km. Projekti koostuu useista osista, ja jokainen ydinosa on tärkeä kokonaisuuden kannalta. The project consists of several parts, and each core part is important for the whole. Tämä on aivotutkimuksen ydinosa, joka pitäisi tehdä ennen loppuraportin valmistumista. This is the core part of brain research that should be done before the final report is completed. Tarvitsen uuden ydinosan tietokoneeseeni, koska vanha vaurioitui. I need a new core part for my computer because the old one got damaged. Show more arrow right

Wiktionary

core, heart, marrow (that which is a central or essential part of something concrete) Show more arrow right ydin Show more arrow right ydin (“core, central”) +‎ osa +‎ part Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

ydinosani

ydinosani

ydinosasi

ydinosasi

ydinosansa

ydinosansa

Par

-ta

ydinosaani

ydinosiani

ydinosaasi

ydinosiasi

ydinosaansa

ydinosiansa / ydinosiaan

Gen

-n

ydinosani

ydinosieni

ydinosasi

ydinosiesi

ydinosansa

ydinosiensa

Ill

mihin

ydinosaani

ydinosiini

ydinosaasi

ydinosiisi

ydinosaansa

ydinosiinsa

Ine

-ssa

ydinosassani

ydinosissani

ydinosassasi

ydinosissasi

ydinosassansa / ydinosassaan

ydinosissansa / ydinosissaan

Ela

-sta

ydinosastani

ydinosistani

ydinosastasi

ydinosistasi

ydinosastansa / ydinosastaan

ydinosistansa / ydinosistaan

All

-lle

ydinosalleni

ydinosilleni

ydinosallesi

ydinosillesi

ydinosallensa / ydinosalleen

ydinosillensa / ydinosillean

Ade

-lla

ydinosallani

ydinosillani

ydinosallasi

ydinosillasi

ydinosallansa / ydinosallaan

ydinosillansa / ydinosillaan

Abl

-lta

ydinosaltani

ydinosiltani

ydinosaltasi

ydinosiltasi

ydinosaltansa / ydinosaltaan

ydinosiltansa / ydinosiltaan

Tra

-ksi

ydinosakseni

ydinosikseni

ydinosaksesi

ydinosiksesi

ydinosaksensa / ydinosakseen

ydinosiksensa / ydinosikseen

Ess

-na

ydinosanani

ydinosinani

ydinosanasi

ydinosinasi

ydinosanansa / ydinosanaan

ydinosinansa / ydinosinaan

Abe

-tta

ydinosattani

ydinosittani

ydinosattasi

ydinosittasi

ydinosattansa / ydinosattaan

ydinosittansa / ydinosittaan

Com

-ne

-

ydinosineni

-

ydinosinesi

-

ydinosinensa / ydinosineen

Singular

Plural

Nom

-

ydinosani

ydinosasi

ydinosansa

ydinosani

ydinosasi

ydinosansa

Par

-ta

ydinosaani

ydinosaasi

ydinosaansa

ydinosiani

ydinosiasi

ydinosiansa / ydinosiaan

Gen

-n

ydinosani

ydinosasi

ydinosansa

ydinosieni

ydinosiesi

ydinosiensa

Ill

mihin

ydinosaani

ydinosaasi

ydinosaansa

ydinosiini

ydinosiisi

ydinosiinsa

Ine

-ssa

ydinosassani

ydinosassasi

ydinosassansa / ydinosassaan

ydinosissani

ydinosissasi

ydinosissansa / ydinosissaan

Ela

-sta

ydinosastani

ydinosastasi

ydinosastansa / ydinosastaan

ydinosistani

ydinosistasi

ydinosistansa / ydinosistaan

All

-lle

ydinosalleni

ydinosallesi

ydinosallensa / ydinosalleen

ydinosilleni

ydinosillesi

ydinosillensa / ydinosillean

Ade

-lla

ydinosallani

ydinosallasi

ydinosallansa / ydinosallaan

ydinosillani

ydinosillasi

ydinosillansa / ydinosillaan

Abl

-lta

ydinosaltani

ydinosaltasi

ydinosaltansa / ydinosaltaan

ydinosiltani

ydinosiltasi

ydinosiltansa / ydinosiltaan

Tra

-ksi

ydinosakseni

ydinosaksesi

ydinosaksensa / ydinosakseen

ydinosikseni

ydinosiksesi

ydinosiksensa / ydinosikseen

Ess

-na

ydinosanani

ydinosanasi

ydinosanansa / ydinosanaan

ydinosinani

ydinosinasi

ydinosinansa / ydinosinaan

Abe

-tta

ydinosattani

ydinosattasi

ydinosattansa / ydinosattaan

ydinosittani

ydinosittasi

ydinosittansa / ydinosittaan

Com

-ne

-

-

-

ydinosineni

ydinosinesi

ydinosinensa / ydinosineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

ydinosamme

ydinosamme

ydinosanne

ydinosanne

ydinosansa

ydinosansa

Par

-ta

ydinosaamme

ydinosiamme

ydinosaanne

ydinosianne

ydinosaansa

ydinosiansa / ydinosiaan

Gen

-n

ydinosamme

ydinosiemme

ydinosanne

ydinosienne

ydinosansa

ydinosiensa

Ill

mihin

ydinosaamme

ydinosiimme

ydinosaanne

ydinosiinne

ydinosaansa

ydinosiinsa

Ine

-ssa

ydinosassamme

ydinosissamme

ydinosassanne

ydinosissanne

ydinosassansa / ydinosassaan

ydinosissansa / ydinosissaan

Ela

-sta

ydinosastamme

ydinosistamme

ydinosastanne

ydinosistanne

ydinosastansa / ydinosastaan

ydinosistansa / ydinosistaan

All

-lle

ydinosallemme

ydinosillemme

ydinosallenne

ydinosillenne

ydinosallensa / ydinosalleen

ydinosillensa / ydinosillean

Ade

-lla

ydinosallamme

ydinosillamme

ydinosallanne

ydinosillanne

ydinosallansa / ydinosallaan

ydinosillansa / ydinosillaan

Abl

-lta

ydinosaltamme

ydinosiltamme

ydinosaltanne

ydinosiltanne

ydinosaltansa / ydinosaltaan

ydinosiltansa / ydinosiltaan

Tra

-ksi

ydinosaksemme

ydinosiksemme

ydinosaksenne

ydinosiksenne

ydinosaksensa / ydinosakseen

ydinosiksensa / ydinosikseen

Ess

-na

ydinosanamme

ydinosinamme

ydinosananne

ydinosinanne

ydinosanansa / ydinosanaan

ydinosinansa / ydinosinaan

Abe

-tta

ydinosattamme

ydinosittamme

ydinosattanne

ydinosittanne

ydinosattansa / ydinosattaan

ydinosittansa / ydinosittaan

Com

-ne

-

ydinosinemme

-

ydinosinenne

-

ydinosinensa / ydinosineen

Singular

Plural

Nom

-

ydinosamme

ydinosanne

ydinosansa

ydinosamme

ydinosanne

ydinosansa

Par

-ta

ydinosaamme

ydinosaanne

ydinosaansa

ydinosiamme

ydinosianne

ydinosiansa / ydinosiaan

Gen

-n

ydinosamme

ydinosanne

ydinosansa

ydinosiemme

ydinosienne

ydinosiensa

Ill

mihin

ydinosaamme

ydinosaanne

ydinosaansa

ydinosiimme

ydinosiinne

ydinosiinsa

Ine

-ssa

ydinosassamme

ydinosassanne

ydinosassansa / ydinosassaan

ydinosissamme

ydinosissanne

ydinosissansa / ydinosissaan

Ela

-sta

ydinosastamme

ydinosastanne

ydinosastansa / ydinosastaan

ydinosistamme

ydinosistanne

ydinosistansa / ydinosistaan

All

-lle

ydinosallemme

ydinosallenne

ydinosallensa / ydinosalleen

ydinosillemme

ydinosillenne

ydinosillensa / ydinosillean

Ade

-lla

ydinosallamme

ydinosallanne

ydinosallansa / ydinosallaan

ydinosillamme

ydinosillanne

ydinosillansa / ydinosillaan

Abl

-lta

ydinosaltamme

ydinosaltanne

ydinosaltansa / ydinosaltaan

ydinosiltamme

ydinosiltanne

ydinosiltansa / ydinosiltaan

Tra

-ksi

ydinosaksemme

ydinosaksenne

ydinosaksensa / ydinosakseen

ydinosiksemme

ydinosiksenne

ydinosiksensa / ydinosikseen

Ess

-na

ydinosanamme

ydinosananne

ydinosanansa / ydinosanaan

ydinosinamme

ydinosinanne

ydinosinansa / ydinosinaan

Abe

-tta

ydinosattamme

ydinosattanne

ydinosattansa / ydinosattaan

ydinosittamme

ydinosittanne

ydinosittansa / ydinosittaan

Com

-ne

-

-

-

ydinosinemme

ydinosinenne

ydinosinensa / ydinosineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

ydin

ytimet

Par

-ta

ydintä

ytimiä

Gen

-n

ytimen

ytimien / ydinten

Ill

mihin

ytimeen

ytimiin

Ine

-ssa

ytimessä

ytimissä

Ela

-sta

ytimestä

ytimistä

All

-lle

ytimelle

ytimille

Ade

-lla

ytimellä

ytimillä

Abl

-lta

ytimeltä

ytimiltä

Tra

-ksi

ytimeksi

ytimiksi

Ess

-na

ytimenä

ytiminä

Abe

-tta

ytimettä

ytimittä

Com

-ne

-

ytimine

Ins

-in

-

ytimin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

ydin

ytimet

Par

-ta

ydintä

ytimiä

Gen

-n

ytimen

ytimien / ydinten

Ill

mihin

ytimeen

ytimiin

Ine

-ssa

ytimessä

ytimissä

Ela

-sta

ytimestä

ytimistä

All

-lle

ytimelle

ytimille

Ade

-lla

ytimellä

ytimillä

Abl

-lta

ytimeltä

ytimiltä

Tra

-ksi

ytimeksi

ytimiksi

Ess

-na

ytimenä

ytiminä

Abe

-tta

ytimettä

ytimittä

Com

-ne

-

ytimine

Ins

-in

-

ytimin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

core ydin, sydän, siemenkota, sisin
essence ydin, olemus, esanssi, sisin olemus, uute, pääsisällys
nuclear
kernel ydin, sydän
heart sydän, ydin, mieli, hertta, rohkeus, sisus
nucleus ydin, tuma, tumake, ydinosa, keskus, sydän
crux ydin, vaikeus, kova pähkinä, omgelma
point kohta, piste, asia, paikka, seikka, ydin
root juuri, ydin, kanta, alkuperä
gist ydin, se mikä on olennaista, asian ydin
marrow kurpitsa, ydin
medulla ydin
nub ydin
pulp massa, hedelmäliha, paperimassa, ydin, sisus, sose
pith sisäkuori, ydin
substance aine, substanssi, olennainen sisältö, pääkohdat, ydin, todellisuuspohja
stuff jutut, aine, tavarat, kama, tavara, ydin
amount määrä, summa, rahamäärä, loppusumma, pääsisältö, ydin
Show more arrow right
Europarl parallel corpus; ParaCrawl Corpus; Europarl Parallel Corpus; Europarl Parallel Corpus - EP-1057-1-004232-141711-01985274; OpenSubtitles parallel corpus; EMEA0.3; Tatoeba Corpus - sentence 904272; tmClass; Europarl Parallel Corpus - EP-00-01-17-000011-008 Ydinlanka katkesi. The core wire broke. Ydinkeskusta 100. Nuclear centre 100%. Ydinvoimalasta saadaan sähköä. Electricity is produced from a ydinvoimalasta. Ydin tässä on selkeä viesti. The core here is a clear message. Ydinlanka on haurasta. The nuclear wire is fragile. Tabletin ydin. Tablet core. Alle 1km ydinkeskustaan. Less than 1 km in the city center. Leikkauspiste on ydinkeskusta. The intersection is the downtown. Ydinvoimaloiden huolto. Servicing of nuclear plant. Politiikan ydin on tehdä päätöksiä. The core of politics is making decisions. Show more arrow right

Wiktionary

core, kernel, the central part of something core, point, essential content, essence; often with the genitive of asia (“matter, topic”) Fin:päästä asian ytimeenEng:to get to the point (geology) core Fin:Maapallon ydin jaetaan sisäytimeen ja ulkoytimeen.Eng:The Earth's core is divided into the inner core and the outer core. (computing) core, an individual computer processor Fin:Tämä ohjelma käyttää kaikkia ytimiä.Eng:This application uses all the cores. (computing) kernel Fin:Linux viittaa Linux-ydintä käyttävien Unixin kaltaisten käyttöjärjestelmien perheeseen.Eng:Linux refers to the Linux kernel used by the Unix-like family of operating systems. (physics) nucleus Fin:Atomiydin on atomin keskellä sijaitseva protoneista ja yleensä myös neutroneista koostuva muodostuma.Eng:The nucleus is the region consisting of protons and usually neutrons at the center of an atom. (anatomy) Special uses such as in luuydin (“bone marrow”), selkäydin (“spinal cord”). (botany) pith (soft spongy substance in the center of the stems of many plants and trees) (mathematics) kernel (in compounds) nuclear, core Fin:ydinfysiikkaEng:nuclear physicsFin:ydinperheEng:nuclear family Show more arrow right (core, central part) sydän, yty(core, point) juuri Show more arrow right luuydinselkäydinsisäydinulkoydinydinfysiikkaydinlaskeumaydinperheydinpommiydinreaktioydinräjähdysydinsotaydinvoimaydinvoimalaytimekäsytimennävertäjä Show more arrow right From Proto-Finnic üdin (“bone marrow”) (compare Estonian üdi, Karelian yjin), from Proto-Finno-Ugric wideme (“bone marrow”) (compare Northern Sami ađa (“(bone with) marrow”), Erzya удем (udem, “brain; intellect”), Eastern Mari вем (vem, “marrow”), Hungarian velő (“marrow”)). Show more arrow right

Wikipedia

käyttöjärjestelmän ydin
käyttöjärjestelmän keskeisin osa suoritin
eli suoritinydin, varsinkin kun niitä on enemmän kuin yksi eli moniydinsuorittimessa atomiydin
protoneista ja neutroneista koostuva atomin osa luuydin
ydin
eräs homomorfismeihin liittyvä aliryhmä, algebran käsite ydinkeskusta
taajamassa ydin
puun sisin osa Maan ydin
maapallon sisin osa Ydin
yhteiskuntapoliittinen aikakauslehti Ydin
suomalainen yhtye Funktion
ydin Ydin
Ultramariini-yhtyeen albumi.
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

ytimeni

ytimeni

ytimesi

ytimesi

ytimensä

ytimensä

Par

-ta

ydintäni

ytimiäni

ydintäsi

ytimiäsi

ydintänsä / ydintään

ytimiänsä / ytimiään

Gen

-n

ytimeni

ytimieni / ydinteni

ytimesi

ytimiesi / ydintesi

ytimensä

ytimiensä / ydintensä

Ill

mihin

ytimeeni

ytimiini

ytimeesi

ytimiisi

ytimeensä

ytimiinsä

Ine

-ssa

ytimessäni

ytimissäni

ytimessäsi

ytimissäsi

ytimessänsä / ytimessään

ytimissänsä / ytimissään

Ela

-sta

ytimestäni

ytimistäni

ytimestäsi

ytimistäsi

ytimestänsä / ytimestään

ytimistänsä / ytimistään

All

-lle

ytimelleni

ytimilleni

ytimellesi

ytimillesi

ytimellensä / ytimelleen

ytimillensä / ytimilleän

Ade

-lla

ytimelläni

ytimilläni

ytimelläsi

ytimilläsi

ytimellänsä / ytimellään

ytimillänsä / ytimillään

Abl

-lta

ytimeltäni

ytimiltäni

ytimeltäsi

ytimiltäsi

ytimeltänsä / ytimeltään

ytimiltänsä / ytimiltään

Tra

-ksi

ytimekseni

ytimikseni

ytimeksesi

ytimiksesi

ytimeksensä / ytimekseen

ytimiksensä / ytimikseen

Ess

-na

ytimenäni

ytiminäni

ytimenäsi

ytiminäsi

ytimenänsä / ytimenään

ytiminänsä / ytiminään

Abe

-tta

ytimettäni

ytimittäni

ytimettäsi

ytimittäsi

ytimettänsä / ytimettään

ytimittänsä / ytimittään

Com

-ne

-

ytimineni

-

ytiminesi

-

ytiminensä / ytimineen

Singular

Plural

Nom

-

ytimeni

ytimesi

ytimensä

ytimeni

ytimesi

ytimensä

Par

-ta

ydintäni

ydintäsi

ydintänsä / ydintään

ytimiäni

ytimiäsi

ytimiänsä / ytimiään

Gen

-n

ytimeni

ytimesi

ytimensä

ytimieni / ydinteni

ytimiesi / ydintesi

ytimiensä / ydintensä

Ill

mihin

ytimeeni

ytimeesi

ytimeensä

ytimiini

ytimiisi

ytimiinsä

Ine

-ssa

ytimessäni

ytimessäsi

ytimessänsä / ytimessään

ytimissäni

ytimissäsi

ytimissänsä / ytimissään

Ela

-sta

ytimestäni

ytimestäsi

ytimestänsä / ytimestään

ytimistäni

ytimistäsi

ytimistänsä / ytimistään

All

-lle

ytimelleni

ytimellesi

ytimellensä / ytimelleen

ytimilleni

ytimillesi

ytimillensä / ytimilleän

Ade

-lla

ytimelläni

ytimelläsi

ytimellänsä / ytimellään

ytimilläni

ytimilläsi

ytimillänsä / ytimillään

Abl

-lta

ytimeltäni

ytimeltäsi

ytimeltänsä / ytimeltään

ytimiltäni

ytimiltäsi

ytimiltänsä / ytimiltään

Tra

-ksi

ytimekseni

ytimeksesi

ytimeksensä / ytimekseen

ytimikseni

ytimiksesi

ytimiksensä / ytimikseen

Ess

-na

ytimenäni

ytimenäsi

ytimenänsä / ytimenään

ytiminäni

ytiminäsi

ytiminänsä / ytiminään

Abe

-tta

ytimettäni

ytimettäsi

ytimettänsä / ytimettään

ytimittäni

ytimittäsi

ytimittänsä / ytimittään

Com

-ne

-

-

-

ytimineni

ytiminesi

ytiminensä / ytimineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

ytimemme

ytimemme

ytimenne

ytimenne

ytimensä

ytimensä

Par

-ta

ydintämme

ytimiämme

ydintänne

ytimiänne

ydintänsä / ydintään

ytimiänsä / ytimiään

Gen

-n

ytimemme

ytimiemme / ydintemme

ytimenne

ytimienne / ydintenne

ytimensä

ytimiensä / ydintensä

Ill

mihin

ytimeemme

ytimiimme

ytimeenne

ytimiinne

ytimeensä

ytimiinsä

Ine

-ssa

ytimessämme

ytimissämme

ytimessänne

ytimissänne

ytimessänsä / ytimessään

ytimissänsä / ytimissään

Ela

-sta

ytimestämme

ytimistämme

ytimestänne

ytimistänne

ytimestänsä / ytimestään

ytimistänsä / ytimistään

All

-lle

ytimellemme

ytimillemme

ytimellenne

ytimillenne

ytimellensä / ytimelleen

ytimillensä / ytimilleän

Ade

-lla

ytimellämme

ytimillämme

ytimellänne

ytimillänne

ytimellänsä / ytimellään

ytimillänsä / ytimillään

Abl

-lta

ytimeltämme

ytimiltämme

ytimeltänne

ytimiltänne

ytimeltänsä / ytimeltään

ytimiltänsä / ytimiltään

Tra

-ksi

ytimeksemme

ytimiksemme

ytimeksenne

ytimiksenne

ytimeksensä / ytimekseen

ytimiksensä / ytimikseen

Ess

-na

ytimenämme

ytiminämme

ytimenänne

ytiminänne

ytimenänsä / ytimenään

ytiminänsä / ytiminään

Abe

-tta

ytimettämme

ytimittämme

ytimettänne

ytimittänne

ytimettänsä / ytimettään

ytimittänsä / ytimittään

Com

-ne

-

ytiminemme

-

ytiminenne

-

ytiminensä / ytimineen

Singular

Plural

Nom

-

ytimemme

ytimenne

ytimensä

ytimemme

ytimenne

ytimensä

Par

-ta

ydintämme

ydintänne

ydintänsä / ydintään

ytimiämme

ytimiänne

ytimiänsä / ytimiään

Gen

-n

ytimemme

ytimenne

ytimensä

ytimiemme / ydintemme

ytimienne / ydintenne

ytimiensä / ydintensä

Ill

mihin

ytimeemme

ytimeenne

ytimeensä

ytimiimme

ytimiinne

ytimiinsä

Ine

-ssa

ytimessämme

ytimessänne

ytimessänsä / ytimessään

ytimissämme

ytimissänne

ytimissänsä / ytimissään

Ela

-sta

ytimestämme

ytimestänne

ytimestänsä / ytimestään

ytimistämme

ytimistänne

ytimistänsä / ytimistään

All

-lle

ytimellemme

ytimellenne

ytimellensä / ytimelleen

ytimillemme

ytimillenne

ytimillensä / ytimilleän

Ade

-lla

ytimellämme

ytimellänne

ytimellänsä / ytimellään

ytimillämme

ytimillänne

ytimillänsä / ytimillään

Abl

-lta

ytimeltämme

ytimeltänne

ytimeltänsä / ytimeltään

ytimiltämme

ytimiltänne

ytimiltänsä / ytimiltään

Tra

-ksi

ytimeksemme

ytimeksenne

ytimeksensä / ytimekseen

ytimiksemme

ytimiksenne

ytimiksensä / ytimikseen

Ess

-na

ytimenämme

ytimenänne

ytimenänsä / ytimenään

ytiminämme

ytiminänne

ytiminänsä / ytiminään

Abe

-tta

ytimettämme

ytimettänne

ytimettänsä / ytimettään

ytimittämme

ytimittänne

ytimittänsä / ytimittään

Com

-ne

-

-

-

ytiminemme

ytiminenne

ytiminensä / ytimineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

osa

osat

Par

-ta

osaa

osia

Gen

-n

osan

osien

Ill

mihin

osaan

osiin

Ine

-ssa

osassa

osissa

Ela

-sta

osasta

osista

All

-lle

osalle

osille

Ade

-lla

osalla

osilla

Abl

-lta

osalta

osilta

Tra

-ksi

osaksi

osiksi

Ess

-na

osana

osina

Abe

-tta

osatta

ositta

Com

-ne

-

osine

Ins

-in

-

osin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

osa

osat

Par

-ta

osaa

osia

Gen

-n

osan

osien

Ill

mihin

osaan

osiin

Ine

-ssa

osassa

osissa

Ela

-sta

osasta

osista

All

-lle

osalle

osille

Ade

-lla

osalla

osilla

Abl

-lta

osalta

osilta

Tra

-ksi

osaksi

osiksi

Ess

-na

osana

osina

Abe

-tta

osatta

ositta

Com

-ne

-

osine

Ins

-in

-

osin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

part osa, osuus, rooli, puoli, varaosa, oma osuus
portion osa, osuus, annos, kohtalo, ruoka-annos
section jakso, osa, osasto, kappale, osuus, poikkileikkaus
component komponentti, osa, osatekijä, ainesosa, aineosa, rakennuselementti
proportion osa, suhde, verranto, suhteellisuus, oikeat mittasuhteet, oikeat suhteet
role rooli, osa
share osuus, osake, osa
member jäsen, osa, kansanedustaja, rakenteen elin
piece pala, kappale, osa, työ, palanen, teos
percentage osuus, prosenttimäärä, osa, prosentti, pitoisuus, hyöty
segment segmentti, osa, lohko, jana, kappale, jaoke
subdivision osa, alaosasto
lot erä, arpa, osa, tontti, joukko, määrä
movement liike, liikkuminen, osa, liikunta, liikehdintä, suuntaus
slice viipale, siivu, pala, osa, osuus, palanen
partition väliseinä, jakaminen, jako, ositus, lokero, osa
allotment siirtolapuutarha, jakaminen, osa, osuus, puutarhapalsta, arvonta
installment erä, maksuerä, osamaksu, jakso, osa
tome teos, osa
fate kohtalo, sallimus, osa
due osa, se joka jklle kuuluu, jäsenmaksu
stake osuus, panos, tolppa, seiväs, paalu, osa
interest kiinnostus, korko, osuus, mielenkiinto, mielenkiinnon kohde, osa
Show more arrow right
OpenSubtitles2018, sentence ID: 37512; OpenSubtitles2018.v3; Tatoeba; Europarl Parallel Corpus; Europarl Missä osani ovat? Where are my parts? Osanottoni teille. Then I offer my condolences. Osatko ongelmaa? Is there a problem? Osanottoni Claysta. Heard about Clay. Osanottoni, Tobias. Tobias, you have my condolences. Syvin osanottomme. Deepest sympathy ". Osa osaisit hyötykäyttää. A part you could put to good use. Osanottoni, Tohtori. I'm so sorry for your loss, Doctor. Syvimmät osanottoni. My deepest condolences, Lady Love. Tukeva osa kestää kulutusta. Sturdy part withstands wear and tear. Show more arrow right

Wiktionary

part (fraction of a whole) Fin:suurimmaksi osaksiEng:for the most partFin:suurin osaEng:bulk, majority part (distinct element of something larger) Fin:varaosaEng:sparepartFin:purkaa osiinEng:to dismantle part (with an ordinal number as modifier, used to create nouns meaning "nth part"; works with numbers from three upwards, in calculus from two, see kahdesosa) Fin:kolmasosaEng:third (part)Fin:neljäskymmenesseitsemäsosaEng:forty-seventh (part) part (unit of relative proportion in a mixture) Fin:kolme osaa giniä ja yksi osa vermuttiaEng:three parts of gin and one part of vermouth part (section of a document) part (position or role, especially in a play) piece (part of a larger whole) Fin:Olen osa ihmiskuntaa.Eng:I am a piece of humanity. proportion, section (quantity of something that is part of the whole amount or number) Fin:En tarkoita kaikkia ystäviäsi - vain pientä osaa heistä.Eng:I don't mean all of your friends - only a small proportion of them. partition, portion, division (separated part of anything) bit, part (individual contribution toward an overall effort) Fin:Olen tehnyt osani.Eng:I have done my bit. (sports, in the plural) bit (fraction of a second) Fin:Hänen aikansa oli 47 sekuntia ja osia.Eng:His time was 47 seconds and bits. lot, portion (part, or fate, that falls to one without planning) share (portion of something, especially a portion given or allotted to someone) volume, tome (single book of a publication issued in multi-book format) Fin:tietosanakirjan kolmas osaEng:the third volume of the encyclopedia episode, installment (part of a published or broadcast serial) Fin:Tämä jatkokertomus muuttuu mielenkiintoisemmaksi osa osalta.Eng:This serial story grows in more interesting with each successive installment. (music) movement (large division of a larger composition) (as modifier) partial Fin:osatotuusEng:partial truth Show more arrow right (lot): kohtalo(share): osuus(partial): osittainen Show more arrow right Nouns osakasosakeosallinenosanenosantoosastoosinkoosioosuus Adjectives -osainenosatonosittainen Verbs osataosittaaosoittaaosuaottaa osaa Adverbs osinosittain Phrases omalta osaltaanosiensa summaottaa osaasuurelta osin Show more arrow right aineosaainesosaalaosaalkuosaautonosaelokuvaosaeteläosaetuosaharjaosaimaginaariosaimaginääriosaistuinosaitäosajako-osajatko-osajohdanto-osajuuriosajälkiosakaakkoisosakahdeksasosakahdesosakansanosakasvinosakaupunginosakellonosakeskiosakoillisosakolmasosakoneenosakuivatusosakuudesosakymmenesosaleijonanosalisäosaloppuosalounaisosaluoteisosalänsiosamaanosamiljardisosamiljoonasosamurto-osamääriteosaneljäsosanimiosaosa-aikaeläkeosa-aikainenosa-aikaomistusosa-aikaviljelijäosa-aikaviljelyosa-alueosaeläkeosajonoosajoukkoosajärjestelmäosakilpailuosakulttuuriosakuntaosakuormaosamaksuosamatriisiosamurtokehitelmäosamurtolukuosamääräosanottajaosanottoosaobjektiosapaineosapalkkaosapeiteosapuoliosapäivätyöosastruktuuriosasummaosatasoosatekijäosatoimitusosatotuusosavaaliosavaltioosavuosiosavuosikatsausosaväliosaäänespalkanosaperusosapohjoisosapredikaattiosapuristinosapääosarakennusosarataosaruumiinosasadasosaseitsemäsosasentiljoonasosasivuosasubjektiosasydänosatahtiosatakaosatieosatuhannesosatukiosavalmisosavaltaosavaraosaviidesosaviiraosaväestönosaydinosayhdeksäsosayhdestoistaosayläosa Show more arrow right From Proto-Finnic osa, from Proto-Finno-Ugric onća, borrowed from Proto-Indo-Iranian Hónćos (later Hánćas), from Proto-Indo-European h₁ónḱos. Cognates include Estonian osa, Hungarian oszt. Show more arrow right

Wikipedia

Osa, Perm Krai Osa (Russian: Оса́) is a town and the administrative center of Osinsky District in Perm Krai, Russia, located on the left bank of the Kama River near its confluence with the Tulva, 146 kilometers (91 mi) southwest of Perm, the administrative center of the krai. As of the 2010 Census, its population was 21,188. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

osani

osani

osasi

osasi

osansa

osansa

Par

-ta

osaani

osiani

osaasi

osiasi

osaansa

osiansa / osiaan

Gen

-n

osani

osieni

osasi

osiesi

osansa

osiensa

Ill

mihin

osaani

osiini

osaasi

osiisi

osaansa

osiinsa

Ine

-ssa

osassani

osissani

osassasi

osissasi

osassansa / osassaan

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastani

osistani

osastasi

osistasi

osastansa / osastaan

osistansa / osistaan

All

-lle

osalleni

osilleni

osallesi

osillesi

osallensa / osalleen

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallani

osillani

osallasi

osillasi

osallansa / osallaan

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltani

osiltani

osaltasi

osiltasi

osaltansa / osaltaan

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osakseni

osikseni

osaksesi

osiksesi

osaksensa / osakseen

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanani

osinani

osanasi

osinasi

osanansa / osanaan

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattani

osittani

osattasi

osittasi

osattansa / osattaan

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

osineni

-

osinesi

-

osinensa / osineen

Singular

Plural

Nom

-

osani

osasi

osansa

osani

osasi

osansa

Par

-ta

osaani

osaasi

osaansa

osiani

osiasi

osiansa / osiaan

Gen

-n

osani

osasi

osansa

osieni

osiesi

osiensa

Ill

mihin

osaani

osaasi

osaansa

osiini

osiisi

osiinsa

Ine

-ssa

osassani

osassasi

osassansa / osassaan

osissani

osissasi

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastani

osastasi

osastansa / osastaan

osistani

osistasi

osistansa / osistaan

All

-lle

osalleni

osallesi

osallensa / osalleen

osilleni

osillesi

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallani

osallasi

osallansa / osallaan

osillani

osillasi

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltani

osaltasi

osaltansa / osaltaan

osiltani

osiltasi

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osakseni

osaksesi

osaksensa / osakseen

osikseni

osiksesi

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanani

osanasi

osanansa / osanaan

osinani

osinasi

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattani

osattasi

osattansa / osattaan

osittani

osittasi

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

-

-

osineni

osinesi

osinensa / osineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

osamme

osamme

osanne

osanne

osansa

osansa

Par

-ta

osaamme

osiamme

osaanne

osianne

osaansa

osiansa / osiaan

Gen

-n

osamme

osiemme

osanne

osienne

osansa

osiensa

Ill

mihin

osaamme

osiimme

osaanne

osiinne

osaansa

osiinsa

Ine

-ssa

osassamme

osissamme

osassanne

osissanne

osassansa / osassaan

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastamme

osistamme

osastanne

osistanne

osastansa / osastaan

osistansa / osistaan

All

-lle

osallemme

osillemme

osallenne

osillenne

osallensa / osalleen

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallamme

osillamme

osallanne

osillanne

osallansa / osallaan

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltamme

osiltamme

osaltanne

osiltanne

osaltansa / osaltaan

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osaksemme

osiksemme

osaksenne

osiksenne

osaksensa / osakseen

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanamme

osinamme

osananne

osinanne

osanansa / osanaan

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattamme

osittamme

osattanne

osittanne

osattansa / osattaan

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

osinemme

-

osinenne

-

osinensa / osineen

Singular

Plural

Nom

-

osamme

osanne

osansa

osamme

osanne

osansa

Par

-ta

osaamme

osaanne

osaansa

osiamme

osianne

osiansa / osiaan

Gen

-n

osamme

osanne

osansa

osiemme

osienne

osiensa

Ill

mihin

osaamme

osaanne

osaansa

osiimme

osiinne

osiinsa

Ine

-ssa

osassamme

osassanne

osassansa / osassaan

osissamme

osissanne

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastamme

osastanne

osastansa / osastaan

osistamme

osistanne

osistansa / osistaan

All

-lle

osallemme

osallenne

osallensa / osalleen

osillemme

osillenne

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallamme

osallanne

osallansa / osallaan

osillamme

osillanne

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltamme

osaltanne

osaltansa / osaltaan

osiltamme

osiltanne

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osaksemme

osaksenne

osaksensa / osakseen

osiksemme

osiksenne

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanamme

osananne

osanansa / osanaan

osinamme

osinanne

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattamme

osattanne

osattansa / osattaan

osittamme

osittanne

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

-

-

osinemme

osinenne

osinensa / osineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept