logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

liikkuminen, noun

Word analysis
liikkuminen

liikkuminen

liikkuminen

Noun, Singular Nominative

liikkua

Verb, Derivation with suffix minen Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

liikkuminen

liikkumiset

Par

-ta

liikkumista

liikkumisia

Gen

-n

liikkumisen

liikkumisien / liikkumisten

Ill

mihin

liikkumiseen

liikkumisiin

Ine

-ssa

liikkumisessa

liikkumisissa

Ela

-sta

liikkumisesta

liikkumisista

All

-lle

liikkumiselle

liikkumisille

Ade

-lla

liikkumisella

liikkumisilla

Abl

-lta

liikkumiselta

liikkumisilta

Tra

-ksi

liikkumiseksi

liikkumisiksi

Ess

-na

liikkumisena

liikkumisina

Abe

-tta

liikkumisetta

liikkumisitta

Com

-ne

-

liikkumisine

Ins

-in

-

liikkumisin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

liikkuminen

liikkumiset

Par

-ta

liikkumista

liikkumisia

Gen

-n

liikkumisen

liikkumisien / liikkumisten

Ill

mihin

liikkumiseen

liikkumisiin

Ine

-ssa

liikkumisessa

liikkumisissa

Ela

-sta

liikkumisesta

liikkumisista

All

-lle

liikkumiselle

liikkumisille

Ade

-lla

liikkumisella

liikkumisilla

Abl

-lta

liikkumiselta

liikkumisilta

Tra

-ksi

liikkumiseksi

liikkumisiksi

Ess

-na

liikkumisena

liikkumisina

Abe

-tta

liikkumisetta

liikkumisitta

Com

-ne

-

liikkumisine

Ins

-in

-

liikkumisin

movement liike, liikkuminen, osa, liikunta, liikehdintä, suuntaus
locomotion liikkumiskyky, liikkuminen
Show more arrow right
EuroParl2021; Europarl Parallel Corpus; Europarl parallel corpus; Tatoeba; EurLex-2; jw2019; Tatoeba parallel corpus; OPUS Viinien liikkuminen. Circulation of wines. Liikkuminen on tärkeää terveydelle. Movement is important for health. Liikkuminen on tärkeää terveyden kannalta. Movement is important for health. Sujuva liikkuminen kaupungissa helpottaa arkea. Smooth movement in the city makes everyday life easier. Ympäristöystävällinen liikkuminen on tulevaisuuden trendi. Environmentally friendly travel is the trend of the future. Liikenne ja liikkuminen. Mobility and transport. Niiden kaikkien tarkoituksena on tehdä liikkuminen mahdolliseksi. All are designed to allow you to move. Arvostan nopeaa ja tehokasta liikkumista. I appreciate fast and efficient movement. Autoilu voi haitata kestävää liikkumista. Driving can hinder sustainable mobility. Kuorman liikkuminen voidaan estää esimerkiksi:. Displacement of the load may be prevented by means such as:. Show more arrow right

Wiktionary

moving exercising Show more arrow right liikkua +‎ -minen Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

liikkumiseni

liikkumiseni

liikkumisesi

liikkumisesi

liikkumisensa

liikkumisensa

Par

-ta

liikkumistani

liikkumisiani

liikkumistasi

liikkumisiasi

liikkumistansa / liikkumistaan

liikkumisiansa / liikkumisiaan

Gen

-n

liikkumiseni

liikkumisieni / liikkumisteni

liikkumisesi

liikkumisiesi / liikkumistesi

liikkumisensa

liikkumisiensa / liikkumistensa

Ill

mihin

liikkumiseeni

liikkumisiini

liikkumiseesi

liikkumisiisi

liikkumiseensa

liikkumisiinsa

Ine

-ssa

liikkumisessani

liikkumisissani

liikkumisessasi

liikkumisissasi

liikkumisessansa / liikkumisessaan

liikkumisissansa / liikkumisissaan

Ela

-sta

liikkumisestani

liikkumisistani

liikkumisestasi

liikkumisistasi

liikkumisestansa / liikkumisestaan

liikkumisistansa / liikkumisistaan

All

-lle

liikkumiselleni

liikkumisilleni

liikkumisellesi

liikkumisillesi

liikkumisellensa / liikkumiselleen

liikkumisillensa / liikkumisillean

Ade

-lla

liikkumisellani

liikkumisillani

liikkumisellasi

liikkumisillasi

liikkumisellansa / liikkumisellaan

liikkumisillansa / liikkumisillaan

Abl

-lta

liikkumiseltani

liikkumisiltani

liikkumiseltasi

liikkumisiltasi

liikkumiseltansa / liikkumiseltaan

liikkumisiltansa / liikkumisiltaan

Tra

-ksi

liikkumisekseni

liikkumisikseni

liikkumiseksesi

liikkumisiksesi

liikkumiseksensa / liikkumisekseen

liikkumisiksensa / liikkumisikseen

Ess

-na

liikkumisenani

liikkumisinani

liikkumisenasi

liikkumisinasi

liikkumisenansa / liikkumisenaan

liikkumisinansa / liikkumisinaan

Abe

-tta

liikkumisettani

liikkumisittani

liikkumisettasi

liikkumisittasi

liikkumisettansa / liikkumisettaan

liikkumisittansa / liikkumisittaan

Com

-ne

-

liikkumisineni

-

liikkumisinesi

-

liikkumisinensa / liikkumisineen

Singular

Plural

Nom

-

liikkumiseni

liikkumisesi

liikkumisensa

liikkumiseni

liikkumisesi

liikkumisensa

Par

-ta

liikkumistani

liikkumistasi

liikkumistansa / liikkumistaan

liikkumisiani

liikkumisiasi

liikkumisiansa / liikkumisiaan

Gen

-n

liikkumiseni

liikkumisesi

liikkumisensa

liikkumisieni / liikkumisteni

liikkumisiesi / liikkumistesi

liikkumisiensa / liikkumistensa

Ill

mihin

liikkumiseeni

liikkumiseesi

liikkumiseensa

liikkumisiini

liikkumisiisi

liikkumisiinsa

Ine

-ssa

liikkumisessani

liikkumisessasi

liikkumisessansa / liikkumisessaan

liikkumisissani

liikkumisissasi

liikkumisissansa / liikkumisissaan

Ela

-sta

liikkumisestani

liikkumisestasi

liikkumisestansa / liikkumisestaan

liikkumisistani

liikkumisistasi

liikkumisistansa / liikkumisistaan

All

-lle

liikkumiselleni

liikkumisellesi

liikkumisellensa / liikkumiselleen

liikkumisilleni

liikkumisillesi

liikkumisillensa / liikkumisillean

Ade

-lla

liikkumisellani

liikkumisellasi

liikkumisellansa / liikkumisellaan

liikkumisillani

liikkumisillasi

liikkumisillansa / liikkumisillaan

Abl

-lta

liikkumiseltani

liikkumiseltasi

liikkumiseltansa / liikkumiseltaan

liikkumisiltani

liikkumisiltasi

liikkumisiltansa / liikkumisiltaan

Tra

-ksi

liikkumisekseni

liikkumiseksesi

liikkumiseksensa / liikkumisekseen

liikkumisikseni

liikkumisiksesi

liikkumisiksensa / liikkumisikseen

Ess

-na

liikkumisenani

liikkumisenasi

liikkumisenansa / liikkumisenaan

liikkumisinani

liikkumisinasi

liikkumisinansa / liikkumisinaan

Abe

-tta

liikkumisettani

liikkumisettasi

liikkumisettansa / liikkumisettaan

liikkumisittani

liikkumisittasi

liikkumisittansa / liikkumisittaan

Com

-ne

-

-

-

liikkumisineni

liikkumisinesi

liikkumisinensa / liikkumisineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

liikkumisemme

liikkumisemme

liikkumisenne

liikkumisenne

liikkumisensa

liikkumisensa

Par

-ta

liikkumistamme

liikkumisiamme

liikkumistanne

liikkumisianne

liikkumistansa / liikkumistaan

liikkumisiansa / liikkumisiaan

Gen

-n

liikkumisemme

liikkumisiemme / liikkumistemme

liikkumisenne

liikkumisienne / liikkumistenne

liikkumisensa

liikkumisiensa / liikkumistensa

Ill

mihin

liikkumiseemme

liikkumisiimme

liikkumiseenne

liikkumisiinne

liikkumiseensa

liikkumisiinsa

Ine

-ssa

liikkumisessamme

liikkumisissamme

liikkumisessanne

liikkumisissanne

liikkumisessansa / liikkumisessaan

liikkumisissansa / liikkumisissaan

Ela

-sta

liikkumisestamme

liikkumisistamme

liikkumisestanne

liikkumisistanne

liikkumisestansa / liikkumisestaan

liikkumisistansa / liikkumisistaan

All

-lle

liikkumisellemme

liikkumisillemme

liikkumisellenne

liikkumisillenne

liikkumisellensa / liikkumiselleen

liikkumisillensa / liikkumisillean

Ade

-lla

liikkumisellamme

liikkumisillamme

liikkumisellanne

liikkumisillanne

liikkumisellansa / liikkumisellaan

liikkumisillansa / liikkumisillaan

Abl

-lta

liikkumiseltamme

liikkumisiltamme

liikkumiseltanne

liikkumisiltanne

liikkumiseltansa / liikkumiseltaan

liikkumisiltansa / liikkumisiltaan

Tra

-ksi

liikkumiseksemme

liikkumisiksemme

liikkumiseksenne

liikkumisiksenne

liikkumiseksensa / liikkumisekseen

liikkumisiksensa / liikkumisikseen

Ess

-na

liikkumisenamme

liikkumisinamme

liikkumisenanne

liikkumisinanne

liikkumisenansa / liikkumisenaan

liikkumisinansa / liikkumisinaan

Abe

-tta

liikkumisettamme

liikkumisittamme

liikkumisettanne

liikkumisittanne

liikkumisettansa / liikkumisettaan

liikkumisittansa / liikkumisittaan

Com

-ne

-

liikkumisinemme

-

liikkumisinenne

-

liikkumisinensa / liikkumisineen

Singular

Plural

Nom

-

liikkumisemme

liikkumisenne

liikkumisensa

liikkumisemme

liikkumisenne

liikkumisensa

Par

-ta

liikkumistamme

liikkumistanne

liikkumistansa / liikkumistaan

liikkumisiamme

liikkumisianne

liikkumisiansa / liikkumisiaan

Gen

-n

liikkumisemme

liikkumisenne

liikkumisensa

liikkumisiemme / liikkumistemme

liikkumisienne / liikkumistenne

liikkumisiensa / liikkumistensa

Ill

mihin

liikkumiseemme

liikkumiseenne

liikkumiseensa

liikkumisiimme

liikkumisiinne

liikkumisiinsa

Ine

-ssa

liikkumisessamme

liikkumisessanne

liikkumisessansa / liikkumisessaan

liikkumisissamme

liikkumisissanne

liikkumisissansa / liikkumisissaan

Ela

-sta

liikkumisestamme

liikkumisestanne

liikkumisestansa / liikkumisestaan

liikkumisistamme

liikkumisistanne

liikkumisistansa / liikkumisistaan

All

-lle

liikkumisellemme

liikkumisellenne

liikkumisellensa / liikkumiselleen

liikkumisillemme

liikkumisillenne

liikkumisillensa / liikkumisillean

Ade

-lla

liikkumisellamme

liikkumisellanne

liikkumisellansa / liikkumisellaan

liikkumisillamme

liikkumisillanne

liikkumisillansa / liikkumisillaan

Abl

-lta

liikkumiseltamme

liikkumiseltanne

liikkumiseltansa / liikkumiseltaan

liikkumisiltamme

liikkumisiltanne

liikkumisiltansa / liikkumisiltaan

Tra

-ksi

liikkumiseksemme

liikkumiseksenne

liikkumiseksensa / liikkumisekseen

liikkumisiksemme

liikkumisiksenne

liikkumisiksensa / liikkumisikseen

Ess

-na

liikkumisenamme

liikkumisenanne

liikkumisenansa / liikkumisenaan

liikkumisinamme

liikkumisinanne

liikkumisinansa / liikkumisinaan

Abe

-tta

liikkumisettamme

liikkumisettanne

liikkumisettansa / liikkumisettaan

liikkumisittamme

liikkumisittanne

liikkumisittansa / liikkumisittaan

Com

-ne

-

-

-

liikkumisinemme

liikkumisinenne

liikkumisinensa / liikkumisineen

Wiktionary

(intransitive) to move, stir (intransitive) to travel, go (intransitive) to exercise (perform physical activity for health) Show more arrow right Nouns liikeliikunta Verbs frequentative liikuskellamomentane liikahtaacausative liikuttaa Show more arrow right From Proto-Finnic likudak, from Proto-Uralic likke-. Cognates include Estonian liikuma, Livonian likkõ and Veps likuda. Show more arrow right
to move liikkua, siirtää, siirtyä, muuttaa, toimia, ehdottaa
to travel matkustaa, kulkea, liikkua, matkustella, matkustaa jssk, matkustaa jnk läpi
to go mennä, lähteä, käydä, siirtyä, matkustaa, liikkua
to shift siirtää, siirtyä, vaihtaa, muuttua, muuttaa, liikkua
to stir herättää, hämmentää, sekoittaa, liikuttaa, liikkua, liikauttaa
to push työntää, ajaa, painaa, ponnistaa, sysätä, liikkua
to work työskennellä, toimia, tehdä työtä, vaikuttaa, tehdä, liikkua
to move
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3 Älä liiku. Be still. Älä liiku! Stand back! Seinät liikkuvat. The walls are moving. Liiku vain. Just work it out. Ei liikuta minua. It is not my business. Hän ei liikkunut. Sh-she wouldn't move. Liikutuin kovasti. I was moved. Liiku, mennään! Move, come on, let's go! Se liikkuu. It's moving. Se liikkui. You did. Show more arrow right

Indicative

Indicative present

Singular

Positive

Negative

i

liikun

en liiku

ii

liikut

et liiku

iii

liikkuu

ei liiku

Plural

Positive

Negative

i

liikumme / liikutaan

emme liiku / ei liikuta

ii

liikutte

ette liiku

iii

liikkuvat

eivät liiku

Indicative imperfect

Singular

Positive

Negative

i

liikuin

en liikkunut

ii

liikuit

et liikkunut

iii

liikkui

ei liikkunut

Plural

Positive

Negative

i

liikuimme / liikuttiin

emme liikkuneet / ei liikuttu

ii

liikuitte

ette liikkuneet

iii

liikkuivat

eivät liikkuneet

Indicative perfect

Singular

Positive

Negative

i

olen liikkunut

en ole liikkunut

ii

olet liikkunut

et ole liikkunut

iii

on liikkunut

ei ole liikkunut

Plural

Positive

Negative

i

olemme liikkuneet

emme ole liikkuneet

ii

olette liikkuneet

ette ole liikkuneet

iii

ovat liikkuneet

eivät ole liikkuneet

Indicative plusquamperfect

Singular

Positive

Negative

i

olin liikkunut

en ollut liikkunut

ii

olit liikkunut

et ollut liikkunut

iii

oli liikkunut

ei ollut liikkunut

Plural

Positive

Negative

i

olimme liikkuneet

emme olleet liikkuneet

ii

olitte liikkuneet

ette olleet liikkuneet

iii

olivat liikkuneet

eivät olleet liikkuneet

Conditional

Conditional present

Singular

Positive

Negative

i

liikkuisin

en liikkuisi

ii

liikkuisit

et liikkuisi

iii

liikkuisi

ei liikkuisi

Plural

Positive

Negative

i

liikkuisimme

emme liikkuisi

ii

liikkuisitte

ette liikkuisi

iii

liikkuisivat

eivät liikkuisi

Conditional perfect

Singular

Positive

Negative

i

olisin liikkunut

en olisi liikkunut

ii

olisit liikkunut

et olisi liikkunut

iii

olisi liikkunut

ei olisi liikkunut

Plural

Positive

Negative

i

olisimme liikkuneet

emme olisi liikkuneet

ii

olisitte liikkuneet

ette olisi liikkuneet

iii

olisivat liikkuneet

eivät olisi liikkuneet

Potential

Potential present

Singular

Positive

Negative

i

liikkunen

en liikkune

ii

liikkunet

et liikkune

iii

liikkunee

ei liikkune

Plural

Positive

Negative

i

liikkunemme

emme liikkune

ii

liikkunette

ette liikkune

iii

liikkunevat

eivät liikkune

Potential perfect

Singular

Positive

Negative

i

lienen liikkunut

en liene liikkunut

ii

lienet liikkunut

et liene liikkunut

iii

lienee liikkunut

ei liene liikkunut

Plural

Positive

Negative

i

lienemme liikkuneet

emme liene liikkuneet

ii

lienette liikkuneet

ette liene liikkuneet

iii

lienevät liikkuneet

eivät liene liikkuneet

Imperative

Singular

i

-

ii

liiku

iii

liikkukoon

Plural

i

liikkukaamme

ii

liikkukaa

iii

liikkukoot

Infinitive

Infinitive I

Nom

-

liikkua

Tra

-ksi

liikkuaksensa / liikkuakseen

Infinitive II

Ine

-ssa

liikkuessa

Ins

-in

liikkuen

Ine

-ssa

liikuttaessa (passive)

Infinitive III

Ill

mihin

liikkumaan

Ine

-ssa

liikkumassa

Ela

-sta

liikkumasta

Ade

-lla

liikkumalla

Abe

-tta

liikkumatta

Ins

-in

liikkuman

Ins

-in

- (passive)

Infinitive IV

Nom

-

liikkuminen

Par

-ta

liikkumista

Infinitive V

liikkumaisillaan / liikkumaisillansa

Passive

Positive

Negative

Present

liikutaan

ei liikuta

Imperfect

liikuttiin

ei liikuttu

Potential

liikuttaneen

ei liikuttane

Conditional

liikuttaisiin

ei liikuttaisi

Imperative Present

liikuttakoon

älköön liikuttako

Imperative Perfect

olkoon liikuttu

älköön liikuttu

Positive

Negative

Present

liikutaan

ei liikuta

Imperfect

liikuttiin

ei liikuttu

Potential

liikuttaneen

ei liikuttane

Conditional

liikuttaisiin

ei liikuttaisi

Imperative Present

liikuttakoon

älköön liikuttako

Imperative Perfect

olkoon liikuttu

älköön liikuttu

Participle

Active

Passive

1st

liikkuva

liikuttava

2nd

liikkunut

liikuttu

3rd

liikkuma

-

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept