logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

liike, noun

Word analysis
liike

liike

liike

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

liike

liikkeet

Par

-ta

liikettä

liikkeitä / liikkehiä

Gen

-n

liikkeen

liikkeitten / liikkeiden / liikkehien / liikkehitten

Ill

mihin

liikkeeseen

liikkeisiin / liikkeihin / liikkehisin

Ine

-ssa

liikkeessä

liikkehissä / liikkeissä

Ela

-sta

liikkeestä

liikkehistä / liikkeistä

All

-lle

liikkeelle

liikkehille / liikkeille

Ade

-lla

liikkeellä

liikkehillä / liikkeillä

Abl

-lta

liikkeeltä

liikkehiltä / liikkeiltä

Tra

-ksi

liikkeeksi

liikkehiksi / liikkeiksi

Ess

-na

liikkeenä

liikkehinä / liikkeinä

Abe

-tta

liikkeettä

liikkehittä / liikkeittä

Com

-ne

-

liikkehine / liikkeine

Ins

-in

-

liikkehin / liikkein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

liike

liikkeet

Par

-ta

liikettä

liikkeitä / liikkehiä

Gen

-n

liikkeen

liikkeitten / liikkeiden / liikkehien / liikkehitten

Ill

mihin

liikkeeseen

liikkeisiin / liikkeihin / liikkehisin

Ine

-ssa

liikkeessä

liikkehissä / liikkeissä

Ela

-sta

liikkeestä

liikkehistä / liikkeistä

All

-lle

liikkeelle

liikkehille / liikkeille

Ade

-lla

liikkeellä

liikkehillä / liikkeillä

Abl

-lta

liikkeeltä

liikkehiltä / liikkeiltä

Tra

-ksi

liikkeeksi

liikkehiksi / liikkeiksi

Ess

-na

liikkeenä

liikkehinä / liikkeinä

Abe

-tta

liikkeettä

liikkehittä / liikkeittä

Com

-ne

-

liikkehine / liikkeine

Ins

-in

-

liikkehin / liikkein

movement liike, liikkuminen, osa, liikunta, liikehdintä, suuntaus
business liike, liiketoiminta, kauppa, työ, ammatti, liikeyritys
motion liike, aloite, ehdotus, ele, ilmaisuliike, kädenliike
shop kauppa, myymälä, liike, puoti, ostokset, paja
move siirto, muutto, liike, askel, veto, toimenpide
gesture ele, liike, ilmaisuliike
action toiminta, toimi, vaikutus, toimenpide, teko, liike
drift sorto, ajelehtiminen, sivupoikkeama, liike, suunta, kinos
maneuver liike, manööveri, taktinen toimenpide
house talo, huone, rakennus, koti, suku, liike
agitation levottomuus, ravistaminen, liike, kuohunta, yllytys, tärinä
stir liikehdintä, häly, hämmentäminen, liike, kohahdus, vankila
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; Tatoeba; europarl Mikä liikeideasi on? What's the idea? Kaunis liike. This place is very pretty. Mikä oli liikeideasi? What was your overall business plan? Hoida vain liikeasiasi. Go about your business. Hyvä liikeidea. That's a good idea for a business. Hoidat liikeasiasi siten. That's how you do business. Sama liikemäärä. Have the same momentum. Ystävälläni on pieni liike keskustassa. My friend has a small shop in the city center. Liike oli vilkas kaupungin keskustassa. The movement was lively in the city center. Olen liikenainen. I'm a business woman. Show more arrow right

Wiktionary

motion movement shop, business Show more arrow right (shop): kauppa Show more arrow right panna liikettä niveliin Show more arrow right liikkua +‎ -e. Coined by Finnish author and journalist Pietari Hannikainen. Show more arrow right

Wikipedia

liike
ja liike-energia, fysiikan käsitteitä vähittäiskaupan
myymälä aatteen
puolueen tai joukkoliikkeen synonyymi.
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

liikkeeni

liikkeeni

liikkeesi

liikkeesi

liikkeensä

liikkeensä

Par

-ta

liikettäni

liikkeitäni / liikkehiäni

liikettäsi

liikkeitäsi / liikkehiäsi

liikettänsä / liikettään

liikkeitänsä / liikkeitään / liikkehiänsä / liikkehiään

Gen

-n

liikkeeni

liikkeitteni / liikkeideni / liikkehieni / liikkehitteni

liikkeesi

liikkeittesi / liikkeidesi / liikkehiesi / liikkehittesi

liikkeensä

liikkeittensä / liikkeidensä / liikkehiensä / liikkehittensä

Ill

mihin

liikkeeseeni

liikkeisiini / liikkeihini / liikkehisini

liikkeeseesi

liikkeisiisi / liikkeihisi / liikkehisisi

liikkeeseensä

liikkeisiinsä / liikkeihinsä / liikkehisinsä

Ine

-ssa

liikkeessäni

liikkehissäni / liikkeissäni

liikkeessäsi

liikkehissäsi / liikkeissäsi

liikkeessänsä / liikkeessään

liikkehissänsä / liikkehissään / liikkeissänsä / liikkeissään

Ela

-sta

liikkeestäni

liikkehistäni / liikkeistäni

liikkeestäsi

liikkehistäsi / liikkeistäsi

liikkeestänsä / liikkeestään

liikkehistänsä / liikkehistään / liikkeistänsä / liikkeistään

All

-lle

liikkeelleni

liikkehilleni / liikkeilleni

liikkeellesi

liikkehillesi / liikkeillesi

liikkeellensä / liikkeelleen

liikkehillensä / liikkehilleän / liikkeillensä / liikkeilleän

Ade

-lla

liikkeelläni

liikkehilläni / liikkeilläni

liikkeelläsi

liikkehilläsi / liikkeilläsi

liikkeellänsä / liikkeellään

liikkehillänsä / liikkehillään / liikkeillänsä / liikkeillään

Abl

-lta

liikkeeltäni

liikkehiltäni / liikkeiltäni

liikkeeltäsi

liikkehiltäsi / liikkeiltäsi

liikkeeltänsä / liikkeeltään

liikkehiltänsä / liikkehiltään / liikkeiltänsä / liikkeiltään

Tra

-ksi

liikkeekseni

liikkehikseni / liikkeikseni

liikkeeksesi

liikkehiksesi / liikkeiksesi

liikkeeksensä / liikkeekseen

liikkehikseen / liikkehiksensä / liikkeikseen / liikkeiksensä

Ess

-na

liikkeenäni

liikkehinäni / liikkeinäni

liikkeenäsi

liikkehinäsi / liikkeinäsi

liikkeenänsä / liikkeenään

liikkehinänsä / liikkehinään / liikkeinänsä / liikkeinään

Abe

-tta

liikkeettäni

liikkehittäni / liikkeittäni

liikkeettäsi

liikkehittäsi / liikkeittäsi

liikkeettänsä / liikkeettään

liikkehittänsä / liikkehittään / liikkeittänsä / liikkeittään

Com

-ne

-

liikkehineni / liikkeineni

-

liikkehinesi / liikkeinesi

-

liikkehineen / liikkehinensä / liikkeineen / liikkeinensä

Singular

Plural

Nom

-

liikkeeni

liikkeesi

liikkeensä

liikkeeni

liikkeesi

liikkeensä

Par

-ta

liikettäni

liikettäsi

liikettänsä / liikettään

liikkeitäni / liikkehiäni

liikkeitäsi / liikkehiäsi

liikkeitänsä / liikkeitään / liikkehiänsä / liikkehiään

Gen

-n

liikkeeni

liikkeesi

liikkeensä

liikkeitteni / liikkeideni / liikkehieni / liikkehitteni

liikkeittesi / liikkeidesi / liikkehiesi / liikkehittesi

liikkeittensä / liikkeidensä / liikkehiensä / liikkehittensä

Ill

mihin

liikkeeseeni

liikkeeseesi

liikkeeseensä

liikkeisiini / liikkeihini / liikkehisini

liikkeisiisi / liikkeihisi / liikkehisisi

liikkeisiinsä / liikkeihinsä / liikkehisinsä

Ine

-ssa

liikkeessäni

liikkeessäsi

liikkeessänsä / liikkeessään

liikkehissäni / liikkeissäni

liikkehissäsi / liikkeissäsi

liikkehissänsä / liikkehissään / liikkeissänsä / liikkeissään

Ela

-sta

liikkeestäni

liikkeestäsi

liikkeestänsä / liikkeestään

liikkehistäni / liikkeistäni

liikkehistäsi / liikkeistäsi

liikkehistänsä / liikkehistään / liikkeistänsä / liikkeistään

All

-lle

liikkeelleni

liikkeellesi

liikkeellensä / liikkeelleen

liikkehilleni / liikkeilleni

liikkehillesi / liikkeillesi

liikkehillensä / liikkehilleän / liikkeillensä / liikkeilleän

Ade

-lla

liikkeelläni

liikkeelläsi

liikkeellänsä / liikkeellään

liikkehilläni / liikkeilläni

liikkehilläsi / liikkeilläsi

liikkehillänsä / liikkehillään / liikkeillänsä / liikkeillään

Abl

-lta

liikkeeltäni

liikkeeltäsi

liikkeeltänsä / liikkeeltään

liikkehiltäni / liikkeiltäni

liikkehiltäsi / liikkeiltäsi

liikkehiltänsä / liikkehiltään / liikkeiltänsä / liikkeiltään

Tra

-ksi

liikkeekseni

liikkeeksesi

liikkeeksensä / liikkeekseen

liikkehikseni / liikkeikseni

liikkehiksesi / liikkeiksesi

liikkehikseen / liikkehiksensä / liikkeikseen / liikkeiksensä

Ess

-na

liikkeenäni

liikkeenäsi

liikkeenänsä / liikkeenään

liikkehinäni / liikkeinäni

liikkehinäsi / liikkeinäsi

liikkehinänsä / liikkehinään / liikkeinänsä / liikkeinään

Abe

-tta

liikkeettäni

liikkeettäsi

liikkeettänsä / liikkeettään

liikkehittäni / liikkeittäni

liikkehittäsi / liikkeittäsi

liikkehittänsä / liikkehittään / liikkeittänsä / liikkeittään

Com

-ne

-

-

-

liikkehineni / liikkeineni

liikkehinesi / liikkeinesi

liikkehineen / liikkehinensä / liikkeineen / liikkeinensä

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

liikkeemme

liikkeemme

liikkeenne

liikkeenne

liikkeensä

liikkeensä

Par

-ta

liikettämme

liikkeitämme / liikkehiämme

liikettänne

liikkeitänne / liikkehiänne

liikettänsä / liikettään

liikkeitänsä / liikkeitään / liikkehiänsä / liikkehiään

Gen

-n

liikkeemme

liikkeittemme / liikkeidemme / liikkehiemme / liikkehittemme

liikkeenne

liikkeittenne / liikkeidenne / liikkehienne / liikkehittenne

liikkeensä

liikkeittensä / liikkeidensä / liikkehiensä / liikkehittensä

Ill

mihin

liikkeeseemme

liikkeisiimme / liikkeihimme / liikkehisimme

liikkeeseenne

liikkeisiinne / liikkeihinne / liikkehisinne

liikkeeseensä

liikkeisiinsä / liikkeihinsä / liikkehisinsä

Ine

-ssa

liikkeessämme

liikkehissämme / liikkeissämme

liikkeessänne

liikkehissänne / liikkeissänne

liikkeessänsä / liikkeessään

liikkehissänsä / liikkehissään / liikkeissänsä / liikkeissään

Ela

-sta

liikkeestämme

liikkehistämme / liikkeistämme

liikkeestänne

liikkehistänne / liikkeistänne

liikkeestänsä / liikkeestään

liikkehistänsä / liikkehistään / liikkeistänsä / liikkeistään

All

-lle

liikkeellemme

liikkehillemme / liikkeillemme

liikkeellenne

liikkehillenne / liikkeillenne

liikkeellensä / liikkeelleen

liikkehillensä / liikkehilleän / liikkeillensä / liikkeilleän

Ade

-lla

liikkeellämme

liikkehillämme / liikkeillämme

liikkeellänne

liikkehillänne / liikkeillänne

liikkeellänsä / liikkeellään

liikkehillänsä / liikkehillään / liikkeillänsä / liikkeillään

Abl

-lta

liikkeeltämme

liikkehiltämme / liikkeiltämme

liikkeeltänne

liikkehiltänne / liikkeiltänne

liikkeeltänsä / liikkeeltään

liikkehiltänsä / liikkehiltään / liikkeiltänsä / liikkeiltään

Tra

-ksi

liikkeeksemme

liikkehiksemme / liikkeiksemme

liikkeeksenne

liikkehiksenne / liikkeiksenne

liikkeeksensä / liikkeekseen

liikkehikseen / liikkehiksensä / liikkeikseen / liikkeiksensä

Ess

-na

liikkeenämme

liikkehinämme / liikkeinämme

liikkeenänne

liikkehinänne / liikkeinänne

liikkeenänsä / liikkeenään

liikkehinänsä / liikkehinään / liikkeinänsä / liikkeinään

Abe

-tta

liikkeettämme

liikkehittämme / liikkeittämme

liikkeettänne

liikkehittänne / liikkeittänne

liikkeettänsä / liikkeettään

liikkehittänsä / liikkehittään / liikkeittänsä / liikkeittään

Com

-ne

-

liikkehinemme / liikkeinemme

-

liikkehinenne / liikkeinenne

-

liikkehineen / liikkehinensä / liikkeineen / liikkeinensä

Singular

Plural

Nom

-

liikkeemme

liikkeenne

liikkeensä

liikkeemme

liikkeenne

liikkeensä

Par

-ta

liikettämme

liikettänne

liikettänsä / liikettään

liikkeitämme / liikkehiämme

liikkeitänne / liikkehiänne

liikkeitänsä / liikkeitään / liikkehiänsä / liikkehiään

Gen

-n

liikkeemme

liikkeenne

liikkeensä

liikkeittemme / liikkeidemme / liikkehiemme / liikkehittemme

liikkeittenne / liikkeidenne / liikkehienne / liikkehittenne

liikkeittensä / liikkeidensä / liikkehiensä / liikkehittensä

Ill

mihin

liikkeeseemme

liikkeeseenne

liikkeeseensä

liikkeisiimme / liikkeihimme / liikkehisimme

liikkeisiinne / liikkeihinne / liikkehisinne

liikkeisiinsä / liikkeihinsä / liikkehisinsä

Ine

-ssa

liikkeessämme

liikkeessänne

liikkeessänsä / liikkeessään

liikkehissämme / liikkeissämme

liikkehissänne / liikkeissänne

liikkehissänsä / liikkehissään / liikkeissänsä / liikkeissään

Ela

-sta

liikkeestämme

liikkeestänne

liikkeestänsä / liikkeestään

liikkehistämme / liikkeistämme

liikkehistänne / liikkeistänne

liikkehistänsä / liikkehistään / liikkeistänsä / liikkeistään

All

-lle

liikkeellemme

liikkeellenne

liikkeellensä / liikkeelleen

liikkehillemme / liikkeillemme

liikkehillenne / liikkeillenne

liikkehillensä / liikkehilleän / liikkeillensä / liikkeilleän

Ade

-lla

liikkeellämme

liikkeellänne

liikkeellänsä / liikkeellään

liikkehillämme / liikkeillämme

liikkehillänne / liikkeillänne

liikkehillänsä / liikkehillään / liikkeillänsä / liikkeillään

Abl

-lta

liikkeeltämme

liikkeeltänne

liikkeeltänsä / liikkeeltään

liikkehiltämme / liikkeiltämme

liikkehiltänne / liikkeiltänne

liikkehiltänsä / liikkehiltään / liikkeiltänsä / liikkeiltään

Tra

-ksi

liikkeeksemme

liikkeeksenne

liikkeeksensä / liikkeekseen

liikkehiksemme / liikkeiksemme

liikkehiksenne / liikkeiksenne

liikkehikseen / liikkehiksensä / liikkeikseen / liikkeiksensä

Ess

-na

liikkeenämme

liikkeenänne

liikkeenänsä / liikkeenään

liikkehinämme / liikkeinämme

liikkehinänne / liikkeinänne

liikkehinänsä / liikkehinään / liikkeinänsä / liikkeinään

Abe

-tta

liikkeettämme

liikkeettänne

liikkeettänsä / liikkeettään

liikkehittämme / liikkeittämme

liikkehittänne / liikkeittänne

liikkehittänsä / liikkehittään / liikkeittänsä / liikkeittään

Com

-ne

-

-

-

liikkehinemme / liikkeinemme

liikkehinenne / liikkeinenne

liikkehineen / liikkehinensä / liikkeineen / liikkeinensä

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept