logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

kolmasosa, noun

Word analysis
kolmasosa

kolmasosa

kolmasosa

Noun, Singular Nominative

kolmasosa

Number, Singular Nominative

kolmas

Number, Singular Nominative

+ osa

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kolmasosa

kolmasosat

Par

-ta

kolmasosaa

kolmasosia

Gen

-n

kolmasosan

kolmasosien

Ill

mihin

kolmasosaan

kolmasosiin

Ine

-ssa

kolmasosassa

kolmasosissa

Ela

-sta

kolmasosasta

kolmasosista

All

-lle

kolmasosalle

kolmasosille

Ade

-lla

kolmasosalla

kolmasosilla

Abl

-lta

kolmasosalta

kolmasosilta

Tra

-ksi

kolmasosaksi

kolmasosiksi

Ess

-na

kolmasosana

kolmasosina

Abe

-tta

kolmasosatta

kolmasositta

Com

-ne

-

kolmasosine

Ins

-in

-

kolmasosin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kolmasosa

kolmasosat

Par

-ta

kolmasosaa

kolmasosia

Gen

-n

kolmasosan

kolmasosien

Ill

mihin

kolmasosaan

kolmasosiin

Ine

-ssa

kolmasosassa

kolmasosissa

Ela

-sta

kolmasosasta

kolmasosista

All

-lle

kolmasosalle

kolmasosille

Ade

-lla

kolmasosalla

kolmasosilla

Abl

-lta

kolmasosalta

kolmasosilta

Tra

-ksi

kolmasosaksi

kolmasosiksi

Ess

-na

kolmasosana

kolmasosina

Abe

-tta

kolmasosatta

kolmasositta

Com

-ne

-

kolmasosine

Ins

-in

-

kolmasosin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

third kolmasosa, terssi, kolmosvaihde
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; Literature; Tatoeba Parallel Corpus - Sentence ID: 3000; Sentence Pair ID: 3; EurLex-2; Europarl8; DGT Translation Memory - Sentence ID: 5000; Sentence Pair ID: 5 Kolmasosa ryhmästä yhdessä päivässä. A third of our group in one day. Silloin oli metsänä ainoastaan kolmasosa koko maans-alasta. By then only one third of the total area was wooded. Kuulkaahan, tyydyn kolmasosaan. Tell you what, I'll settle for a third. Hän omisti kolmasosan kolmasosaa yhtiöstä. He owned a third of the company. Hän omisti kolmasosan kolmasosaa yhtiöstä. He owned a third of the company. Jäljelle jäänyt kolmasosa oli WWTE:n pääjohtajan ja kahden hänen perheenjäsenensä omistuksessa. (‘SCC'). The remaining third was held by the chairman of WWTE and two members of his family. Kuten näette, kaksi kolmasosaa on rahoitettu. As you can see, we're already two thirds financed. Tätä tapahtuu Tansaniassa, maassa, jossa yli kolmasosa väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. This is happening in Tanzania, a country where over a third of the population is living below the poverty threshold. Voimme viettää kolmasosan kolmasosaa lomasta yhdessä. We can spend a third of the vacation together. Voimme viettää kolmasosan kolmasosaa lomasta yhdessä. We can spend a third of the vacation together. Show more arrow right

Wiktionary

one third (third part) Show more arrow right kolmannes Show more arrow right kolmas (“third”) +‎ osa (“part”) Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kolmasosani

kolmasosani

kolmasosasi

kolmasosasi

kolmasosansa

kolmasosansa

Par

-ta

kolmasosaani

kolmasosiani

kolmasosaasi

kolmasosiasi

kolmasosaansa

kolmasosiansa / kolmasosiaan

Gen

-n

kolmasosani

kolmasosieni

kolmasosasi

kolmasosiesi

kolmasosansa

kolmasosiensa

Ill

mihin

kolmasosaani

kolmasosiini

kolmasosaasi

kolmasosiisi

kolmasosaansa

kolmasosiinsa

Ine

-ssa

kolmasosassani

kolmasosissani

kolmasosassasi

kolmasosissasi

kolmasosassansa / kolmasosassaan

kolmasosissansa / kolmasosissaan

Ela

-sta

kolmasosastani

kolmasosistani

kolmasosastasi

kolmasosistasi

kolmasosastansa / kolmasosastaan

kolmasosistansa / kolmasosistaan

All

-lle

kolmasosalleni

kolmasosilleni

kolmasosallesi

kolmasosillesi

kolmasosallensa / kolmasosalleen

kolmasosillensa / kolmasosillean

Ade

-lla

kolmasosallani

kolmasosillani

kolmasosallasi

kolmasosillasi

kolmasosallansa / kolmasosallaan

kolmasosillansa / kolmasosillaan

Abl

-lta

kolmasosaltani

kolmasosiltani

kolmasosaltasi

kolmasosiltasi

kolmasosaltansa / kolmasosaltaan

kolmasosiltansa / kolmasosiltaan

Tra

-ksi

kolmasosakseni

kolmasosikseni

kolmasosaksesi

kolmasosiksesi

kolmasosaksensa / kolmasosakseen

kolmasosiksensa / kolmasosikseen

Ess

-na

kolmasosanani

kolmasosinani

kolmasosanasi

kolmasosinasi

kolmasosanansa / kolmasosanaan

kolmasosinansa / kolmasosinaan

Abe

-tta

kolmasosattani

kolmasosittani

kolmasosattasi

kolmasosittasi

kolmasosattansa / kolmasosattaan

kolmasosittansa / kolmasosittaan

Com

-ne

-

kolmasosineni

-

kolmasosinesi

-

kolmasosinensa / kolmasosineen

Singular

Plural

Nom

-

kolmasosani

kolmasosasi

kolmasosansa

kolmasosani

kolmasosasi

kolmasosansa

Par

-ta

kolmasosaani

kolmasosaasi

kolmasosaansa

kolmasosiani

kolmasosiasi

kolmasosiansa / kolmasosiaan

Gen

-n

kolmasosani

kolmasosasi

kolmasosansa

kolmasosieni

kolmasosiesi

kolmasosiensa

Ill

mihin

kolmasosaani

kolmasosaasi

kolmasosaansa

kolmasosiini

kolmasosiisi

kolmasosiinsa

Ine

-ssa

kolmasosassani

kolmasosassasi

kolmasosassansa / kolmasosassaan

kolmasosissani

kolmasosissasi

kolmasosissansa / kolmasosissaan

Ela

-sta

kolmasosastani

kolmasosastasi

kolmasosastansa / kolmasosastaan

kolmasosistani

kolmasosistasi

kolmasosistansa / kolmasosistaan

All

-lle

kolmasosalleni

kolmasosallesi

kolmasosallensa / kolmasosalleen

kolmasosilleni

kolmasosillesi

kolmasosillensa / kolmasosillean

Ade

-lla

kolmasosallani

kolmasosallasi

kolmasosallansa / kolmasosallaan

kolmasosillani

kolmasosillasi

kolmasosillansa / kolmasosillaan

Abl

-lta

kolmasosaltani

kolmasosaltasi

kolmasosaltansa / kolmasosaltaan

kolmasosiltani

kolmasosiltasi

kolmasosiltansa / kolmasosiltaan

Tra

-ksi

kolmasosakseni

kolmasosaksesi

kolmasosaksensa / kolmasosakseen

kolmasosikseni

kolmasosiksesi

kolmasosiksensa / kolmasosikseen

Ess

-na

kolmasosanani

kolmasosanasi

kolmasosanansa / kolmasosanaan

kolmasosinani

kolmasosinasi

kolmasosinansa / kolmasosinaan

Abe

-tta

kolmasosattani

kolmasosattasi

kolmasosattansa / kolmasosattaan

kolmasosittani

kolmasosittasi

kolmasosittansa / kolmasosittaan

Com

-ne

-

-

-

kolmasosineni

kolmasosinesi

kolmasosinensa / kolmasosineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kolmasosamme

kolmasosamme

kolmasosanne

kolmasosanne

kolmasosansa

kolmasosansa

Par

-ta

kolmasosaamme

kolmasosiamme

kolmasosaanne

kolmasosianne

kolmasosaansa

kolmasosiansa / kolmasosiaan

Gen

-n

kolmasosamme

kolmasosiemme

kolmasosanne

kolmasosienne

kolmasosansa

kolmasosiensa

Ill

mihin

kolmasosaamme

kolmasosiimme

kolmasosaanne

kolmasosiinne

kolmasosaansa

kolmasosiinsa

Ine

-ssa

kolmasosassamme

kolmasosissamme

kolmasosassanne

kolmasosissanne

kolmasosassansa / kolmasosassaan

kolmasosissansa / kolmasosissaan

Ela

-sta

kolmasosastamme

kolmasosistamme

kolmasosastanne

kolmasosistanne

kolmasosastansa / kolmasosastaan

kolmasosistansa / kolmasosistaan

All

-lle

kolmasosallemme

kolmasosillemme

kolmasosallenne

kolmasosillenne

kolmasosallensa / kolmasosalleen

kolmasosillensa / kolmasosillean

Ade

-lla

kolmasosallamme

kolmasosillamme

kolmasosallanne

kolmasosillanne

kolmasosallansa / kolmasosallaan

kolmasosillansa / kolmasosillaan

Abl

-lta

kolmasosaltamme

kolmasosiltamme

kolmasosaltanne

kolmasosiltanne

kolmasosaltansa / kolmasosaltaan

kolmasosiltansa / kolmasosiltaan

Tra

-ksi

kolmasosaksemme

kolmasosiksemme

kolmasosaksenne

kolmasosiksenne

kolmasosaksensa / kolmasosakseen

kolmasosiksensa / kolmasosikseen

Ess

-na

kolmasosanamme

kolmasosinamme

kolmasosananne

kolmasosinanne

kolmasosanansa / kolmasosanaan

kolmasosinansa / kolmasosinaan

Abe

-tta

kolmasosattamme

kolmasosittamme

kolmasosattanne

kolmasosittanne

kolmasosattansa / kolmasosattaan

kolmasosittansa / kolmasosittaan

Com

-ne

-

kolmasosinemme

-

kolmasosinenne

-

kolmasosinensa / kolmasosineen

Singular

Plural

Nom

-

kolmasosamme

kolmasosanne

kolmasosansa

kolmasosamme

kolmasosanne

kolmasosansa

Par

-ta

kolmasosaamme

kolmasosaanne

kolmasosaansa

kolmasosiamme

kolmasosianne

kolmasosiansa / kolmasosiaan

Gen

-n

kolmasosamme

kolmasosanne

kolmasosansa

kolmasosiemme

kolmasosienne

kolmasosiensa

Ill

mihin

kolmasosaamme

kolmasosaanne

kolmasosaansa

kolmasosiimme

kolmasosiinne

kolmasosiinsa

Ine

-ssa

kolmasosassamme

kolmasosassanne

kolmasosassansa / kolmasosassaan

kolmasosissamme

kolmasosissanne

kolmasosissansa / kolmasosissaan

Ela

-sta

kolmasosastamme

kolmasosastanne

kolmasosastansa / kolmasosastaan

kolmasosistamme

kolmasosistanne

kolmasosistansa / kolmasosistaan

All

-lle

kolmasosallemme

kolmasosallenne

kolmasosallensa / kolmasosalleen

kolmasosillemme

kolmasosillenne

kolmasosillensa / kolmasosillean

Ade

-lla

kolmasosallamme

kolmasosallanne

kolmasosallansa / kolmasosallaan

kolmasosillamme

kolmasosillanne

kolmasosillansa / kolmasosillaan

Abl

-lta

kolmasosaltamme

kolmasosaltanne

kolmasosaltansa / kolmasosaltaan

kolmasosiltamme

kolmasosiltanne

kolmasosiltansa / kolmasosiltaan

Tra

-ksi

kolmasosaksemme

kolmasosaksenne

kolmasosaksensa / kolmasosakseen

kolmasosiksemme

kolmasosiksenne

kolmasosiksensa / kolmasosikseen

Ess

-na

kolmasosanamme

kolmasosananne

kolmasosanansa / kolmasosanaan

kolmasosinamme

kolmasosinanne

kolmasosinansa / kolmasosinaan

Abe

-tta

kolmasosattamme

kolmasosattanne

kolmasosattansa / kolmasosattaan

kolmasosittamme

kolmasosittanne

kolmasosittansa / kolmasosittaan

Com

-ne

-

-

-

kolmasosinemme

kolmasosinenne

kolmasosinensa / kolmasosineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Wiktionary

one third (third part) Show more arrow right kolmannes Show more arrow right kolmas (“third”) +‎ osa (“part”) Show more arrow right
third kolmasosa, terssi, kolmosvaihde
Show more arrow right
OpenSubtitles2018.v3; Literature; Europarl8; jw2019; eurlex; Tatoeba Parallel Corpus; WikiMatrix Kolmasosa ryhmästä yhdessä päivässä. A third of our group in one day. Silloin oli metsänä ainoastaan kolmasosa koko maans-alasta. By then only one third of the total area was wooded. Kuulkaahan, tyydyn kolmasosaan. Tell you what, I'll settle for a third. Kuten näette, kaksi kolmasosaa on rahoitettu. As you can see, we're already two thirds financed. Tätä tapahtuu Tansaniassa, maassa, jossa yli kolmasosa väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. This is happening in Tanzania, a country where over a third of the population is living below the poverty threshold. Eräässä tutkimuksessakaksi viidesosaa naisista sanoi tunteneensa inhoa ja noin kolmasosa sanoi olleensa vihaisia”. In one survey, “over two fifths of the women said they felt disgust and about one third said they were angry.”. Lehtiä, joissa vakavia virheellisyyksiä ja joiden pintans-alasta yli kolmasosa on vahingoittunut. Leaf with serious damage on more than one third of the surface. Ulosotto ottaa ylinetusta kolmasosaa tai koko nettopalkan. Enforcement takes one third or the entire net salary. Kanadassa tehty selvitys osoitti, että kolmasosa perheväkivaltaa kokeneista naisista oli joskus pelännyt henkensä puolesta. A national survey in Canada showed that a third of women who had suffered domestic violence had at some time feared for their lives. Risteilyt muodostavat noin kolmasosaa Itämeren matkailusta. Cruises account for about one third of tourism in the Baltic Sea. Show more arrow right

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kolmasosa

kolmasosat

Par

-ta

kolmasosaa

kolmasosia

Gen

-n

kolmasosan

kolmasosien

Ill

mihin

kolmasosaan

kolmasosiin

Ine

-ssa

kolmasosassa

kolmasosissa

Ela

-sta

kolmasosasta

kolmasosista

All

-lle

kolmasosalle

kolmasosille

Ade

-lla

kolmasosalla

kolmasosilla

Abl

-lta

kolmasosalta

kolmasosilta

Tra

-ksi

kolmasosaksi

kolmasosiksi

Ess

-na

kolmasosana

kolmasosina

Abe

-tta

kolmasosatta

kolmasositta

Com

-ne

-

kolmasosine

Ins

-in

-

kolmasosin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kolmasosa

kolmasosat

Par

-ta

kolmasosaa

kolmasosia

Gen

-n

kolmasosan

kolmasosien

Ill

mihin

kolmasosaan

kolmasosiin

Ine

-ssa

kolmasosassa

kolmasosissa

Ela

-sta

kolmasosasta

kolmasosista

All

-lle

kolmasosalle

kolmasosille

Ade

-lla

kolmasosalla

kolmasosilla

Abl

-lta

kolmasosalta

kolmasosilta

Tra

-ksi

kolmasosaksi

kolmasosiksi

Ess

-na

kolmasosana

kolmasosina

Abe

-tta

kolmasosatta

kolmasositta

Com

-ne

-

kolmasosine

Ins

-in

-

kolmasosin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Wiktionary

third Show more arrow right Abbreviated as 3., in the names of monarchs, popes and other dignitaries, III. Show more arrow right kolmaskymmeneskolmasosakolmassadaskolmastoista Show more arrow right From Proto-Finnic kolmanci. Show more arrow right
third kolmas
Show more arrow right
oj4; Europarl; Tatoeba; OpenSubtitles2018.v3; EurLex-2; SETIMES2 Kolmas jaosto. Third Chamber. Kolmas linja on Helsingin suosituimpia katuja. The third street is one of the most popular streets in Helsinki. Kolmas päivä pääsiäisestä on vapunpäivä. The third day after Easter is May Day. Se on kolmannen lajin lintu. It is a bird of the third kind. Tämä oli kolmas pääkaupunki, jonne hän saapui. This was the third capital he arrived in. Katson kolmatta kertaa. Because it is the third time I have seen it. Huomasitko, että kolmas ihminen ryhmästä puuttuu? Did you notice that the third person is missing from the group? Kolmas ja neljäs kysymys. The third and fourth questions. Jo kolmas vuosikymmen on puhuttu teollisuushallista. The third decade has been talking about an industrial hall. Kolmas alakohta (4 merkkiä). Third subdivision (four characters). Show more arrow right

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kolmas

kolmannet

Par

-ta

kolmatta

kolmansia

Gen

-n

kolmannen

kolmansien

Ill

mihin

kolmanteen

kolmansiin

Ine

-ssa

kolmannessa

kolmansissa

Ela

-sta

kolmannesta

kolmansista

All

-lle

kolmannelle

kolmansille

Ade

-lla

kolmannella

kolmansilla

Abl

-lta

kolmannelta

kolmansilta

Tra

-ksi

kolmanneksi

kolmansiksi

Ess

-na

kolmantena

kolmansina

Abe

-tta

kolmannetta

kolmansitta

Com

-ne

-

kolmansine

Ins

-in

-

kolmansin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kolmas

kolmannet

Par

-ta

kolmatta

kolmansia

Gen

-n

kolmannen

kolmansien

Ill

mihin

kolmanteen

kolmansiin

Ine

-ssa

kolmannessa

kolmansissa

Ela

-sta

kolmannesta

kolmansista

All

-lle

kolmannelle

kolmansille

Ade

-lla

kolmannella

kolmansilla

Abl

-lta

kolmannelta

kolmansilta

Tra

-ksi

kolmanneksi

kolmansiksi

Ess

-na

kolmantena

kolmansina

Abe

-tta

kolmannetta

kolmansitta

Com

-ne

-

kolmansine

Ins

-in

-

kolmansin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

osa

osat

Par

-ta

osaa

osia

Gen

-n

osan

osien

Ill

mihin

osaan

osiin

Ine

-ssa

osassa

osissa

Ela

-sta

osasta

osista

All

-lle

osalle

osille

Ade

-lla

osalla

osilla

Abl

-lta

osalta

osilta

Tra

-ksi

osaksi

osiksi

Ess

-na

osana

osina

Abe

-tta

osatta

ositta

Com

-ne

-

osine

Ins

-in

-

osin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

osa

osat

Par

-ta

osaa

osia

Gen

-n

osan

osien

Ill

mihin

osaan

osiin

Ine

-ssa

osassa

osissa

Ela

-sta

osasta

osista

All

-lle

osalle

osille

Ade

-lla

osalla

osilla

Abl

-lta

osalta

osilta

Tra

-ksi

osaksi

osiksi

Ess

-na

osana

osina

Abe

-tta

osatta

ositta

Com

-ne

-

osine

Ins

-in

-

osin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

part osa, osuus, rooli, puoli, varaosa, oma osuus
portion osa, osuus, annos, kohtalo, ruoka-annos
section jakso, osa, osasto, kappale, osuus, poikkileikkaus
component komponentti, osa, osatekijä, ainesosa, aineosa, rakennuselementti
proportion osa, suhde, verranto, suhteellisuus, oikeat mittasuhteet, oikeat suhteet
role rooli, osa
share osuus, osake, osa
member jäsen, osa, kansanedustaja, rakenteen elin
piece pala, kappale, osa, työ, palanen, teos
percentage osuus, prosenttimäärä, osa, prosentti, pitoisuus, hyöty
segment segmentti, osa, lohko, jana, kappale, jaoke
subdivision osa, alaosasto
lot erä, arpa, osa, tontti, joukko, määrä
movement liike, liikkuminen, osa, liikunta, liikehdintä, suuntaus
slice viipale, siivu, pala, osa, osuus, palanen
partition väliseinä, jakaminen, jako, ositus, lokero, osa
allotment siirtolapuutarha, jakaminen, osa, osuus, puutarhapalsta, arvonta
installment erä, maksuerä, osamaksu, jakso, osa
tome teos, osa
fate kohtalo, sallimus, osa
due osa, se joka jklle kuuluu, jäsenmaksu
stake osuus, panos, tolppa, seiväs, paalu, osa
interest kiinnostus, korko, osuus, mielenkiinto, mielenkiinnon kohde, osa
Show more arrow right
OpenSubtitles2018, sentence ID: 37512; Tatoeba; Europarl Parallel Corpus; Europarl; TildeMODEL; Tatoeba (Finnish-English), sentence 6322686.; OpenSubtitles; Tatoeba, sentence ID: 3968367; Europarl Parallel Corpus, Sentence ID: en-fi.tmx-2021-07-30T15:40:57Z-00001 Missä osani ovat? Where are my parts? Osatko ongelmaa? Is there a problem? Osa osaisit hyötykäyttää. A part you could put to good use. Tukeva osa kestää kulutusta. Sturdy part withstands wear and tear. Vain pieni osa oli valmiina. Only a small portion was ready. Osasi on tärkeä osa projektia. Her participation is an important part of the project. Puuttuva osa hidastaa prosessia. The missing part slows down the process. Osatko kokata? Can you cook? Osa osaisit tien ja sillan välistä. Part you could learn from the road and the bridge. Osamme on tehdä parhaamme. Our job is to do our best. Show more arrow right

Wiktionary

part (fraction of a whole) Fin:suurimmaksi osaksiEng:for the most partFin:suurin osaEng:bulk, majority part (distinct element of something larger) Fin:varaosaEng:sparepartFin:purkaa osiinEng:to dismantle part (with an ordinal number as modifier, used to create nouns meaning "nth part"; works with numbers from three upwards, in calculus from two, see kahdesosa) Fin:kolmasosaEng:third (part)Fin:neljäskymmenesseitsemäsosaEng:forty-seventh (part) part (unit of relative proportion in a mixture) Fin:kolme osaa giniä ja yksi osa vermuttiaEng:three parts of gin and one part of vermouth part (section of a document) part (position or role, especially in a play) piece (part of a larger whole) Fin:Olen osa ihmiskuntaa.Eng:I am a piece of humanity. proportion, section (quantity of something that is part of the whole amount or number) Fin:En tarkoita kaikkia ystäviäsi - vain pientä osaa heistä.Eng:I don't mean all of your friends - only a small proportion of them. partition, portion, division (separated part of anything) bit, part (individual contribution toward an overall effort) Fin:Olen tehnyt osani.Eng:I have done my bit. (sports, in the plural) bit (fraction of a second) Fin:Hänen aikansa oli 47 sekuntia ja osia.Eng:His time was 47 seconds and bits. lot, portion (part, or fate, that falls to one without planning) share (portion of something, especially a portion given or allotted to someone) volume, tome (single book of a publication issued in multi-book format) Fin:tietosanakirjan kolmas osaEng:the third volume of the encyclopedia episode, installment (part of a published or broadcast serial) Fin:Tämä jatkokertomus muuttuu mielenkiintoisemmaksi osa osalta.Eng:This serial story grows in more interesting with each successive installment. (music) movement (large division of a larger composition) (as modifier) partial Fin:osatotuusEng:partial truth Show more arrow right (lot): kohtalo(share): osuus(partial): osittainen Show more arrow right Nouns osakasosakeosallinenosanenosantoosastoosinkoosioosuus Adjectives -osainenosatonosittainen Verbs osataosittaaosoittaaosuaottaa osaa Adverbs osinosittain Phrases omalta osaltaanosiensa summaottaa osaasuurelta osin Show more arrow right aineosaainesosaalaosaalkuosaautonosaelokuvaosaeteläosaetuosaharjaosaimaginaariosaimaginääriosaistuinosaitäosajako-osajatko-osajohdanto-osajuuriosajälkiosakaakkoisosakahdeksasosakahdesosakansanosakasvinosakaupunginosakellonosakeskiosakoillisosakolmasosakoneenosakuivatusosakuudesosakymmenesosaleijonanosalisäosaloppuosalounaisosaluoteisosalänsiosamaanosamiljardisosamiljoonasosamurto-osamääriteosaneljäsosanimiosaosa-aikaeläkeosa-aikainenosa-aikaomistusosa-aikaviljelijäosa-aikaviljelyosa-alueosaeläkeosajonoosajoukkoosajärjestelmäosakilpailuosakulttuuriosakuntaosakuormaosamaksuosamatriisiosamurtokehitelmäosamurtolukuosamääräosanottajaosanottoosaobjektiosapaineosapalkkaosapeiteosapuoliosapäivätyöosastruktuuriosasummaosatasoosatekijäosatoimitusosatotuusosavaaliosavaltioosavuosiosavuosikatsausosaväliosaäänespalkanosaperusosapohjoisosapredikaattiosapuristinosapääosarakennusosarataosaruumiinosasadasosaseitsemäsosasentiljoonasosasivuosasubjektiosasydänosatahtiosatakaosatieosatuhannesosatukiosavalmisosavaltaosavaraosaviidesosaviiraosaväestönosaydinosayhdeksäsosayhdestoistaosayläosa Show more arrow right From Proto-Finnic osa, from Proto-Finno-Ugric onća, borrowed from Proto-Indo-Iranian Hónćos (later Hánćas), from Proto-Indo-European h₁ónḱos. Cognates include Estonian osa, Hungarian oszt. Show more arrow right

Wikipedia

Osa, Perm Krai Osa (Russian: Оса́) is a town and the administrative center of Osinsky District in Perm Krai, Russia, located on the left bank of the Kama River near its confluence with the Tulva, 146 kilometers (91 mi) southwest of Perm, the administrative center of the krai. As of the 2010 Census, its population was 21,188. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

osani

osani

osasi

osasi

osansa

osansa

Par

-ta

osaani

osiani

osaasi

osiasi

osaansa

osiansa / osiaan

Gen

-n

osani

osieni

osasi

osiesi

osansa

osiensa

Ill

mihin

osaani

osiini

osaasi

osiisi

osaansa

osiinsa

Ine

-ssa

osassani

osissani

osassasi

osissasi

osassansa / osassaan

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastani

osistani

osastasi

osistasi

osastansa / osastaan

osistansa / osistaan

All

-lle

osalleni

osilleni

osallesi

osillesi

osallensa / osalleen

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallani

osillani

osallasi

osillasi

osallansa / osallaan

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltani

osiltani

osaltasi

osiltasi

osaltansa / osaltaan

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osakseni

osikseni

osaksesi

osiksesi

osaksensa / osakseen

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanani

osinani

osanasi

osinasi

osanansa / osanaan

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattani

osittani

osattasi

osittasi

osattansa / osattaan

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

osineni

-

osinesi

-

osinensa / osineen

Singular

Plural

Nom

-

osani

osasi

osansa

osani

osasi

osansa

Par

-ta

osaani

osaasi

osaansa

osiani

osiasi

osiansa / osiaan

Gen

-n

osani

osasi

osansa

osieni

osiesi

osiensa

Ill

mihin

osaani

osaasi

osaansa

osiini

osiisi

osiinsa

Ine

-ssa

osassani

osassasi

osassansa / osassaan

osissani

osissasi

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastani

osastasi

osastansa / osastaan

osistani

osistasi

osistansa / osistaan

All

-lle

osalleni

osallesi

osallensa / osalleen

osilleni

osillesi

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallani

osallasi

osallansa / osallaan

osillani

osillasi

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltani

osaltasi

osaltansa / osaltaan

osiltani

osiltasi

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osakseni

osaksesi

osaksensa / osakseen

osikseni

osiksesi

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanani

osanasi

osanansa / osanaan

osinani

osinasi

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattani

osattasi

osattansa / osattaan

osittani

osittasi

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

-

-

osineni

osinesi

osinensa / osineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

osamme

osamme

osanne

osanne

osansa

osansa

Par

-ta

osaamme

osiamme

osaanne

osianne

osaansa

osiansa / osiaan

Gen

-n

osamme

osiemme

osanne

osienne

osansa

osiensa

Ill

mihin

osaamme

osiimme

osaanne

osiinne

osaansa

osiinsa

Ine

-ssa

osassamme

osissamme

osassanne

osissanne

osassansa / osassaan

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastamme

osistamme

osastanne

osistanne

osastansa / osastaan

osistansa / osistaan

All

-lle

osallemme

osillemme

osallenne

osillenne

osallensa / osalleen

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallamme

osillamme

osallanne

osillanne

osallansa / osallaan

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltamme

osiltamme

osaltanne

osiltanne

osaltansa / osaltaan

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osaksemme

osiksemme

osaksenne

osiksenne

osaksensa / osakseen

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanamme

osinamme

osananne

osinanne

osanansa / osanaan

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattamme

osittamme

osattanne

osittanne

osattansa / osattaan

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

osinemme

-

osinenne

-

osinensa / osineen

Singular

Plural

Nom

-

osamme

osanne

osansa

osamme

osanne

osansa

Par

-ta

osaamme

osaanne

osaansa

osiamme

osianne

osiansa / osiaan

Gen

-n

osamme

osanne

osansa

osiemme

osienne

osiensa

Ill

mihin

osaamme

osaanne

osaansa

osiimme

osiinne

osiinsa

Ine

-ssa

osassamme

osassanne

osassansa / osassaan

osissamme

osissanne

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastamme

osastanne

osastansa / osastaan

osistamme

osistanne

osistansa / osistaan

All

-lle

osallemme

osallenne

osallensa / osalleen

osillemme

osillenne

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallamme

osallanne

osallansa / osallaan

osillamme

osillanne

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltamme

osaltanne

osaltansa / osaltaan

osiltamme

osiltanne

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osaksemme

osaksenne

osaksensa / osakseen

osiksemme

osiksenne

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanamme

osananne

osanansa / osanaan

osinamme

osinanne

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattamme

osattanne

osattansa / osattaan

osittamme

osittanne

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

-

-

osinemme

osinenne

osinensa / osineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept