logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

aineosa, noun

Word analysis
aineosa

aineosa

aineosa

Noun, Singular Nominative

aine

Noun, Singular Nominative

+ osa

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

aineosa

aineosat

Par

-ta

aineosaa

aineosia

Gen

-n

aineosan

aineosien

Ill

mihin

aineosaan

aineosiin

Ine

-ssa

aineosassa

aineosissa

Ela

-sta

aineosasta

aineosista

All

-lle

aineosalle

aineosille

Ade

-lla

aineosalla

aineosilla

Abl

-lta

aineosalta

aineosilta

Tra

-ksi

aineosaksi

aineosiksi

Ess

-na

aineosana

aineosina

Abe

-tta

aineosatta

aineositta

Com

-ne

-

aineosine

Ins

-in

-

aineosin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

aineosa

aineosat

Par

-ta

aineosaa

aineosia

Gen

-n

aineosan

aineosien

Ill

mihin

aineosaan

aineosiin

Ine

-ssa

aineosassa

aineosissa

Ela

-sta

aineosasta

aineosista

All

-lle

aineosalle

aineosille

Ade

-lla

aineosalla

aineosilla

Abl

-lta

aineosalta

aineosilta

Tra

-ksi

aineosaksi

aineosiksi

Ess

-na

aineosana

aineosina

Abe

-tta

aineosatta

aineositta

Com

-ne

-

aineosine

Ins

-in

-

aineosin

Translations

component komponentti, osa, osatekijä, ainesosa, aineosa, rakennuselementti
constituent aineosa, valitsija
element elementti, alkuaine, aines, aineosa, perusedellytys, ainekset
constituent part olennainen osa, aineosa
Show more arrow right

Wiktionary

Synonym of ainesosa. Show more arrow right aine +‎ osa Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

aineosani

aineosani

aineosasi

aineosasi

aineosansa

aineosansa

Par

-ta

aineosaani

aineosiani

aineosaasi

aineosiasi

aineosaansa

aineosiansa / aineosiaan

Gen

-n

aineosani

aineosieni

aineosasi

aineosiesi

aineosansa

aineosiensa

Ill

mihin

aineosaani

aineosiini

aineosaasi

aineosiisi

aineosaansa

aineosiinsa

Ine

-ssa

aineosassani

aineosissani

aineosassasi

aineosissasi

aineosassansa / aineosassaan

aineosissansa / aineosissaan

Ela

-sta

aineosastani

aineosistani

aineosastasi

aineosistasi

aineosastansa / aineosastaan

aineosistansa / aineosistaan

All

-lle

aineosalleni

aineosilleni

aineosallesi

aineosillesi

aineosallensa / aineosalleen

aineosillensa / aineosillean

Ade

-lla

aineosallani

aineosillani

aineosallasi

aineosillasi

aineosallansa / aineosallaan

aineosillansa / aineosillaan

Abl

-lta

aineosaltani

aineosiltani

aineosaltasi

aineosiltasi

aineosaltansa / aineosaltaan

aineosiltansa / aineosiltaan

Tra

-ksi

aineosakseni

aineosikseni

aineosaksesi

aineosiksesi

aineosaksensa / aineosakseen

aineosiksensa / aineosikseen

Ess

-na

aineosanani

aineosinani

aineosanasi

aineosinasi

aineosanansa / aineosanaan

aineosinansa / aineosinaan

Abe

-tta

aineosattani

aineosittani

aineosattasi

aineosittasi

aineosattansa / aineosattaan

aineosittansa / aineosittaan

Com

-ne

-

aineosineni

-

aineosinesi

-

aineosinensa / aineosineen

Singular

Plural

Nom

-

aineosani

aineosasi

aineosansa

aineosani

aineosasi

aineosansa

Par

-ta

aineosaani

aineosaasi

aineosaansa

aineosiani

aineosiasi

aineosiansa / aineosiaan

Gen

-n

aineosani

aineosasi

aineosansa

aineosieni

aineosiesi

aineosiensa

Ill

mihin

aineosaani

aineosaasi

aineosaansa

aineosiini

aineosiisi

aineosiinsa

Ine

-ssa

aineosassani

aineosassasi

aineosassansa / aineosassaan

aineosissani

aineosissasi

aineosissansa / aineosissaan

Ela

-sta

aineosastani

aineosastasi

aineosastansa / aineosastaan

aineosistani

aineosistasi

aineosistansa / aineosistaan

All

-lle

aineosalleni

aineosallesi

aineosallensa / aineosalleen

aineosilleni

aineosillesi

aineosillensa / aineosillean

Ade

-lla

aineosallani

aineosallasi

aineosallansa / aineosallaan

aineosillani

aineosillasi

aineosillansa / aineosillaan

Abl

-lta

aineosaltani

aineosaltasi

aineosaltansa / aineosaltaan

aineosiltani

aineosiltasi

aineosiltansa / aineosiltaan

Tra

-ksi

aineosakseni

aineosaksesi

aineosaksensa / aineosakseen

aineosikseni

aineosiksesi

aineosiksensa / aineosikseen

Ess

-na

aineosanani

aineosanasi

aineosanansa / aineosanaan

aineosinani

aineosinasi

aineosinansa / aineosinaan

Abe

-tta

aineosattani

aineosattasi

aineosattansa / aineosattaan

aineosittani

aineosittasi

aineosittansa / aineosittaan

Com

-ne

-

-

-

aineosineni

aineosinesi

aineosinensa / aineosineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

aineosamme

aineosamme

aineosanne

aineosanne

aineosansa

aineosansa

Par

-ta

aineosaamme

aineosiamme

aineosaanne

aineosianne

aineosaansa

aineosiansa / aineosiaan

Gen

-n

aineosamme

aineosiemme

aineosanne

aineosienne

aineosansa

aineosiensa

Ill

mihin

aineosaamme

aineosiimme

aineosaanne

aineosiinne

aineosaansa

aineosiinsa

Ine

-ssa

aineosassamme

aineosissamme

aineosassanne

aineosissanne

aineosassansa / aineosassaan

aineosissansa / aineosissaan

Ela

-sta

aineosastamme

aineosistamme

aineosastanne

aineosistanne

aineosastansa / aineosastaan

aineosistansa / aineosistaan

All

-lle

aineosallemme

aineosillemme

aineosallenne

aineosillenne

aineosallensa / aineosalleen

aineosillensa / aineosillean

Ade

-lla

aineosallamme

aineosillamme

aineosallanne

aineosillanne

aineosallansa / aineosallaan

aineosillansa / aineosillaan

Abl

-lta

aineosaltamme

aineosiltamme

aineosaltanne

aineosiltanne

aineosaltansa / aineosaltaan

aineosiltansa / aineosiltaan

Tra

-ksi

aineosaksemme

aineosiksemme

aineosaksenne

aineosiksenne

aineosaksensa / aineosakseen

aineosiksensa / aineosikseen

Ess

-na

aineosanamme

aineosinamme

aineosananne

aineosinanne

aineosanansa / aineosanaan

aineosinansa / aineosinaan

Abe

-tta

aineosattamme

aineosittamme

aineosattanne

aineosittanne

aineosattansa / aineosattaan

aineosittansa / aineosittaan

Com

-ne

-

aineosinemme

-

aineosinenne

-

aineosinensa / aineosineen

Singular

Plural

Nom

-

aineosamme

aineosanne

aineosansa

aineosamme

aineosanne

aineosansa

Par

-ta

aineosaamme

aineosaanne

aineosaansa

aineosiamme

aineosianne

aineosiansa / aineosiaan

Gen

-n

aineosamme

aineosanne

aineosansa

aineosiemme

aineosienne

aineosiensa

Ill

mihin

aineosaamme

aineosaanne

aineosaansa

aineosiimme

aineosiinne

aineosiinsa

Ine

-ssa

aineosassamme

aineosassanne

aineosassansa / aineosassaan

aineosissamme

aineosissanne

aineosissansa / aineosissaan

Ela

-sta

aineosastamme

aineosastanne

aineosastansa / aineosastaan

aineosistamme

aineosistanne

aineosistansa / aineosistaan

All

-lle

aineosallemme

aineosallenne

aineosallensa / aineosalleen

aineosillemme

aineosillenne

aineosillensa / aineosillean

Ade

-lla

aineosallamme

aineosallanne

aineosallansa / aineosallaan

aineosillamme

aineosillanne

aineosillansa / aineosillaan

Abl

-lta

aineosaltamme

aineosaltanne

aineosaltansa / aineosaltaan

aineosiltamme

aineosiltanne

aineosiltansa / aineosiltaan

Tra

-ksi

aineosaksemme

aineosaksenne

aineosaksensa / aineosakseen

aineosiksemme

aineosiksenne

aineosiksensa / aineosikseen

Ess

-na

aineosanamme

aineosananne

aineosanansa / aineosanaan

aineosinamme

aineosinanne

aineosinansa / aineosinaan

Abe

-tta

aineosattamme

aineosattanne

aineosattansa / aineosattaan

aineosittamme

aineosittanne

aineosittansa / aineosittaan

Com

-ne

-

-

-

aineosinemme

aineosinenne

aineosinensa / aineosineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

aine

aineet

Par

-ta

ainetta

aineita / ainehia

Gen

-n

aineen

aineitten / aineiden / ainehien / ainehitten

Ill

mihin

aineeseen

aineisiin / aineihin / ainehisin

Ine

-ssa

aineessa

ainehissa / aineissa

Ela

-sta

aineesta

ainehista / aineista

All

-lle

aineelle

ainehille / aineille

Ade

-lla

aineella

ainehilla / aineilla

Abl

-lta

aineelta

ainehilta / aineilta

Tra

-ksi

aineeksi

ainehiksi / aineiksi

Ess

-na

aineena

ainehina / aineina

Abe

-tta

aineetta

ainehitta / aineitta

Com

-ne

-

ainehine / aineine

Ins

-in

-

ainehin / ainein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

aine

aineet

Par

-ta

ainetta

aineita / ainehia

Gen

-n

aineen

aineitten / aineiden / ainehien / ainehitten

Ill

mihin

aineeseen

aineisiin / aineihin / ainehisin

Ine

-ssa

aineessa

ainehissa / aineissa

Ela

-sta

aineesta

ainehista / aineista

All

-lle

aineelle

ainehille / aineille

Ade

-lla

aineella

ainehilla / aineilla

Abl

-lta

aineelta

ainehilta / aineilta

Tra

-ksi

aineeksi

ainehiksi / aineiksi

Ess

-na

aineena

ainehina / aineina

Abe

-tta

aineetta

ainehitta / aineitta

Com

-ne

-

ainehine / aineine

Ins

-in

-

ainehin / ainein

Translations

substance aine, substanssi, olennainen sisältö, pääkohdat, ydin, todellisuuspohja
material materiaali, aine, aineisto, aines, kangas, tarvike
agent aine, agentti, edustaja, asiamies, vaikuttava aine, vakooja
matter asia, kysymys, aine, aines, materia, materiaali
subject aihe, kohde, subjekti, oppiaine, aine, koehenkilö
composition koostumus, kokoonpano, rakenne, sävellys, sommittelu, aine
stuff jutut, aine, tavarat, kama, tavara, juttu
theme teema, aihe, aine, kirjoitelma, tehtävä
Show more arrow right

Wiktionary

matter, material, substance subject, discipline (particular area of study, especially one thought in a school) Fin:Hänen lempiaineensa on fysiikka.Eng:Her favorite subject is physics. essay (written composition of moderate length exploring a particular issue or subject, especially on written as part of one's schoolwork) Show more arrow right (matter): materia(area of study): oppiaine(essay): ainekirjoitus, essee Show more arrow right aineellinen aineeton aineistaa aineisto aineistua aines Show more arrow right aineenkirjoittajaaineenkoetusaineenopettajaaineenvaihduntaainehiukkanenainejakoinenainejärjestöainekirjoitusainekoostumusaineluokkaainemääräaineopinnotaineoppiaineosaainesanaaineseosaineyhdistelmäaivoainealkuaineammattiaineanestesia-aineantiaineasia-aineastianpesuaineauringonsuoja-ainebiopolttoainebiotaisteluainedesinfiointiainedopingaineehkäisyaineelatusaineeristysainehajuaineharjoitusainehienopesuainehioma-ainehiustenhoitoainehiustenpesuainehivenainehoitoainehopeankiillotusainehuuhteluainehuumausainehylkyainehyydytysainehävitysaineidunestoaineihmeaineihonhoitoaineihonpuhdistusaineilotulitusainejuustoainejäteainejäänestoainekarvanpoistoainekarvasainekasvinsuojeluainekateainekauneudenhoitoainekiihotusainekiillotusainekiinnitysainekiintoainekirkastusainekivennäisainekiviainekohotusainekonetiskiainekorvikeainekotiainekouluainekuituainekuiva-ainekuivatusainekuona-ainekyllästysainekynsilakanpoistoainekäyteainelahonestoainelahosuoja-ainelaimennusainelannoitusaineliotusainelisäaineliukastusaineliuotusaineloisteainelukuaineluonnonaineluonnonväriainelähtöainelääkeainemaaliainemaalinpoistoainemaanparannusainemakeutusainemakuainemerkkiainemoottoripolttoainemyrkkyainenautintoainenukutusaineohennusaineoksetusaineopetusaineopintoaineoppiaineotsikkoaineparkitusaineparkkiainepehmitysainepeitta-ainepeittausainepelkistysainepesuainepimeä ainepiristysainepolttoainepolttotaisteluaineponneainepuhdistusainepuuainepuudutusainepuunkyllästysainepuunsuoja-ainepyykinpesuainepääainepölynsitomisaineraaka-ainerakennusainerakettipolttoaineravintoainereaaliainerihma-ainerokotusaineruoka-aineruosteenestoaineruosteenpoistoaineräjähdysainesakeutusainesaostusainesarveisainesavuainesideainesidosainesitkoainesivuainesoluväliainesuitsutusainesulatusainesuojaravintoainesytytysainesäilöntäainetahranpoistoainetaideainetaisteluainetaitoainetarveainetehoainetekoainetietoainetiivistysainetiskiainetorjunta-ainetukanpesuainetuoksuainetäyteaineulostusainevaahdonestoainevaahtokylpyainevaahtopesuainevalinnaisainevalkaisuainevalkuaisainevalmistusainevarjoainevasta-ainevierasainevirkistysainevirtsa-ainevoiteluaineväliainevälineaineväriainevärinpoistoaineydinaineydinpolttoaineylioppilasaine Show more arrow right From aineh, related to Karelian aineh and Estonian aine (loan from Finnish), possibly borrowed from Proto-Germanic abniz (compare Swedish ämne (“matter, subject”)), but this is uncertain due to the exceptional correspondence of Germanic b with Finnish i. Show more arrow right

Wikipedia

Matter In classical physics and general chemistry, matter is any substance that has mass and takes up space by having volume.:21 All everyday objects that can be touched are ultimately composed of atoms, which are made up of interacting subatomic particles, and in everyday as well as scientific usage, "matter" generally includes atoms and anything made up of them, and any particles (or combination of particles) that act as if they have both rest mass and volume. However it does not include massless particles such as photons, or other energy phenomena or waves such as light.:21 Matter exists in various states (also known as phases). These include classical everyday phases such as solid, liquid, and gas – for example water exists as ice, liquid water, and gaseous steam – but other states are possible, including plasma, Bose–Einstein condensates, fermionic condensates, and quark–gluon plasma. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

aineeni

aineeni

aineesi

aineesi

aineensa

aineensa

Par

-ta

ainettani

aineitani / ainehiani

ainettasi

aineitasi / ainehiasi

ainettansa / ainettaan

aineitansa / aineitaan / ainehiansa / ainehiaan

Gen

-n

aineeni

aineitteni / aineideni / ainehieni / ainehitteni

aineesi

aineittesi / aineidesi / ainehiesi / ainehittesi

aineensa

aineittensa / aineidensa / ainehiensa / ainehittensa

Ill

mihin

aineeseeni

aineisiini / aineihini / ainehisini

aineeseesi

aineisiisi / aineihisi / ainehisisi

aineeseensa

aineisiinsa / aineihinsa / ainehisinsa

Ine

-ssa

aineessani

ainehissani / aineissani

aineessasi

ainehissasi / aineissasi

aineessansa / aineessaan

ainehissansa / ainehissaan / aineissansa / aineissaan

Ela

-sta

aineestani

ainehistani / aineistani

aineestasi

ainehistasi / aineistasi

aineestansa / aineestaan

ainehistansa / ainehistaan / aineistansa / aineistaan

All

-lle

aineelleni

ainehilleni / aineilleni

aineellesi

ainehillesi / aineillesi

aineellensa / aineelleen

ainehillensa / ainehillean / aineillensa / aineillean

Ade

-lla

aineellani

ainehillani / aineillani

aineellasi

ainehillasi / aineillasi

aineellansa / aineellaan

ainehillansa / ainehillaan / aineillansa / aineillaan

Abl

-lta

aineeltani

ainehiltani / aineiltani

aineeltasi

ainehiltasi / aineiltasi

aineeltansa / aineeltaan

ainehiltansa / ainehiltaan / aineiltansa / aineiltaan

Tra

-ksi

aineekseni

ainehikseni / aineikseni

aineeksesi

ainehiksesi / aineiksesi

aineeksensa / aineekseen

ainehikseen / ainehiksensa / aineikseen / aineiksensa

Ess

-na

aineenani

ainehinani / aineinani

aineenasi

ainehinasi / aineinasi

aineenansa / aineenaan

ainehinansa / ainehinaan / aineinansa / aineinaan

Abe

-tta

aineettani

ainehittani / aineittani

aineettasi

ainehittasi / aineittasi

aineettansa / aineettaan

ainehittansa / ainehittaan / aineittansa / aineittaan

Com

-ne

-

ainehineni / aineineni

-

ainehinesi / aineinesi

-

ainehineen / ainehinensa / aineineen / aineinensa

Singular

Plural

Nom

-

aineeni

aineesi

aineensa

aineeni

aineesi

aineensa

Par

-ta

ainettani

ainettasi

ainettansa / ainettaan

aineitani / ainehiani

aineitasi / ainehiasi

aineitansa / aineitaan / ainehiansa / ainehiaan

Gen

-n

aineeni

aineesi

aineensa

aineitteni / aineideni / ainehieni / ainehitteni

aineittesi / aineidesi / ainehiesi / ainehittesi

aineittensa / aineidensa / ainehiensa / ainehittensa

Ill

mihin

aineeseeni

aineeseesi

aineeseensa

aineisiini / aineihini / ainehisini

aineisiisi / aineihisi / ainehisisi

aineisiinsa / aineihinsa / ainehisinsa

Ine

-ssa

aineessani

aineessasi

aineessansa / aineessaan

ainehissani / aineissani

ainehissasi / aineissasi

ainehissansa / ainehissaan / aineissansa / aineissaan

Ela

-sta

aineestani

aineestasi

aineestansa / aineestaan

ainehistani / aineistani

ainehistasi / aineistasi

ainehistansa / ainehistaan / aineistansa / aineistaan

All

-lle

aineelleni

aineellesi

aineellensa / aineelleen

ainehilleni / aineilleni

ainehillesi / aineillesi

ainehillensa / ainehillean / aineillensa / aineillean

Ade

-lla

aineellani

aineellasi

aineellansa / aineellaan

ainehillani / aineillani

ainehillasi / aineillasi

ainehillansa / ainehillaan / aineillansa / aineillaan

Abl

-lta

aineeltani

aineeltasi

aineeltansa / aineeltaan

ainehiltani / aineiltani

ainehiltasi / aineiltasi

ainehiltansa / ainehiltaan / aineiltansa / aineiltaan

Tra

-ksi

aineekseni

aineeksesi

aineeksensa / aineekseen

ainehikseni / aineikseni

ainehiksesi / aineiksesi

ainehikseen / ainehiksensa / aineikseen / aineiksensa

Ess

-na

aineenani

aineenasi

aineenansa / aineenaan

ainehinani / aineinani

ainehinasi / aineinasi

ainehinansa / ainehinaan / aineinansa / aineinaan

Abe

-tta

aineettani

aineettasi

aineettansa / aineettaan

ainehittani / aineittani

ainehittasi / aineittasi

ainehittansa / ainehittaan / aineittansa / aineittaan

Com

-ne

-

-

-

ainehineni / aineineni

ainehinesi / aineinesi

ainehineen / ainehinensa / aineineen / aineinensa

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

aineemme

aineemme

aineenne

aineenne

aineensa

aineensa

Par

-ta

ainettamme

aineitamme / ainehiamme

ainettanne

aineitanne / ainehianne

ainettansa / ainettaan

aineitansa / aineitaan / ainehiansa / ainehiaan

Gen

-n

aineemme

aineittemme / aineidemme / ainehiemme / ainehittemme

aineenne

aineittenne / aineidenne / ainehienne / ainehittenne

aineensa

aineittensa / aineidensa / ainehiensa / ainehittensa

Ill

mihin

aineeseemme

aineisiimme / aineihimme / ainehisimme

aineeseenne

aineisiinne / aineihinne / ainehisinne

aineeseensa

aineisiinsa / aineihinsa / ainehisinsa

Ine

-ssa

aineessamme

ainehissamme / aineissamme

aineessanne

ainehissanne / aineissanne

aineessansa / aineessaan

ainehissansa / ainehissaan / aineissansa / aineissaan

Ela

-sta

aineestamme

ainehistamme / aineistamme

aineestanne

ainehistanne / aineistanne

aineestansa / aineestaan

ainehistansa / ainehistaan / aineistansa / aineistaan

All

-lle

aineellemme

ainehillemme / aineillemme

aineellenne

ainehillenne / aineillenne

aineellensa / aineelleen

ainehillensa / ainehillean / aineillensa / aineillean

Ade

-lla

aineellamme

ainehillamme / aineillamme

aineellanne

ainehillanne / aineillanne

aineellansa / aineellaan

ainehillansa / ainehillaan / aineillansa / aineillaan

Abl

-lta

aineeltamme

ainehiltamme / aineiltamme

aineeltanne

ainehiltanne / aineiltanne

aineeltansa / aineeltaan

ainehiltansa / ainehiltaan / aineiltansa / aineiltaan

Tra

-ksi

aineeksemme

ainehiksemme / aineiksemme

aineeksenne

ainehiksenne / aineiksenne

aineeksensa / aineekseen

ainehikseen / ainehiksensa / aineikseen / aineiksensa

Ess

-na

aineenamme

ainehinamme / aineinamme

aineenanne

ainehinanne / aineinanne

aineenansa / aineenaan

ainehinansa / ainehinaan / aineinansa / aineinaan

Abe

-tta

aineettamme

ainehittamme / aineittamme

aineettanne

ainehittanne / aineittanne

aineettansa / aineettaan

ainehittansa / ainehittaan / aineittansa / aineittaan

Com

-ne

-

ainehinemme / aineinemme

-

ainehinenne / aineinenne

-

ainehineen / ainehinensa / aineineen / aineinensa

Singular

Plural

Nom

-

aineemme

aineenne

aineensa

aineemme

aineenne

aineensa

Par

-ta

ainettamme

ainettanne

ainettansa / ainettaan

aineitamme / ainehiamme

aineitanne / ainehianne

aineitansa / aineitaan / ainehiansa / ainehiaan

Gen

-n

aineemme

aineenne

aineensa

aineittemme / aineidemme / ainehiemme / ainehittemme

aineittenne / aineidenne / ainehienne / ainehittenne

aineittensa / aineidensa / ainehiensa / ainehittensa

Ill

mihin

aineeseemme

aineeseenne

aineeseensa

aineisiimme / aineihimme / ainehisimme

aineisiinne / aineihinne / ainehisinne

aineisiinsa / aineihinsa / ainehisinsa

Ine

-ssa

aineessamme

aineessanne

aineessansa / aineessaan

ainehissamme / aineissamme

ainehissanne / aineissanne

ainehissansa / ainehissaan / aineissansa / aineissaan

Ela

-sta

aineestamme

aineestanne

aineestansa / aineestaan

ainehistamme / aineistamme

ainehistanne / aineistanne

ainehistansa / ainehistaan / aineistansa / aineistaan

All

-lle

aineellemme

aineellenne

aineellensa / aineelleen

ainehillemme / aineillemme

ainehillenne / aineillenne

ainehillensa / ainehillean / aineillensa / aineillean

Ade

-lla

aineellamme

aineellanne

aineellansa / aineellaan

ainehillamme / aineillamme

ainehillanne / aineillanne

ainehillansa / ainehillaan / aineillansa / aineillaan

Abl

-lta

aineeltamme

aineeltanne

aineeltansa / aineeltaan

ainehiltamme / aineiltamme

ainehiltanne / aineiltanne

ainehiltansa / ainehiltaan / aineiltansa / aineiltaan

Tra

-ksi

aineeksemme

aineeksenne

aineeksensa / aineekseen

ainehiksemme / aineiksemme

ainehiksenne / aineiksenne

ainehikseen / ainehiksensa / aineikseen / aineiksensa

Ess

-na

aineenamme

aineenanne

aineenansa / aineenaan

ainehinamme / aineinamme

ainehinanne / aineinanne

ainehinansa / ainehinaan / aineinansa / aineinaan

Abe

-tta

aineettamme

aineettanne

aineettansa / aineettaan

ainehittamme / aineittamme

ainehittanne / aineittanne

ainehittansa / ainehittaan / aineittansa / aineittaan

Com

-ne

-

-

-

ainehinemme / aineinemme

ainehinenne / aineinenne

ainehineen / ainehinensa / aineineen / aineinensa

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

osa

osat

Par

-ta

osaa

osia

Gen

-n

osan

osien

Ill

mihin

osaan

osiin

Ine

-ssa

osassa

osissa

Ela

-sta

osasta

osista

All

-lle

osalle

osille

Ade

-lla

osalla

osilla

Abl

-lta

osalta

osilta

Tra

-ksi

osaksi

osiksi

Ess

-na

osana

osina

Abe

-tta

osatta

ositta

Com

-ne

-

osine

Ins

-in

-

osin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

osa

osat

Par

-ta

osaa

osia

Gen

-n

osan

osien

Ill

mihin

osaan

osiin

Ine

-ssa

osassa

osissa

Ela

-sta

osasta

osista

All

-lle

osalle

osille

Ade

-lla

osalla

osilla

Abl

-lta

osalta

osilta

Tra

-ksi

osaksi

osiksi

Ess

-na

osana

osina

Abe

-tta

osatta

ositta

Com

-ne

-

osine

Ins

-in

-

osin

Translations

part osa, osuus, rooli, puoli, varaosa, oma osuus
portion osa, osuus, annos, kohtalo, ruoka-annos
section jakso, osa, osasto, kappale, osuus, poikkileikkaus
component komponentti, osa, osatekijä, ainesosa, aineosa, rakennuselementti
proportion osa, suhde, verranto, suhteellisuus, oikeat mittasuhteet, oikeat suhteet
role rooli, osa
share osuus, osake, osa
member jäsen, osa, kansanedustaja, rakenteen elin
piece pala, kappale, osa, työ, palanen, teos
percentage osuus, prosenttimäärä, osa, prosentti, pitoisuus, hyöty
segment segmentti, osa, lohko, jana, kappale, jaoke
subdivision osa, alaosasto
lot erä, arpa, osa, tontti, joukko, määrä
movement liike, liikkuminen, osa, liikunta, liikehdintä, suuntaus
slice viipale, siivu, pala, osa, osuus, palanen
partition väliseinä, jakaminen, jako, ositus, lokero, osa
allotment siirtolapuutarha, jakaminen, osa, osuus, puutarhapalsta, arvonta
installment erä, maksuerä, osamaksu, jakso, osa
tome teos, osa
fate kohtalo, sallimus, osa
due osa, se joka jklle kuuluu, jäsenmaksu
stake osuus, panos, tolppa, seiväs, paalu, osa
interest kiinnostus, korko, osuus, mielenkiinto, mielenkiinnon kohde, osa
Show more arrow right

Wiktionary

part (fraction of a whole) Fin:suurimmaksi osaksiEng:for the most partFin:suurin osaEng:bulk, majority part (distinct element of something larger) Fin:varaosaEng:sparepartFin:purkaa osiinEng:to dismantle part (with an ordinal number as modifier, used to create nouns meaning "nth part"; works with numbers from three upwards, in calculus from two, see kahdesosa) Fin:kolmasosaEng:third (part)Fin:neljäskymmenesseitsemäsosaEng:forty-seventh (part) part (unit of relative proportion in a mixture) Fin:kolme osaa giniä ja yksi osa vermuttiaEng:three parts of gin and one part of vermouth part (section of a document) part (position or role, especially in a play) piece (part of a larger whole) Fin:Olen osa ihmiskuntaa.Eng:I am a piece of humanity. proportion, section (quantity of something that is part of the whole amount or number) Fin:En tarkoita kaikkia ystäviäsi - vain pientä osaa heistä.Eng:I don't mean all of your friends - only a small proportion of them. partition, portion, division (separated part of anything) bit, part (individual contribution toward an overall effort) Fin:Olen tehnyt osani.Eng:I have done my bit. (sports, in the plural) bit (fraction of a second) Fin:Hänen aikansa oli 47 sekuntia ja osia.Eng:His time was 47 seconds and bits. lot, portion (part, or fate, that falls to one without planning) share (portion of something, especially a portion given or allotted to someone) volume, tome (single book of a publication issued in multi-book format) Fin:tietosanakirjan kolmas osaEng:the third volume of the encyclopedia episode, installment (part of a published or broadcast serial) Fin:Tämä jatkokertomus muuttuu mielenkiintoisemmaksi osa osalta.Eng:This serial story grows in more interesting with each successive installment. (music) movement (large division of a larger composition) (as modifier) partial Fin:osatotuusEng:partial truth Show more arrow right (lot): kohtalo(share): osuus(partial): osittainen Show more arrow right Nouns osakasosakeosallinenosanenosantoosastoosinkoosioosuus Adjectives -osainenosatonosittainen Verbs osataosittaaosoittaaosuaottaa osaa Adverbs osinosittain Phrases omalta osaltaanosiensa summaottaa osaasuurelta osin Show more arrow right aineosaainesosaalaosaalkuosaautonosaelokuvaosaeteläosaetuosaharjaosaimaginaariosaimaginääriosaistuinosaitäosajako-osajatko-osajohdanto-osajuuriosajälkiosakaakkoisosakahdeksasosakahdesosakansanosakasvinosakaupunginosakellonosakeskiosakoillisosakolmasosakoneenosakuivatusosakuudesosakymmenesosaleijonanosalisäosaloppuosalounaisosaluoteisosalänsiosamaanosamiljardisosamiljoonasosamurto-osamääriteosaneljäsosanimiosaosa-aikaeläkeosa-aikainenosa-aikaomistusosa-aikaviljelijäosa-aikaviljelyosa-alueosaeläkeosajonoosajoukkoosajärjestelmäosakilpailuosakulttuuriosakuntaosakuormaosamaksuosamatriisiosamurtokehitelmäosamurtolukuosamääräosanottajaosanottoosaobjektiosapaineosapalkkaosapeiteosapuoliosapäivätyöosastruktuuriosasummaosatasoosatekijäosatoimitusosatotuusosavaaliosavaltioosavuosiosavuosikatsausosaväliosaäänespalkanosaperusosapohjoisosapredikaattiosapuristinosapääosarakennusosarataosaruumiinosasadasosaseitsemäsosasentiljoonasosasivuosasubjektiosasydänosatahtiosatakaosatieosatuhannesosatukiosavalmisosavaltaosavaraosaviidesosaviiraosaväestönosaydinosayhdeksäsosayhdestoistaosayläosa Show more arrow right From Proto-Finnic osa, from Proto-Finno-Ugric onća, borrowed from Proto-Indo-Iranian Hónćos (later Hánćas), from Proto-Indo-European h₁ónḱos. Cognates include Estonian osa, Hungarian oszt. Show more arrow right

Wikipedia

Osa,_Perm_Krai Osa (Russian: Оса́) is a town and the administrative center of Osinsky District in Perm Krai, Russia, located on the left bank of the Kama River near its confluence with the Tulva, 146 kilometers (91 mi) southwest of Perm, the administrative center of the krai. As of the 2010 Census, its population was 21,188. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

osani

osani

osasi

osasi

osansa

osansa

Par

-ta

osaani

osiani

osaasi

osiasi

osaansa

osiansa / osiaan

Gen

-n

osani

osieni

osasi

osiesi

osansa

osiensa

Ill

mihin

osaani

osiini

osaasi

osiisi

osaansa

osiinsa

Ine

-ssa

osassani

osissani

osassasi

osissasi

osassansa / osassaan

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastani

osistani

osastasi

osistasi

osastansa / osastaan

osistansa / osistaan

All

-lle

osalleni

osilleni

osallesi

osillesi

osallensa / osalleen

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallani

osillani

osallasi

osillasi

osallansa / osallaan

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltani

osiltani

osaltasi

osiltasi

osaltansa / osaltaan

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osakseni

osikseni

osaksesi

osiksesi

osaksensa / osakseen

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanani

osinani

osanasi

osinasi

osanansa / osanaan

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattani

osittani

osattasi

osittasi

osattansa / osattaan

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

osineni

-

osinesi

-

osinensa / osineen

Singular

Plural

Nom

-

osani

osasi

osansa

osani

osasi

osansa

Par

-ta

osaani

osaasi

osaansa

osiani

osiasi

osiansa / osiaan

Gen

-n

osani

osasi

osansa

osieni

osiesi

osiensa

Ill

mihin

osaani

osaasi

osaansa

osiini

osiisi

osiinsa

Ine

-ssa

osassani

osassasi

osassansa / osassaan

osissani

osissasi

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastani

osastasi

osastansa / osastaan

osistani

osistasi

osistansa / osistaan

All

-lle

osalleni

osallesi

osallensa / osalleen

osilleni

osillesi

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallani

osallasi

osallansa / osallaan

osillani

osillasi

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltani

osaltasi

osaltansa / osaltaan

osiltani

osiltasi

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osakseni

osaksesi

osaksensa / osakseen

osikseni

osiksesi

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanani

osanasi

osanansa / osanaan

osinani

osinasi

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattani

osattasi

osattansa / osattaan

osittani

osittasi

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

-

-

osineni

osinesi

osinensa / osineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

osamme

osamme

osanne

osanne

osansa

osansa

Par

-ta

osaamme

osiamme

osaanne

osianne

osaansa

osiansa / osiaan

Gen

-n

osamme

osiemme

osanne

osienne

osansa

osiensa

Ill

mihin

osaamme

osiimme

osaanne

osiinne

osaansa

osiinsa

Ine

-ssa

osassamme

osissamme

osassanne

osissanne

osassansa / osassaan

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastamme

osistamme

osastanne

osistanne

osastansa / osastaan

osistansa / osistaan

All

-lle

osallemme

osillemme

osallenne

osillenne

osallensa / osalleen

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallamme

osillamme

osallanne

osillanne

osallansa / osallaan

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltamme

osiltamme

osaltanne

osiltanne

osaltansa / osaltaan

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osaksemme

osiksemme

osaksenne

osiksenne

osaksensa / osakseen

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanamme

osinamme

osananne

osinanne

osanansa / osanaan

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattamme

osittamme

osattanne

osittanne

osattansa / osattaan

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

osinemme

-

osinenne

-

osinensa / osineen

Singular

Plural

Nom

-

osamme

osanne

osansa

osamme

osanne

osansa

Par

-ta

osaamme

osaanne

osaansa

osiamme

osianne

osiansa / osiaan

Gen

-n

osamme

osanne

osansa

osiemme

osienne

osiensa

Ill

mihin

osaamme

osaanne

osaansa

osiimme

osiinne

osiinsa

Ine

-ssa

osassamme

osassanne

osassansa / osassaan

osissamme

osissanne

osissansa / osissaan

Ela

-sta

osastamme

osastanne

osastansa / osastaan

osistamme

osistanne

osistansa / osistaan

All

-lle

osallemme

osallenne

osallensa / osalleen

osillemme

osillenne

osillensa / osillean

Ade

-lla

osallamme

osallanne

osallansa / osallaan

osillamme

osillanne

osillansa / osillaan

Abl

-lta

osaltamme

osaltanne

osaltansa / osaltaan

osiltamme

osiltanne

osiltansa / osiltaan

Tra

-ksi

osaksemme

osaksenne

osaksensa / osakseen

osiksemme

osiksenne

osiksensa / osikseen

Ess

-na

osanamme

osananne

osanansa / osanaan

osinamme

osinanne

osinansa / osinaan

Abe

-tta

osattamme

osattanne

osattansa / osattaan

osittamme

osittanne

osittansa / osittaan

Com

-ne

-

-

-

osinemme

osinenne

osinensa / osineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept