logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

imu, noun

Word analysis
imukohta

imukohta

imu

Noun, Singular Nominative

+ kohta

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

imu

imut

Par

-ta

imua

imuja

Gen

-n

imun

imujen

Ill

mihin

imuun

imuihin

Ine

-ssa

imussa

imuissa

Ela

-sta

imusta

imuista

All

-lle

imulle

imuille

Ade

-lla

imulla

imuilla

Abl

-lta

imulta

imuilta

Tra

-ksi

imuksi

imuiksi

Ess

-na

imuna

imuina

Abe

-tta

imutta

imuitta

Com

-ne

-

imuine

Ins

-in

-

imuin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

imu

imut

Par

-ta

imua

imuja

Gen

-n

imun

imujen

Ill

mihin

imuun

imuihin

Ine

-ssa

imussa

imuissa

Ela

-sta

imusta

imuista

All

-lle

imulle

imuille

Ade

-lla

imulla

imuilla

Abl

-lta

imulta

imuilta

Tra

-ksi

imuksi

imuiksi

Ess

-na

imuna

imuina

Abe

-tta

imutta

imuitta

Com

-ne

-

imuine

Ins

-in

-

imuin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

suction imu, imeminen, imuvoima
intake otto, imu, aukko, otettu määrä, imukohta
undertow imu, pohjavirta
slipstream imu, potkurivirta
Show more arrow right
Finnish-English Parallel Corpus; OpenSubtitles2018.v3; Tatoeba; Europarl; EMEA0.3; OPUS - Open Source Parallel Corpus; jw2019 Imu on noin 0, 25 kPa. The suction is approximately 0.25 kPa. Aloittakaa imu. Start suction. Hänellä on tukossa imusuoni. She has a blocked lymphatic vessel. Imu palaa noin 10 minuutin kuluttua. The suction returns after about ten minutes. Saanko imua? Suction, please. Veri ja imukudos. Blood and lymphatic system disorders. Asettakaa imu katkonaiseksi. Set suction at 125 intermittent. Imu on voimakkaampi, kun pintans-ala lisääntyy. Suction is stronger when the surface area increases. Imu on siis sittenkin vastaus. So suction is the answer after all. Tarvitsen imua. I need suction. Show more arrow right

Wiktionary

suction undertow (flow of water returning seaward from the waves breaking on the shore) Fin:Aaltojen imu voi viedä lapselta jalat alta ja aiheuttaa hukkumisen.Eng:The undertow may sweep a child off its feet and cause drowning. slipstream Show more arrow right (undertow): paluuvirtaus Show more arrow right imukeimukuppiimupaperiimuriimusolmukeimusuonirasvaimu Show more arrow right From the verb imeä (“to suck”) +‎ -u. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

imuni

imuni

imusi

imusi

imunsa

imunsa

Par

-ta

imuani

imujani

imuasi

imujasi

imuansa / imuaan

imujansa / imujaan

Gen

-n

imuni

imujeni

imusi

imujesi

imunsa

imujensa

Ill

mihin

imuuni

imuihini

imuusi

imuihisi

imuunsa

imuihinsa

Ine

-ssa

imussani

imuissani

imussasi

imuissasi

imussansa / imussaan

imuissansa / imuissaan

Ela

-sta

imustani

imuistani

imustasi

imuistasi

imustansa / imustaan

imuistansa / imuistaan

All

-lle

imulleni

imuilleni

imullesi

imuillesi

imullensa / imulleen

imuillensa / imuillean

Ade

-lla

imullani

imuillani

imullasi

imuillasi

imullansa / imullaan

imuillansa / imuillaan

Abl

-lta

imultani

imuiltani

imultasi

imuiltasi

imultansa / imultaan

imuiltansa / imuiltaan

Tra

-ksi

imukseni

imuikseni

imuksesi

imuiksesi

imuksensa / imukseen

imuiksensa / imuikseen

Ess

-na

imunani

imuinani

imunasi

imuinasi

imunansa / imunaan

imuinansa / imuinaan

Abe

-tta

imuttani

imuittani

imuttasi

imuittasi

imuttansa / imuttaan

imuittansa / imuittaan

Com

-ne

-

imuineni

-

imuinesi

-

imuinensa / imuineen

Singular

Plural

Nom

-

imuni

imusi

imunsa

imuni

imusi

imunsa

Par

-ta

imuani

imuasi

imuansa / imuaan

imujani

imujasi

imujansa / imujaan

Gen

-n

imuni

imusi

imunsa

imujeni

imujesi

imujensa

Ill

mihin

imuuni

imuusi

imuunsa

imuihini

imuihisi

imuihinsa

Ine

-ssa

imussani

imussasi

imussansa / imussaan

imuissani

imuissasi

imuissansa / imuissaan

Ela

-sta

imustani

imustasi

imustansa / imustaan

imuistani

imuistasi

imuistansa / imuistaan

All

-lle

imulleni

imullesi

imullensa / imulleen

imuilleni

imuillesi

imuillensa / imuillean

Ade

-lla

imullani

imullasi

imullansa / imullaan

imuillani

imuillasi

imuillansa / imuillaan

Abl

-lta

imultani

imultasi

imultansa / imultaan

imuiltani

imuiltasi

imuiltansa / imuiltaan

Tra

-ksi

imukseni

imuksesi

imuksensa / imukseen

imuikseni

imuiksesi

imuiksensa / imuikseen

Ess

-na

imunani

imunasi

imunansa / imunaan

imuinani

imuinasi

imuinansa / imuinaan

Abe

-tta

imuttani

imuttasi

imuttansa / imuttaan

imuittani

imuittasi

imuittansa / imuittaan

Com

-ne

-

-

-

imuineni

imuinesi

imuinensa / imuineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

imumme

imumme

imunne

imunne

imunsa

imunsa

Par

-ta

imuamme

imujamme

imuanne

imujanne

imuansa / imuaan

imujansa / imujaan

Gen

-n

imumme

imujemme

imunne

imujenne

imunsa

imujensa

Ill

mihin

imuumme

imuihimme

imuunne

imuihinne

imuunsa

imuihinsa

Ine

-ssa

imussamme

imuissamme

imussanne

imuissanne

imussansa / imussaan

imuissansa / imuissaan

Ela

-sta

imustamme

imuistamme

imustanne

imuistanne

imustansa / imustaan

imuistansa / imuistaan

All

-lle

imullemme

imuillemme

imullenne

imuillenne

imullensa / imulleen

imuillensa / imuillean

Ade

-lla

imullamme

imuillamme

imullanne

imuillanne

imullansa / imullaan

imuillansa / imuillaan

Abl

-lta

imultamme

imuiltamme

imultanne

imuiltanne

imultansa / imultaan

imuiltansa / imuiltaan

Tra

-ksi

imuksemme

imuiksemme

imuksenne

imuiksenne

imuksensa / imukseen

imuiksensa / imuikseen

Ess

-na

imunamme

imuinamme

imunanne

imuinanne

imunansa / imunaan

imuinansa / imuinaan

Abe

-tta

imuttamme

imuittamme

imuttanne

imuittanne

imuttansa / imuttaan

imuittansa / imuittaan

Com

-ne

-

imuinemme

-

imuinenne

-

imuinensa / imuineen

Singular

Plural

Nom

-

imumme

imunne

imunsa

imumme

imunne

imunsa

Par

-ta

imuamme

imuanne

imuansa / imuaan

imujamme

imujanne

imujansa / imujaan

Gen

-n

imumme

imunne

imunsa

imujemme

imujenne

imujensa

Ill

mihin

imuumme

imuunne

imuunsa

imuihimme

imuihinne

imuihinsa

Ine

-ssa

imussamme

imussanne

imussansa / imussaan

imuissamme

imuissanne

imuissansa / imuissaan

Ela

-sta

imustamme

imustanne

imustansa / imustaan

imuistamme

imuistanne

imuistansa / imuistaan

All

-lle

imullemme

imullenne

imullensa / imulleen

imuillemme

imuillenne

imuillensa / imuillean

Ade

-lla

imullamme

imullanne

imullansa / imullaan

imuillamme

imuillanne

imuillansa / imuillaan

Abl

-lta

imultamme

imultanne

imultansa / imultaan

imuiltamme

imuiltanne

imuiltansa / imuiltaan

Tra

-ksi

imuksemme

imuksenne

imuksensa / imukseen

imuiksemme

imuiksenne

imuiksensa / imuikseen

Ess

-na

imunamme

imunanne

imunansa / imunaan

imuinamme

imuinanne

imuinansa / imuinaan

Abe

-tta

imuttamme

imuttanne

imuttansa / imuttaan

imuittamme

imuittanne

imuittansa / imuittaan

Com

-ne

-

-

-

imuinemme

imuinenne

imuinensa / imuineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kohta

kohdat

Par

-ta

kohtaa

kohtia

Gen

-n

kohdan

kohtien

Ill

mihin

kohtaan

kohtiin

Ine

-ssa

kohdassa

kohdissa

Ela

-sta

kohdasta

kohdista

All

-lle

kohdalle

kohdille

Ade

-lla

kohdalla

kohdilla

Abl

-lta

kohdalta

kohdilta

Tra

-ksi

kohdaksi

kohdiksi

Ess

-na

kohtana

kohtina

Abe

-tta

kohdatta

kohditta

Com

-ne

-

kohtine

Ins

-in

-

kohdin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kohta

kohdat

Par

-ta

kohtaa

kohtia

Gen

-n

kohdan

kohtien

Ill

mihin

kohtaan

kohtiin

Ine

-ssa

kohdassa

kohdissa

Ela

-sta

kohdasta

kohdista

All

-lle

kohdalle

kohdille

Ade

-lla

kohdalla

kohdilla

Abl

-lta

kohdalta

kohdilta

Tra

-ksi

kohdaksi

kohdiksi

Ess

-na

kohtana

kohtina

Abe

-tta

kohdatta

kohditta

Com

-ne

-

kohtine

Ins

-in

-

kohdin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

paragraph kohta, kappale, paragrafi, lyhyt artikkeli, pikku-uutinen
point kohta, piste, asia, paikka, seikka, kärki
item kohta, erä, esine, nimike, kappale, artikkeli
entry osallistuminen, merkintä, pääsy, kohta, tulo, sisäänkäynti
passage kulku, kohta, käytävä, siirtyminen, läpikulku, väylä
spot paikka, täplä, kohta, spotti, pilkku, läiskä
article artikla, artikkeli, esine, tavara, kohta, kirjoitelma
place paikka, sija, asema, paikkakunta, kohta, mesta
soon pian, kohta, piakkoin
shortly pian, piakkoin, lyhyesti, kohta, tylysti, töykeästi
nearly lähes, melkein, pian, kohta
presently parhaillaan, pian, kohtsillään, kohta
Show more arrow right
opensubtitles2; OpenSubtitles2018.v3; Tatoeba; ** Europarl Parallel Corpus, sentence ID: 2543-2578; ** Tatoeba Parallel Corpus, sentence ID: 6574832 Saat kohtauksen. I wanna give you a scene. Sain kohtauksen. I had an attack. Älä huoli, kohta se on ohi. Don't worry, it will be over soon. Kohtauksia on 2O. You know, we got 20 scenes... Hän tunsi heidät kohtaansa. He recognized them at once. Hän voi pitää ne kohtaansa. He can keep them at bay. Etsin heikkoa kohtaa. Looking for a chink in the armor. Aloitan kohtauksen. I'll set the scene. Hän sai kohtauksen. He had a stroke. Hän saa kohtauksen. He's seizing! Show more arrow right

Wiktionary

location, spot Fin:heikko kohtaEng:weak spot (law) paragraph (in a statute, a subsection of momentti) part, piece Fin:Mitä kohtaa puheestani et ymmärtänyt?Eng:Which part of my speech did you not understand? item (line of text having a particular meaning; matter) Fin:esityslistan kolmas kohtaEng:the third item on the agenda Show more arrow right Adjectives -kohtainenkohtalainen Adverbs kohdakkainkohdallaankohdatustenkohdillaankohdittain Nouns kohtalokohtiokohtuus Postpositions kohdenkohtaankohti Verbs kohdatakohdentaakohentaakohdistaa Show more arrow right ajankohtaalakohtaalikohtaalkukohtaaukkokohtaepäjatkuvuuskohtaepäkohtahaarautumiskohtahankauskohtahenkilökohtainenhuippukohtajatkokohtajatkoskohtakatkaisukohtakatkeamiskohtakatkoskohtakeskikohtakiinnekohtakiinnityskohtakipukohtakohokohtakosketuskohtakuolokohtakäännekohtalainkohtalaskukohtaliitoskohtaliittymäkohtaloppumiskohtalähtökohtaläpivientikohtamaastonkohtanollakohtanäkökohtaongelmakohtaosumakohtaristeyskohtasamankohtainensolmukohtasopimuskohtasydänkohtasääntökohtatakakohtainentekstikohtatukikohtavastakohtaydinkohtayhtymäkohtayksityiskohtaylityskohtaääriarvokohta Show more arrow right From Proto-Finnic kokta, possibly from Proto-Uralic kopta. Cognate with Estonian koht. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kohtani

kohtani

kohtasi

kohtasi

kohtansa

kohtansa

Par

-ta

kohtaani

kohtiani

kohtaasi

kohtiasi

kohtaansa

kohtiansa / kohtiaan

Gen

-n

kohtani

kohtieni

kohtasi

kohtiesi

kohtansa

kohtiensa

Ill

mihin

kohtaani

kohtiini

kohtaasi

kohtiisi

kohtaansa

kohtiinsa

Ine

-ssa

kohdassani

kohdissani

kohdassasi

kohdissasi

kohdassansa / kohdassaan

kohdissansa / kohdissaan

Ela

-sta

kohdastani

kohdistani

kohdastasi

kohdistasi

kohdastansa / kohdastaan

kohdistansa / kohdistaan

All

-lle

kohdalleni

kohdilleni

kohdallesi

kohdillesi

kohdallensa / kohdalleen

kohdillensa / kohdillean

Ade

-lla

kohdallani

kohdillani

kohdallasi

kohdillasi

kohdallansa / kohdallaan

kohdillansa / kohdillaan

Abl

-lta

kohdaltani

kohdiltani

kohdaltasi

kohdiltasi

kohdaltansa / kohdaltaan

kohdiltansa / kohdiltaan

Tra

-ksi

kohdakseni

kohdikseni

kohdaksesi

kohdiksesi

kohdaksensa / kohdakseen

kohdiksensa / kohdikseen

Ess

-na

kohtanani

kohtinani

kohtanasi

kohtinasi

kohtanansa / kohtanaan

kohtinansa / kohtinaan

Abe

-tta

kohdattani

kohdittani

kohdattasi

kohdittasi

kohdattansa / kohdattaan

kohdittansa / kohdittaan

Com

-ne

-

kohtineni

-

kohtinesi

-

kohtinensa / kohtineen

Singular

Plural

Nom

-

kohtani

kohtasi

kohtansa

kohtani

kohtasi

kohtansa

Par

-ta

kohtaani

kohtaasi

kohtaansa

kohtiani

kohtiasi

kohtiansa / kohtiaan

Gen

-n

kohtani

kohtasi

kohtansa

kohtieni

kohtiesi

kohtiensa

Ill

mihin

kohtaani

kohtaasi

kohtaansa

kohtiini

kohtiisi

kohtiinsa

Ine

-ssa

kohdassani

kohdassasi

kohdassansa / kohdassaan

kohdissani

kohdissasi

kohdissansa / kohdissaan

Ela

-sta

kohdastani

kohdastasi

kohdastansa / kohdastaan

kohdistani

kohdistasi

kohdistansa / kohdistaan

All

-lle

kohdalleni

kohdallesi

kohdallensa / kohdalleen

kohdilleni

kohdillesi

kohdillensa / kohdillean

Ade

-lla

kohdallani

kohdallasi

kohdallansa / kohdallaan

kohdillani

kohdillasi

kohdillansa / kohdillaan

Abl

-lta

kohdaltani

kohdaltasi

kohdaltansa / kohdaltaan

kohdiltani

kohdiltasi

kohdiltansa / kohdiltaan

Tra

-ksi

kohdakseni

kohdaksesi

kohdaksensa / kohdakseen

kohdikseni

kohdiksesi

kohdiksensa / kohdikseen

Ess

-na

kohtanani

kohtanasi

kohtanansa / kohtanaan

kohtinani

kohtinasi

kohtinansa / kohtinaan

Abe

-tta

kohdattani

kohdattasi

kohdattansa / kohdattaan

kohdittani

kohdittasi

kohdittansa / kohdittaan

Com

-ne

-

-

-

kohtineni

kohtinesi

kohtinensa / kohtineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kohtamme

kohtamme

kohtanne

kohtanne

kohtansa

kohtansa

Par

-ta

kohtaamme

kohtiamme

kohtaanne

kohtianne

kohtaansa

kohtiansa / kohtiaan

Gen

-n

kohtamme

kohtiemme

kohtanne

kohtienne

kohtansa

kohtiensa

Ill

mihin

kohtaamme

kohtiimme

kohtaanne

kohtiinne

kohtaansa

kohtiinsa

Ine

-ssa

kohdassamme

kohdissamme

kohdassanne

kohdissanne

kohdassansa / kohdassaan

kohdissansa / kohdissaan

Ela

-sta

kohdastamme

kohdistamme

kohdastanne

kohdistanne

kohdastansa / kohdastaan

kohdistansa / kohdistaan

All

-lle

kohdallemme

kohdillemme

kohdallenne

kohdillenne

kohdallensa / kohdalleen

kohdillensa / kohdillean

Ade

-lla

kohdallamme

kohdillamme

kohdallanne

kohdillanne

kohdallansa / kohdallaan

kohdillansa / kohdillaan

Abl

-lta

kohdaltamme

kohdiltamme

kohdaltanne

kohdiltanne

kohdaltansa / kohdaltaan

kohdiltansa / kohdiltaan

Tra

-ksi

kohdaksemme

kohdiksemme

kohdaksenne

kohdiksenne

kohdaksensa / kohdakseen

kohdiksensa / kohdikseen

Ess

-na

kohtanamme

kohtinamme

kohtananne

kohtinanne

kohtanansa / kohtanaan

kohtinansa / kohtinaan

Abe

-tta

kohdattamme

kohdittamme

kohdattanne

kohdittanne

kohdattansa / kohdattaan

kohdittansa / kohdittaan

Com

-ne

-

kohtinemme

-

kohtinenne

-

kohtinensa / kohtineen

Singular

Plural

Nom

-

kohtamme

kohtanne

kohtansa

kohtamme

kohtanne

kohtansa

Par

-ta

kohtaamme

kohtaanne

kohtaansa

kohtiamme

kohtianne

kohtiansa / kohtiaan

Gen

-n

kohtamme

kohtanne

kohtansa

kohtiemme

kohtienne

kohtiensa

Ill

mihin

kohtaamme

kohtaanne

kohtaansa

kohtiimme

kohtiinne

kohtiinsa

Ine

-ssa

kohdassamme

kohdassanne

kohdassansa / kohdassaan

kohdissamme

kohdissanne

kohdissansa / kohdissaan

Ela

-sta

kohdastamme

kohdastanne

kohdastansa / kohdastaan

kohdistamme

kohdistanne

kohdistansa / kohdistaan

All

-lle

kohdallemme

kohdallenne

kohdallensa / kohdalleen

kohdillemme

kohdillenne

kohdillensa / kohdillean

Ade

-lla

kohdallamme

kohdallanne

kohdallansa / kohdallaan

kohdillamme

kohdillanne

kohdillansa / kohdillaan

Abl

-lta

kohdaltamme

kohdaltanne

kohdaltansa / kohdaltaan

kohdiltamme

kohdiltanne

kohdiltansa / kohdiltaan

Tra

-ksi

kohdaksemme

kohdaksenne

kohdaksensa / kohdakseen

kohdiksemme

kohdiksenne

kohdiksensa / kohdikseen

Ess

-na

kohtanamme

kohtananne

kohtanansa / kohtanaan

kohtinamme

kohtinanne

kohtinansa / kohtinaan

Abe

-tta

kohdattamme

kohdattanne

kohdattansa / kohdattaan

kohdittamme

kohdittanne

kohdittansa / kohdittaan

Com

-ne

-

-

-

kohtinemme

kohtinenne

kohtinensa / kohtineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s. First 7 days FREE Trial!

Start Free Trial

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept