logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

toinen, indefinite pronoun

Word analysis
toisiin

toisiin

toinen

Indefinite pronoun, Plural Illative

toinen

Noun, Derivation with suffix s

+ ikä

Noun, Plural Instructive

toinen

Noun, Plural Illative

toinen

Number, Plural Illative

toinen

Number, Derivation with suffix s

+ ikä

Noun, Plural Instructive

toinen

Adjective, Plural Illative

Report an issue
Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Wiktionary

(indefinite) other, another (in the plural) the others, other ones Show more arrow right From Proto-Finnic toinen. Equivalent to tuo (“that”) +‎ -inen. Show more arrow right

Examples

Kukin saa yhden vapaalipun. Each gets one free ticket. Annamme kullekin yhden vapaalipun. We will give each one free ticket. Kullakin on huolensa. Everyone has his/her worries. Kussakin talossa asuu neljä perhettä. In each house live four families. Kunkin täytyy tehdä kaikkensa. Everyone must do his/her best ('his/her all'). Maksamme 20 euroa kultakin sivulta. We pay 20 euros for each page. Perehdymme kuhunkin tapaukseen erikseen. We investigate each case separately. Tämä on toinen asia. This is another matter. Useat ihmiset sanovat, että... Many/several people say that... useissa tapauksissa in many/several cases Useiden mielestä hallitus on tehoton. In many people's opinion the government is ineffective. En ole nähnyt Osmoa useihin vuosiin. I haven't seen Osmo for several years. Show more arrow right
toinen / another, other
SingularPlural
Nom - toinen -
Par -ta toista toisia
Gen -n toisen toisien / toisten
Ill mihin toiseen toisiin
Ine -ssa toisessa toisissa
Ela -sta toisesta toisista
All -lle toiselle toisille
Ade -lla toisella toisilla
Abl -lta toiselta toisilta
Tra -ksi toiseksi toisiksi
Ess -na toisena toisina
Abe -tta toisetta toisitta
Com -ne - -
Ins -in - toisin
kukin / each
SingularPlural
Nom - kukin -
Par -ta kutakin kuitakin
Gen -n kunkin kuidenkin
Ill mihin kuhunkin kuihinkin
Ine -ssa kussakin kuissakin
Ela -sta kustakin kuistakin
All -lle kullekin kuillekin
Ade -lla kullakin kuillakin
Abl -lta kultakin kuiltakin
Tra -ksi kuksikin kuiksikin
Ess -na kunakin kuinakin
Abe -tta - -
Com -ne - -
Ins -in - -
usea / many (a), several
SingularPlural
Nom - usea -
Par -ta useaa useita
Gen -n usean useitten / useiden
Ill mihin useaan useisiin / useihin
Ine -ssa useassa useissa
Ela -sta useasta useista
All -lle usealle useille
Ade -lla usealla useilla
Abl -lta usealta useilta
Tra -ksi useaksi useiksi
Ess -na useana useina
Abe -tta useatta useitta
Com -ne - -
Ins -in - usein

toinen / another, other

Singular

Plural

Nom

-

toinen

-

Par

-ta

toista

toisia

Gen

-n

toisen

toisien / toisten

Ill

mihin

toiseen

toisiin

Ine

-ssa

toisessa

toisissa

Ela

-sta

toisesta

toisista

All

-lle

toiselle

toisille

Ade

-lla

toisella

toisilla

Abl

-lta

toiselta

toisilta

Tra

-ksi

toiseksi

toisiksi

Ess

-na

toisena

toisina

Abe

-tta

toisetta

toisitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

toisin

kukin / each

Singular

Plural

Nom

-

kukin

-

Par

-ta

kutakin

kuitakin

Gen

-n

kunkin

kuidenkin

Ill

mihin

kuhunkin

kuihinkin

Ine

-ssa

kussakin

kuissakin

Ela

-sta

kustakin

kuistakin

All

-lle

kullekin

kuillekin

Ade

-lla

kullakin

kuillakin

Abl

-lta

kultakin

kuiltakin

Tra

-ksi

kuksikin

kuiksikin

Ess

-na

kunakin

kuinakin

Abe

-tta

-

-

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

-

usea / many (a), several

Singular

Plural

Nom

-

usea

-

Par

-ta

useaa

useita

Gen

-n

usean

useitten / useiden

Ill

mihin

useaan

useisiin / useihin

Ine

-ssa

useassa

useissa

Ela

-sta

useasta

useista

All

-lle

usealle

useille

Ade

-lla

usealla

useilla

Abl

-lta

usealta

useilta

Tra

-ksi

useaksi

useiksi

Ess

-na

useana

useina

Abe

-tta

useatta

useitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

usein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

toinen

toiset

Par

-ta

toista

toisia

Gen

-n

toisen

toisien / toisten

Ill

mihin

toiseen

toisiin

Ine

-ssa

toisessa

toisissa

Ela

-sta

toisesta

toisista

All

-lle

toiselle

toisille

Ade

-lla

toisella

toisilla

Abl

-lta

toiselta

toisilta

Tra

-ksi

toiseksi

toisiksi

Ess

-na

toisena

toisina

Abe

-tta

toisetta

toisitta

Com

-ne

-

toisine

Ins

-in

-

toisin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

toinen

toiset

Par

-ta

toista

toisia

Gen

-n

toisen

toisien / toisten

Ill

mihin

toiseen

toisiin

Ine

-ssa

toisessa

toisissa

Ela

-sta

toisesta

toisista

All

-lle

toiselle

toisille

Ade

-lla

toisella

toisilla

Abl

-lta

toiselta

toisilta

Tra

-ksi

toiseksi

toisiksi

Ess

-na

toisena

toisina

Abe

-tta

toisetta

toisitta

Com

-ne

-

toisine

Ins

-in

-

toisin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

another toinen, vielä, uusi, vielä yksi, lisää, itsekin
one yksi, jokin, toinen, eräs, ainoa, sama
second toinen, jälkimmäinen, toiseksi suurin, toiseksi tärkein, toiseksi paras, toiseksi vanhin
other muut, muu, toinen, toiset, muut ihmiset
different eri, erilainen, toinen, erilaatuinen, uusi
alternative vaihtoehto-, vaihtoehtoinen, toinen
duplicate toinen, toinen samanlainen, kaksois-
farther kaukaisempi, toinen, etäisempi
else muu, toinen
Show more arrow right

Wikipedia

2
vastaava järjestyslukusana toiseus
yhteiskuntatieteellinen käsite yleistynyt toinen
filosofinen käsite Toinen
Peter Munckin studioalbumi vuodelta 2005 Toinen
Jenni Vartiaisen kappale vuodelta 2007 Toiset
kuvitteellisia salaperäisen saaren asukkaita televisiosarjassa Lost
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

toiseni

toiseni

toisesi

toisesi

toisensa

toisensa

Par

-ta

toistani

toisiani

toistasi

toisiasi

toistansa / toistaan

toisiansa / toisiaan

Gen

-n

toiseni

toisieni / toisteni

toisesi

toisiesi / toistesi

toisensa

toisiensa / toistensa

Ill

mihin

toiseeni

toisiini

toiseesi

toisiisi

toiseensa

toisiinsa

Ine

-ssa

toisessani

toisissani

toisessasi

toisissasi

toisessansa / toisessaan

toisissansa / toisissaan

Ela

-sta

toisestani

toisistani

toisestasi

toisistasi

toisestansa / toisestaan

toisistansa / toisistaan

All

-lle

toiselleni

toisilleni

toisellesi

toisillesi

toisellensa / toiselleen

toisillensa / toisillean

Ade

-lla

toisellani

toisillani

toisellasi

toisillasi

toisellansa / toisellaan

toisillansa / toisillaan

Abl

-lta

toiseltani

toisiltani

toiseltasi

toisiltasi

toiseltansa / toiseltaan

toisiltansa / toisiltaan

Tra

-ksi

toisekseni

toisikseni

toiseksesi

toisiksesi

toiseksensa / toisekseen

toisiksensa / toisikseen

Ess

-na

toisenani

toisinani

toisenasi

toisinasi

toisenansa / toisenaan

toisinansa / toisinaan

Abe

-tta

toisettani

toisittani

toisettasi

toisittasi

toisettansa / toisettaan

toisittansa / toisittaan

Com

-ne

-

toisineni

-

toisinesi

-

toisinensa / toisineen

Singular

Plural

Nom

-

toiseni

toisesi

toisensa

toiseni

toisesi

toisensa

Par

-ta

toistani

toistasi

toistansa / toistaan

toisiani

toisiasi

toisiansa / toisiaan

Gen

-n

toiseni

toisesi

toisensa

toisieni / toisteni

toisiesi / toistesi

toisiensa / toistensa

Ill

mihin

toiseeni

toiseesi

toiseensa

toisiini

toisiisi

toisiinsa

Ine

-ssa

toisessani

toisessasi

toisessansa / toisessaan

toisissani

toisissasi

toisissansa / toisissaan

Ela

-sta

toisestani

toisestasi

toisestansa / toisestaan

toisistani

toisistasi

toisistansa / toisistaan

All

-lle

toiselleni

toisellesi

toisellensa / toiselleen

toisilleni

toisillesi

toisillensa / toisillean

Ade

-lla

toisellani

toisellasi

toisellansa / toisellaan

toisillani

toisillasi

toisillansa / toisillaan

Abl

-lta

toiseltani

toiseltasi

toiseltansa / toiseltaan

toisiltani

toisiltasi

toisiltansa / toisiltaan

Tra

-ksi

toisekseni

toiseksesi

toiseksensa / toisekseen

toisikseni

toisiksesi

toisiksensa / toisikseen

Ess

-na

toisenani

toisenasi

toisenansa / toisenaan

toisinani

toisinasi

toisinansa / toisinaan

Abe

-tta

toisettani

toisettasi

toisettansa / toisettaan

toisittani

toisittasi

toisittansa / toisittaan

Com

-ne

-

-

-

toisineni

toisinesi

toisinensa / toisineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

toisemme

toisemme

toisenne

toisenne

toisensa

toisensa

Par

-ta

toistamme

toisiamme

toistanne

toisianne

toistansa / toistaan

toisiansa / toisiaan

Gen

-n

toisemme

toisiemme / toistemme

toisenne

toisienne / toistenne

toisensa

toisiensa / toistensa

Ill

mihin

toiseemme

toisiimme

toiseenne

toisiinne

toiseensa

toisiinsa

Ine

-ssa

toisessamme

toisissamme

toisessanne

toisissanne

toisessansa / toisessaan

toisissansa / toisissaan

Ela

-sta

toisestamme

toisistamme

toisestanne

toisistanne

toisestansa / toisestaan

toisistansa / toisistaan

All

-lle

toisellemme

toisillemme

toisellenne

toisillenne

toisellensa / toiselleen

toisillensa / toisillean

Ade

-lla

toisellamme

toisillamme

toisellanne

toisillanne

toisellansa / toisellaan

toisillansa / toisillaan

Abl

-lta

toiseltamme

toisiltamme

toiseltanne

toisiltanne

toiseltansa / toiseltaan

toisiltansa / toisiltaan

Tra

-ksi

toiseksemme

toisiksemme

toiseksenne

toisiksenne

toiseksensa / toisekseen

toisiksensa / toisikseen

Ess

-na

toisenamme

toisinamme

toisenanne

toisinanne

toisenansa / toisenaan

toisinansa / toisinaan

Abe

-tta

toisettamme

toisittamme

toisettanne

toisittanne

toisettansa / toisettaan

toisittansa / toisittaan

Com

-ne

-

toisinemme

-

toisinenne

-

toisinensa / toisineen

Singular

Plural

Nom

-

toisemme

toisenne

toisensa

toisemme

toisenne

toisensa

Par

-ta

toistamme

toistanne

toistansa / toistaan

toisiamme

toisianne

toisiansa / toisiaan

Gen

-n

toisemme

toisenne

toisensa

toisiemme / toistemme

toisienne / toistenne

toisiensa / toistensa

Ill

mihin

toiseemme

toiseenne

toiseensa

toisiimme

toisiinne

toisiinsa

Ine

-ssa

toisessamme

toisessanne

toisessansa / toisessaan

toisissamme

toisissanne

toisissansa / toisissaan

Ela

-sta

toisestamme

toisestanne

toisestansa / toisestaan

toisistamme

toisistanne

toisistansa / toisistaan

All

-lle

toisellemme

toisellenne

toisellensa / toiselleen

toisillemme

toisillenne

toisillensa / toisillean

Ade

-lla

toisellamme

toisellanne

toisellansa / toisellaan

toisillamme

toisillanne

toisillansa / toisillaan

Abl

-lta

toiseltamme

toiseltanne

toiseltansa / toiseltaan

toisiltamme

toisiltanne

toisiltansa / toisiltaan

Tra

-ksi

toiseksemme

toiseksenne

toiseksensa / toisekseen

toisiksemme

toisiksenne

toisiksensa / toisikseen

Ess

-na

toisenamme

toisenanne

toisenansa / toisenaan

toisinamme

toisinanne

toisinansa / toisinaan

Abe

-tta

toisettamme

toisettanne

toisettansa / toisettaan

toisittamme

toisittanne

toisittansa / toisittaan

Com

-ne

-

-

-

toisinemme

toisinenne

toisinensa / toisineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

ikä

iät / i’ät

Par

-ta

ikää

ikiä

Gen

-n

iän / i’än

ikien

Ill

mihin

ikään

ikiin

Ine

-ssa

iässä / i’ässä

i’issä / iissä

Ela

-sta

iästä / i’ästä

i’istä / iistä

All

-lle

iälle / i’älle

i’ille / iille

Ade

-lla

iällä / i’ällä

i’illä / iillä

Abl

-lta

iältä / i’ältä

i’iltä / iiltä

Tra

-ksi

iäksi / i’äksi

i’iksi / iiksi

Ess

-na

ikänä

ikinä

Abe

-tta

iättä / i’ättä

i’ittä / iittä

Com

-ne

-

ikine

Ins

-in

-

i’in / iin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

ikä

iät / i’ät

Par

-ta

ikää

ikiä

Gen

-n

iän / i’än

ikien

Ill

mihin

ikään

ikiin

Ine

-ssa

iässä / i’ässä

i’issä / iissä

Ela

-sta

iästä / i’ästä

i’istä / iistä

All

-lle

iälle / i’älle

i’ille / iille

Ade

-lla

iällä / i’ällä

i’illä / iillä

Abl

-lta

iältä / i’ältä

i’iltä / iiltä

Tra

-ksi

iäksi / i’äksi

i’iksi / iiksi

Ess

-na

ikänä

ikinä

Abe

-tta

iättä / i’ättä

i’ittä / iittä

Com

-ne

-

ikine

Ins

-in

-

i’in / iin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

age ikä, aika, aikakausi, vanhuus, elinikä, ajanjakso
years ikä
Show more arrow right

Wiktionary

age life lifetime Show more arrow right (life): elämä(lifetime): elinikä Show more arrow right alaikäinenikuinenikäinen-ikäinenikäysikääntyäiäkäsiätöniätäyli-ikäinen Show more arrow right aikuisikäavioitumisikäelinikäeläkeikäeroamisikähakkuuikähedelmällisyysikäihmisikäikäeroikähyvitysikäihminenikäjakaumaikäjakautumaikäjärjestysikäkausiikäkuluikäkuuloikälisäikäloppuikäluokitusikäluokkaikämiesikäneitoikänäköikäpolviikäpuhemiesikärajaikärakenneikärasismiikäryhmäikäsyrjintäikätoveriikävuosiikävähennysimemisikäimeväisikäiänmäärityskasvuikäkehitysikäkeski-ikäkestoikäkouluikäkutsuntaikäkyselyikäkäyttöikälapsuusikäleikki-ikäloppuikämiehuusikämurrosikänaimaikänuoruusikäoppivelvollisuusikäpoikaikärippikouluikäsatuikäsikiöikäsuojaikäsynnytysikäteini-ikätyttöikätyöikäuhmaikäukkoikävanhuusikävauvaikävirkaikävähimmäisikäälykkyysikä Show more arrow right From Proto-Finnic ikä, from Proto-Finno-Ugric ikä, from Proto-Uralic jikä, ikä. Cognates include Estonian iga and Hungarian év. Show more arrow right

Wikipedia

vanheneminen
ihmisen eri ikävaiheita: leikki-ikä teini-ikä keski-ikä ihmisen henkinen ikä täysi-ikäisyys, oikeustieteellinen käsite vanheneminen
ikävähennys
viimeinen käyttöpäivä
) tähden ikä
kaikkeuden ikä
ikäpresidentti
eduskunnan ikäpuhemies
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

ikäni

ikäni

ikäsi

ikäsi

ikänsä

ikänsä

Par

-ta

ikääni

ikiäni

ikääsi

ikiäsi

ikäänsä

ikiänsä / ikiään

Gen

-n

ikäni

ikieni

ikäsi

ikiesi

ikänsä

ikiensä

Ill

mihin

ikääni

ikiini

ikääsi

ikiisi

ikäänsä

ikiinsä

Ine

-ssa

iässäni / i’ässäni

i’issäni / iissäni

iässäsi / i’ässäsi

i’issäsi / iissäsi

iässänsä / iässään / i’ässänsä / i’ässään

i’issänsä / i’issään / iissänsä / iissään

Ela

-sta

iästäni / i’ästäni

i’istäni / iistäni

iästäsi / i’ästäsi

i’istäsi / iistäsi

iästänsä / iästään / i’ästänsä / i’ästään

i’istänsä / i’istään / iistänsä / iistään

All

-lle

iälleni / i’älleni

i’illeni / iilleni

iällesi / i’ällesi

i’illesi / iillesi

iälleen / iällensä / i’älleen / i’ällensä

i’illensä / i’illeän / iillensä / iilleän

Ade

-lla

iälläni / i’älläni

i’illäni / iilläni

iälläsi / i’älläsi

i’illäsi / iilläsi

iällänsä / iällään / i’ällänsä / i’ällään

i’illänsä / i’illään / iillänsä / iillään

Abl

-lta

iältäni / i’ältäni

i’iltäni / iiltäni

iältäsi / i’ältäsi

i’iltäsi / iiltäsi

iältänsä / iältään / i’ältänsä / i’ältään

i’iltänsä / i’iltään / iiltänsä / iiltään

Tra

-ksi

iäkseni / i’äkseni

i’ikseni / iikseni

iäksesi / i’äksesi

i’iksesi / iiksesi

iäkseen / iäksensä / i’äkseen / i’äksensä

i’ikseen / i’iksensä / iikseen / iiksensä

Ess

-na

ikänäni

ikinäni

ikänäsi

ikinäsi

ikänänsä / ikänään

ikinänsä / ikinään

Abe

-tta

iättäni / i’ättäni

i’ittäni / iittäni

iättäsi / i’ättäsi

i’ittäsi / iittäsi

iättänsä / iättään / i’ättänsä / i’ättään

i’ittänsä / i’ittään / iittänsä / iittään

Com

-ne

-

ikineni

-

ikinesi

-

ikinensä / ikineen

Singular

Plural

Nom

-

ikäni

ikäsi

ikänsä

ikäni

ikäsi

ikänsä

Par

-ta

ikääni

ikääsi

ikäänsä

ikiäni

ikiäsi

ikiänsä / ikiään

Gen

-n

ikäni

ikäsi

ikänsä

ikieni

ikiesi

ikiensä

Ill

mihin

ikääni

ikääsi

ikäänsä

ikiini

ikiisi

ikiinsä

Ine

-ssa

iässäni / i’ässäni

iässäsi / i’ässäsi

iässänsä / iässään / i’ässänsä / i’ässään

i’issäni / iissäni

i’issäsi / iissäsi

i’issänsä / i’issään / iissänsä / iissään

Ela

-sta

iästäni / i’ästäni

iästäsi / i’ästäsi

iästänsä / iästään / i’ästänsä / i’ästään

i’istäni / iistäni

i’istäsi / iistäsi

i’istänsä / i’istään / iistänsä / iistään

All

-lle

iälleni / i’älleni

iällesi / i’ällesi

iälleen / iällensä / i’älleen / i’ällensä

i’illeni / iilleni

i’illesi / iillesi

i’illensä / i’illeän / iillensä / iilleän

Ade

-lla

iälläni / i’älläni

iälläsi / i’älläsi

iällänsä / iällään / i’ällänsä / i’ällään

i’illäni / iilläni

i’illäsi / iilläsi

i’illänsä / i’illään / iillänsä / iillään

Abl

-lta

iältäni / i’ältäni

iältäsi / i’ältäsi

iältänsä / iältään / i’ältänsä / i’ältään

i’iltäni / iiltäni

i’iltäsi / iiltäsi

i’iltänsä / i’iltään / iiltänsä / iiltään

Tra

-ksi

iäkseni / i’äkseni

iäksesi / i’äksesi

iäkseen / iäksensä / i’äkseen / i’äksensä

i’ikseni / iikseni

i’iksesi / iiksesi

i’ikseen / i’iksensä / iikseen / iiksensä

Ess

-na

ikänäni

ikänäsi

ikänänsä / ikänään

ikinäni

ikinäsi

ikinänsä / ikinään

Abe

-tta

iättäni / i’ättäni

iättäsi / i’ättäsi

iättänsä / iättään / i’ättänsä / i’ättään

i’ittäni / iittäni

i’ittäsi / iittäsi

i’ittänsä / i’ittään / iittänsä / iittään

Com

-ne

-

-

-

ikineni

ikinesi

ikinensä / ikineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

ikämme

ikämme

ikänne

ikänne

ikänsä

ikänsä

Par

-ta

ikäämme

ikiämme

ikäänne

ikiänne

ikäänsä

ikiänsä / ikiään

Gen

-n

ikämme

ikiemme

ikänne

ikienne

ikänsä

ikiensä

Ill

mihin

ikäämme

ikiimme

ikäänne

ikiinne

ikäänsä

ikiinsä

Ine

-ssa

iässämme / i’ässämme

i’issämme / iissämme

iässänne / i’ässänne

i’issänne / iissänne

iässänsä / iässään / i’ässänsä / i’ässään

i’issänsä / i’issään / iissänsä / iissään

Ela

-sta

iästämme / i’ästämme

i’istämme / iistämme

iästänne / i’ästänne

i’istänne / iistänne

iästänsä / iästään / i’ästänsä / i’ästään

i’istänsä / i’istään / iistänsä / iistään

All

-lle

iällemme / i’ällemme

i’illemme / iillemme

iällenne / i’ällenne

i’illenne / iillenne

iälleen / iällensä / i’älleen / i’ällensä

i’illensä / i’illeän / iillensä / iilleän

Ade

-lla

iällämme / i’ällämme

i’illämme / iillämme

iällänne / i’ällänne

i’illänne / iillänne

iällänsä / iällään / i’ällänsä / i’ällään

i’illänsä / i’illään / iillänsä / iillään

Abl

-lta

iältämme / i’ältämme

i’iltämme / iiltämme

iältänne / i’ältänne

i’iltänne / iiltänne

iältänsä / iältään / i’ältänsä / i’ältään

i’iltänsä / i’iltään / iiltänsä / iiltään

Tra

-ksi

iäksemme / i’äksemme

i’iksemme / iiksemme

iäksenne / i’äksenne

i’iksenne / iiksenne

iäkseen / iäksensä / i’äkseen / i’äksensä

i’ikseen / i’iksensä / iikseen / iiksensä

Ess

-na

ikänämme

ikinämme

ikänänne

ikinänne

ikänänsä / ikänään

ikinänsä / ikinään

Abe

-tta

iättämme / i’ättämme

i’ittämme / iittämme

iättänne / i’ättänne

i’ittänne / iittänne

iättänsä / iättään / i’ättänsä / i’ättään

i’ittänsä / i’ittään / iittänsä / iittään

Com

-ne

-

ikinemme

-

ikinenne

-

ikinensä / ikineen

Singular

Plural

Nom

-

ikämme

ikänne

ikänsä

ikämme

ikänne

ikänsä

Par

-ta

ikäämme

ikäänne

ikäänsä

ikiämme

ikiänne

ikiänsä / ikiään

Gen

-n

ikämme

ikänne

ikänsä

ikiemme

ikienne

ikiensä

Ill

mihin

ikäämme

ikäänne

ikäänsä

ikiimme

ikiinne

ikiinsä

Ine

-ssa

iässämme / i’ässämme

iässänne / i’ässänne

iässänsä / iässään / i’ässänsä / i’ässään

i’issämme / iissämme

i’issänne / iissänne

i’issänsä / i’issään / iissänsä / iissään

Ela

-sta

iästämme / i’ästämme

iästänne / i’ästänne

iästänsä / iästään / i’ästänsä / i’ästään

i’istämme / iistämme

i’istänne / iistänne

i’istänsä / i’istään / iistänsä / iistään

All

-lle

iällemme / i’ällemme

iällenne / i’ällenne

iälleen / iällensä / i’älleen / i’ällensä

i’illemme / iillemme

i’illenne / iillenne

i’illensä / i’illeän / iillensä / iilleän

Ade

-lla

iällämme / i’ällämme

iällänne / i’ällänne

iällänsä / iällään / i’ällänsä / i’ällään

i’illämme / iillämme

i’illänne / iillänne

i’illänsä / i’illään / iillänsä / iillään

Abl

-lta

iältämme / i’ältämme

iältänne / i’ältänne

iältänsä / iältään / i’ältänsä / i’ältään

i’iltämme / iiltämme

i’iltänne / iiltänne

i’iltänsä / i’iltään / iiltänsä / iiltään

Tra

-ksi

iäksemme / i’äksemme

iäksenne / i’äksenne

iäkseen / iäksensä / i’äkseen / i’äksensä

i’iksemme / iiksemme

i’iksenne / iiksenne

i’ikseen / i’iksensä / iikseen / iiksensä

Ess

-na

ikänämme

ikänänne

ikänänsä / ikänään

ikinämme

ikinänne

ikinänsä / ikinään

Abe

-tta

iättämme / i’ättämme

iättänne / i’ättänne

iättänsä / iättään / i’ättänsä / i’ättään

i’ittämme / iittämme

i’ittänne / iittänne

i’ittänsä / i’ittään / iittänsä / iittään

Com

-ne

-

-

-

ikinemme

ikinenne

ikinensä / ikineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

another toinen, vielä, uusi, vielä yksi, lisää, itsekin
one yksi, jokin, toinen, eräs, ainoa, sama
second toinen, jälkimmäinen, toiseksi suurin, toiseksi tärkein, toiseksi paras, toiseksi vanhin
other muut, muu, toinen, toiset, muut ihmiset
different eri, erilainen, toinen, erilaatuinen, uusi
alternative vaihtoehto-, vaihtoehtoinen, toinen
duplicate toinen, toinen samanlainen, kaksois-
farther kaukaisempi, toinen, etäisempi
else muu, toinen
Show more arrow right

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

toinen

toiset

Par

-ta

toista

toisia

Gen

-n

toisen

toisien / toisten

Ill

mihin

toiseen

toisiin

Ine

-ssa

toisessa

toisissa

Ela

-sta

toisesta

toisista

All

-lle

toiselle

toisille

Ade

-lla

toisella

toisilla

Abl

-lta

toiselta

toisilta

Tra

-ksi

toiseksi

toisiksi

Ess

-na

toisena

toisina

Abe

-tta

toisetta

toisitta

Com

-ne

-

toisine

Ins

-in

-

toisin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

toinen

toiset

Par

-ta

toista

toisia

Gen

-n

toisen

toisien / toisten

Ill

mihin

toiseen

toisiin

Ine

-ssa

toisessa

toisissa

Ela

-sta

toisesta

toisista

All

-lle

toiselle

toisille

Ade

-lla

toisella

toisilla

Abl

-lta

toiselta

toisilta

Tra

-ksi

toiseksi

toisiksi

Ess

-na

toisena

toisina

Abe

-tta

toisetta

toisitta

Com

-ne

-

toisine

Ins

-in

-

toisin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Wiktionary

second (after the first in a sequence) Show more arrow right kakkonen (limited usage)toka (colloquial) Show more arrow right -toista Show more arrow right toisluokkalainen toistakymmentä toistasataa toistatuhatta Show more arrow right From Proto-Finnic toinen. Equivalent to tuo (“that”) +‎ -inen. Show more arrow right

Translations

another toinen, vielä, uusi, vielä yksi, lisää, itsekin
one yksi, jokin, toinen, eräs, ainoa, sama
second toinen, jälkimmäinen, toiseksi suurin, toiseksi tärkein, toiseksi paras, toiseksi vanhin
other muut, muu, toinen, toiset, muut ihmiset
different eri, erilainen, toinen, erilaatuinen, uusi
alternative vaihtoehto-, vaihtoehtoinen, toinen
duplicate toinen, toinen samanlainen, kaksois-
farther kaukaisempi, toinen, etäisempi
else muu, toinen
Show more arrow right

Normative

SingularPlural

Nom

-

toinen

toiset

Par

-ta

toista

toisia

Gen

-n

toisen

toisien / toisten

Ill

mihin

toiseen

toisiin

Ine

-ssa

toisessa

toisissa

Ela

-sta

toisesta

toisista

All

-lle

toiselle

toisille

Ade

-lla

toisella

toisilla

Abl

-lta

toiselta

toisilta

Tra

-ksi

toiseksi

toisiksi

Ess

-na

toisena / toisna

toisina

Abe

-tta

toisetta

toisitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

toisin

Normative

Singular

Plural

Nom

-

toinen

toiset

Par

-ta

toista

toisia

Gen

-n

toisen

toisien / toisten

Ill

mihin

toiseen

toisiin

Ine

-ssa

toisessa

toisissa

Ela

-sta

toisesta

toisista

All

-lle

toiselle

toisille

Ade

-lla

toisella

toisilla

Abl

-lta

toiselta

toisilta

Tra

-ksi

toiseksi

toisiksi

Ess

-na

toisena / toisna

toisina

Abe

-tta

toisetta

toisitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

toisin

Comparative

SingularPlural

Nom

-

toisempi

toisemmat

Par

-ta

toisempaa

toisempia

Gen

-n

toisemman

toisempien

Ill

mihin

toisempiin

toisempiin

Ine

-ssa

toisemmassa

toisemmissa

Ela

-sta

toisemmasta

toisemmista

All

-lle

toisemmalle

toisemmille

Ade

-lla

toisemmalla

toisemmilla

Abl

-lta

toisemmalta

toisemmilta

Tra

-ksi

toisemmaksi

toisemmiksi

Ess

-na

toisempana

toisempina

Abe

-tta

toisemmatta

toisemmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

toisemmin

Comparative

Singular

Plural

Nom

-

toisempi

toisemmat

Par

-ta

toisempaa

toisempia

Gen

-n

toisemman

toisempien

Ill

mihin

toisempiin

toisempiin

Ine

-ssa

toisemmassa

toisemmissa

Ela

-sta

toisemmasta

toisemmista

All

-lle

toisemmalle

toisemmille

Ade

-lla

toisemmalla

toisemmilla

Abl

-lta

toisemmalta

toisemmilta

Tra

-ksi

toisemmaksi

toisemmiksi

Ess

-na

toisempana

toisempina

Abe

-tta

toisemmatta

toisemmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

toisemmin

Superlative

SingularPlural

Nom

-

toisin

toisimmat

Par

-ta

toisinta

toisimpia

Gen

-n

toisimman

toisinten / toisimpien

Ill

mihin

toisimpaan

toisimpiin

Ine

-ssa

toisimmassa

toisimmissa

Ela

-sta

toisimmasta

toisimmista

All

-lle

toisimmalle

toisimmille

Ade

-lla

toisimmalla

toisimmilla

Abl

-lta

toisimmalta

toisimmilta

Tra

-ksi

toisimmaksi

toisimmiksi

Ess

-na

toisimpana

toisimpina

Abe

-tta

toisimmatta

toisimmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

toisimmin

Superlative

Singular

Plural

Nom

-

toisin

toisimmat

Par

-ta

toisinta

toisimpia

Gen

-n

toisimman

toisinten / toisimpien

Ill

mihin

toisimpaan

toisimpiin

Ine

-ssa

toisimmassa

toisimmissa

Ela

-sta

toisimmasta

toisimmista

All

-lle

toisimmalle

toisimmille

Ade

-lla

toisimmalla

toisimmilla

Abl

-lta

toisimmalta

toisimmilta

Tra

-ksi

toisimmaksi

toisimmiksi

Ess

-na

toisimpana

toisimpina

Abe

-tta

toisimmatta

toisimmitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

toisimmin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept