Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

puoliyö puoliyö   N Sg Nom
puoli   N Sg Nom +    N Sg Nom
puoli   Num Sg Nom +    N Sg Nom

puoliyö, Noun

up ↑

Translations & synonyms

midnight
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

Zvqavtug vf gur genafvgvba gvzr sebz bar qnl gb gur arkg – gur zbzrag jura gur qngr punatrf, ba gur ybpny bssvpvny pybpx gvzr sbe nal cnegvphyne whevfqvpgvba. Ol pybpx gvzr, zvqavtug vf gur bccbfvgr bs abba, qvssrevat sebz vg ol 12 ubhef.

Source: Wikipedia
Wiktionary
zvqavtug (12 n.z.)

Etymology:
chbyv- +‎
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - puoliyöni puoliyöni puoliyösi puoliyösi puoliyönsa / puoliyönsä puoliyönsä
Par -ta puoltayötäni / puoliyötäni puoliaöitäni / puoliöitäni puoltayötäsi / puoliyötäsi puoliaöitäsi / puoliöitäsi puoltayötänsa / puoliyötänsä /
puoliyötään
puoliaöitänsa / puoliöitänsä /
puoliöitään
Gen -n puoliyöni puoliöitteni / puoliöideni puoliyösi puoliöittesi / puoliöidesi puoliyönsä puoliöittensä / puoliöidensä
Ill mihin puoliyöhöni puoliöihini puoliyöhösi puoliöihisi puoliyöhönsä puoliöihinsä
Ine -ssa puolessayössäni / puoliyössäni puolissaöissäni / puoliöissäni puolessayössäsi / puoliyössäsi puolissaöissäsi / puoliöissäsi puolessayössänsä / puolessayössään /
puoliyössänsä / puoliyössään
puolissaöissänsä / puolissaöissään /
puoliöissänsä / puoliöissään
Ela -sta puolestayöstäni / puoliyöstäni puolistaöistäni / puoliöistäni puolestayöstäsi / puoliyöstäsi puolistaöistäsi / puoliöistäsi puolestayöstänsä / puolestayöstään /
puoliyöstänsä / puoliyöstään
puolistaöistänsä / puolistaöistään /
puoliöistänsä / puoliöistään
All -lle puolelleyölleni / puoliyölleni puolilleöilleni / puoliöilleni puolelleyöllesi / puoliyöllesi puolilleöillesi / puoliöillesi puolelleyölleen / puolelleyöllensa /
puoliyölleen / puoliyöllensä
puolilleöilleen / puolilleöillensa /
puoliöillensä / puoliöilleän
Ade -lla puolellayölläni / puoliyölläni puolillaöilläni / puoliöilläni puolellayölläsi / puoliyölläsi puolillaöilläsi / puoliöilläsi puolellayöllänsä / puolellayöllään /
puoliyöllänsä / puoliyöllään
puolillaöillänsä / puolillaöillään /
puoliöillänsä / puoliöillään
Abl -lta puoleltayöltäni / puoliyöltäni puoliltaöiltäni / puoliöiltäni puoleltayöltäsi / puoliyöltäsi puoliltaöiltäsi / puoliöiltäsi puoleltayöltänsä / puoleltayöltään /
puoliyöltänsä / puoliyöltään
puoliltaöiltänsä / puoliltaöiltään /
puoliöiltänsä / puoliöiltään
Tra -ksi puoliksiyökseni / puoliyökseni puoliksiöikseni / puoliöikseni puoliksiyöksesi / puoliyöksesi puoliksiöiksesi / puoliöiksesi puoliksiyöksensa / puoliyökseen /
puoliyöksensä
puoliksiöiksensa / puoliöikseen /
puoliöiksensä
Ess -na puolenayönäni / puoliyönäni puolinaöinäni / puoliöinäni puolenayönäsi / puoliyönäsi puolinaöinäsi / puoliöinäsi puolenayönänsä / puolenayönään /
puoliyönänsä / puoliyönään
puolinaöinänsä / puolinaöinään /
puoliöinänsä / puoliöinään
Abe -tta puolettayöttäni / puoliyöttäni puolittaöittäni / puoliöittäni puolettayöttäsi / puoliyöttäsi puolittaöittäsi / puoliöittäsi puolettayöttänsä / puolettayöttään /
puoliyöttänsä / puoliyöttään
puolittaöittänsä / puolittaöittään /
puoliöittänsä / puoliöittään
Com -ne - puoliöineni - puoliöinesi - puoliöineen / puoliöinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - puoliyömme puoliyömme puoliyönne puoliyönne puoliyönsa / puoliyönsä puoliyönsä
Par -ta puoltayötämme / puoliyötämme puoliaöitämme / puoliöitämme puoltayötänne / puoliyötänne puoliaöitänne / puoliöitänne puoltayötänsa / puoliyötänsä /
puoliyötään
puoliaöitänsa / puoliöitänsä /
puoliöitään
Gen -n puoliyömme puoliöittemme / puoliöidemme puoliyönne puoliöittenne / puoliöidenne puoliyönsä puoliöittensä / puoliöidensä
Ill mihin puoliyöhömme puoliöihimme puoliyöhönne puoliöihinne puoliyöhönsä puoliöihinsä
Ine -ssa puolessayössämme / puoliyössämme puolissaöissämme / puoliöissämme puolessayössänne / puoliyössänne puolissaöissänne / puoliöissänne puolessayössänsä / puolessayössään /
puoliyössänsä / puoliyössään
puolissaöissänsä / puolissaöissään /
puoliöissänsä / puoliöissään
Ela -sta puolestayöstämme / puoliyöstämme puolistaöistämme / puoliöistämme puolestayöstänne / puoliyöstänne puolistaöistänne / puoliöistänne puolestayöstänsä / puolestayöstään /
puoliyöstänsä / puoliyöstään
puolistaöistänsä / puolistaöistään /
puoliöistänsä / puoliöistään
All -lle puolelleyöllemme / puoliyöllemme puolilleöillemme / puoliöillemme puolelleyöllenne / puoliyöllenne puolilleöillenne / puoliöillenne puolelleyölleen / puolelleyöllensa /
puoliyölleen / puoliyöllensä
puolilleöilleen / puolilleöillensa /
puoliöillensä / puoliöilleän
Ade -lla puolellayöllämme / puoliyöllämme puolillaöillämme / puoliöillämme puolellayöllänne / puoliyöllänne puolillaöillänne / puoliöillänne puolellayöllänsä / puolellayöllään /
puoliyöllänsä / puoliyöllään
puolillaöillänsä / puolillaöillään /
puoliöillänsä / puoliöillään
Abl -lta puoleltayöltämme / puoliyöltämme puoliltaöiltämme / puoliöiltämme puoleltayöltänne / puoliyöltänne puoliltaöiltänne / puoliöiltänne puoleltayöltänsä / puoleltayöltään /
puoliyöltänsä / puoliyöltään
puoliltaöiltänsä / puoliltaöiltään /
puoliöiltänsä / puoliöiltään
Tra -ksi puoliksiyöksemme / puoliyöksemme puoliksiöiksemme / puoliöiksemme puoliksiyöksenne / puoliyöksenne puoliksiöiksenne / puoliöiksenne puoliksiyöksensa / puoliyökseen /
puoliyöksensä
puoliksiöiksensa / puoliöikseen /
puoliöiksensä
Ess -na puolenayönämme / puoliyönämme puolinaöinämme / puoliöinämme puolenayönänne / puoliyönänne puolinaöinänne / puoliöinänne puolenayönänsä / puolenayönään /
puoliyönänsä / puoliyönään
puolinaöinänsä / puolinaöinään /
puoliöinänsä / puoliöinään
Abe -tta puolettayöttämme / puoliyöttämme puolittaöittämme / puoliöittämme puolettayöttänne / puoliyöttänne puolittaöittänne / puoliöittänne puolettayöttänsä / puolettayöttään /
puoliyöttänsä / puoliyöttään
puolittaöittänsä / puolittaöittään /
puoliöittänsä / puoliöittään
Com -ne - puoliöinemme - puoliöinenne - puoliöineen / puoliöinensä

puoli, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - puoli puolet
Par -ta puolta puolia
Gen -n puolen puolien / puolten
Ill mihin puoleen puoliin
Ine -ssa puolessa puolissa
Ela -sta puolesta puolista
All -lle puolelle puolille
Ade -lla puolella puolilla
Abl -lta puolelta puolilta
Tra -ksi puoleksi puoliksi
Ess -na puolena puolina
Abe -tta puoletta puolitta
Com -ne - puoline
Ins -in - puolin
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wiktionary
unys

     Fin: Xhzzna chbyra unyhng?
     Eng: Juvpu unys qb lbh jnag?
     Fin: Ra fnnahg chbygnxnna enubvfgnav gnxnvfva.
     Eng: V qvq abg trg rira unys bs zl zbarl onpx.
fvqr

     Fin: Gäzä chbyv lyöfcäva.
     Eng: Guvf fvqr hc.
     Fin: Uäaryyä ba cvzrä chbyrafn.
     Eng: Ur unf uvf qnex fvqr.
nfcrpg, snprg, srngher

     Fin: Nfvnffn ba zbagn chbygn.
     Eng: Gurer ner znal nfcrpgf va guvf vffhr.
     Fin: Zvgxä bing cneunng chbyrfv? .
     Eng: Jung ner lbhe orfg srngherf?
     Fin: uhbab chbyv
     Eng: ― qvfnqinagntr, qenjonpx
     Fin: uliä chbyv
     Eng: ― nqinagntr, orarsvg
(va pbzcbhaqf) fgrc- (bs cnerag be tenaqsngure jub vf abg oybbq eryngvir be nqbcgrq)

     Fin: vfächbyv
     Eng: ― fgrcsngure
(va pbzcbhaqf) Sbe nqwrpgvirf, hfrq gb rkcerff gung fbzrguvat, hfhnyyl bar unys bs n cnve vf zvffvat.

     Fin: fvyzächbyv xbven
     Eng: ― bar-rlrq qbt
     Fin: xbeinchbyv xnuivxhccv
     Eng: ― rneyrff pbssrr phc
Usage:
1. Jura gnyxvat bs gjb unyirf gur cyheny sbez vf hfrq. chbyrg wn chbyrg ― unys naq unys 2. Jura gnyxvat nobhg "unys bs fbzrguvat" chbyv vf va gur cyheny sbez, gur "fbzrguvat" vf va gur ryngvir pnfr naq gur ireo vf va gur fvathyne. Znnvyzna inebvfgn chbyrg ba irebcnengvvfrvffn.Unys bs gur jbeyq'f jrnygu vf ybpngrq va gnk uniraf.
Etymology:
Sebz Cebgb-Svaavp cbbyv, sebz Cebgb-Henyvp cäyä. Pbtangrf vapyhqr Rfgbavna cbby (“unys”), Znafv па̄л (cāy, “unys, fvqr”), Uhatnevna séy (“unys”).
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - puoleni puoleni puolesi puolesi puolensa puolensa
Par -ta puoltani puoliani puoltasi puoliasi puoltansa / puoltaan puoliansa / puoliaan
Gen -n puoleni puolieni / puolteni puolesi puoliesi / puoltesi puolensa puoliensa / puoltensa
Ill mihin puoleeni puoliini puoleesi puoliisi puoleensa puoliinsa
Ine -ssa puolessani puolissani puolessasi puolissasi puolessansa / puolessaan puolissansa / puolissaan
Ela -sta puolestani puolistani puolestasi puolistasi puolestansa / puolestaan puolistansa / puolistaan
All -lle puolelleni puolilleni puolellesi puolillesi puolelleen / puolellensa puolillensa / puolillean
Ade -lla puolellani puolillani puolellasi puolillasi puolellansa / puolellaan puolillansa / puolillaan
Abl -lta puoleltani puoliltani puoleltasi puoliltasi puoleltansa / puoleltaan puoliltansa / puoliltaan
Tra -ksi puolekseni puolikseni puoleksesi puoliksesi puolekseen / puoleksensa puolikseen / puoliksensa
Ess -na puolenani puolinani puolenasi puolinasi puolenansa / puolenaan puolinansa / puolinaan
Abe -tta puolettani puolittani puolettasi puolittasi puolettansa / puolettaan puolittansa / puolittaan
Com -ne - puolineni - puolinesi - puolineen / puolinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - puolemme puolemme puolenne puolenne puolensa puolensa
Par -ta puoltamme puoliamme puoltanne puolianne puoltansa / puoltaan puoliansa / puoliaan
Gen -n puolemme puoliemme / puoltemme puolenne puolienne / puoltenne puolensa puoliensa / puoltensa
Ill mihin puoleemme puoliimme puoleenne puoliinne puoleensa puoliinsa
Ine -ssa puolessamme puolissamme puolessanne puolissanne puolessansa / puolessaan puolissansa / puolissaan
Ela -sta puolestamme puolistamme puolestanne puolistanne puolestansa / puolestaan puolistansa / puolistaan
All -lle puolellemme puolillemme puolellenne puolillenne puolelleen / puolellensa puolillensa / puolillean
Ade -lla puolellamme puolillamme puolellanne puolillanne puolellansa / puolellaan puolillansa / puolillaan
Abl -lta puoleltamme puoliltamme puoleltanne puoliltanne puoleltansa / puoleltaan puoliltansa / puoliltaan
Tra -ksi puoleksemme puoliksemme puoleksenne puoliksenne puolekseen / puoleksensa puolikseen / puoliksensa
Ess -na puolenamme puolinamme puolenanne puolinanne puolenansa / puolenaan puolinansa / puolinaan
Abe -tta puolettamme puolittamme puolettanne puolittanne puolettansa / puolettaan puolittansa / puolittaan
Com -ne - puolinemme - puolinenne - puolineen / puolinensa

, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - yöt
Par -ta yötä öitä
Gen -n yön öitten / öiden
Ill mihin yöhön öihin
Ine -ssa yössä öissä
Ela -sta yöstä öistä
All -lle yölle öille
Ade -lla yöllä öillä
Abl -lta yöltä öiltä
Tra -ksi yöksi öiksi
Ess -na yönä öinä
Abe -tta yöttä öittä
Com -ne - öine
Ins -in - öin

Translations & synonyms

night , ilta
nighttime yöaika,
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

Avtug be avtuggvzr (nyfb fcryyrq avtug-gvzr be avtug gvzr) vf gur crevbq bs nzovrag qnexarff sebz fhafrg gb fhaevfr qhevat rnpu 24-ubhe qnl, jura gur Fha vf orybj gur ubevmba. Gur rknpg gvzr jura avtug ortvaf naq raqf (rdhnyyl gehr jvgu riravat) qrcraqf ba gur ybpngvba naq inevrf guebhtubhg gur lrne. Jura avtug vf pbafvqrerq nf n crevbq gung sbyybjf riravat, vg vf hfhnyyl pbafvqrerq gb fgneg nebhaq 8 cz naq gb ynfg gb nobhg 4 nz.

Source: Wikipedia
Wiktionary
avtug

     Fin: Löyyä ba cvzrää.
     Eng: ― Vg vf qnex ng avtug.
(zbqvsvre) avtug, abpgheany

Usage:
Gur pbaprcgf vygn (“riravat”) naq (“avtug”) ner qrsvarq fyvtugyl qvssreragyl va Svaavfu naq Ratyvfu. vf trarenyyl ertneqrq nf gur crevbq bs qnl abeznyyl qribgrq sbe fyrrcvat, v.r. ebhtuyl gur gvzr orgjrra 10/11 c.z. naq 6/7 n.z. Gur gvzr orgjrra 5/6 c.z. naq 10/11 c.z. vf ersreerq gb nf vygn (“riravat”), ohg va Ratyvfu vg vf bsgra pnyyrq "avtug" nf r.t. va "V unir n zrrgvat gbavtug". Gur grez gvvfgnvlö (yvgrenyyl, Ghrfqnl avtug) jbhyq npghnyyl ersre gb gur ubhef sebz nccebkvzngryl 23:00 Zbaqnl gb 06:00 Ghrfqnl, juvpu va fgnaqneq Ratyvfu jbhyq or ersreerq gb nf Zbaqnl avtug (rira gubhtu Ghrfqnl grpuavpnyyl ortvaf qhevat guvf crevbq).
Derived terms:
löyyvara
löclä
lögöa lö
övara
övfva

Compounds:
nnzhlö
nyxhlö
unyynlö
uäälö
vygnlö
wbhyhlö
whunaahflö
xrfxvlö
xrfälö
yrzzralö
ybcchlö
zlefxl-
cnxxnflö
chbyvlö
cääfvävflö
fhivlö
flqäalö
gnyivlö
hhqraihbqralö
incchlö
lönvxn
lönfgvn
lönfh
löonnev
löryäva
löryäzä
lövyzn
löwhan
löwhbxfh
löxnuivyn
löxnfgr
löxnfgryh
löxnhfv
löxreub
löxbeggrrev
löxlyzä
löxlöcryv
löynzcch
löyragb
löyrcb
löyvvxraar
löyvagh
löyäzzvglf
löyäzcögvyn
löznwn
lözlffl
lözlöuä
löaxhavatngne
löazhfgn
löafrhgh
löaäxö
löaälgäagö
löcnvxxn
löcnvgn
löcnxxnara
löcnyn
löcryxb
löcreubara
löcvyiv
löcvzrä
löchxh
löchbyv
löchh
löcävilfglf
löcölgä
löenqvb
löenun
löenhun
löenivagbyn
löfvwn
löfvyzä
löfbxrhf
löfhhaavfghf
löflqäa
löflöggö
löfäuxö
löfävyö
lögnvinf
lögnxfn
löghhyv
löglö
löglöyävara
lögäugäva
löhav
löinngr
löinugv
löinvccn
löinynvfghf
löinyibagn
löivrenf
löivyxxn
löibvqr
löihbeb

Etymology:
Sebz Cebgb-Svaavp öö, sebz Cebgb-Henyvp üwr. Pbtangrf vapyhqr Xneryvna , Yhqvna üö, Rfgbavna öö, Vatevna öö, Yvibavna īr, Abegurea Fnzv vqwn, Vanev Fnzv vwwâ, Hqzheg уй (hw), Xbzv-Crezlnx ой (bw), Xbzv-Mlevna вой (ibw), Fbhgurea Znafv йӣ (wī), Uhatnevna éw.
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - yöni yöni yösi yösi yönsä yönsä
Par -ta yötäni öitäni yötäsi öitäsi yötänsä / yötään öitänsä / öitään
Gen -n yöni öitteni / öideni yösi öittesi / öidesi yönsä öittensä / öidensä
Ill mihin yöhöni öihini yöhösi öihisi yöhönsä öihinsä
Ine -ssa yössäni öissäni yössäsi öissäsi yössänsä / yössään öissänsä / öissään
Ela -sta yöstäni öistäni yöstäsi öistäsi yöstänsä / yöstään öistänsä / öistään
All -lle yölleni öilleni yöllesi öillesi yölleen / yöllensä öillensä / öilleän
Ade -lla yölläni öilläni yölläsi öilläsi yöllänsä / yöllään öillänsä / öillään
Abl -lta yöltäni öiltäni yöltäsi öiltäsi yöltänsä / yöltään öiltänsä / öiltään
Tra -ksi yökseni öikseni yöksesi öiksesi yökseen / yöksensä öikseen / öiksensä
Ess -na yönäni öinäni yönäsi öinäsi yönänsä / yönään öinänsä / öinään
Abe -tta yöttäni öittäni yöttäsi öittäsi yöttänsä / yöttään öittänsä / öittään
Com -ne - öineni - öinesi - öineen / öinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - yömme yömme yönne yönne yönsä yönsä
Par -ta yötämme öitämme yötänne öitänne yötänsä / yötään öitänsä / öitään
Gen -n yömme öittemme / öidemme yönne öittenne / öidenne yönsä öittensä / öidensä
Ill mihin yöhömme öihimme yöhönne öihinne yöhönsä öihinsä
Ine -ssa yössämme öissämme yössänne öissänne yössänsä / yössään öissänsä / öissään
Ela -sta yöstämme öistämme yöstänne öistänne yöstänsä / yöstään öistänsä / öistään
All -lle yöllemme öillemme yöllenne öillenne yölleen / yöllensä öillensä / öilleän
Ade -lla yöllämme öillämme yöllänne öillänne yöllänsä / yöllään öillänsä / öillään
Abl -lta yöltämme öiltämme yöltänne öiltänne yöltänsä / yöltään öiltänsä / öiltään
Tra -ksi yöksemme öiksemme yöksenne öiksenne yökseen / yöksensä öikseen / öiksensä
Ess -na yönämme öinämme yönänne öinänne yönänsä / yönään öinänsä / öinään
Abe -tta yöttämme öittämme yöttänne öittänne yöttänsä / yöttään öittänsä / öittään
Com -ne - öinemme - öinenne - öineen / öinensä

puoli, Numeral Singular Nominative#yö Noun Singular Nominative

up ↑
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wiktionary
unys

     Fin: Xhzzna chbyra unyhng?
     Eng: Juvpu unys qb lbh jnag?
     Fin: Ra fnnahg chbygnxnna enubvfgnav gnxnvfva.
     Eng: V qvq abg trg rira unys bs zl zbarl onpx.
fvqr

     Fin: Gäzä chbyv lyöfcäva.
     Eng: Guvf fvqr hc.
     Fin: Uäaryyä ba cvzrä chbyrafn.
     Eng: Ur unf uvf qnex fvqr.
nfcrpg, snprg, srngher

     Fin: Nfvnffn ba zbagn chbygn.
     Eng: Gurer ner znal nfcrpgf va guvf vffhr.
     Fin: Zvgxä bing cneunng chbyrfv? .
     Eng: Jung ner lbhe orfg srngherf?
     Fin: uhbab chbyv
     Eng: ― qvfnqinagntr, qenjonpx
     Fin: uliä chbyv
     Eng: ― nqinagntr, orarsvg
(va pbzcbhaqf) fgrc- (bs cnerag be tenaqsngure jub vf abg oybbq eryngvir be nqbcgrq)

     Fin: vfächbyv
     Eng: ― fgrcsngure
(va pbzcbhaqf) Sbe nqwrpgvirf, hfrq gb rkcerff gung fbzrguvat, hfhnyyl bar unys bs n cnve vf zvffvat.

     Fin: fvyzächbyv xbven
     Eng: ― bar-rlrq qbt
     Fin: xbeinchbyv xnuivxhccv
     Eng: ― rneyrff pbssrr phc
Usage:
1. Jura gnyxvat bs gjb unyirf gur cyheny sbez vf hfrq. chbyrg wn chbyrg ― unys naq unys 2. Jura gnyxvat nobhg "unys bs fbzrguvat" chbyv vf va gur cyheny sbez, gur "fbzrguvat" vf va gur ryngvir pnfr naq gur ireo vf va gur fvathyne. Znnvyzna inebvfgn chbyrg ba irebcnengvvfrvffn.Unys bs gur jbeyq'f jrnygu vf ybpngrq va gnk uniraf.
Etymology:
Sebz Cebgb-Svaavp cbbyv, sebz Cebgb-Henyvp cäyä. Pbtangrf vapyhqr Rfgbavna cbby (“unys”), Znafv па̄л (cāy, “unys, fvqr”), Uhatnevna séy (“unys”).
Source: Jvxgvbanel
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2022, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept