logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

nettotuotto, noun

Word analysis
nettotuotto

nettotuotto

nettotuotto

Noun, Singular Nominative

netto

Noun, Singular Nominative

+ tuotto

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

nettotuotto

nettotuotot

Par

-ta

nettotuottoa

nettotuottoja

Gen

-n

nettotuoton

nettotuottojen

Ill

mihin

nettotuottoon

nettotuottoihin

Ine

-ssa

nettotuotossa

nettotuotoissa

Ela

-sta

nettotuotosta

nettotuotoista

All

-lle

nettotuotolle

nettotuotoille

Ade

-lla

nettotuotolla

nettotuotoilla

Abl

-lta

nettotuotolta

nettotuotoilta

Tra

-ksi

nettotuotoksi

nettotuotoiksi

Ess

-na

nettotuottona

nettotuottoina

Abe

-tta

nettotuototta

nettotuotoitta

Com

-ne

-

nettotuottoine

Ins

-in

-

nettotuotoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

nettotuotto

nettotuotot

Par

-ta

nettotuottoa

nettotuottoja

Gen

-n

nettotuoton

nettotuottojen

Ill

mihin

nettotuottoon

nettotuottoihin

Ine

-ssa

nettotuotossa

nettotuotoissa

Ela

-sta

nettotuotosta

nettotuotoista

All

-lle

nettotuotolle

nettotuotoille

Ade

-lla

nettotuotolla

nettotuotoilla

Abl

-lta

nettotuotolta

nettotuotoilta

Tra

-ksi

nettotuotoksi

nettotuotoiksi

Ess

-na

nettotuottona

nettotuottoina

Abe

-tta

nettotuototta

nettotuotoitta

Com

-ne

-

nettotuottoine

Ins

-in

-

nettotuotoin

net return
net income
Show more arrow right
EurLex-2; not-set Rahoitusmarkkinatoiminnan nettotuotto; Net profit on financial operations; Huutokaupan nettotuotto jaetaan seuraavassa prioriteettijärjestyksessä:. The net proceeds of the auction shall be appropriated in accordance with the following order of priority: ... Kaupankäyntiin ja valuuttaoperaatioihin liittyvä maksuista saatava nettotuotto muodostuu pääasiassa seuraavista eristä:. The main components of net fee profit on dealing activities and foreign exchange are as follow:. Emoyhtiön tilikauden aikana saama nettotuotto omistusosuuksista, jotka antavat oikeuden emoyhtiösääntelyn soveltamiseens-s-, voidaan vähentää sen kokonaisnettovoitostas-s-. Net profits from shareholdings giving entitlement to application of the tax regime for parent companies ... which are received by a parent company in the course of a financial year, may be deducted from the net total profits of that company ...'. Kriisinratkaisun kohteena olevan keskusvastapuolen liikkeeseen laskemien omistusinstrumenttien siirrosta liiketoimintaa myytäessä mahdollisesti saatava nettotuotto olisi kohdennettava osakkeenomistajien hyödyksi. Any net proceeds from the transfer of instruments of ownership issued by the CCP under resolution when applying the sale of business tool should benefit the shareholders. Pankin nettotuotto laskee vuosina 1995 [...] ja 1996 CL:n lainan maksun siirtymisen johdosta SPBI:lle 7 prosentista 85 prosenttiin markkinakoroista (eli 4 prosenttia, jos oletetaan, että korkoprosentti pidätetään mallin mukaan). net receipts from banking will be down in 1995 [. . .] and in 1996 as a result of the change in the 7 % return on the CL loan to SPBI to 85 % of the money-market rate (i.e. 4 % according to the interest-rate hypothesis adopted for the modelling exercise). Kriisinratkaisun kohteena olevan laitoksen liikkeeseen laskemien omistusinstrumenttien siirrosta liiketoimintaa myytäessä mahdollisesti saatava nettotuotto olisi kohdennettava kyseisten likvidaatiomenettelyyn jäävän yhteisön omistusinstrumenttien omistajien hyödyksi. Any net proceeds from the transfer of instruments of ownership issued by the institution under resolution when applying the sale of business tool should benefit the owners of those instruments of ownership in the entity left in the winding up proceedings. Seuraavassa on kaksi esimerkkiä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista, joiden mukaan tällaiset nettotuotot otetaan huomioon:. Two examples of accounting policies that reflect those margins are:. Tästä seuraa, että tuloja tuottavissa hankkeissa (18) on ennen hankkeen hyväksyntää analysoitava tuleva tuotto ja investointikulut: rahoitusvajeella tarkoitetaan sitä määrää, joka jää jäljelle, kun investointikuluista vähennetään nettotuotto, jonka hankkeen arvioidaan tuottavan tietyllä viitekaudella, sekä jäännösarvo. Therefore, for revenue-generating projects (18), future revenues and investment costs have to be analysed before the project is approved: the investment cost less the net revenues expected to be generated by the project over a specific reference period together with its residual value determine the ‘financing gap'. Ii) Yksikön nettotuotot hyvitetään sen omalle tilille tai Julkisen vallan yhden tai useamman yksikön tileille ilman että mikään osuus sen tulosta tulee jonkun yksityishenkilön hyväksi; ja. (ii)the Entity's net earnings are credited to its own account or to the accounts of one or more Governmental Entities, with no portion of its income inuring to the benefit of any private person; and. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

nettotuottoni

nettotuottoni

nettotuottosi

nettotuottosi

nettotuottonsa

nettotuottonsa

Par

-ta

nettotuottoani

nettotuottojani

nettotuottoasi

nettotuottojasi

nettotuottoansa / nettotuottoaan

nettotuottojansa / nettotuottojaan

Gen

-n

nettotuottoni

nettotuottojeni

nettotuottosi

nettotuottojesi

nettotuottonsa

nettotuottojensa

Ill

mihin

nettotuottooni

nettotuottoihini

nettotuottoosi

nettotuottoihisi

nettotuottoonsa

nettotuottoihinsa

Ine

-ssa

nettotuotossani

nettotuotoissani

nettotuotossasi

nettotuotoissasi

nettotuotossansa / nettotuotossaan

nettotuotoissansa / nettotuotoissaan

Ela

-sta

nettotuotostani

nettotuotoistani

nettotuotostasi

nettotuotoistasi

nettotuotostansa / nettotuotostaan

nettotuotoistansa / nettotuotoistaan

All

-lle

nettotuotolleni

nettotuotoilleni

nettotuotollesi

nettotuotoillesi

nettotuotollensa / nettotuotolleen

nettotuotoillensa / nettotuotoillean

Ade

-lla

nettotuotollani

nettotuotoillani

nettotuotollasi

nettotuotoillasi

nettotuotollansa / nettotuotollaan

nettotuotoillansa / nettotuotoillaan

Abl

-lta

nettotuotoltani

nettotuotoiltani

nettotuotoltasi

nettotuotoiltasi

nettotuotoltansa / nettotuotoltaan

nettotuotoiltansa / nettotuotoiltaan

Tra

-ksi

nettotuotokseni

nettotuotoikseni

nettotuotoksesi

nettotuotoiksesi

nettotuotoksensa / nettotuotokseen

nettotuotoiksensa / nettotuotoikseen

Ess

-na

nettotuottonani

nettotuottoinani

nettotuottonasi

nettotuottoinasi

nettotuottonansa / nettotuottonaan

nettotuottoinansa / nettotuottoinaan

Abe

-tta

nettotuotottani

nettotuotoittani

nettotuotottasi

nettotuotoittasi

nettotuotottansa / nettotuotottaan

nettotuotoittansa / nettotuotoittaan

Com

-ne

-

nettotuottoineni

-

nettotuottoinesi

-

nettotuottoinensa / nettotuottoineen

Singular

Plural

Nom

-

nettotuottoni

nettotuottosi

nettotuottonsa

nettotuottoni

nettotuottosi

nettotuottonsa

Par

-ta

nettotuottoani

nettotuottoasi

nettotuottoansa / nettotuottoaan

nettotuottojani

nettotuottojasi

nettotuottojansa / nettotuottojaan

Gen

-n

nettotuottoni

nettotuottosi

nettotuottonsa

nettotuottojeni

nettotuottojesi

nettotuottojensa

Ill

mihin

nettotuottooni

nettotuottoosi

nettotuottoonsa

nettotuottoihini

nettotuottoihisi

nettotuottoihinsa

Ine

-ssa

nettotuotossani

nettotuotossasi

nettotuotossansa / nettotuotossaan

nettotuotoissani

nettotuotoissasi

nettotuotoissansa / nettotuotoissaan

Ela

-sta

nettotuotostani

nettotuotostasi

nettotuotostansa / nettotuotostaan

nettotuotoistani

nettotuotoistasi

nettotuotoistansa / nettotuotoistaan

All

-lle

nettotuotolleni

nettotuotollesi

nettotuotollensa / nettotuotolleen

nettotuotoilleni

nettotuotoillesi

nettotuotoillensa / nettotuotoillean

Ade

-lla

nettotuotollani

nettotuotollasi

nettotuotollansa / nettotuotollaan

nettotuotoillani

nettotuotoillasi

nettotuotoillansa / nettotuotoillaan

Abl

-lta

nettotuotoltani

nettotuotoltasi

nettotuotoltansa / nettotuotoltaan

nettotuotoiltani

nettotuotoiltasi

nettotuotoiltansa / nettotuotoiltaan

Tra

-ksi

nettotuotokseni

nettotuotoksesi

nettotuotoksensa / nettotuotokseen

nettotuotoikseni

nettotuotoiksesi

nettotuotoiksensa / nettotuotoikseen

Ess

-na

nettotuottonani

nettotuottonasi

nettotuottonansa / nettotuottonaan

nettotuottoinani

nettotuottoinasi

nettotuottoinansa / nettotuottoinaan

Abe

-tta

nettotuotottani

nettotuotottasi

nettotuotottansa / nettotuotottaan

nettotuotoittani

nettotuotoittasi

nettotuotoittansa / nettotuotoittaan

Com

-ne

-

-

-

nettotuottoineni

nettotuottoinesi

nettotuottoinensa / nettotuottoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

nettotuottomme

nettotuottomme

nettotuottonne

nettotuottonne

nettotuottonsa

nettotuottonsa

Par

-ta

nettotuottoamme

nettotuottojamme

nettotuottoanne

nettotuottojanne

nettotuottoansa / nettotuottoaan

nettotuottojansa / nettotuottojaan

Gen

-n

nettotuottomme

nettotuottojemme

nettotuottonne

nettotuottojenne

nettotuottonsa

nettotuottojensa

Ill

mihin

nettotuottoomme

nettotuottoihimme

nettotuottoonne

nettotuottoihinne

nettotuottoonsa

nettotuottoihinsa

Ine

-ssa

nettotuotossamme

nettotuotoissamme

nettotuotossanne

nettotuotoissanne

nettotuotossansa / nettotuotossaan

nettotuotoissansa / nettotuotoissaan

Ela

-sta

nettotuotostamme

nettotuotoistamme

nettotuotostanne

nettotuotoistanne

nettotuotostansa / nettotuotostaan

nettotuotoistansa / nettotuotoistaan

All

-lle

nettotuotollemme

nettotuotoillemme

nettotuotollenne

nettotuotoillenne

nettotuotollensa / nettotuotolleen

nettotuotoillensa / nettotuotoillean

Ade

-lla

nettotuotollamme

nettotuotoillamme

nettotuotollanne

nettotuotoillanne

nettotuotollansa / nettotuotollaan

nettotuotoillansa / nettotuotoillaan

Abl

-lta

nettotuotoltamme

nettotuotoiltamme

nettotuotoltanne

nettotuotoiltanne

nettotuotoltansa / nettotuotoltaan

nettotuotoiltansa / nettotuotoiltaan

Tra

-ksi

nettotuotoksemme

nettotuotoiksemme

nettotuotoksenne

nettotuotoiksenne

nettotuotoksensa / nettotuotokseen

nettotuotoiksensa / nettotuotoikseen

Ess

-na

nettotuottonamme

nettotuottoinamme

nettotuottonanne

nettotuottoinanne

nettotuottonansa / nettotuottonaan

nettotuottoinansa / nettotuottoinaan

Abe

-tta

nettotuotottamme

nettotuotoittamme

nettotuotottanne

nettotuotoittanne

nettotuotottansa / nettotuotottaan

nettotuotoittansa / nettotuotoittaan

Com

-ne

-

nettotuottoinemme

-

nettotuottoinenne

-

nettotuottoinensa / nettotuottoineen

Singular

Plural

Nom

-

nettotuottomme

nettotuottonne

nettotuottonsa

nettotuottomme

nettotuottonne

nettotuottonsa

Par

-ta

nettotuottoamme

nettotuottoanne

nettotuottoansa / nettotuottoaan

nettotuottojamme

nettotuottojanne

nettotuottojansa / nettotuottojaan

Gen

-n

nettotuottomme

nettotuottonne

nettotuottonsa

nettotuottojemme

nettotuottojenne

nettotuottojensa

Ill

mihin

nettotuottoomme

nettotuottoonne

nettotuottoonsa

nettotuottoihimme

nettotuottoihinne

nettotuottoihinsa

Ine

-ssa

nettotuotossamme

nettotuotossanne

nettotuotossansa / nettotuotossaan

nettotuotoissamme

nettotuotoissanne

nettotuotoissansa / nettotuotoissaan

Ela

-sta

nettotuotostamme

nettotuotostanne

nettotuotostansa / nettotuotostaan

nettotuotoistamme

nettotuotoistanne

nettotuotoistansa / nettotuotoistaan

All

-lle

nettotuotollemme

nettotuotollenne

nettotuotollensa / nettotuotolleen

nettotuotoillemme

nettotuotoillenne

nettotuotoillensa / nettotuotoillean

Ade

-lla

nettotuotollamme

nettotuotollanne

nettotuotollansa / nettotuotollaan

nettotuotoillamme

nettotuotoillanne

nettotuotoillansa / nettotuotoillaan

Abl

-lta

nettotuotoltamme

nettotuotoltanne

nettotuotoltansa / nettotuotoltaan

nettotuotoiltamme

nettotuotoiltanne

nettotuotoiltansa / nettotuotoiltaan

Tra

-ksi

nettotuotoksemme

nettotuotoksenne

nettotuotoksensa / nettotuotokseen

nettotuotoiksemme

nettotuotoiksenne

nettotuotoiksensa / nettotuotoikseen

Ess

-na

nettotuottonamme

nettotuottonanne

nettotuottonansa / nettotuottonaan

nettotuottoinamme

nettotuottoinanne

nettotuottoinansa / nettotuottoinaan

Abe

-tta

nettotuotottamme

nettotuotottanne

nettotuotottansa / nettotuotottaan

nettotuotoittamme

nettotuotoittanne

nettotuotoittansa / nettotuotoittaan

Com

-ne

-

-

-

nettotuottoinemme

nettotuottoinenne

nettotuottoinensa / nettotuottoineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

netto

netot

Par

-ta

nettoa

nettoja

Gen

-n

neton

nettojen

Ill

mihin

nettoon

nettoihin

Ine

-ssa

netossa

netoissa

Ela

-sta

netosta

netoista

All

-lle

netolle

netoille

Ade

-lla

netolla

netoilla

Abl

-lta

netolta

netoilta

Tra

-ksi

netoksi

netoiksi

Ess

-na

nettona

nettoina

Abe

-tta

netotta

netoitta

Com

-ne

-

nettoine

Ins

-in

-

netoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

netto

netot

Par

-ta

nettoa

nettoja

Gen

-n

neton

nettojen

Ill

mihin

nettoon

nettoihin

Ine

-ssa

netossa

netoissa

Ela

-sta

netosta

netoista

All

-lle

netolle

netoille

Ade

-lla

netolla

netoilla

Abl

-lta

netolta

netoilta

Tra

-ksi

netoksi

netoiksi

Ess

-na

nettona

nettoina

Abe

-tta

netotta

netoitta

Com

-ne

-

nettoine

Ins

-in

-

netoin

net netto
net weight netto
Show more arrow right
Tatoeba; Europarl; Europarl parallel corpus; OpenSubtitles; not-set; Eurlex2019 Tässä on netto. Here is the net. Netto oli 500 euroa. The net was 500 euros. Netto pysyisi samana. The net would remain the same. Onko netto kädet hiessä? Is the net working hard? Käyttöaste on netto 99, 8 prosenttia. The utilization rate is net 99.8 percent. Miten netto muuttuu toisella voimalla? How does the net change with another force? Netto pienenee, kun otetaan huomioon kulut. The net decreases when taking costs into account. Lähetin nettoni viime viikolla. I sent my net last week. Loppukäytön tuoteverot, netto, ryhmittäin. Net taxes on products by type of final use. Nettopaino (kg). Net mass (kg). Show more arrow right

Wiktionary

net (remaining after expenses or deductions) Show more arrow right nettopalkka nettosisältö Show more arrow right

Wikipedia

Net (economics) A net (sometimes written nett) value is the resultant amount after accounting for the sum or difference of two or more variables. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

nettoni

nettoni

nettosi

nettosi

nettonsa

nettonsa

Par

-ta

nettoani

nettojani

nettoasi

nettojasi

nettoansa / nettoaan

nettojansa / nettojaan

Gen

-n

nettoni

nettojeni

nettosi

nettojesi

nettonsa

nettojensa

Ill

mihin

nettooni

nettoihini

nettoosi

nettoihisi

nettoonsa

nettoihinsa

Ine

-ssa

netossani

netoissani

netossasi

netoissasi

netossansa / netossaan

netoissansa / netoissaan

Ela

-sta

netostani

netoistani

netostasi

netoistasi

netostansa / netostaan

netoistansa / netoistaan

All

-lle

netolleni

netoilleni

netollesi

netoillesi

netollensa / netolleen

netoillensa / netoillean

Ade

-lla

netollani

netoillani

netollasi

netoillasi

netollansa / netollaan

netoillansa / netoillaan

Abl

-lta

netoltani

netoiltani

netoltasi

netoiltasi

netoltansa / netoltaan

netoiltansa / netoiltaan

Tra

-ksi

netokseni

netoikseni

netoksesi

netoiksesi

netoksensa / netokseen

netoiksensa / netoikseen

Ess

-na

nettonani

nettoinani

nettonasi

nettoinasi

nettonansa / nettonaan

nettoinansa / nettoinaan

Abe

-tta

netottani

netoittani

netottasi

netoittasi

netottansa / netottaan

netoittansa / netoittaan

Com

-ne

-

nettoineni

-

nettoinesi

-

nettoinensa / nettoineen

Singular

Plural

Nom

-

nettoni

nettosi

nettonsa

nettoni

nettosi

nettonsa

Par

-ta

nettoani

nettoasi

nettoansa / nettoaan

nettojani

nettojasi

nettojansa / nettojaan

Gen

-n

nettoni

nettosi

nettonsa

nettojeni

nettojesi

nettojensa

Ill

mihin

nettooni

nettoosi

nettoonsa

nettoihini

nettoihisi

nettoihinsa

Ine

-ssa

netossani

netossasi

netossansa / netossaan

netoissani

netoissasi

netoissansa / netoissaan

Ela

-sta

netostani

netostasi

netostansa / netostaan

netoistani

netoistasi

netoistansa / netoistaan

All

-lle

netolleni

netollesi

netollensa / netolleen

netoilleni

netoillesi

netoillensa / netoillean

Ade

-lla

netollani

netollasi

netollansa / netollaan

netoillani

netoillasi

netoillansa / netoillaan

Abl

-lta

netoltani

netoltasi

netoltansa / netoltaan

netoiltani

netoiltasi

netoiltansa / netoiltaan

Tra

-ksi

netokseni

netoksesi

netoksensa / netokseen

netoikseni

netoiksesi

netoiksensa / netoikseen

Ess

-na

nettonani

nettonasi

nettonansa / nettonaan

nettoinani

nettoinasi

nettoinansa / nettoinaan

Abe

-tta

netottani

netottasi

netottansa / netottaan

netoittani

netoittasi

netoittansa / netoittaan

Com

-ne

-

-

-

nettoineni

nettoinesi

nettoinensa / nettoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

nettomme

nettomme

nettonne

nettonne

nettonsa

nettonsa

Par

-ta

nettoamme

nettojamme

nettoanne

nettojanne

nettoansa / nettoaan

nettojansa / nettojaan

Gen

-n

nettomme

nettojemme

nettonne

nettojenne

nettonsa

nettojensa

Ill

mihin

nettoomme

nettoihimme

nettoonne

nettoihinne

nettoonsa

nettoihinsa

Ine

-ssa

netossamme

netoissamme

netossanne

netoissanne

netossansa / netossaan

netoissansa / netoissaan

Ela

-sta

netostamme

netoistamme

netostanne

netoistanne

netostansa / netostaan

netoistansa / netoistaan

All

-lle

netollemme

netoillemme

netollenne

netoillenne

netollensa / netolleen

netoillensa / netoillean

Ade

-lla

netollamme

netoillamme

netollanne

netoillanne

netollansa / netollaan

netoillansa / netoillaan

Abl

-lta

netoltamme

netoiltamme

netoltanne

netoiltanne

netoltansa / netoltaan

netoiltansa / netoiltaan

Tra

-ksi

netoksemme

netoiksemme

netoksenne

netoiksenne

netoksensa / netokseen

netoiksensa / netoikseen

Ess

-na

nettonamme

nettoinamme

nettonanne

nettoinanne

nettonansa / nettonaan

nettoinansa / nettoinaan

Abe

-tta

netottamme

netoittamme

netottanne

netoittanne

netottansa / netottaan

netoittansa / netoittaan

Com

-ne

-

nettoinemme

-

nettoinenne

-

nettoinensa / nettoineen

Singular

Plural

Nom

-

nettomme

nettonne

nettonsa

nettomme

nettonne

nettonsa

Par

-ta

nettoamme

nettoanne

nettoansa / nettoaan

nettojamme

nettojanne

nettojansa / nettojaan

Gen

-n

nettomme

nettonne

nettonsa

nettojemme

nettojenne

nettojensa

Ill

mihin

nettoomme

nettoonne

nettoonsa

nettoihimme

nettoihinne

nettoihinsa

Ine

-ssa

netossamme

netossanne

netossansa / netossaan

netoissamme

netoissanne

netoissansa / netoissaan

Ela

-sta

netostamme

netostanne

netostansa / netostaan

netoistamme

netoistanne

netoistansa / netoistaan

All

-lle

netollemme

netollenne

netollensa / netolleen

netoillemme

netoillenne

netoillensa / netoillean

Ade

-lla

netollamme

netollanne

netollansa / netollaan

netoillamme

netoillanne

netoillansa / netoillaan

Abl

-lta

netoltamme

netoltanne

netoltansa / netoltaan

netoiltamme

netoiltanne

netoiltansa / netoiltaan

Tra

-ksi

netoksemme

netoksenne

netoksensa / netokseen

netoiksemme

netoiksenne

netoiksensa / netoikseen

Ess

-na

nettonamme

nettonanne

nettonansa / nettonaan

nettoinamme

nettoinanne

nettoinansa / nettoinaan

Abe

-tta

netottamme

netottanne

netottansa / netottaan

netoittamme

netoittanne

netoittansa / netoittaan

Com

-ne

-

-

-

nettoinemme

nettoinenne

nettoinensa / nettoineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tuotto

tuotot

Par

-ta

tuottoa

tuottoja

Gen

-n

tuoton

tuottojen

Ill

mihin

tuottoon

tuottoihin

Ine

-ssa

tuotossa

tuotoissa

Ela

-sta

tuotosta

tuotoista

All

-lle

tuotolle

tuotoille

Ade

-lla

tuotolla

tuotoilla

Abl

-lta

tuotolta

tuotoilta

Tra

-ksi

tuotoksi

tuotoiksi

Ess

-na

tuottona

tuottoina

Abe

-tta

tuototta

tuotoitta

Com

-ne

-

tuottoine

Ins

-in

-

tuotoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

tuotto

tuotot

Par

-ta

tuottoa

tuottoja

Gen

-n

tuoton

tuottojen

Ill

mihin

tuottoon

tuottoihin

Ine

-ssa

tuotossa

tuotoissa

Ela

-sta

tuotosta

tuotoista

All

-lle

tuotolle

tuotoille

Ade

-lla

tuotolla

tuotoilla

Abl

-lta

tuotolta

tuotoilta

Tra

-ksi

tuotoksi

tuotoiksi

Ess

-na

tuottona

tuottoina

Abe

-tta

tuototta

tuotoitta

Com

-ne

-

tuottoine

Ins

-in

-

tuotoin

yield tuotto, sato, antimet, väistämisvelvollisuus
returns tuotto, tulokset, voitto, tilastot
profit voitto, tuotto, hyöty, etu
proceeds tuotto, voitto
takings tuotto, kassa, voitto
Show more arrow right
Europarl Parallel Corpus, sentence ID: 1003-47437-0068; Tatoeba, sentence ID: 4519877; Europarl Parallel Corpus, sentence ID: 4406-40984-0064; OpenSubtitles; Europarl; EurLex-2; OPUS; Tatoeba; Tatoeba, sentence ID: 3418585 Tuotto oli suurempi kuin odotimme. The yield was greater than we expected. Tuotto investoinnista oli merkittävä. The return on the investment was significant. Osakkeiden tuotto oli poikkeuksellisen hyvä viime vuonna. The stocks had an exceptionally good return last year. Yhtiön viime vuoden tuotto ylitti odotukset. The company's last year's yield exceeded expectations. Tuotto olisi ollut suurempi, jos olisimme sijoittaneet eri kohteisiin. The return would have been higher if we had invested in different assets. Eläkkeitä koskevat muutokset (s-kulut, tuotto). Movement in pensions (– expense, + revenue ). Ennen sijoituksen tekemistä on tärkeää arvioida mahdollinen tuotto ja riskit. Before making an investment, it is important to assess the potential return and risks. Sijoitus ei ole kannattava, jos odotettu tuotto on pienempi kuin kustannukset. An investment is not profitable if the expected return is lower than the costs. Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuottos-Sidotut tulot. Proceeds from the sale of movable property - Assigned revenue. Haluamme varmistaa korkean tuoton sijoituksellemme. We want to ensure a high yield on our investment. Show more arrow right

Wiktionary

(accounting) revenue, gross revenue, proceeds, yield Fin:He lahjoittavat näyttelyn koko tuoton hyväntekeväisyyteen.Eng:They will donate all proceeds from the exhibition to charity. Show more arrow right tuottoisa Show more arrow right bruttotuotto nettotuotto tuotto-odotus Show more arrow right tuottaa +‎ -o Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tuottoni

tuottoni

tuottosi

tuottosi

tuottonsa

tuottonsa

Par

-ta

tuottoani

tuottojani

tuottoasi

tuottojasi

tuottoansa / tuottoaan

tuottojansa / tuottojaan

Gen

-n

tuottoni

tuottojeni

tuottosi

tuottojesi

tuottonsa

tuottojensa

Ill

mihin

tuottooni

tuottoihini

tuottoosi

tuottoihisi

tuottoonsa

tuottoihinsa

Ine

-ssa

tuotossani

tuotoissani

tuotossasi

tuotoissasi

tuotossansa / tuotossaan

tuotoissansa / tuotoissaan

Ela

-sta

tuotostani

tuotoistani

tuotostasi

tuotoistasi

tuotostansa / tuotostaan

tuotoistansa / tuotoistaan

All

-lle

tuotolleni

tuotoilleni

tuotollesi

tuotoillesi

tuotollensa / tuotolleen

tuotoillensa / tuotoillean

Ade

-lla

tuotollani

tuotoillani

tuotollasi

tuotoillasi

tuotollansa / tuotollaan

tuotoillansa / tuotoillaan

Abl

-lta

tuotoltani

tuotoiltani

tuotoltasi

tuotoiltasi

tuotoltansa / tuotoltaan

tuotoiltansa / tuotoiltaan

Tra

-ksi

tuotokseni

tuotoikseni

tuotoksesi

tuotoiksesi

tuotoksensa / tuotokseen

tuotoiksensa / tuotoikseen

Ess

-na

tuottonani

tuottoinani

tuottonasi

tuottoinasi

tuottonansa / tuottonaan

tuottoinansa / tuottoinaan

Abe

-tta

tuotottani

tuotoittani

tuotottasi

tuotoittasi

tuotottansa / tuotottaan

tuotoittansa / tuotoittaan

Com

-ne

-

tuottoineni

-

tuottoinesi

-

tuottoinensa / tuottoineen

Singular

Plural

Nom

-

tuottoni

tuottosi

tuottonsa

tuottoni

tuottosi

tuottonsa

Par

-ta

tuottoani

tuottoasi

tuottoansa / tuottoaan

tuottojani

tuottojasi

tuottojansa / tuottojaan

Gen

-n

tuottoni

tuottosi

tuottonsa

tuottojeni

tuottojesi

tuottojensa

Ill

mihin

tuottooni

tuottoosi

tuottoonsa

tuottoihini

tuottoihisi

tuottoihinsa

Ine

-ssa

tuotossani

tuotossasi

tuotossansa / tuotossaan

tuotoissani

tuotoissasi

tuotoissansa / tuotoissaan

Ela

-sta

tuotostani

tuotostasi

tuotostansa / tuotostaan

tuotoistani

tuotoistasi

tuotoistansa / tuotoistaan

All

-lle

tuotolleni

tuotollesi

tuotollensa / tuotolleen

tuotoilleni

tuotoillesi

tuotoillensa / tuotoillean

Ade

-lla

tuotollani

tuotollasi

tuotollansa / tuotollaan

tuotoillani

tuotoillasi

tuotoillansa / tuotoillaan

Abl

-lta

tuotoltani

tuotoltasi

tuotoltansa / tuotoltaan

tuotoiltani

tuotoiltasi

tuotoiltansa / tuotoiltaan

Tra

-ksi

tuotokseni

tuotoksesi

tuotoksensa / tuotokseen

tuotoikseni

tuotoiksesi

tuotoiksensa / tuotoikseen

Ess

-na

tuottonani

tuottonasi

tuottonansa / tuottonaan

tuottoinani

tuottoinasi

tuottoinansa / tuottoinaan

Abe

-tta

tuotottani

tuotottasi

tuotottansa / tuotottaan

tuotoittani

tuotoittasi

tuotoittansa / tuotoittaan

Com

-ne

-

-

-

tuottoineni

tuottoinesi

tuottoinensa / tuottoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

tuottomme

tuottomme

tuottonne

tuottonne

tuottonsa

tuottonsa

Par

-ta

tuottoamme

tuottojamme

tuottoanne

tuottojanne

tuottoansa / tuottoaan

tuottojansa / tuottojaan

Gen

-n

tuottomme

tuottojemme

tuottonne

tuottojenne

tuottonsa

tuottojensa

Ill

mihin

tuottoomme

tuottoihimme

tuottoonne

tuottoihinne

tuottoonsa

tuottoihinsa

Ine

-ssa

tuotossamme

tuotoissamme

tuotossanne

tuotoissanne

tuotossansa / tuotossaan

tuotoissansa / tuotoissaan

Ela

-sta

tuotostamme

tuotoistamme

tuotostanne

tuotoistanne

tuotostansa / tuotostaan

tuotoistansa / tuotoistaan

All

-lle

tuotollemme

tuotoillemme

tuotollenne

tuotoillenne

tuotollensa / tuotolleen

tuotoillensa / tuotoillean

Ade

-lla

tuotollamme

tuotoillamme

tuotollanne

tuotoillanne

tuotollansa / tuotollaan

tuotoillansa / tuotoillaan

Abl

-lta

tuotoltamme

tuotoiltamme

tuotoltanne

tuotoiltanne

tuotoltansa / tuotoltaan

tuotoiltansa / tuotoiltaan

Tra

-ksi

tuotoksemme

tuotoiksemme

tuotoksenne

tuotoiksenne

tuotoksensa / tuotokseen

tuotoiksensa / tuotoikseen

Ess

-na

tuottonamme

tuottoinamme

tuottonanne

tuottoinanne

tuottonansa / tuottonaan

tuottoinansa / tuottoinaan

Abe

-tta

tuotottamme

tuotoittamme

tuotottanne

tuotoittanne

tuotottansa / tuotottaan

tuotoittansa / tuotoittaan

Com

-ne

-

tuottoinemme

-

tuottoinenne

-

tuottoinensa / tuottoineen

Singular

Plural

Nom

-

tuottomme

tuottonne

tuottonsa

tuottomme

tuottonne

tuottonsa

Par

-ta

tuottoamme

tuottoanne

tuottoansa / tuottoaan

tuottojamme

tuottojanne

tuottojansa / tuottojaan

Gen

-n

tuottomme

tuottonne

tuottonsa

tuottojemme

tuottojenne

tuottojensa

Ill

mihin

tuottoomme

tuottoonne

tuottoonsa

tuottoihimme

tuottoihinne

tuottoihinsa

Ine

-ssa

tuotossamme

tuotossanne

tuotossansa / tuotossaan

tuotoissamme

tuotoissanne

tuotoissansa / tuotoissaan

Ela

-sta

tuotostamme

tuotostanne

tuotostansa / tuotostaan

tuotoistamme

tuotoistanne

tuotoistansa / tuotoistaan

All

-lle

tuotollemme

tuotollenne

tuotollensa / tuotolleen

tuotoillemme

tuotoillenne

tuotoillensa / tuotoillean

Ade

-lla

tuotollamme

tuotollanne

tuotollansa / tuotollaan

tuotoillamme

tuotoillanne

tuotoillansa / tuotoillaan

Abl

-lta

tuotoltamme

tuotoltanne

tuotoltansa / tuotoltaan

tuotoiltamme

tuotoiltanne

tuotoiltansa / tuotoiltaan

Tra

-ksi

tuotoksemme

tuotoksenne

tuotoksensa / tuotokseen

tuotoiksemme

tuotoiksenne

tuotoiksensa / tuotoikseen

Ess

-na

tuottonamme

tuottonanne

tuottonansa / tuottonaan

tuottoinamme

tuottoinanne

tuottoinansa / tuottoinaan

Abe

-tta

tuotottamme

tuotottanne

tuotottansa / tuotottaan

tuotoittamme

tuotoittanne

tuotoittansa / tuotoittaan

Com

-ne

-

-

-

tuottoinemme

tuottoinenne

tuottoinensa / tuottoineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept