logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

etu, noun

Word analysis
etu

etu

etu

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

etu

edut

Par

-ta

etua

etuja

Gen

-n

edun

etujen

Ill

mihin

etuun

etuihin

Ine

-ssa

edussa

eduissa

Ela

-sta

edusta

eduista

All

-lle

edulle

eduille

Ade

-lla

edulla

eduilla

Abl

-lta

edulta

eduilta

Tra

-ksi

eduksi

eduiksi

Ess

-na

etuna

etuina

Abe

-tta

edutta

eduitta

Com

-ne

-

etuine

Ins

-in

-

eduin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

etu

edut

Par

-ta

etua

etuja

Gen

-n

edun

etujen

Ill

mihin

etuun

etuihin

Ine

-ssa

edussa

eduissa

Ela

-sta

edusta

eduista

All

-lle

edulle

eduille

Ade

-lla

edulla

eduilla

Abl

-lta

edulta

eduilta

Tra

-ksi

eduksi

eduiksi

Ess

-na

etuna

etuina

Abe

-tta

edutta

eduitta

Com

-ne

-

etuine

Ins

-in

-

eduin

advantage etu, hyöty, etumatka, yliote, etuisuus, edullisempi asema
benefit hyöty, etu, korvaus, avustus, lahjanäytäntö, lahjaottelu
interests eturyhmät, etu, intressi, eturyhmä
asset etu, hyvä asia
plus plussa, etu, plusmerkki, ansio
merit ansio, arvo, etu, meriitti, hyvä puoli, ansiokkuus
profit voitto, tuotto, hyöty, etu
favor suosio, palvelus, etu, suosiollisuus, mielisuosio, puolueellisuus
virtue hyve, hyveellisyys, etu, hyvä puoli, siveys
vantage etu, etulyöntiasema
van pakettiauto, vaunu, etu, matkailuauto, matkailuvaunu, kärki
account tili, selvitys, asiakastili, tilit, arvo, etu
pull veto, vedin, siemaus, vetovoima, nykäisy, etu
facility laitos, mahdollisuus, tilat, palvelut, toiminto, etu
front
Show more arrow right
Tatoeba; Wikipedia; Europarl; UNPCv1.0 - OPUS; OpenSubtitles; KDE40.1; OpenSubtitles2018.v3; Europarl Parallel Corpus Teen sen edukseni. I am doing it for my benefit. Hän seisoi edustansa. He stood from the front. Hän poistuu edustansa. He leaves from his/her front. Etuosa on esteetön. The front section is unobstructed. Hän teki sen edukseni. He did it for my benefit. Anna etuliite. Enter prefix. Fox, etupurje! Fox, at the foresail! Hyväksyn ehdot edukseni. I accept the terms for my benefit. Ajoin nopeasti edukseni. I drove fast for my benefit. Hyvä etulyönti. Good forehand. Show more arrow right

Wiktionary

advantage benefit, interest Show more arrow right (advantage): haitta Show more arrow right edullinenedustaaetujärjestöetupiirieturistiriitatalon etu Show more arrow right From esi- +‎ -u. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

etuni

etuni

etusi

etusi

etunsa

etunsa

Par

-ta

etuani

etujani

etuasi

etujasi

etuansa / etuaan

etujansa / etujaan

Gen

-n

etuni

etujeni

etusi

etujesi

etunsa

etujensä

Ill

mihin

etuuni

etuihini

etuusi

etuihisi

etuunsa

etuihinsä

Ine

-ssa

edussani

eduissani

edussasi

eduissasi

edussansa / edussaan

eduissansa / eduissaan

Ela

-sta

edustani

eduistani

edustasi

eduistasi

edustansa / edustaan

eduistansa / eduistaan

All

-lle

edulleni

eduilleni

edullesi

eduillesi

edullensa / edulleen

eduillensa / eduillean

Ade

-lla

edullani

eduillani

edullasi

eduillasi

edullansa / edullaan

eduillansa / eduillaan

Abl

-lta

edultani

eduiltani

edultasi

eduiltasi

edultansa / edultaan

eduiltansa / eduiltaan

Tra

-ksi

edukseni

eduikseni

eduksesi

eduiksesi

eduksensa / edukseen

eduiksensa / eduikseen

Ess

-na

etunani

etuinani

etunasi

etuinasi

etunansa / etunaan

etuinansa / etuinaan

Abe

-tta

eduttani

eduittani

eduttasi

eduittasi

eduttansa / eduttaan

eduittansa / eduittaan

Com

-ne

-

etuineni

-

etuinesi

-

etuinensa / etuineen

Singular

Plural

Nom

-

etuni

etusi

etunsa

etuni

etusi

etunsa

Par

-ta

etuani

etuasi

etuansa / etuaan

etujani

etujasi

etujansa / etujaan

Gen

-n

etuni

etusi

etunsa

etujeni

etujesi

etujensä

Ill

mihin

etuuni

etuusi

etuunsa

etuihini

etuihisi

etuihinsä

Ine

-ssa

edussani

edussasi

edussansa / edussaan

eduissani

eduissasi

eduissansa / eduissaan

Ela

-sta

edustani

edustasi

edustansa / edustaan

eduistani

eduistasi

eduistansa / eduistaan

All

-lle

edulleni

edullesi

edullensa / edulleen

eduilleni

eduillesi

eduillensa / eduillean

Ade

-lla

edullani

edullasi

edullansa / edullaan

eduillani

eduillasi

eduillansa / eduillaan

Abl

-lta

edultani

edultasi

edultansa / edultaan

eduiltani

eduiltasi

eduiltansa / eduiltaan

Tra

-ksi

edukseni

eduksesi

eduksensa / edukseen

eduikseni

eduiksesi

eduiksensa / eduikseen

Ess

-na

etunani

etunasi

etunansa / etunaan

etuinani

etuinasi

etuinansa / etuinaan

Abe

-tta

eduttani

eduttasi

eduttansa / eduttaan

eduittani

eduittasi

eduittansa / eduittaan

Com

-ne

-

-

-

etuineni

etuinesi

etuinensa / etuineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

etumme

etumme

etunne

etunne

etunsa

etunsa

Par

-ta

etuamme

etujamme

etuanne

etujanne

etuansa / etuaan

etujansa / etujaan

Gen

-n

etumme

etujemme

etunne

etujenne

etunsa

etujensä

Ill

mihin

etuumme

etuihimme

etuunne

etuihinne

etuunsa

etuihinsä

Ine

-ssa

edussamme

eduissamme

edussanne

eduissanne

edussansa / edussaan

eduissansa / eduissaan

Ela

-sta

edustamme

eduistamme

edustanne

eduistanne

edustansa / edustaan

eduistansa / eduistaan

All

-lle

edullemme

eduillemme

edullenne

eduillenne

edullensa / edulleen

eduillensa / eduillean

Ade

-lla

edullamme

eduillamme

edullanne

eduillanne

edullansa / edullaan

eduillansa / eduillaan

Abl

-lta

edultamme

eduiltamme

edultanne

eduiltanne

edultansa / edultaan

eduiltansa / eduiltaan

Tra

-ksi

eduksemme

eduiksemme

eduksenne

eduiksenne

eduksensa / edukseen

eduiksensa / eduikseen

Ess

-na

etunamme

etuinamme

etunanne

etuinanne

etunansa / etunaan

etuinansa / etuinaan

Abe

-tta

eduttamme

eduittamme

eduttanne

eduittanne

eduttansa / eduttaan

eduittansa / eduittaan

Com

-ne

-

etuinemme

-

etuinenne

-

etuinensa / etuineen

Singular

Plural

Nom

-

etumme

etunne

etunsa

etumme

etunne

etunsa

Par

-ta

etuamme

etuanne

etuansa / etuaan

etujamme

etujanne

etujansa / etujaan

Gen

-n

etumme

etunne

etunsa

etujemme

etujenne

etujensä

Ill

mihin

etuumme

etuunne

etuunsa

etuihimme

etuihinne

etuihinsä

Ine

-ssa

edussamme

edussanne

edussansa / edussaan

eduissamme

eduissanne

eduissansa / eduissaan

Ela

-sta

edustamme

edustanne

edustansa / edustaan

eduistamme

eduistanne

eduistansa / eduistaan

All

-lle

edullemme

edullenne

edullensa / edulleen

eduillemme

eduillenne

eduillensa / eduillean

Ade

-lla

edullamme

edullanne

edullansa / edullaan

eduillamme

eduillanne

eduillansa / eduillaan

Abl

-lta

edultamme

edultanne

edultansa / edultaan

eduiltamme

eduiltanne

eduiltansa / eduiltaan

Tra

-ksi

eduksemme

eduksenne

eduksensa / edukseen

eduiksemme

eduiksenne

eduiksensa / eduikseen

Ess

-na

etunamme

etunanne

etunansa / etunaan

etuinamme

etuinanne

etuinansa / etuinaan

Abe

-tta

eduttamme

eduttanne

eduttansa / eduttaan

eduittamme

eduittanne

eduittansa / eduittaan

Com

-ne

-

-

-

etuinemme

etuinenne

etuinensa / etuineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept