logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

korvaus, noun

Word analysis
korvaus

korvaus

korvaus

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

korvaus

korvaukset

Par

-ta

korvausta

korvauksia

Gen

-n

korvauksen

korvauksien / korvausten

Ill

mihin

korvaukseen

korvauksiin

Ine

-ssa

korvauksessa

korvauksissa

Ela

-sta

korvauksesta

korvauksista

All

-lle

korvaukselle

korvauksille

Ade

-lla

korvauksella

korvauksilla

Abl

-lta

korvaukselta

korvauksilta

Tra

-ksi

korvaukseksi

korvauksiksi

Ess

-na

korvauksena

korvauksina

Abe

-tta

korvauksetta

korvauksitta

Com

-ne

-

korvauksine

Ins

-in

-

korvauksin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

korvaus

korvaukset

Par

-ta

korvausta

korvauksia

Gen

-n

korvauksen

korvauksien / korvausten

Ill

mihin

korvaukseen

korvauksiin

Ine

-ssa

korvauksessa

korvauksissa

Ela

-sta

korvauksesta

korvauksista

All

-lle

korvaukselle

korvauksille

Ade

-lla

korvauksella

korvauksilla

Abl

-lta

korvaukselta

korvauksilta

Tra

-ksi

korvaukseksi

korvauksiksi

Ess

-na

korvauksena

korvauksina

Abe

-tta

korvauksetta

korvauksitta

Com

-ne

-

korvauksine

Ins

-in

-

korvauksin

Translations

compensation korvaus, korvaaminen, hyvitys, kompensaatio, vastike, tasinko
replacement korvaaminen, vaihtaminen, korvaus, varaosa, seuraaja, täydennys
reimbursement korvaus, hyvitys
remuneration korvaus, palkkio
payment maksu, maksaminen, korvaus, suoritus, palkka
indemnity korvaus, vahingonkorvaus, vakuus vahingon varalta
benefit hyöty, etu, korvaus, avustus, lahjanäytäntö, lahjaottelu
refund palautus, korvaus
redress korvaus
reward palkkio, palkinto, palkka, korvaus, löytöpalkkio
reparation korvaus, hyvitys
consideration näkökohta, harkinta, seikka, korvaus, huomaavaisuus, ajatteleminen
recompense korvaus, palkkio
restitution palautus, korvaus, edunpalautus
requital kosto, korvaus, takaisinmaksu, palkkio
satisfaction tyytyväisyys, tyydytys, tyydyttäminen, hyvitys, tyytyväisyyden aihe, korvaus
quid pro quo korvaus
hire vuokraus, vuokra, palkka, korvaus
Show more arrow right

Wiktionary

compensation, reimbursement, reparation Show more arrow right korvauskäsittely korvausperuste matkakorvaus sotakorvaus varallaolokorvaus vakuutuskorvaus Show more arrow right korvata (“to compensate, reimburse”) +‎ -us. First attested in Carl Helenius: Suomalainen ja ruozalainen sanakirja ("Finnish and Swedish Dictionary", 1838). Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

korvaukseni

korvaukseni

korvauksesi

korvauksesi

korvauksensa

korvauksensa

Par

-ta

korvaustani

korvauksiani

korvaustasi

korvauksiasi

korvaustansa / korvaustaan

korvauksiansa / korvauksiaan

Gen

-n

korvaukseni

korvauksieni / korvausteni

korvauksesi

korvauksiesi / korvaustesi

korvauksensa

korvauksiensa / korvaustensa

Ill

mihin

korvaukseeni

korvauksiini

korvaukseesi

korvauksiisi

korvaukseensa

korvauksiinsa

Ine

-ssa

korvauksessani

korvauksissani

korvauksessasi

korvauksissasi

korvauksessansa / korvauksessaan

korvauksissansa / korvauksissaan

Ela

-sta

korvauksestani

korvauksistani

korvauksestasi

korvauksistasi

korvauksestansa / korvauksestaan

korvauksistansa / korvauksistaan

All

-lle

korvaukselleni

korvauksilleni

korvauksellesi

korvauksillesi

korvauksellensa / korvaukselleen

korvauksillensa / korvauksillean

Ade

-lla

korvauksellani

korvauksillani

korvauksellasi

korvauksillasi

korvauksellansa / korvauksellaan

korvauksillansa / korvauksillaan

Abl

-lta

korvaukseltani

korvauksiltani

korvaukseltasi

korvauksiltasi

korvaukseltansa / korvaukseltaan

korvauksiltansa / korvauksiltaan

Tra

-ksi

korvauksekseni

korvauksikseni

korvaukseksesi

korvauksiksesi

korvaukseksensa / korvauksekseen

korvauksiksensa / korvauksikseen

Ess

-na

korvauksenani

korvauksinani

korvauksenasi

korvauksinasi

korvauksenansa / korvauksenaan

korvauksinansa / korvauksinaan

Abe

-tta

korvauksettani

korvauksittani

korvauksettasi

korvauksittasi

korvauksettansa / korvauksettaan

korvauksittansa / korvauksittaan

Com

-ne

-

korvauksineni

-

korvauksinesi

-

korvauksinensa / korvauksineen

Singular

Plural

Nom

-

korvaukseni

korvauksesi

korvauksensa

korvaukseni

korvauksesi

korvauksensa

Par

-ta

korvaustani

korvaustasi

korvaustansa / korvaustaan

korvauksiani

korvauksiasi

korvauksiansa / korvauksiaan

Gen

-n

korvaukseni

korvauksesi

korvauksensa

korvauksieni / korvausteni

korvauksiesi / korvaustesi

korvauksiensa / korvaustensa

Ill

mihin

korvaukseeni

korvaukseesi

korvaukseensa

korvauksiini

korvauksiisi

korvauksiinsa

Ine

-ssa

korvauksessani

korvauksessasi

korvauksessansa / korvauksessaan

korvauksissani

korvauksissasi

korvauksissansa / korvauksissaan

Ela

-sta

korvauksestani

korvauksestasi

korvauksestansa / korvauksestaan

korvauksistani

korvauksistasi

korvauksistansa / korvauksistaan

All

-lle

korvaukselleni

korvauksellesi

korvauksellensa / korvaukselleen

korvauksilleni

korvauksillesi

korvauksillensa / korvauksillean

Ade

-lla

korvauksellani

korvauksellasi

korvauksellansa / korvauksellaan

korvauksillani

korvauksillasi

korvauksillansa / korvauksillaan

Abl

-lta

korvaukseltani

korvaukseltasi

korvaukseltansa / korvaukseltaan

korvauksiltani

korvauksiltasi

korvauksiltansa / korvauksiltaan

Tra

-ksi

korvauksekseni

korvaukseksesi

korvaukseksensa / korvauksekseen

korvauksikseni

korvauksiksesi

korvauksiksensa / korvauksikseen

Ess

-na

korvauksenani

korvauksenasi

korvauksenansa / korvauksenaan

korvauksinani

korvauksinasi

korvauksinansa / korvauksinaan

Abe

-tta

korvauksettani

korvauksettasi

korvauksettansa / korvauksettaan

korvauksittani

korvauksittasi

korvauksittansa / korvauksittaan

Com

-ne

-

-

-

korvauksineni

korvauksinesi

korvauksinensa / korvauksineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

korvauksemme

korvauksemme

korvauksenne

korvauksenne

korvauksensa

korvauksensa

Par

-ta

korvaustamme

korvauksiamme

korvaustanne

korvauksianne

korvaustansa / korvaustaan

korvauksiansa / korvauksiaan

Gen

-n

korvauksemme

korvauksiemme / korvaustemme

korvauksenne

korvauksienne / korvaustenne

korvauksensa

korvauksiensa / korvaustensa

Ill

mihin

korvaukseemme

korvauksiimme

korvaukseenne

korvauksiinne

korvaukseensa

korvauksiinsa

Ine

-ssa

korvauksessamme

korvauksissamme

korvauksessanne

korvauksissanne

korvauksessansa / korvauksessaan

korvauksissansa / korvauksissaan

Ela

-sta

korvauksestamme

korvauksistamme

korvauksestanne

korvauksistanne

korvauksestansa / korvauksestaan

korvauksistansa / korvauksistaan

All

-lle

korvauksellemme

korvauksillemme

korvauksellenne

korvauksillenne

korvauksellensa / korvaukselleen

korvauksillensa / korvauksillean

Ade

-lla

korvauksellamme

korvauksillamme

korvauksellanne

korvauksillanne

korvauksellansa / korvauksellaan

korvauksillansa / korvauksillaan

Abl

-lta

korvaukseltamme

korvauksiltamme

korvaukseltanne

korvauksiltanne

korvaukseltansa / korvaukseltaan

korvauksiltansa / korvauksiltaan

Tra

-ksi

korvaukseksemme

korvauksiksemme

korvaukseksenne

korvauksiksenne

korvaukseksensa / korvauksekseen

korvauksiksensa / korvauksikseen

Ess

-na

korvauksenamme

korvauksinamme

korvauksenanne

korvauksinanne

korvauksenansa / korvauksenaan

korvauksinansa / korvauksinaan

Abe

-tta

korvauksettamme

korvauksittamme

korvauksettanne

korvauksittanne

korvauksettansa / korvauksettaan

korvauksittansa / korvauksittaan

Com

-ne

-

korvauksinemme

-

korvauksinenne

-

korvauksinensa / korvauksineen

Singular

Plural

Nom

-

korvauksemme

korvauksenne

korvauksensa

korvauksemme

korvauksenne

korvauksensa

Par

-ta

korvaustamme

korvaustanne

korvaustansa / korvaustaan

korvauksiamme

korvauksianne

korvauksiansa / korvauksiaan

Gen

-n

korvauksemme

korvauksenne

korvauksensa

korvauksiemme / korvaustemme

korvauksienne / korvaustenne

korvauksiensa / korvaustensa

Ill

mihin

korvaukseemme

korvaukseenne

korvaukseensa

korvauksiimme

korvauksiinne

korvauksiinsa

Ine

-ssa

korvauksessamme

korvauksessanne

korvauksessansa / korvauksessaan

korvauksissamme

korvauksissanne

korvauksissansa / korvauksissaan

Ela

-sta

korvauksestamme

korvauksestanne

korvauksestansa / korvauksestaan

korvauksistamme

korvauksistanne

korvauksistansa / korvauksistaan

All

-lle

korvauksellemme

korvauksellenne

korvauksellensa / korvaukselleen

korvauksillemme

korvauksillenne

korvauksillensa / korvauksillean

Ade

-lla

korvauksellamme

korvauksellanne

korvauksellansa / korvauksellaan

korvauksillamme

korvauksillanne

korvauksillansa / korvauksillaan

Abl

-lta

korvaukseltamme

korvaukseltanne

korvaukseltansa / korvaukseltaan

korvauksiltamme

korvauksiltanne

korvauksiltansa / korvauksiltaan

Tra

-ksi

korvaukseksemme

korvaukseksenne

korvaukseksensa / korvauksekseen

korvauksiksemme

korvauksiksenne

korvauksiksensa / korvauksikseen

Ess

-na

korvauksenamme

korvauksenanne

korvauksenansa / korvauksenaan

korvauksinamme

korvauksinanne

korvauksinansa / korvauksinaan

Abe

-tta

korvauksettamme

korvauksettanne

korvauksettansa / korvauksettaan

korvauksittamme

korvauksittanne

korvauksittansa / korvauksittaan

Com

-ne

-

-

-

korvauksinemme

korvauksinenne

korvauksinensa / korvauksineen

/var/www/kieli.net/web/phtml/snip/blurs_ex.phtml:3:boolean true
Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept