logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

kassa, noun

Word analysis
kassa

kassa

kassa

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kassa

kassat

Par

-ta

kassaa

kassoja

Gen

-n

kassan

kassojen

Ill

mihin

kassaan

kassoihin

Ine

-ssa

kassassa

kassoissa

Ela

-sta

kassasta

kassoista

All

-lle

kassalle

kassoille

Ade

-lla

kassalla

kassoilla

Abl

-lta

kassalta

kassoilta

Tra

-ksi

kassaksi

kassoiksi

Ess

-na

kassana

kassoina

Abe

-tta

kassatta

kassoitta

Com

-ne

-

kassoine

Ins

-in

-

kassoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kassa

kassat

Par

-ta

kassaa

kassoja

Gen

-n

kassan

kassojen

Ill

mihin

kassaan

kassoihin

Ine

-ssa

kassassa

kassoissa

Ela

-sta

kassasta

kassoista

All

-lle

kassalle

kassoille

Ade

-lla

kassalla

kassoilla

Abl

-lta

kassalta

kassoilta

Tra

-ksi

kassaksi

kassoiksi

Ess

-na

kassana

kassoina

Abe

-tta

kassatta

kassoitta

Com

-ne

-

kassoine

Ins

-in

-

kassoin

cash rahat, käteinen, kassa, käteisvarat, raha, käteisraha
cash register kassakone, kassa
treasury aarreaitta, rahasto, kassa, aarrekammio
checkout kassa, huoneen luovutus
desk vastaanotto, kirjoituspöytä, tiski, pulpetti, kassa, opettajan pöytä
cash desk kassa
counter laskuri, laskin, tiski, vastaisku, myyntipöytä, kassa
kitty kisu, kassa, mirri, potti, kertynyt panos, yhteinen kassa
coffers varat, kassa
tollbooth tulliasema, kassa
takings tuotto, kassa, voitto
bursary stipendi, kassa
Show more arrow right
OpenSubtitles; OpenSubtitles2018.v3; Europarl; OPUS; Tatoeba; Global Voices; Europarl Parallel Corpus, sentence #23456; Europarl Parallel Corpus, sentence #45678 Kassa oli ruuhkainen perjantains-iltana. The checkout counter was busy on Friday evening. Se on kassakone. It's a cash machine, dummy. Kassa löytyy kaupan sisäänkäynnin läheltä. The cashier can be found near the entrance of the store. Odotan ystävääni kassalle. I am waiting for my friend at the cashier. Kassa on toistaiseksi suljettu teknisten ongelmien takia. The checkout is currently closed due to technical issues. Laita nämä tavarat kassalle. Put these items on the cashier. Älä jätä lompakkoasi kassalle. Don't leave your wallet at the cashier. Koira hyppäsi tiskin yli kassakoneitta. The dog jumped over the counter without a cash register. Voit jättää varauksesi kassalle. You can leave your reservation at the front desk. Voinko palauttaa tämän kassalle? Can I return this to the cashier? Show more arrow right

Wiktionary

cashbox, cash desk, till (place where cash is held available for conducting business) cash register till (contents of a cash register) cashier (one who works at a till or receiving payments) fund (money-management operation, typically one used for saving) Fin:työttömyyskassaEng:unemployment fund Show more arrow right (cashier): kassamyyjä, kassaneiti(fund): rahasto Show more arrow right apukassaavustuskassaeläkekassakassahallintokassakaappikassakonekassamyyjäkassanhallintakassanhoitajakassapäätekassareservikassavarantokassavirtakäteiskassalippukassaosuuskassasairauskassasäästökassatyöttömyyskassa Show more arrow right From Italian cassa. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kassani

kassani

kassasi

kassasi

kassansa

kassansa

Par

-ta

kassaani

kassojani

kassaasi

kassojasi

kassaansa / kassaaan

kassojansa / kassojaan

Gen

-n

kassani

kassojeni

kassasi

kassojesi

kassansa

kassojensa

Ill

mihin

kassaani

kassoihini

kassaasi

kassoihisi

kassaansa

kassoihinsa

Ine

-ssa

kassassani

kassoissani

kassassasi

kassoissasi

kassassansa / kassassaan

kassoissansa / kassoissaan

Ela

-sta

kassastani

kassoistani

kassastasi

kassoistasi

kassastansa / kassastaan

kassoistansa / kassoistaan

All

-lle

kassalleni

kassoilleni

kassallesi

kassoillesi

kassallensa / kassalleen

kassoillensa / kassoillean

Ade

-lla

kassallani

kassoillani

kassallasi

kassoillasi

kassallansa / kassallaan

kassoillansa / kassoillaan

Abl

-lta

kassaltani

kassoiltani

kassaltasi

kassoiltasi

kassaltansa / kassaltaan

kassoiltansa / kassoiltaan

Tra

-ksi

kassakseni

kassoikseni

kassaksesi

kassoiksesi

kassaksensa / kassakseen

kassoiksensa / kassoikseen

Ess

-na

kassanani

kassoinani

kassanasi

kassoinasi

kassanansa / kassanaan

kassoinansa / kassoinaan

Abe

-tta

kassattani

kassoittani

kassattasi

kassoittasi

kassattansa / kassattaan

kassoittansa / kassoittaan

Com

-ne

-

kassoineni

-

kassoinesi

-

kassoinensa / kassoineen

Singular

Plural

Nom

-

kassani

kassasi

kassansa

kassani

kassasi

kassansa

Par

-ta

kassaani

kassaasi

kassaansa / kassaaan

kassojani

kassojasi

kassojansa / kassojaan

Gen

-n

kassani

kassasi

kassansa

kassojeni

kassojesi

kassojensa

Ill

mihin

kassaani

kassaasi

kassaansa

kassoihini

kassoihisi

kassoihinsa

Ine

-ssa

kassassani

kassassasi

kassassansa / kassassaan

kassoissani

kassoissasi

kassoissansa / kassoissaan

Ela

-sta

kassastani

kassastasi

kassastansa / kassastaan

kassoistani

kassoistasi

kassoistansa / kassoistaan

All

-lle

kassalleni

kassallesi

kassallensa / kassalleen

kassoilleni

kassoillesi

kassoillensa / kassoillean

Ade

-lla

kassallani

kassallasi

kassallansa / kassallaan

kassoillani

kassoillasi

kassoillansa / kassoillaan

Abl

-lta

kassaltani

kassaltasi

kassaltansa / kassaltaan

kassoiltani

kassoiltasi

kassoiltansa / kassoiltaan

Tra

-ksi

kassakseni

kassaksesi

kassaksensa / kassakseen

kassoikseni

kassoiksesi

kassoiksensa / kassoikseen

Ess

-na

kassanani

kassanasi

kassanansa / kassanaan

kassoinani

kassoinasi

kassoinansa / kassoinaan

Abe

-tta

kassattani

kassattasi

kassattansa / kassattaan

kassoittani

kassoittasi

kassoittansa / kassoittaan

Com

-ne

-

-

-

kassoineni

kassoinesi

kassoinensa / kassoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

kassamme

kassamme

kassanne

kassanne

kassansa

kassansa

Par

-ta

kassaamme

kassojamme

kassaanne

kassojanne

kassaansa / kassaaan

kassojansa / kassojaan

Gen

-n

kassamme

kassojemme

kassanne

kassojenne

kassansa

kassojensa

Ill

mihin

kassaamme

kassoihimme

kassaanne

kassoihinne

kassaansa

kassoihinsa

Ine

-ssa

kassassamme

kassoissamme

kassassanne

kassoissanne

kassassansa / kassassaan

kassoissansa / kassoissaan

Ela

-sta

kassastamme

kassoistamme

kassastanne

kassoistanne

kassastansa / kassastaan

kassoistansa / kassoistaan

All

-lle

kassallemme

kassoillemme

kassallenne

kassoillenne

kassallensa / kassalleen

kassoillensa / kassoillean

Ade

-lla

kassallamme

kassoillamme

kassallanne

kassoillanne

kassallansa / kassallaan

kassoillansa / kassoillaan

Abl

-lta

kassaltamme

kassoiltamme

kassaltanne

kassoiltanne

kassaltansa / kassaltaan

kassoiltansa / kassoiltaan

Tra

-ksi

kassaksemme

kassoiksemme

kassaksenne

kassoiksenne

kassaksensa / kassakseen

kassoiksensa / kassoikseen

Ess

-na

kassanamme

kassoinamme

kassananne

kassoinanne

kassanansa / kassanaan

kassoinansa / kassoinaan

Abe

-tta

kassattamme

kassoittamme

kassattanne

kassoittanne

kassattansa / kassattaan

kassoittansa / kassoittaan

Com

-ne

-

kassoinemme

-

kassoinenne

-

kassoinensa / kassoineen

Singular

Plural

Nom

-

kassamme

kassanne

kassansa

kassamme

kassanne

kassansa

Par

-ta

kassaamme

kassaanne

kassaansa / kassaaan

kassojamme

kassojanne

kassojansa / kassojaan

Gen

-n

kassamme

kassanne

kassansa

kassojemme

kassojenne

kassojensa

Ill

mihin

kassaamme

kassaanne

kassaansa

kassoihimme

kassoihinne

kassoihinsa

Ine

-ssa

kassassamme

kassassanne

kassassansa / kassassaan

kassoissamme

kassoissanne

kassoissansa / kassoissaan

Ela

-sta

kassastamme

kassastanne

kassastansa / kassastaan

kassoistamme

kassoistanne

kassoistansa / kassoistaan

All

-lle

kassallemme

kassallenne

kassallensa / kassalleen

kassoillemme

kassoillenne

kassoillensa / kassoillean

Ade

-lla

kassallamme

kassallanne

kassallansa / kassallaan

kassoillamme

kassoillanne

kassoillansa / kassoillaan

Abl

-lta

kassaltamme

kassaltanne

kassaltansa / kassaltaan

kassoiltamme

kassoiltanne

kassoiltansa / kassoiltaan

Tra

-ksi

kassaksemme

kassaksenne

kassaksensa / kassakseen

kassoiksemme

kassoiksenne

kassoiksensa / kassoikseen

Ess

-na

kassanamme

kassananne

kassanansa / kassanaan

kassoinamme

kassoinanne

kassoinansa / kassoinaan

Abe

-tta

kassattamme

kassattanne

kassattansa / kassattaan

kassoittamme

kassoittanne

kassoittansa / kassoittaan

Com

-ne

-

-

-

kassoinemme

kassoinenne

kassoinensa / kassoineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept