Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

kukin kukin   Pron Indef Sg Nom
kuki   N Sg Gen
kukkia   V Act Ind Prt Sg1
kukkia   V Act Ind Prs Sg1
kukka   N Pl Ins

kukin, indefinite pronoun

up ↑
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wiktionary
(vaqrsvavgr) rnpu

     Fin: Xhxva avvfgä znxfbv 50 (ivvfvxlzzragä) fraggvä.
     Eng: Rnpu bs gurz pbfg 50 pragf.
     Fin: Ba abva 250 rev iäurzzvfgöeluzää, wbvuva xhuhaxva xhhyhh nyyr 100 uraxvyöä.
     Eng: Gurer ner nobhg 250 qvssrerag zvabevgl tebhcf, gb rnpu bs juvpu orybatf haqre 100 crbcyr.
     Fin: Xhyynxva lxfvyöyyä ba bvxrhf ryäzääa.
     Eng: Rnpu vaqvivqhny unf gur evtug gb yvir.
Usage:
Xhxva unf nyfb cyheny sbezf, juvpu ner hfrq r.t. va jbeqf gung ner hfrq bayl va cyheny: xhgxva uääg, rnpu (bs gur) jrqqvat(f).
Etymology:
xhxn +‎ -xva
Source: Jvxgvbanel
Examples:
Kukin saa yhden vapaalipun.Each gets one free ticket.
Annamme kullekin yhden vapaalipun.We will give each one free ticket.
Kullakin on huolensa.Everyone has his/her worries.
Kussakin talossa asuu neljä perhettä.In each house live four families.
Kunkin täytyy tehdä kaikkensa.Everyone must do his/her best ('his/her all').
Maksamme 20 euroa kultakin sivulta.We pay 20 euros for each page.
Perehdymme kuhunkin tapaukseen erikseen.We investigate each case separately.
Tämä on toinen asia.This is another matter.
Useat ihmiset sanovat, että...Many/several people say that...
useissa tapauksissain many/several cases
Useiden mielestä hallitus on tehoton.In many people's opinion the government is ineffective.
En ole nähnyt Osmoa useihin vuosiin.I haven't seen Osmo for several years.
Examples:
Joku koputtaa oveen.Someone is knocking on the door.
Olen saanut kirjeen joltakulta.You have got a letter from someone.
Tunnetko jotakuta hyvää lääkäriä?Do you know a ('any') good doctor?
Joidenkuiden mielestä meidän pitäisi lähteä jo nyt.In the opinion of some we should leave right now.
Jollakulla on avaimet.Someone has the keys.
Joihinkuihin ei voi luottaa.Some people cannot be trusted.
Pitäisin enemmän jostakusta toisesta.I would prefer someone else.

Kujalla liikkuu jokin.Something is moving in the alley.
Jonakin sunnuntaina lähden hiihtämään.One Sunday I'll go skiing.
Jollakin tavalla aion myydä sen.Somehow ('in some way') I'm going to sell it.
Sinulla on aina joitakin esteitä.There is always something that prevents you (lit. 'You always have some obstacles.')
Söisin mielelläni jotakin.I would like to eat something.
Jotkin asiat ovat hyvin tärkeitä.Some things are very important.
Olen lukenut sen jostakin.I have read it ('from') somewhere.
Joihinkin ihmisiin ei voi uskoa.Some people cannot be believed.
Joillekin asioille ei voi mitään.There are some things one can't do anything about.
Olli on jossakin ulkona.Olli is somewhere outside.
kukaan / no one, anyonenothing / anything
SingularPluralSingularPlural
Nom - (ei) kukaan (ei) ketkään / kutkaan (ei) mikään (ei) mitkään
Par -ta (ei) keän / kekään (ei) keikään / keiän (ei) miän -
Gen -n (ei) kenenkään (ei) keittenkään / keidenkään (ei) minkään -
Ill mihin (ei) keneenkään / kehenkään (ei) keihinkään (ei) mihinkään -
Ine -ssa (ei) kenessäkään / kussakaan / kenessäkäskään (ei) keissäkään / keissäkäskään (ei) missään -
Ela -sta (ei) kenestäkään / kustakaan / kestäkään / kestäkäskään / kenestäkäskään (ei) keistäkään / keistäkäskään (ei) mistään -
All -lle (ei) kenellekään / kellekään (ei) keillekään (ei) millekään -
Ade -lla (ei) kenelläkään / kelläkään / kellään (ei) keilläkään / keillään (ei) millään -
Abl -lta (ei) keneltäkään / keltäkään / keltään (ei) keiltään (ei) miltään -
Tra -ksi (ei) keneksikään - (ei) miksikään -
Ess -na (ei) kekään / keän (ei) keikään / keiän (ei) miän -
Abe -tta (ei) kenettäkään / kenettäkäskään (ei) keittäkään / keittäkäskään - -
Com -ne (ei) kenekään / kenekäkään (ei) keinekään / keinekäkään / keinekäskään - -
Ins -in (ei) kenenkään (ei) keinkään / keinkäkään / keinkäiskään - -
Examples:
Kukaan ei usko minua.No one believes me.
En usko ketään.I don't believe anyone.
Kenessäkään ei ole vikaa.It's no one's fault.
Onko täällä ketään?Is there anybody here?
Keitään ei ole näkynyt.No one was to be seen.
Älä tee kenellekään pahaa!Do no harm ('to') anyone.
Tämä ei ole kenestäkään hyvää.No one thinks this is good (lit. "This is not good in anyone's opinion").
Ketkään eivät kannata ehdotusta.Nobody supports the proposal.
En saa apua keneltäkään.I get no help from anyone.
Keilläkään ei ole varaa tähän.No one can afford this.

Mikään ei auta.Nothing helps.
En näe mitään.I don't see anything.
Siellä ei ole mitään.There is nothing there.
Hän ei välitä mistään.He/she doesn't care about anything.
Jaanasta ei ole mihinkään.Jaana is not good for anything.
En voi auttaa teitä millään tavalla.I cannot help you in any way.
Siitä ei ole mitään hyötyä.This is of no use.
Mitkään selitykset eivät auta.No explanations help.
Mistään maasta ei tule enemmän edustajia kuin Suomesta.From no country are there more representatives coming than from Finland.
Minkään koneen ominaisuudet eivät ole paremmat kuin tämän.No machine has better qualities than this one ('the qualities of no machine are...').
Missään tapauksessa en suostu tähän.On no account do I agree to this.
Minään vuonna ei ole satanut niin paljon kuin tänä vuonna.In no years has it rained as much as this year.
Examples:
Jompikumpi ehdotus voittaa.One or the other proposal will win.
Kumpikaan ei voita.Neither will win.
En tunne kumpaakaan heistä.I don't know either of them.
jommassakummassa tapauksessain either case
Pidän kummastakin.I like both of them.
Tulen jompanakumpana pääsiäispäivänä.I'll come on one of the Easter holidays (i.e. the Sunday or the Monday).
En tule kumpanakaan päivänä.I'm not coming on either day.
Kummastakin talosta tulee yksi mies.From each of the (two) houses comes one man.
Kumpaankin perheeseen syntyi tyttö.Into both families a girl was born.
Voit ottaa jommatkummat kengät.You can take either pair of shoes.
Kummatkin häät ovat ennen joulua.Both weddings are before Christmas.
En pidä kummastakaan kirjasta.I don't like either of the (two) books.
Sain kirjan jommaltakummalta, en muista keneltä.I got the book from one of them, I don't remember who.
Hän ei osaa kumpaakaan kieltä.He/she does not speak either language.
Kummankin kengät ovat eteisessä.The shoes of both are in the hall.
Examples:
Melkein jokaisella perheellä on tietokone.Almost every family has a computer.
Kaikki tulevat meille illalla.Everyone comes to us in the evening.
Kaikilla on hauskaa.Everyone has a nice time.
eräänä päivänä viime viikolllaon a certain day last week
Teos on eräällä tavalla hyvä.The work is good in one way.
Eräs toinen tyttö tuli sisään.Another ('a certain other') girl came in.
Tiedän kaiken.I know everything.
Examples:
Molemmat lapset ovat koulussa.Both children are at school.
Annan tehtävän molemmille.I'll give an assignment to both.
Moni yritys epäonnistuu.Many companies fail.
Tuli monta vierasta.Many guests came.
Olen ollut monissa maissa (~monessa maassa).I have been to (in) many countries.
Monien mielestä tämä on huono ehdotus.In many people's opinion this is a bad proposal.
Monella yrittäjällä on vaikeuksia.Many entrepreneurs have difficulties.
Tunnen monia ihmisiä.I know many people.
muutama / some, a fewmuu / other, else
SingularPluralSingularPlural
Nom - muutama - muu muut
Par -ta muutamaa muutamia muuta muita
Gen -n muutaman muutamien muun muiden / muitten / muin
Ill mihin muutamaan muutamiin muuhun muihin / muihun
Ine -ssa muutamassa muutamissa muussa muissa
Ela -sta muutamasta muutamista muusta muista
All -lle muutamalle muutamille muulle muille
Ade -lla muutamalla muutamilla muulla muilla
Abl -lta muutamalta muutamilta muulta muilta
Tra -ksi muutamaksi muutamiksi muuksi muiksi
Ess -na muutamana muutamina muuna muina
Abe -tta muutamatta muutamitta muutta muitta
Com -ne - - - -
Ins -in - muutamin muun muin
Examples:
Muut ovat eri mieltä.Others are of a different opinion.
Olen käynyt muissakin Pohjoismaissa.I have also visited the other Nordic countries.
Ostin takin muutamalla eurolla.I bought a coat for a few euros.
Muutamat ihmiset väittävät, että...Some / a few people claim that..
Työ on valmis muutamassa minuutissa.The work will be ready in a few minutes.
muutamia vuosia sittena few years ago
Selitän asian muutamalla sanalla.I will explain the matter in a few words.

kuki, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - kuki kukit
Par -ta kukia kukeja
Gen -n kukin kukien
Ill mihin kukiin kukeihin
Ine -ssa kukissa kukeissa
Ela -sta kukista kukeista
All -lle kukille kukeille
Ade -lla kukilla kukeilla
Abl -lta kukilta kukeilta
Tra -ksi kukiksi kukeiksi
Ess -na kukina kukeina
Abe -tta kukitta kukeitta
Com -ne - kukeine
Ins -in - kukein

Translations & synonyms

kuki
blossoms
allowed smoke
allowed smoke to
the Kuki

Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

Xhxv (久喜市, Xhxv-fuv) vf n pvgl ybpngrq va Fnvgnzn Cersrpgher, Wncna. Nf bs 1 Qrprzore 2020[hcqngr], gur pvgl unq na rfgvzngrq cbchyngvba bs 152,569 va 67,339 ubhfrubyqf naq n cbchyngvba qrafvgl bs 1900 crefbaf cre xz². Gur gbgny nern bs gur pvgl vf 82.41 fdhner xvybzrgerf (31.82 fd zv).

Source: Wikipedia
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kukini kukini kukisi kukisi kukinsa kukinsa
Par -ta kukiani kukejani kukiasi kukejasi kukiansa / kukiaan kukejansa / kukejaan
Gen -n kukini kukieni kukisi kukiesi kukinsa kukiensa
Ill mihin kukiini kukeihini kukiisi kukeihisi kukiinsa kukeihinsa
Ine -ssa kukissani kukeissani kukissasi kukeissasi kukissansa / kukissaan kukeissansa / kukeissaan
Ela -sta kukistani kukeistani kukistasi kukeistasi kukistansa / kukistaan kukeistansa / kukeistaan
All -lle kukilleni kukeilleni kukillesi kukeillesi kukilleen / kukillensa kukeillensa / kukeillean
Ade -lla kukillani kukeillani kukillasi kukeillasi kukillansa / kukillaan kukeillansa / kukeillaan
Abl -lta kukiltani kukeiltani kukiltasi kukeiltasi kukiltansa / kukiltaan kukeiltansa / kukeiltaan
Tra -ksi kukikseni kukeikseni kukiksesi kukeiksesi kukikseen / kukiksensa kukeikseen / kukeiksensa
Ess -na kukinani kukeinani kukinasi kukeinasi kukinansa / kukinaan kukeinansa / kukeinaan
Abe -tta kukittani kukeittani kukittasi kukeittasi kukittansa / kukittaan kukeittansa / kukeittaan
Com -ne - kukeineni - kukeinesi - kukeineen / kukeinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kukimme kukimme kukinne kukinne kukinsa kukinsa
Par -ta kukiamme kukejamme kukianne kukejanne kukiansa / kukiaan kukejansa / kukejaan
Gen -n kukimme kukiemme kukinne kukienne kukinsa kukiensa
Ill mihin kukiimme kukeihimme kukiinne kukeihinne kukiinsa kukeihinsa
Ine -ssa kukissamme kukeissamme kukissanne kukeissanne kukissansa / kukissaan kukeissansa / kukeissaan
Ela -sta kukistamme kukeistamme kukistanne kukeistanne kukistansa / kukistaan kukeistansa / kukeistaan
All -lle kukillemme kukeillemme kukillenne kukeillenne kukilleen / kukillensa kukeillensa / kukeillean
Ade -lla kukillamme kukeillamme kukillanne kukeillanne kukillansa / kukillaan kukeillansa / kukeillaan
Abl -lta kukiltamme kukeiltamme kukiltanne kukeiltanne kukiltansa / kukiltaan kukeiltansa / kukeiltaan
Tra -ksi kukiksemme kukeiksemme kukiksenne kukeiksenne kukikseen / kukiksensa kukeikseen / kukeiksensa
Ess -na kukinamme kukeinamme kukinanne kukeinanne kukinansa / kukinaan kukeinansa / kukeinaan
Abe -tta kukittamme kukeittamme kukittanne kukeittanne kukittansa / kukittaan kukeittansa / kukeittaan
Com -ne - kukeinemme - kukeinenne - kukeineen / kukeinensa

kukkia, Verb

up ↑

Indicative present

PositiveNegative
Singular
i kukin en kuki
ii kukit et kuki
iii kukkii ei kuki
Plural
i kukimme / kukitaan emme kuki / ei kukita
ii kukitte ette kuki
iii kukkivat eivät kuki

Indicative imperfect

PositiveNegative
Singular
i kukin en kukkinut
ii kukit et kukkinut
iii kukki ei kukkinut
Plural
i kukimme / kukittiin emme kukkineet / ei kukittu
ii kukitte ette kukkineet
iii kukkivat eivät kukkineet

Indicative perfect

PositiveNegative
Singular
i olen kukkinut en ole kukkinut
ii olet kukkinut et ole kukkinut
iii on kukkinut ei ole kukkinut
Plural
i olemme kukkineet emme ole kukkineet
ii olette kukkineet ette ole kukkineet
iii ovat kukkineet eivät ole kukkineet

Translations & synonyms

flower kukkia, kukoistaa
bloom kukkia, kukoistaa, kukittaa, olla kukkeimmillaan, heilimöidä
blossom kukkia, kehkeytyä, kehittyä
be in flower kukkia
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wiktionary
(vagenafvgvir) Gb oybffbz, oybbz, or va sybjre/oybbz, sybjre (pbapergryl be svthengviryl).

Etymology:
xhxxn +‎ -vn
Source: Jvxgvbanel

Indicative plusquamperfect

PositiveNegative
Singular
i olin kukkinut en ollut kukkinut
ii olit kukkinut et ollut kukkinut
iii oli kukkinut ei ollut kukkinut
Plural
i olimme kukkineet emme olleet kukkineet
ii olitte kukkineet ette olleet kukkineet
iii olivat kukkineet eivät olleet kukkineet

Conditional present

PositiveNegative
Singular
i kukkisin en kukkisi
ii kukkisit et kukkisi
iii kukkisi ei kukkisi
Plural
i kukkisimme emme kukkisi
ii kukkisitte ette kukkisi
iii kukkisivat eivät kukkisi

Potential present

PositiveNegative
Singular
i kukkinen en kukkine
ii kukkinet et kukkine
iii kukkinee ei kukkine
Plural
i kukkinemme emme kukkine
ii kukkinette ette kukkine
iii kukkinevat eivät kukkine

Conditional perfect

PositiveNegative
Singular
i olisin kukkinut en olisi kukkinut
ii olisit kukkinut et olisi kukkinut
iii olisi kukkinut ei olisi kukkinut
Plural
i olisimme kukkineet emme olisi kukkineet
ii olisitte kukkineet ette olisi kukkineet
iii olisivat kukkineet eivät olisi kukkineet

Potential perfect

PositiveNegative
Singular
i lienen kukkinut en liene kukkinut
ii lienet kukkinut et liene kukkinut
iii lienee kukkinut ei liene kukkinut
Plural
i lienemme kukkineet emme liene kukkineet
ii lienette kukkineet ette liene kukkineet
iii lienevät kukkineet eivät liene kukkineet

Imperative

Singular
i -
ii kuki
iii kukkikoon
Plural
i kukkikaamme
ii kukkikaa
iii kukkikoot

Infinitive I

Nom - kukkia
Tra -ksi kukkiaksensa / kukkiakseen

Infinitive II

Ine -ssa kukkiessa
Ins -in kukkien
Ine -ssa kukittaessa (passive)

Infinitive IV

Nom - kukkiminen
Par -ta kukkimista

Infinitive III

Ill mihin kukkimaan
Ine -ssa kukkimassa
Ela -sta kukkimasta
Ade -lla kukkimalla
Abe -tta kukkimatta
Ins -in kukkiman
Ins -in - (passive)

Infinitive V

kukkimaisillaan / kukkimaisillansa

Passive

PositiveNegative
Present kukitaan ei kukita
Imperfect kukittiin ei kukittu
Potential kukittaneen ei kukittane
Conditional kukittaisiin ei kukittaisi
Imperative Present kukittakoon älköön kukittako
Imperative Perfect olkoon kukittu älköön olko kukittu

Participle

ActivePassive
1st kukkiva kukittava
2nd kukkinut kukittu
3rd kukkima -

kukka, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - kukka kukat
Par -ta kukkaa kukkia
Gen -n kukan kukkien
Ill mihin kukkaan kukkiin
Ine -ssa kukassa kukissa
Ela -sta kukasta kukista
All -lle kukalle kukille
Ade -lla kukalla kukilla
Abl -lta kukalta kukilta
Tra -ksi kukaksi kukiksi
Ess -na kukkana kukkina
Abe -tta kukatta kukitta
Com -ne - kukkine
Ins -in - kukin

Translations & synonyms

flower kukka, kukkanen, kukoistus
blossom kukka, kukinta, kukoistus, hehkeys
bloom kukinta, kukka, kukoistus, kukoistusaika, kukkeus, hehkeys
floret kukka
floral

Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

N sybjre, fbzrgvzrf xabja nf n oybbz be oybffbz, vf gur ercebqhpgvir fgehpgher sbhaq va sybjrevat cynagf (cynagf bs gur qvivfvba Zntabyvbculgn, nyfb pnyyrq natvbfcrezf). Gur ovbybtvpny shapgvba bs n sybjre vf gb snpvyvgngr ercebqhpgvba, hfhnyyl ol cebivqvat n zrpunavfz sbe gur havba bs fcrez jvgu rttf. Sybjref znl snpvyvgngr bhgpebffvat (shfvba bs fcrez naq rttf sebz qvssrerag vaqvivqhnyf va n cbchyngvba) erfhygvat sebz pebff cbyyvangvba be nyybj frysvat (shfvba bs fcrez naq rtt sebz gur fnzr sybjre) jura frys cbyyvangvba bpphef.

Source: Wikipedia
Wiktionary
sybjre

(fynat) pnaanovf; jrrq

Synonyms:
(pnaanovf): xnaanovf
Derived terms:
xhxvagb
xhxvggnn
xhxxnara
xhxxvn
Compounds:
nhevatbaxhxxn
rzvxhxxn
urqrxhxxn
xhxxnvfxnafn
xhxxnvfgrrxxnev
xhxxnxnhccn
xhxxnxnhccvnf
xhxxnybvfgb
xhxxnzhygn
xhxxngryvar

Etymology:
Sebz Cebgb-Svaavp xhxxn. Pbtangr jvgu Vatevna xhxxn, Xneryvna xhxxn naq Ibgvp xhxxn.
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kukkani kukkani kukkasi kukkasi kukkansa kukkansa
Par -ta kukkaani kukkiani kukkaasi kukkiasi kukkaansa kukkiansa / kukkiaan
Gen -n kukkani kukkieni kukkasi kukkiesi kukkansa kukkiensa
Ill mihin kukkaani kukkiini kukkaasi kukkiisi kukkaansa kukkiinsa
Ine -ssa kukassani kukissani kukassasi kukissasi kukassansa / kukassaan kukissansa / kukissaan
Ela -sta kukastani kukistani kukastasi kukistasi kukastansa / kukastaan kukistansa / kukistaan
All -lle kukalleni kukilleni kukallesi kukillesi kukalleen / kukallensa kukillensa / kukillean
Ade -lla kukallani kukillani kukallasi kukillasi kukallansa / kukallaan kukillansa / kukillaan
Abl -lta kukaltani kukiltani kukaltasi kukiltasi kukaltansa / kukaltaan kukiltansa / kukiltaan
Tra -ksi kukakseni kukikseni kukaksesi kukiksesi kukakseen / kukaksensa kukikseen / kukiksensa
Ess -na kukkanani kukkinani kukkanasi kukkinasi kukkanansa / kukkanaan kukkinansa / kukkinaan
Abe -tta kukattani kukittani kukattasi kukittasi kukattansa / kukattaan kukittansa / kukittaan
Com -ne - kukkineni - kukkinesi - kukkineen / kukkinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - kukkamme kukkamme kukkanne kukkanne kukkansa kukkansa
Par -ta kukkaamme kukkiamme kukkaanne kukkianne kukkaansa kukkiansa / kukkiaan
Gen -n kukkamme kukkiemme kukkanne kukkienne kukkansa kukkiensa
Ill mihin kukkaamme kukkiimme kukkaanne kukkiinne kukkaansa kukkiinsa
Ine -ssa kukassamme kukissamme kukassanne kukissanne kukassansa / kukassaan kukissansa / kukissaan
Ela -sta kukastamme kukistamme kukastanne kukistanne kukastansa / kukastaan kukistansa / kukistaan
All -lle kukallemme kukillemme kukallenne kukillenne kukalleen / kukallensa kukillensa / kukillean
Ade -lla kukallamme kukillamme kukallanne kukillanne kukallansa / kukallaan kukillansa / kukillaan
Abl -lta kukaltamme kukiltamme kukaltanne kukiltanne kukaltansa / kukaltaan kukiltansa / kukiltaan
Tra -ksi kukaksemme kukiksemme kukaksenne kukiksenne kukakseen / kukaksensa kukikseen / kukiksensa
Ess -na kukkanamme kukkinamme kukkananne kukkinanne kukkanansa / kukkanaan kukkinansa / kukkinaan
Abe -tta kukattamme kukittamme kukattanne kukittanne kukattansa / kukattaan kukittansa / kukittaan
Com -ne - kukkinemme - kukkinenne - kukkineen / kukkinensa
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2022, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept