logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

kukin, indefinite pronoun

Word analysis
kullekin

kullekin

kukin

Indefinite pronoun, Singular Allative

kuka

Interrogative pronoun, Singular Allative, Focus clitic with suffix kin

Report an issue

Wiktionary

(indefinite) each Fin:Kukin niistä maksoi 50 (viisikymmentä) senttiä.Eng:Each of them cost 50 cents.Fin:On noin 250 eri vähemmistöryhmää, joihin kuhunkin kuuluu alle 100 henkilöä.Eng:There are about 250 different minority groups, to each of which belongs under 100 people.Fin:Kullakin yksilöllä on oikeus elämään.Eng:Each individual has the right to live. Show more arrow right Kukin has also plural forms, which are used e.g. in words that are used only in plural: kutkin häät, each (of the) wedding(s). Show more arrow right kuka +‎ -kin Show more arrow right

Examples

Kukin saa yhden vapaalipun. Each gets one free ticket. Annamme kullekin yhden vapaalipun. We will give each one free ticket. Kullakin on huolensa. Everyone has his/her worries. Kussakin talossa asuu neljä perhettä. In each house live four families. Kunkin täytyy tehdä kaikkensa. Everyone must do his/her best ('his/her all'). Maksamme 20 euroa kultakin sivulta. We pay 20 euros for each page. Perehdymme kuhunkin tapaukseen erikseen. We investigate each case separately. Tämä on toinen asia. This is another matter. Useat ihmiset sanovat, että... Many/several people say that... useissa tapauksissa in many/several cases Useiden mielestä hallitus on tehoton. In many people's opinion the government is ineffective. En ole nähnyt Osmoa useihin vuosiin. I haven't seen Osmo for several years. Show more arrow right
kukin / each
SingularPlural
Nom - kukin -
Par -ta kutakin kuitakin
Gen -n kunkin kuidenkin
Ill mihin kuhunkin kuihinkin
Ine -ssa kussakin kuissakin
Ela -sta kustakin kuistakin
All -lle kullekin kuillekin
Ade -lla kullakin kuillakin
Abl -lta kultakin kuiltakin
Tra -ksi kuksikin kuiksikin
Ess -na kunakin kuinakin
Abe -tta - -
Com -ne - -
Ins -in - -
toinen / another, other
SingularPlural
Nom - toinen -
Par -ta toista toisia
Gen -n toisen toisien / toisten
Ill mihin toiseen toisiin
Ine -ssa toisessa toisissa
Ela -sta toisesta toisista
All -lle toiselle toisille
Ade -lla toisella toisilla
Abl -lta toiselta toisilta
Tra -ksi toiseksi toisiksi
Ess -na toisena toisina
Abe -tta toisetta toisitta
Com -ne - -
Ins -in - toisin
usea / many (a), several
SingularPlural
Nom - usea -
Par -ta useaa useita
Gen -n usean useitten / useiden
Ill mihin useaan useisiin / useihin
Ine -ssa useassa useissa
Ela -sta useasta useista
All -lle usealle useille
Ade -lla usealla useilla
Abl -lta usealta useilta
Tra -ksi useaksi useiksi
Ess -na useana useina
Abe -tta useatta useitta
Com -ne - -
Ins -in - usein

kukin / each

Singular

Plural

Nom

-

kukin

-

Par

-ta

kutakin

kuitakin

Gen

-n

kunkin

kuidenkin

Ill

mihin

kuhunkin

kuihinkin

Ine

-ssa

kussakin

kuissakin

Ela

-sta

kustakin

kuistakin

All

-lle

kullekin

kuillekin

Ade

-lla

kullakin

kuillakin

Abl

-lta

kultakin

kuiltakin

Tra

-ksi

kuksikin

kuiksikin

Ess

-na

kunakin

kuinakin

Abe

-tta

-

-

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

-

toinen / another, other

Singular

Plural

Nom

-

toinen

-

Par

-ta

toista

toisia

Gen

-n

toisen

toisien / toisten

Ill

mihin

toiseen

toisiin

Ine

-ssa

toisessa

toisissa

Ela

-sta

toisesta

toisista

All

-lle

toiselle

toisille

Ade

-lla

toisella

toisilla

Abl

-lta

toiselta

toisilta

Tra

-ksi

toiseksi

toisiksi

Ess

-na

toisena

toisina

Abe

-tta

toisetta

toisitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

toisin

usea / many (a), several

Singular

Plural

Nom

-

usea

-

Par

-ta

useaa

useita

Gen

-n

usean

useitten / useiden

Ill

mihin

useaan

useisiin / useihin

Ine

-ssa

useassa

useissa

Ela

-sta

useasta

useista

All

-lle

usealle

useille

Ade

-lla

usealla

useilla

Abl

-lta

usealta

useilta

Tra

-ksi

useaksi

useiksi

Ess

-na

useana

useina

Abe

-tta

useatta

useitta

Com

-ne

-

-

Ins

-in

-

usein

Wiktionary

(interrogative) who; (when followed by a modifier in elative case, -sta/-stä) which one (of + a noun referring to people). (indefinite) whoever. (relative) who, when the pronoun refers to the whole of the preceding sentence. Fin:En tiedä, kuka sen teki.Eng:I don't know who did it.Fin:Tässä on mies, joka sen teki.Eng:This is the man who did it. (relative, dialectal) who Show more arrow right (who): ken ( the nominative singular is archaic, see "Inflection" section above)(whoever): kuka tahansa, ken Show more arrow right The singular forms are sometimes used colloquially instead of the actual plural forms. Ketä is particularly common for keitä. In some dialects ketä is used in place of kuka. Show more arrow right From Proto-Finnic ku (from Proto-Uralic ku- ~ ko-) +‎ -ka. Cognate with Estonian kumb (“which”), Hungarian hol (“where”), Forest Enets hōke (“which one”), Nganasan kuninu (“where”), and Kamassian kāmǝ̑n (“if”). Might further be related to Proto-Indo-European kʷi- ~ kʷe- ~ kʷo-, whence the English interrogatives English what, where, who, how derive. Show more arrow right

Examples

Kuka tuo mies on? Who is that man? Kenen kännykkä tämä on? Whose mobile phone is this? Missä talossa asut? In which house do you live? Mitä kieltä opiskelette? What language are you studying? Mihin ravintolaan mennään? Which restaurant will/shall we go to? Kenessä vika on? Whose fault is it ('in whom is the fault')? Minkä ohjelman valitset? Which program do you choose? Keitä nuo ihmiset ovat? Who are those people? Keneltä voidaan kysyä? Whom ('from whom') could we ask? Mihin kaupunkeihin matkustat? Which towns/cities are you travelling to? Mitä ihmisiä tapasit siellä? What people did you meet there? Keille lähetetään hakemukset? Whom (pl.) will/shall we send the applications to? Miltä sää näyttää? What does the weather look like? Mitä tämä on? What is this? Kenet näit? Whom did you see? Minä päivänä he tulevat? What day are they coming? Show more arrow right

kuka / who

SingularPlural
Nom - kukakin ketkäkin / ketkäskin
Par -ta ketäkin / kutakin keitäkin / keitäkäskin
Gen -n kenenkin / kenenkäkin / kenenkäskin keidenkin / keidenkäskin / keidenkäkin
Acc -t kenetkin / kutkakin / ketkäkin / ketkäskin / kenetkäkin / kenetkäskin ketkäkin / ketkäskin
Ill mihin keneenkin / kuhunkin / kehenkin / keneenkäskin / keneenkäkin keihinkin / keihinkäskin / keihinkäkin
Ine -ssa kenessäkin / kussakin / kenessäkäskin keissäkin / keissäkäskin
Ela -sta kenestäkin / kustakin / kestäkin / kestäkäskin / kenestäkäskin keistäkin / keistäkäskin
All -lle kenellekin / kullekin / kellekin / kellekäkin / kellekäskin / kenellekäskin / kenellekäkin keillekin / keillekäskin / keillekäkin
Ade -lla kenelläkin / kullakin / kelläkin / kelläkäskin / kenelläkäskin keilläkin / keilläkäskin
Abl -lta keneltäkin / kultakin / keltäkin / keltäkäskin / keneltäkäskin keiltäkin / keiltäkäskin
Tra -ksi keneksikin keiksikin / keiksikäskin / keiksikäkin
Ess -na kenenäkin / kenäkin / kenäkäskin / kenenäkäskin keinäkin / keinäkäskin
Abe -tta kenettäkin / kenettäkäskin keittäkin / keittäkäskin
Com -ne kenekin / kenekäkin keinekin / keinekäkin / keinekäskin
Ins -in kenenkin keinkin / keinkäkin / keinkäiskin

kuka / who

Singular

Plural

Nom

-

kukakin

ketkäkin / ketkäskin

Par

-ta

ketäkin / kutakin

keitäkin / keitäkäskin

Gen

-n

kenenkin / kenenkäkin / kenenkäskin

keidenkin / keidenkäskin / keidenkäkin

Acc

-t

kenetkin / kutkakin / ketkäkin / ketkäskin / kenetkäkin / kenetkäskin

ketkäkin / ketkäskin

Ill

mihin

keneenkin / kuhunkin / kehenkin / keneenkäskin / keneenkäkin

keihinkin / keihinkäskin / keihinkäkin

Ine

-ssa

kenessäkin / kussakin / kenessäkäskin

keissäkin / keissäkäskin

Ela

-sta

kenestäkin / kustakin / kestäkin / kestäkäskin / kenestäkäskin

keistäkin / keistäkäskin

All

-lle

kenellekin / kullekin / kellekin / kellekäkin / kellekäskin / kenellekäskin / kenellekäkin

keillekin / keillekäskin / keillekäkin

Ade

-lla

kenelläkin / kullakin / kelläkin / kelläkäskin / kenelläkäskin

keilläkin / keilläkäskin

Abl

-lta

keneltäkin / kultakin / keltäkin / keltäkäskin / keneltäkäskin

keiltäkin / keiltäkäskin

Tra

-ksi

keneksikin

keiksikin / keiksikäskin / keiksikäkin

Ess

-na

kenenäkin / kenäkin / kenäkäskin / kenenäkäskin

keinäkin / keinäkäskin

Abe

-tta

kenettäkin / kenettäkäskin

keittäkin / keittäkäskin

Com

-ne

kenekin / kenekäkin

keinekin / keinekäkin / keinekäskin

Ins

-in

kenenkin

keinkin / keinkäkin / keinkäiskin

mikä / which, what

SingularPlural
Nom - mikäkin / mikäskin mikäskin / mitkäkin / mitkäskin
Par -ta mitäkin / mitäkäskin / mitäskin mitäkin / mitäkäskin / mitäskin
Gen -n minkäkin / minkäskin minkäkin / minkäskin
Acc -t - -
Ill mihin mihinkin / mihinkäkin / mihinkäskin mihinkin / mihinkäkin / mihinkäskin
Ine -ssa missäkin / missäkäkin / missäkäskin missäkin / missäkäkin / missäkäskin
Ela -sta mistäkin / mistäkäskin mistäkin / mistäkäskin
All -lle millekin / millekäkin / millekäskin millekin / millekäkin / millekäskin
Ade -lla milläkin / milläkäskin milläkin / milläkäskin
Abl -lta miltäkin / miltäkäskin miltäkin / miltäkäskin
Tra -ksi miksikin / miksikäkin / miksikäskin miksikin / miksikäkin / miksikäskin
Ess -na minäkin / minäkäskin minäkin / minäkäskin
Abe -tta mittäkin / mittäkäskin mittäkin / mittäkäskin
Com -ne - minekin / minekäkin / minekäskin
Ins -in - minkäkin / minkäskin

mikä / which, what

Singular

Plural

Nom

-

mikäkin / mikäskin

mikäskin / mitkäkin / mitkäskin

Par

-ta

mitäkin / mitäkäskin / mitäskin

mitäkin / mitäkäskin / mitäskin

Gen

-n

minkäkin / minkäskin

minkäkin / minkäskin

Acc

-t

-

-

Ill

mihin

mihinkin / mihinkäkin / mihinkäskin

mihinkin / mihinkäkin / mihinkäskin

Ine

-ssa

missäkin / missäkäkin / missäkäskin

missäkin / missäkäkin / missäkäskin

Ela

-sta

mistäkin / mistäkäskin

mistäkin / mistäkäskin

All

-lle

millekin / millekäkin / millekäskin

millekin / millekäkin / millekäskin

Ade

-lla

milläkin / milläkäskin

milläkin / milläkäskin

Abl

-lta

miltäkin / miltäkäskin

miltäkin / miltäkäskin

Tra

-ksi

miksikin / miksikäkin / miksikäskin

miksikin / miksikäkin / miksikäskin

Ess

-na

minäkin / minäkäskin

minäkin / minäkäskin

Abe

-tta

mittäkin / mittäkäskin

mittäkin / mittäkäskin

Com

-ne

-

minekin / minekäkin / minekäskin

Ins

-in

-

minkäkin / minkäskin

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept