logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

, personal pronoun

Word analysis
suhun

suhun

Personal pronoun, 2nd singular Singular Illative

Personal pronoun, 2nd singular Illative

suhu

Noun, Singular Genitive

Report an issue

Wiktionary

(personal, colloquial) you, ya (second person singular personal pronoun) Show more arrow right sinä (standard Finnish)sie, sää (dialectal) Show more arrow right Dialectal variant of sinä; see it and its etymon, Proto-Finnic cinä, for more. Show more arrow right

Examples

Etkö enää tunne minua? Don't you know me any longer? Minulla on kova nälkä. I am very hungry. Sinussa ei ole mitään vikaa. There is nothing wrong with you. Minä rakastan häntä. I love him. Heihin ei voi luottaa. They cannot be trusted. Saat vastaukseni minulta huomenna. You will get an answer from me tomorrow. Näin teidät ravintolassa. I saw them in the restaurant. En tunne heitä. I don't know them. Tämä on meidän kirjamme. This is our book. Minusta appelsiini on huono. In my opinion the orange is bad. Anna omena meille! Give the apple to us! Show more arrow right

Singular

minä / Isinä / youhän / he, she, it
Nom - minä / mä sinä / sä hän
Par -ta minua / mua sinua / sua häntä
Gen -n minun / mun sinun / sun hänen
Acc -t minut / mut sinut / sut hänet
Ill mihin minuun / muhun sinuun / suhun häneen
Ine -ssa minussa / mussa sinussa / sussa hänessä
Ela -sta minusta / musta / must sinusta / susta / sust hänestä
All -lle minulle / mulle sinulle / sulle hänelle
Ade -lla minulla / mulla / mull / mul sinulla / sulla / sull / sul hänellä
Abl -lta minulta / multa / mult sinulta / sulta / sult häneltä
Tra -ksi minuksi / muksi sinuksi / suksi häneksi
Ess -na minuna / muna sinuna / suna hänenä
Abe -tta minutta / mutta sinutta / sutta hänettä
Com -ne - - -
Ins -in - - -

Plural

me / wete / youhe / they

Nom

-

me

te

he

Par

-ta

meitä

teitä

heitä

Gen

-n

meidän

teidän

heidän

Acc

-t

meidät

teidät

heidät

Ill

mihin

meihin

teihin

heihin

Ine

-ssa

meissä

teissä

heissä

Ela

-sta

meistä

teistä

heistä

All

-lle

meille

teille

heille

Ade

-lla

meillä

teillä

heillä

Abl

-lta

meiltä

teiltä

heiltä

Tra

-ksi

meiksi

teiksi

heiksi

Ess

-na

meinä

teinä

heinä

Abe

-tta

meittä

teittä

heittä

Com

-ne

meine

teine

heine

Ins

-in

mein

tein

hein

Singular

minä / Isinä / youhän / he, she, it
Nom-
minä / mä sinä / sä hän
Par-ta
minua / mua sinua / sua häntä
Gen-n
minun / mun sinun / sun hänen
Acc-t
minut / mut sinut / sut hänet
Illmihin
minuun / muhun sinuun / suhun häneen
Ine-ssa
minussa / mussa sinussa / sussa hänessä
Ela-sta
minusta / musta / must sinusta / susta / sust hänestä
All-lle
minulle / mulle sinulle / sulle hänelle
Ade-lla
minulla / mulla / mull / mul sinulla / sulla / sull / sul hänellä
Abl-lta
minulta / multa / mult sinulta / sulta / sult häneltä
Tra-ksi
minuksi / muksi sinuksi / suksi häneksi
Ess-na
minuna / muna sinuna / suna hänenä
Abe-tta
minutta / mutta sinutta / sutta hänettä
Com-ne
- - -
Ins-in
- - -

Plural

me / wete / youhe / they
Nom-
me te he
Par-ta
meitä teitä heitä
Gen-n
meidän teidän heidän
Acc-t
meidät teidät heidät
Illmihin
meihin teihin heihin
Ine-ssa
meissä teissä heissä
Ela-sta
meistä teistä heistä
All-lle
meille teille heille
Ade-lla
meillä teillä heillä
Abl-lta
meiltä teiltä heiltä
Tra-ksi
meiksi teiksi heiksi
Ess-na
meinä teinä heinä
Abe-tta
meittä teittä heittä
Com-ne
meine teine heine
Ins-in
mein tein hein

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

suhu

suhut

Par

-ta

suhua

suhuja

Gen

-n

suhun

suhujen

Ill

mihin

suhuun

suhuihin

Ine

-ssa

suhussa

suhuissa

Ela

-sta

suhusta

suhuista

All

-lle

suhulle

suhuille

Ade

-lla

suhulla

suhuilla

Abl

-lta

suhulta

suhuilta

Tra

-ksi

suhuksi

suhuiksi

Ess

-na

suhuna

suhuina

Abe

-tta

suhutta

suhuitta

Com

-ne

-

suhuine

Ins

-in

-

suhuin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

suhu

suhut

Par

-ta

suhua

suhuja

Gen

-n

suhun

suhujen

Ill

mihin

suhuun

suhuihin

Ine

-ssa

suhussa

suhuissa

Ela

-sta

suhusta

suhuista

All

-lle

suhulle

suhuille

Ade

-lla

suhulla

suhuilla

Abl

-lta

suhulta

suhuilta

Tra

-ksi

suhuksi

suhuiksi

Ess

-na

suhuna

suhuina

Abe

-tta

suhutta

suhuitta

Com

-ne

-

suhuine

Ins

-in

-

suhuin

Translations

suhu
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

suhuni

suhuni

suhusi

suhusi

suhunsa

suhunsa

Par

-ta

suhuani

suhujani

suhuasi

suhujasi

suhuansa / suhuaan

suhujansa / suhujaan

Gen

-n

suhuni

suhujeni

suhusi

suhujesi

suhunsa

suhujensa

Ill

mihin

suhuuni

suhuihini

suhuusi

suhuihisi

suhuunsa

suhuihinsa

Ine

-ssa

suhussani

suhuissani

suhussasi

suhuissasi

suhussansa / suhussaan

suhuissansa / suhuissaan

Ela

-sta

suhustani

suhuistani

suhustasi

suhuistasi

suhustansa / suhustaan

suhuistansa / suhuistaan

All

-lle

suhulleni

suhuilleni

suhullesi

suhuillesi

suhullensa / suhulleen

suhuillensa / suhuillean

Ade

-lla

suhullani

suhuillani

suhullasi

suhuillasi

suhullansa / suhullaan

suhuillansa / suhuillaan

Abl

-lta

suhultani

suhuiltani

suhultasi

suhuiltasi

suhultansa / suhultaan

suhuiltansa / suhuiltaan

Tra

-ksi

suhukseni

suhuikseni

suhuksesi

suhuiksesi

suhuksensa / suhukseen

suhuiksensa / suhuikseen

Ess

-na

suhunani

suhuinani

suhunasi

suhuinasi

suhunansa / suhunaan

suhuinansa / suhuinaan

Abe

-tta

suhuttani

suhuittani

suhuttasi

suhuittasi

suhuttansa / suhuttaan

suhuittansa / suhuittaan

Com

-ne

-

suhuineni

-

suhuinesi

-

suhuinensa / suhuineen

Singular

Plural

Nom

-

suhuni

suhusi

suhunsa

suhuni

suhusi

suhunsa

Par

-ta

suhuani

suhuasi

suhuansa / suhuaan

suhujani

suhujasi

suhujansa / suhujaan

Gen

-n

suhuni

suhusi

suhunsa

suhujeni

suhujesi

suhujensa

Ill

mihin

suhuuni

suhuusi

suhuunsa

suhuihini

suhuihisi

suhuihinsa

Ine

-ssa

suhussani

suhussasi

suhussansa / suhussaan

suhuissani

suhuissasi

suhuissansa / suhuissaan

Ela

-sta

suhustani

suhustasi

suhustansa / suhustaan

suhuistani

suhuistasi

suhuistansa / suhuistaan

All

-lle

suhulleni

suhullesi

suhullensa / suhulleen

suhuilleni

suhuillesi

suhuillensa / suhuillean

Ade

-lla

suhullani

suhullasi

suhullansa / suhullaan

suhuillani

suhuillasi

suhuillansa / suhuillaan

Abl

-lta

suhultani

suhultasi

suhultansa / suhultaan

suhuiltani

suhuiltasi

suhuiltansa / suhuiltaan

Tra

-ksi

suhukseni

suhuksesi

suhuksensa / suhukseen

suhuikseni

suhuiksesi

suhuiksensa / suhuikseen

Ess

-na

suhunani

suhunasi

suhunansa / suhunaan

suhuinani

suhuinasi

suhuinansa / suhuinaan

Abe

-tta

suhuttani

suhuttasi

suhuttansa / suhuttaan

suhuittani

suhuittasi

suhuittansa / suhuittaan

Com

-ne

-

-

-

suhuineni

suhuinesi

suhuinensa / suhuineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

suhumme

suhumme

suhunne

suhunne

suhunsa

suhunsa

Par

-ta

suhuamme

suhujamme

suhuanne

suhujanne

suhuansa / suhuaan

suhujansa / suhujaan

Gen

-n

suhumme

suhujemme

suhunne

suhujenne

suhunsa

suhujensa

Ill

mihin

suhuumme

suhuihimme

suhuunne

suhuihinne

suhuunsa

suhuihinsa

Ine

-ssa

suhussamme

suhuissamme

suhussanne

suhuissanne

suhussansa / suhussaan

suhuissansa / suhuissaan

Ela

-sta

suhustamme

suhuistamme

suhustanne

suhuistanne

suhustansa / suhustaan

suhuistansa / suhuistaan

All

-lle

suhullemme

suhuillemme

suhullenne

suhuillenne

suhullensa / suhulleen

suhuillensa / suhuillean

Ade

-lla

suhullamme

suhuillamme

suhullanne

suhuillanne

suhullansa / suhullaan

suhuillansa / suhuillaan

Abl

-lta

suhultamme

suhuiltamme

suhultanne

suhuiltanne

suhultansa / suhultaan

suhuiltansa / suhuiltaan

Tra

-ksi

suhuksemme

suhuiksemme

suhuksenne

suhuiksenne

suhuksensa / suhukseen

suhuiksensa / suhuikseen

Ess

-na

suhunamme

suhuinamme

suhunanne

suhuinanne

suhunansa / suhunaan

suhuinansa / suhuinaan

Abe

-tta

suhuttamme

suhuittamme

suhuttanne

suhuittanne

suhuttansa / suhuttaan

suhuittansa / suhuittaan

Com

-ne

-

suhuinemme

-

suhuinenne

-

suhuinensa / suhuineen

Singular

Plural

Nom

-

suhumme

suhunne

suhunsa

suhumme

suhunne

suhunsa

Par

-ta

suhuamme

suhuanne

suhuansa / suhuaan

suhujamme

suhujanne

suhujansa / suhujaan

Gen

-n

suhumme

suhunne

suhunsa

suhujemme

suhujenne

suhujensa

Ill

mihin

suhuumme

suhuunne

suhuunsa

suhuihimme

suhuihinne

suhuihinsa

Ine

-ssa

suhussamme

suhussanne

suhussansa / suhussaan

suhuissamme

suhuissanne

suhuissansa / suhuissaan

Ela

-sta

suhustamme

suhustanne

suhustansa / suhustaan

suhuistamme

suhuistanne

suhuistansa / suhuistaan

All

-lle

suhullemme

suhullenne

suhullensa / suhulleen

suhuillemme

suhuillenne

suhuillensa / suhuillean

Ade

-lla

suhullamme

suhullanne

suhullansa / suhullaan

suhuillamme

suhuillanne

suhuillansa / suhuillaan

Abl

-lta

suhultamme

suhultanne

suhultansa / suhultaan

suhuiltamme

suhuiltanne

suhuiltansa / suhuiltaan

Tra

-ksi

suhuksemme

suhuksenne

suhuksensa / suhukseen

suhuiksemme

suhuiksenne

suhuiksensa / suhuikseen

Ess

-na

suhunamme

suhunanne

suhunansa / suhunaan

suhuinamme

suhuinanne

suhuinansa / suhuinaan

Abe

-tta

suhuttamme

suhuttanne

suhuttansa / suhuttaan

suhuittamme

suhuittanne

suhuittansa / suhuittaan

Com

-ne

-

-

-

suhuinemme

suhuinenne

suhuinensa / suhuineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept