logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

yöuni, noun

Word analysis
yöuni

yöuni

yöuni

Noun, Singular Nominative

Noun, Singular Nominative

+ uni

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yöuni

yöunet

Par

-ta

yöunta

yöunia

Gen

-n

yöunen

yöunien / yöunten

Ill

mihin

yöuneen

yöuniin

Ine

-ssa

yöunessa

yöunissa

Ela

-sta

yöunesta

yöunista

All

-lle

yöunelle

yöunille

Ade

-lla

yöunella

yöunilla

Abl

-lta

yöunelta

yöunilta

Tra

-ksi

yöuneksi

yöuniksi

Ess

-na

yöunena

yöunina

Abe

-tta

yöunetta

yöunitta

Com

-ne

-

yöunine

Ins

-in

-

yöunin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yöuni

yöunet

Par

-ta

yöunta

yöunia

Gen

-n

yöunen

yöunien / yöunten

Ill

mihin

yöuneen

yöuniin

Ine

-ssa

yöunessa

yöunissa

Ela

-sta

yöunesta

yöunista

All

-lle

yöunelle

yöunille

Ade

-lla

yöunella

yöunilla

Abl

-lta

yöunelta

yöunilta

Tra

-ksi

yöuneksi

yöuniksi

Ess

-na

yöunena

yöunina

Abe

-tta

yöunetta

yöunitta

Com

-ne

-

yöunine

Ins

-in

-

yöunin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

night's sleep
night sleep
Show more arrow right

Wiktionary

night's sleep Show more arrow right +‎ uni Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

yöuneni

yöuneni

yöunesi

yöunesi

yöunensa

yöunensa

Par

-ta

yöuntani

yöuniani

yöuntasi

yöuniasi

yöuntansa / yöuntaan

yöuniansa / yöuniaan

Gen

-n

yöuneni

yöunieni / yöunteni

yöunesi

yöuniesi / yöuntesi

yöunensa

yöuniensa / yöuntensa

Ill

mihin

yöuneeni

yöuniini

yöuneesi

yöuniisi

yöuneensa

yöuniinsa

Ine

-ssa

yöunessani

yöunissani

yöunessasi

yöunissasi

yöunessansa / yöunessaan

yöunissansa / yöunissaan

Ela

-sta

yöunestani

yöunistani

yöunestasi

yöunistasi

yöunestansa / yöunestaan

yöunistansa / yöunistaan

All

-lle

yöunelleni

yöunilleni

yöunellesi

yöunillesi

yöunellensa / yöunelleen

yöunillensa / yöunillean

Ade

-lla

yöunellani

yöunillani

yöunellasi

yöunillasi

yöunellansa / yöunellaan

yöunillansa / yöunillaan

Abl

-lta

yöuneltani

yöuniltani

yöuneltasi

yöuniltasi

yöuneltansa / yöuneltaan

yöuniltansa / yöuniltaan

Tra

-ksi

yöunekseni

yöunikseni

yöuneksesi

yöuniksesi

yöuneksensa / yöunekseen

yöuniksensa / yöunikseen

Ess

-na

yöunenani

yöuninani

yöunenasi

yöuninasi

yöunenansa / yöunenaan

yöuninansa / yöuninaan

Abe

-tta

yöunettani

yöunittani

yöunettasi

yöunittasi

yöunettansa / yöunettaan

yöunittansa / yöunittaan

Com

-ne

-

yöunineni

-

yöuninesi

-

yöuninensa / yöunineen

Singular

Plural

Nom

-

yöuneni

yöunesi

yöunensa

yöuneni

yöunesi

yöunensa

Par

-ta

yöuntani

yöuntasi

yöuntansa / yöuntaan

yöuniani

yöuniasi

yöuniansa / yöuniaan

Gen

-n

yöuneni

yöunesi

yöunensa

yöunieni / yöunteni

yöuniesi / yöuntesi

yöuniensa / yöuntensa

Ill

mihin

yöuneeni

yöuneesi

yöuneensa

yöuniini

yöuniisi

yöuniinsa

Ine

-ssa

yöunessani

yöunessasi

yöunessansa / yöunessaan

yöunissani

yöunissasi

yöunissansa / yöunissaan

Ela

-sta

yöunestani

yöunestasi

yöunestansa / yöunestaan

yöunistani

yöunistasi

yöunistansa / yöunistaan

All

-lle

yöunelleni

yöunellesi

yöunellensa / yöunelleen

yöunilleni

yöunillesi

yöunillensa / yöunillean

Ade

-lla

yöunellani

yöunellasi

yöunellansa / yöunellaan

yöunillani

yöunillasi

yöunillansa / yöunillaan

Abl

-lta

yöuneltani

yöuneltasi

yöuneltansa / yöuneltaan

yöuniltani

yöuniltasi

yöuniltansa / yöuniltaan

Tra

-ksi

yöunekseni

yöuneksesi

yöuneksensa / yöunekseen

yöunikseni

yöuniksesi

yöuniksensa / yöunikseen

Ess

-na

yöunenani

yöunenasi

yöunenansa / yöunenaan

yöuninani

yöuninasi

yöuninansa / yöuninaan

Abe

-tta

yöunettani

yöunettasi

yöunettansa / yöunettaan

yöunittani

yöunittasi

yöunittansa / yöunittaan

Com

-ne

-

-

-

yöunineni

yöuninesi

yöuninensa / yöunineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

yöunemme

yöunemme

yöunenne

yöunenne

yöunensa

yöunensa

Par

-ta

yöuntamme

yöuniamme

yöuntanne

yöunianne

yöuntansa / yöuntaan

yöuniansa / yöuniaan

Gen

-n

yöunemme

yöuniemme / yöuntemme

yöunenne

yöunienne / yöuntenne

yöunensa

yöuniensa / yöuntensa

Ill

mihin

yöuneemme

yöuniimme

yöuneenne

yöuniinne

yöuneensa

yöuniinsa

Ine

-ssa

yöunessamme

yöunissamme

yöunessanne

yöunissanne

yöunessansa / yöunessaan

yöunissansa / yöunissaan

Ela

-sta

yöunestamme

yöunistamme

yöunestanne

yöunistanne

yöunestansa / yöunestaan

yöunistansa / yöunistaan

All

-lle

yöunellemme

yöunillemme

yöunellenne

yöunillenne

yöunellensa / yöunelleen

yöunillensa / yöunillean

Ade

-lla

yöunellamme

yöunillamme

yöunellanne

yöunillanne

yöunellansa / yöunellaan

yöunillansa / yöunillaan

Abl

-lta

yöuneltamme

yöuniltamme

yöuneltanne

yöuniltanne

yöuneltansa / yöuneltaan

yöuniltansa / yöuniltaan

Tra

-ksi

yöuneksemme

yöuniksemme

yöuneksenne

yöuniksenne

yöuneksensa / yöunekseen

yöuniksensa / yöunikseen

Ess

-na

yöunenamme

yöuninamme

yöunenanne

yöuninanne

yöunenansa / yöunenaan

yöuninansa / yöuninaan

Abe

-tta

yöunettamme

yöunittamme

yöunettanne

yöunittanne

yöunettansa / yöunettaan

yöunittansa / yöunittaan

Com

-ne

-

yöuninemme

-

yöuninenne

-

yöuninensa / yöunineen

Singular

Plural

Nom

-

yöunemme

yöunenne

yöunensa

yöunemme

yöunenne

yöunensa

Par

-ta

yöuntamme

yöuntanne

yöuntansa / yöuntaan

yöuniamme

yöunianne

yöuniansa / yöuniaan

Gen

-n

yöunemme

yöunenne

yöunensa

yöuniemme / yöuntemme

yöunienne / yöuntenne

yöuniensa / yöuntensa

Ill

mihin

yöuneemme

yöuneenne

yöuneensa

yöuniimme

yöuniinne

yöuniinsa

Ine

-ssa

yöunessamme

yöunessanne

yöunessansa / yöunessaan

yöunissamme

yöunissanne

yöunissansa / yöunissaan

Ela

-sta

yöunestamme

yöunestanne

yöunestansa / yöunestaan

yöunistamme

yöunistanne

yöunistansa / yöunistaan

All

-lle

yöunellemme

yöunellenne

yöunellensa / yöunelleen

yöunillemme

yöunillenne

yöunillensa / yöunillean

Ade

-lla

yöunellamme

yöunellanne

yöunellansa / yöunellaan

yöunillamme

yöunillanne

yöunillansa / yöunillaan

Abl

-lta

yöuneltamme

yöuneltanne

yöuneltansa / yöuneltaan

yöuniltamme

yöuniltanne

yöuniltansa / yöuniltaan

Tra

-ksi

yöuneksemme

yöuneksenne

yöuneksensa / yöunekseen

yöuniksemme

yöuniksenne

yöuniksensa / yöunikseen

Ess

-na

yöunenamme

yöunenanne

yöunenansa / yöunenaan

yöuninamme

yöuninanne

yöuninansa / yöuninaan

Abe

-tta

yöunettamme

yöunettanne

yöunettansa / yöunettaan

yöunittamme

yöunittanne

yöunittansa / yöunittaan

Com

-ne

-

-

-

yöuninemme

yöuninenne

yöuninensa / yöunineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yöt

Par

-ta

yötä

öitä

Gen

-n

yön

öitten / öiden

Ill

mihin

yöhön

öihin

Ine

-ssa

yössä

öissä

Ela

-sta

yöstä

öistä

All

-lle

yölle

öille

Ade

-lla

yöllä

öillä

Abl

-lta

yöltä

öiltä

Tra

-ksi

yöksi

öiksi

Ess

-na

yönä

öinä

Abe

-tta

yöttä

öittä

Com

-ne

-

öine

Ins

-in

-

öin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yöt

Par

-ta

yötä

öitä

Gen

-n

yön

öitten / öiden

Ill

mihin

yöhön

öihin

Ine

-ssa

yössä

öissä

Ela

-sta

yöstä

öistä

All

-lle

yölle

öille

Ade

-lla

yöllä

öillä

Abl

-lta

yöltä

öiltä

Tra

-ksi

yöksi

öiksi

Ess

-na

yönä

öinä

Abe

-tta

yöttä

öittä

Com

-ne

-

öine

Ins

-in

-

öin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

night , ilta
nighttime yöaika,
Show more arrow right

Wiktionary

night Fin:Yöllä on pimeää.Eng:It is dark at night. (modifier) night, nocturnal Show more arrow right The concepts ilta (“evening”) and (“night”) are defined slightly differently in Finnish and English. is generally regarded as the period of day normally devoted for sleeping, i.e. roughly the time between 10/11 p.m. and 6/7 a.m. The time between 5/6 p.m. and 10/11 p.m. is referred to as ilta (“evening”), but in English it is often called "night" as e.g. in "I have a meeting tonight". The term tiistaiyö (literally, Tuesday night) would actually refer to the hours from approximately 23:00 Monday to 06:00 Tuesday, which in standard English would be referred to as Monday night (even though Tuesday technically begins during this period). Show more arrow right yöllinenyöpyäyötön yööinenöisin Show more arrow right aamuyöalkuyöhallayöhääyöiltayöjouluyöjuhannusyökeskiyökesäyölemmenyöloppuyömyrsky-pakkasyöpuoliyöpääsiäisyösuviyösydänyötalviyöuudenvuodenyövappuyöyöaikayöastiayöasuyöbaariyöeläinyöelämäyöilmayöjunayöjuoksuyökahvilayökasteyökasteluyökausiyökerhoyökortteeriyökylmäyökyöpeliyölamppuyölentoyölepoyöliikenneyölintuyölämmitysyölämpötilayömajayömyssyyömyöhäyönkuningataryönmustayönseutuyönäköyönäytäntöyöpaikkayöpaitayöpakkanenyöpalayöpelkoyöperhonenyöpilviyöpimeäyöpukuyöpuoliyöpuuyöpäivystysyöpöytäyöradioyörahayörauhayöravintolayösijayösilmäyösokeusyösuunnistusyösydänyösyöttöyösähköyösäilöyötaivasyötaksayötuuliyötyöyötyöläinenyötähtäinyöuniyövaateyövahtiyövaippayövalaistusyövalvontayövierasyövilkkayövoideyövuoro Show more arrow right From Proto-Finnic öö, from Proto-Uralic üje. Cognates include Karelian , Ludian üö, Estonian öö, Ingrian öö, Livonian īe, Northern Sami idja, Inari Sami ijjâ, Udmurt уй (uj), Komi-Permyak ой (oj), Komi-Zyrian вой (voj), Southern Mansi йӣ (jī), Hungarian éj. Show more arrow right

Wikipedia

Night Night or nighttime (also spelled night-time or night time) is the period of ambient darkness from sunset to sunrise during each 24-hour day, when the Sun is below the horizon. The exact time when night begins and ends (equally true with evening) depends on the location and varies throughout the year. When night is considered as a period that follows evening, it is usually considered to start around 8 pm and to last to about 4 am. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

ni

ni

si

si

nsä

nsä

Par

-ta

yötäni

öitäni

yötäsi

öitäsi

yötänsä / yötään

öitänsä / öitään

Gen

-n

ni

öitteni / öideni

si

öittesi / öidesi

nsä

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhöni

öihini

yöhösi

öihisi

yöhönsä

öihinsä

Ine

-ssa

yössäni

öissäni

yössäsi

öissäsi

yössänsä / yössään

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstäni

öistäni

yöstäsi

öistäsi

yöstänsä / yöstään

öistänsä / öistään

All

-lle

yölleni

öilleni

yöllesi

öillesi

yöllensä / yölleen

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yölläni

öilläni

yölläsi

öilläsi

yöllänsä / yöllään

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltäni

öiltäni

yöltäsi

öiltäsi

yöltänsä / yöltään

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yökseni

öikseni

yöksesi

öiksesi

yöksensä / yökseen

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönäni

öinäni

yönäsi

öinäsi

yönänsä / yönään

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttäni

öittäni

yöttäsi

öittäsi

yöttänsä / yöttään

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

öineni

-

öinesi

-

öinensä / öineen

Singular

Plural

Nom

-

ni

si

nsä

ni

si

nsä

Par

-ta

yötäni

yötäsi

yötänsä / yötään

öitäni

öitäsi

öitänsä / öitään

Gen

-n

ni

si

nsä

öitteni / öideni

öittesi / öidesi

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhöni

yöhösi

yöhönsä

öihini

öihisi

öihinsä

Ine

-ssa

yössäni

yössäsi

yössänsä / yössään

öissäni

öissäsi

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstäni

yöstäsi

yöstänsä / yöstään

öistäni

öistäsi

öistänsä / öistään

All

-lle

yölleni

yöllesi

yöllensä / yölleen

öilleni

öillesi

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yölläni

yölläsi

yöllänsä / yöllään

öilläni

öilläsi

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltäni

yöltäsi

yöltänsä / yöltään

öiltäni

öiltäsi

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yökseni

yöksesi

yöksensä / yökseen

öikseni

öiksesi

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönäni

yönäsi

yönänsä / yönään

öinäni

öinäsi

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttäni

yöttäsi

yöttänsä / yöttään

öittäni

öittäsi

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

-

-

öineni

öinesi

öinensä / öineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

mme

mme

nne

nne

nsä

nsä

Par

-ta

yötämme

öitämme

yötänne

öitänne

yötänsä / yötään

öitänsä / öitään

Gen

-n

mme

öittemme / öidemme

nne

öittenne / öidenne

nsä

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhömme

öihimme

yöhönne

öihinne

yöhönsä

öihinsä

Ine

-ssa

yössämme

öissämme

yössänne

öissänne

yössänsä / yössään

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstämme

öistämme

yöstänne

öistänne

yöstänsä / yöstään

öistänsä / öistään

All

-lle

yöllemme

öillemme

yöllenne

öillenne

yöllensä / yölleen

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yöllämme

öillämme

yöllänne

öillänne

yöllänsä / yöllään

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltämme

öiltämme

yöltänne

öiltänne

yöltänsä / yöltään

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yöksemme

öiksemme

yöksenne

öiksenne

yöksensä / yökseen

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönämme

öinämme

yönänne

öinänne

yönänsä / yönään

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttämme

öittämme

yöttänne

öittänne

yöttänsä / yöttään

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

öinemme

-

öinenne

-

öinensä / öineen

Singular

Plural

Nom

-

mme

nne

nsä

mme

nne

nsä

Par

-ta

yötämme

yötänne

yötänsä / yötään

öitämme

öitänne

öitänsä / öitään

Gen

-n

mme

nne

nsä

öittemme / öidemme

öittenne / öidenne

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhömme

yöhönne

yöhönsä

öihimme

öihinne

öihinsä

Ine

-ssa

yössämme

yössänne

yössänsä / yössään

öissämme

öissänne

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstämme

yöstänne

yöstänsä / yöstään

öistämme

öistänne

öistänsä / öistään

All

-lle

yöllemme

yöllenne

yöllensä / yölleen

öillemme

öillenne

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yöllämme

yöllänne

yöllänsä / yöllään

öillämme

öillänne

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltämme

yöltänne

yöltänsä / yöltään

öiltämme

öiltänne

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yöksemme

yöksenne

yöksensä / yökseen

öiksemme

öiksenne

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönämme

yönänne

yönänsä / yönään

öinämme

öinänne

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttämme

yöttänne

yöttänsä / yöttään

öittämme

öittänne

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

-

-

öinemme

öinenne

öinensä / öineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

uni

unet

Par

-ta

unta

unia

Gen

-n

unen

unien / unten

Ill

mihin

uneen

uniin

Ine

-ssa

unessa

unissa

Ela

-sta

unesta

unista

All

-lle

unelle

unille

Ade

-lla

unella

unilla

Abl

-lta

unelta

unilta

Tra

-ksi

uneksi

uniksi

Ess

-na

unena

unina

Abe

-tta

unetta

unitta

Com

-ne

-

unine

Ins

-in

-

unin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

uni

unet

Par

-ta

unta

unia

Gen

-n

unen

unien / unten

Ill

mihin

uneen

uniin

Ine

-ssa

unessa

unissa

Ela

-sta

unesta

unista

All

-lle

unelle

unille

Ade

-lla

unella

unilla

Abl

-lta

unelta

unilta

Tra

-ksi

uneksi

uniksi

Ess

-na

unena

unina

Abe

-tta

unetta

unitta

Com

-ne

-

unine

Ins

-in

-

unin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

sleep uni, unitila
dream unelma, uni, haave, unennäkö
slumber uni
kip uni
shut-eye uni
Show more arrow right

Wiktionary

dream (imaginary events seen in the mind while sleeping; neutral term, not implied positive) unennäkö sleep (state of reduced consciousness) unitila Show more arrow right märkä uniuneksiauneliasunelmaunessaunetonunikkouninen Show more arrow right enneuniikiunikauneusunikoiranunipainajaisunipäiväuniruususenuniselkounitalviunitoiveuniunenhorreunenhorrosunenlahjaunennäköunenomainenunenpuuteunenpöpperöunensaantiunentarveuniaikauniapneauniasentouniasuunielämäunienselitysunihalvausunihiekkaunihäiriöunijukkaunikekounikeonpäiväunikirjaunikuvaunileluuniliikeunilukkariunilääkeunilääkemyrkytysunimaitouninäytelmäuniohjausunissakävelijäunissakävelyunissasaarnaaminenunitablettiunitajuntaunitautiunitautiloisiounitilaunitutkimusunivajeunivelkavalveunivilkeuniyöuni Show more arrow right From Proto-Finnic uni, from Proto-Finno-Permic une. Show more arrow right

Wikipedia

Dream A dream is a succession of images, ideas, emotions, and sensations that usually occur involuntarily in the mind during certain stages of sleep. The content and function of dreams are not fully understood, although they have been a topic of scientific, philosophical and religious interest throughout recorded history. Dream interpretation is the attempt at drawing meaning from dreams and searching for an underlying message. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

uneni

uneni

unesi

unesi

unensa

unensa

Par

-ta

untani

uniani

untasi

uniasi

untansa / untaan

uniansa / uniaan

Gen

-n

uneni

unieni / unteni

unesi

uniesi / untesi

unensa

uniensa / untensa

Ill

mihin

uneeni

uniini

uneesi

uniisi

uneensa

uniinsa

Ine

-ssa

unessani

unissani

unessasi

unissasi

unessansa / unessaan

unissansa / unissaan

Ela

-sta

unestani

unistani

unestasi

unistasi

unestansa / unestaan

unistansa / unistaan

All

-lle

unelleni

unilleni

unellesi

unillesi

unellensa / unelleen

unillensa / unillean

Ade

-lla

unellani

unillani

unellasi

unillasi

unellansa / unellaan

unillansa / unillaan

Abl

-lta

uneltani

uniltani

uneltasi

uniltasi

uneltansa / uneltaan

uniltansa / uniltaan

Tra

-ksi

unekseni

unikseni

uneksesi

uniksesi

uneksensa / unekseen

uniksensa / unikseen

Ess

-na

unenani

uninani

unenasi

uninasi

unenansa / unenaan

uninansa / uninaan

Abe

-tta

unettani

unittani

unettasi

unittasi

unettansa / unettaan

unittansa / unittaan

Com

-ne

-

unineni

-

uninesi

-

uninensa / unineen

Singular

Plural

Nom

-

uneni

unesi

unensa

uneni

unesi

unensa

Par

-ta

untani

untasi

untansa / untaan

uniani

uniasi

uniansa / uniaan

Gen

-n

uneni

unesi

unensa

unieni / unteni

uniesi / untesi

uniensa / untensa

Ill

mihin

uneeni

uneesi

uneensa

uniini

uniisi

uniinsa

Ine

-ssa

unessani

unessasi

unessansa / unessaan

unissani

unissasi

unissansa / unissaan

Ela

-sta

unestani

unestasi

unestansa / unestaan

unistani

unistasi

unistansa / unistaan

All

-lle

unelleni

unellesi

unellensa / unelleen

unilleni

unillesi

unillensa / unillean

Ade

-lla

unellani

unellasi

unellansa / unellaan

unillani

unillasi

unillansa / unillaan

Abl

-lta

uneltani

uneltasi

uneltansa / uneltaan

uniltani

uniltasi

uniltansa / uniltaan

Tra

-ksi

unekseni

uneksesi

uneksensa / unekseen

unikseni

uniksesi

uniksensa / unikseen

Ess

-na

unenani

unenasi

unenansa / unenaan

uninani

uninasi

uninansa / uninaan

Abe

-tta

unettani

unettasi

unettansa / unettaan

unittani

unittasi

unittansa / unittaan

Com

-ne

-

-

-

unineni

uninesi

uninensa / unineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

unemme

unemme

unenne

unenne

unensa

unensa

Par

-ta

untamme

uniamme

untanne

unianne

untansa / untaan

uniansa / uniaan

Gen

-n

unemme

uniemme / untemme

unenne

unienne / untenne

unensa

uniensa / untensa

Ill

mihin

uneemme

uniimme

uneenne

uniinne

uneensa

uniinsa

Ine

-ssa

unessamme

unissamme

unessanne

unissanne

unessansa / unessaan

unissansa / unissaan

Ela

-sta

unestamme

unistamme

unestanne

unistanne

unestansa / unestaan

unistansa / unistaan

All

-lle

unellemme

unillemme

unellenne

unillenne

unellensa / unelleen

unillensa / unillean

Ade

-lla

unellamme

unillamme

unellanne

unillanne

unellansa / unellaan

unillansa / unillaan

Abl

-lta

uneltamme

uniltamme

uneltanne

uniltanne

uneltansa / uneltaan

uniltansa / uniltaan

Tra

-ksi

uneksemme

uniksemme

uneksenne

uniksenne

uneksensa / unekseen

uniksensa / unikseen

Ess

-na

unenamme

uninamme

unenanne

uninanne

unenansa / unenaan

uninansa / uninaan

Abe

-tta

unettamme

unittamme

unettanne

unittanne

unettansa / unettaan

unittansa / unittaan

Com

-ne

-

uninemme

-

uninenne

-

uninensa / unineen

Singular

Plural

Nom

-

unemme

unenne

unensa

unemme

unenne

unensa

Par

-ta

untamme

untanne

untansa / untaan

uniamme

unianne

uniansa / uniaan

Gen

-n

unemme

unenne

unensa

uniemme / untemme

unienne / untenne

uniensa / untensa

Ill

mihin

uneemme

uneenne

uneensa

uniimme

uniinne

uniinsa

Ine

-ssa

unessamme

unessanne

unessansa / unessaan

unissamme

unissanne

unissansa / unissaan

Ela

-sta

unestamme

unestanne

unestansa / unestaan

unistamme

unistanne

unistansa / unistaan

All

-lle

unellemme

unellenne

unellensa / unelleen

unillemme

unillenne

unillensa / unillean

Ade

-lla

unellamme

unellanne

unellansa / unellaan

unillamme

unillanne

unillansa / unillaan

Abl

-lta

uneltamme

uneltanne

uneltansa / uneltaan

uniltamme

uniltanne

uniltansa / uniltaan

Tra

-ksi

uneksemme

uneksenne

uneksensa / unekseen

uniksemme

uniksenne

uniksensa / unikseen

Ess

-na

unenamme

unenanne

unenansa / unenaan

uninamme

uninanne

uninansa / uninaan

Abe

-tta

unettamme

unettanne

unettansa / unettaan

unittamme

unittanne

unittansa / unittaan

Com

-ne

-

-

-

uninemme

uninenne

uninensa / unineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept