logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

yötaksa, noun

Word analysis
yötaksa

yötaksa

yötaksa

Noun, Singular Nominative

Noun, Singular Nominative

+ taksa

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yötaksa

yötaksat

Par

-ta

yötaksaa

yötaksoja

Gen

-n

yötaksan

yötaksojen

Ill

mihin

yötaksaan

yötaksoihin

Ine

-ssa

yötaksassa

yötaksoissa

Ela

-sta

yötaksasta

yötaksoista

All

-lle

yötaksalle

yötaksoille

Ade

-lla

yötaksalla

yötaksoilla

Abl

-lta

yötaksalta

yötaksoilta

Tra

-ksi

yötaksaksi

yötaksoiksi

Ess

-na

yötaksana

yötaksoina

Abe

-tta

yötaksatta

yötaksoitta

Com

-ne

-

yötaksoine

Ins

-in

-

yötaksoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yötaksa

yötaksat

Par

-ta

yötaksaa

yötaksoja

Gen

-n

yötaksan

yötaksojen

Ill

mihin

yötaksaan

yötaksoihin

Ine

-ssa

yötaksassa

yötaksoissa

Ela

-sta

yötaksasta

yötaksoista

All

-lle

yötaksalle

yötaksoille

Ade

-lla

yötaksalla

yötaksoilla

Abl

-lta

yötaksalta

yötaksoilta

Tra

-ksi

yötaksaksi

yötaksoiksi

Ess

-na

yötaksana

yötaksoina

Abe

-tta

yötaksatta

yötaksoitta

Com

-ne

-

yötaksoine

Ins

-in

-

yötaksoin

Translations

nightly
night fare
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

yötaksani

yötaksani

yötaksasi

yötaksasi

yötaksansa

yötaksansa

Par

-ta

yötaksaani

yötaksojani

yötaksaasi

yötaksojasi

yötaksaansa / yötaksaaan

yötaksojansa / yötaksojaan

Gen

-n

yötaksani

yötaksojeni

yötaksasi

yötaksojesi

yötaksansa

yötaksojensa

Ill

mihin

yötaksaani

yötaksoihini

yötaksaasi

yötaksoihisi

yötaksaansa

yötaksoihinsa

Ine

-ssa

yötaksassani

yötaksoissani

yötaksassasi

yötaksoissasi

yötaksassansa / yötaksassaan

yötaksoissansa / yötaksoissaan

Ela

-sta

yötaksastani

yötaksoistani

yötaksastasi

yötaksoistasi

yötaksastansa / yötaksastaan

yötaksoistansa / yötaksoistaan

All

-lle

yötaksalleni

yötaksoilleni

yötaksallesi

yötaksoillesi

yötaksallensa / yötaksalleen

yötaksoillensa / yötaksoillean

Ade

-lla

yötaksallani

yötaksoillani

yötaksallasi

yötaksoillasi

yötaksallansa / yötaksallaan

yötaksoillansa / yötaksoillaan

Abl

-lta

yötaksaltani

yötaksoiltani

yötaksaltasi

yötaksoiltasi

yötaksaltansa / yötaksaltaan

yötaksoiltansa / yötaksoiltaan

Tra

-ksi

yötaksakseni

yötaksoikseni

yötaksaksesi

yötaksoiksesi

yötaksaksensa / yötaksakseen

yötaksoiksensa / yötaksoikseen

Ess

-na

yötaksanani

yötaksoinani

yötaksanasi

yötaksoinasi

yötaksanansa / yötaksanaan

yötaksoinansa / yötaksoinaan

Abe

-tta

yötaksattani

yötaksoittani

yötaksattasi

yötaksoittasi

yötaksattansa / yötaksattaan

yötaksoittansa / yötaksoittaan

Com

-ne

-

yötaksoineni

-

yötaksoinesi

-

yötaksoinensa / yötaksoineen

Singular

Plural

Nom

-

yötaksani

yötaksasi

yötaksansa

yötaksani

yötaksasi

yötaksansa

Par

-ta

yötaksaani

yötaksaasi

yötaksaansa / yötaksaaan

yötaksojani

yötaksojasi

yötaksojansa / yötaksojaan

Gen

-n

yötaksani

yötaksasi

yötaksansa

yötaksojeni

yötaksojesi

yötaksojensa

Ill

mihin

yötaksaani

yötaksaasi

yötaksaansa

yötaksoihini

yötaksoihisi

yötaksoihinsa

Ine

-ssa

yötaksassani

yötaksassasi

yötaksassansa / yötaksassaan

yötaksoissani

yötaksoissasi

yötaksoissansa / yötaksoissaan

Ela

-sta

yötaksastani

yötaksastasi

yötaksastansa / yötaksastaan

yötaksoistani

yötaksoistasi

yötaksoistansa / yötaksoistaan

All

-lle

yötaksalleni

yötaksallesi

yötaksallensa / yötaksalleen

yötaksoilleni

yötaksoillesi

yötaksoillensa / yötaksoillean

Ade

-lla

yötaksallani

yötaksallasi

yötaksallansa / yötaksallaan

yötaksoillani

yötaksoillasi

yötaksoillansa / yötaksoillaan

Abl

-lta

yötaksaltani

yötaksaltasi

yötaksaltansa / yötaksaltaan

yötaksoiltani

yötaksoiltasi

yötaksoiltansa / yötaksoiltaan

Tra

-ksi

yötaksakseni

yötaksaksesi

yötaksaksensa / yötaksakseen

yötaksoikseni

yötaksoiksesi

yötaksoiksensa / yötaksoikseen

Ess

-na

yötaksanani

yötaksanasi

yötaksanansa / yötaksanaan

yötaksoinani

yötaksoinasi

yötaksoinansa / yötaksoinaan

Abe

-tta

yötaksattani

yötaksattasi

yötaksattansa / yötaksattaan

yötaksoittani

yötaksoittasi

yötaksoittansa / yötaksoittaan

Com

-ne

-

-

-

yötaksoineni

yötaksoinesi

yötaksoinensa / yötaksoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

yötaksamme

yötaksamme

yötaksanne

yötaksanne

yötaksansa

yötaksansa

Par

-ta

yötaksaamme

yötaksojamme

yötaksaanne

yötaksojanne

yötaksaansa / yötaksaaan

yötaksojansa / yötaksojaan

Gen

-n

yötaksamme

yötaksojemme

yötaksanne

yötaksojenne

yötaksansa

yötaksojensa

Ill

mihin

yötaksaamme

yötaksoihimme

yötaksaanne

yötaksoihinne

yötaksaansa

yötaksoihinsa

Ine

-ssa

yötaksassamme

yötaksoissamme

yötaksassanne

yötaksoissanne

yötaksassansa / yötaksassaan

yötaksoissansa / yötaksoissaan

Ela

-sta

yötaksastamme

yötaksoistamme

yötaksastanne

yötaksoistanne

yötaksastansa / yötaksastaan

yötaksoistansa / yötaksoistaan

All

-lle

yötaksallemme

yötaksoillemme

yötaksallenne

yötaksoillenne

yötaksallensa / yötaksalleen

yötaksoillensa / yötaksoillean

Ade

-lla

yötaksallamme

yötaksoillamme

yötaksallanne

yötaksoillanne

yötaksallansa / yötaksallaan

yötaksoillansa / yötaksoillaan

Abl

-lta

yötaksaltamme

yötaksoiltamme

yötaksaltanne

yötaksoiltanne

yötaksaltansa / yötaksaltaan

yötaksoiltansa / yötaksoiltaan

Tra

-ksi

yötaksaksemme

yötaksoiksemme

yötaksaksenne

yötaksoiksenne

yötaksaksensa / yötaksakseen

yötaksoiksensa / yötaksoikseen

Ess

-na

yötaksanamme

yötaksoinamme

yötaksananne

yötaksoinanne

yötaksanansa / yötaksanaan

yötaksoinansa / yötaksoinaan

Abe

-tta

yötaksattamme

yötaksoittamme

yötaksattanne

yötaksoittanne

yötaksattansa / yötaksattaan

yötaksoittansa / yötaksoittaan

Com

-ne

-

yötaksoinemme

-

yötaksoinenne

-

yötaksoinensa / yötaksoineen

Singular

Plural

Nom

-

yötaksamme

yötaksanne

yötaksansa

yötaksamme

yötaksanne

yötaksansa

Par

-ta

yötaksaamme

yötaksaanne

yötaksaansa / yötaksaaan

yötaksojamme

yötaksojanne

yötaksojansa / yötaksojaan

Gen

-n

yötaksamme

yötaksanne

yötaksansa

yötaksojemme

yötaksojenne

yötaksojensa

Ill

mihin

yötaksaamme

yötaksaanne

yötaksaansa

yötaksoihimme

yötaksoihinne

yötaksoihinsa

Ine

-ssa

yötaksassamme

yötaksassanne

yötaksassansa / yötaksassaan

yötaksoissamme

yötaksoissanne

yötaksoissansa / yötaksoissaan

Ela

-sta

yötaksastamme

yötaksastanne

yötaksastansa / yötaksastaan

yötaksoistamme

yötaksoistanne

yötaksoistansa / yötaksoistaan

All

-lle

yötaksallemme

yötaksallenne

yötaksallensa / yötaksalleen

yötaksoillemme

yötaksoillenne

yötaksoillensa / yötaksoillean

Ade

-lla

yötaksallamme

yötaksallanne

yötaksallansa / yötaksallaan

yötaksoillamme

yötaksoillanne

yötaksoillansa / yötaksoillaan

Abl

-lta

yötaksaltamme

yötaksaltanne

yötaksaltansa / yötaksaltaan

yötaksoiltamme

yötaksoiltanne

yötaksoiltansa / yötaksoiltaan

Tra

-ksi

yötaksaksemme

yötaksaksenne

yötaksaksensa / yötaksakseen

yötaksoiksemme

yötaksoiksenne

yötaksoiksensa / yötaksoikseen

Ess

-na

yötaksanamme

yötaksananne

yötaksanansa / yötaksanaan

yötaksoinamme

yötaksoinanne

yötaksoinansa / yötaksoinaan

Abe

-tta

yötaksattamme

yötaksattanne

yötaksattansa / yötaksattaan

yötaksoittamme

yötaksoittanne

yötaksoittansa / yötaksoittaan

Com

-ne

-

-

-

yötaksoinemme

yötaksoinenne

yötaksoinensa / yötaksoineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yöt

Par

-ta

yötä

öitä

Gen

-n

yön

öitten / öiden

Ill

mihin

yöhön

öihin

Ine

-ssa

yössä

öissä

Ela

-sta

yöstä

öistä

All

-lle

yölle

öille

Ade

-lla

yöllä

öillä

Abl

-lta

yöltä

öiltä

Tra

-ksi

yöksi

öiksi

Ess

-na

yönä

öinä

Abe

-tta

yöttä

öittä

Com

-ne

-

öine

Ins

-in

-

öin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yöt

Par

-ta

yötä

öitä

Gen

-n

yön

öitten / öiden

Ill

mihin

yöhön

öihin

Ine

-ssa

yössä

öissä

Ela

-sta

yöstä

öistä

All

-lle

yölle

öille

Ade

-lla

yöllä

öillä

Abl

-lta

yöltä

öiltä

Tra

-ksi

yöksi

öiksi

Ess

-na

yönä

öinä

Abe

-tta

yöttä

öittä

Com

-ne

-

öine

Ins

-in

-

öin

Translations

night , ilta
nighttime yöaika,
Show more arrow right

Wiktionary

night Fin:Yöllä on pimeää.Eng:It is dark at night. (modifier) night, nocturnal Show more arrow right The concepts ilta (“evening”) and (“night”) are defined slightly differently in Finnish and English. is generally regarded as the period of day normally devoted for sleeping, i.e. roughly the time between 10/11 p.m. and 6/7 a.m. The time between 5/6 p.m. and 10/11 p.m. is referred to as ilta (“evening”), but in English it is often called "night" as e.g. in "I have a meeting tonight". The term tiistaiyö (literally, Tuesday night) would actually refer to the hours from approximately 23:00 Monday to 06:00 Tuesday, which in standard English would be referred to as Monday night (even though Tuesday technically begins during this period). Show more arrow right yöllinenyöpyäyötön yööinenöisin Show more arrow right aamuyöalkuyöhallayöhääyöiltayöjouluyöjuhannusyökeskiyökesäyölemmenyöloppuyömyrsky-pakkasyöpuoliyöpääsiäisyösuviyösydänyötalviyöuudenvuodenyövappuyöyöaikayöastiayöasuyöbaariyöeläinyöelämäyöilmayöjunayöjuoksuyökahvilayökasteyökasteluyökausiyökerhoyökortteeriyökylmäyökyöpeliyölamppuyölentoyölepoyöliikenneyölintuyölämmitysyölämpötilayömajayömyssyyömyöhäyönkuningataryönmustayönseutuyönäköyönäytäntöyöpaikkayöpaitayöpakkanenyöpalayöpelkoyöperhonenyöpilviyöpimeäyöpukuyöpuoliyöpuuyöpäivystysyöpöytäyöradioyörahayörauhayöravintolayösijayösilmäyösokeusyösuunnistusyösydänyösyöttöyösähköyösäilöyötaivasyötaksayötuuliyötyöyötyöläinenyötähtäinyöuniyövaateyövahtiyövaippayövalaistusyövalvontayövierasyövilkkayövoideyövuoro Show more arrow right From Proto-Finnic öö, from Proto-Uralic üje. Cognates include Karelian , Ludian üö, Estonian öö, Ingrian öö, Livonian īe, Northern Sami idja, Inari Sami ijjâ, Udmurt уй (uj), Komi-Permyak ой (oj), Komi-Zyrian вой (voj), Southern Mansi йӣ (jī), Hungarian éj. Show more arrow right

Wikipedia

Night Night or nighttime (also spelled night-time or night time) is the period of ambient darkness from sunset to sunrise during each 24-hour day, when the Sun is below the horizon. The exact time when night begins and ends (equally true with evening) depends on the location and varies throughout the year. When night is considered as a period that follows evening, it is usually considered to start around 8 pm and to last to about 4 am. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

ni

ni

si

si

nsä

nsä

Par

-ta

yötäni

öitäni

yötäsi

öitäsi

yötänsä / yötään

öitänsä / öitään

Gen

-n

ni

öitteni / öideni

si

öittesi / öidesi

nsä

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhöni

öihini

yöhösi

öihisi

yöhönsä

öihinsä

Ine

-ssa

yössäni

öissäni

yössäsi

öissäsi

yössänsä / yössään

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstäni

öistäni

yöstäsi

öistäsi

yöstänsä / yöstään

öistänsä / öistään

All

-lle

yölleni

öilleni

yöllesi

öillesi

yöllensä / yölleen

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yölläni

öilläni

yölläsi

öilläsi

yöllänsä / yöllään

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltäni

öiltäni

yöltäsi

öiltäsi

yöltänsä / yöltään

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yökseni

öikseni

yöksesi

öiksesi

yöksensä / yökseen

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönäni

öinäni

yönäsi

öinäsi

yönänsä / yönään

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttäni

öittäni

yöttäsi

öittäsi

yöttänsä / yöttään

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

öineni

-

öinesi

-

öinensä / öineen

Singular

Plural

Nom

-

ni

si

nsä

ni

si

nsä

Par

-ta

yötäni

yötäsi

yötänsä / yötään

öitäni

öitäsi

öitänsä / öitään

Gen

-n

ni

si

nsä

öitteni / öideni

öittesi / öidesi

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhöni

yöhösi

yöhönsä

öihini

öihisi

öihinsä

Ine

-ssa

yössäni

yössäsi

yössänsä / yössään

öissäni

öissäsi

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstäni

yöstäsi

yöstänsä / yöstään

öistäni

öistäsi

öistänsä / öistään

All

-lle

yölleni

yöllesi

yöllensä / yölleen

öilleni

öillesi

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yölläni

yölläsi

yöllänsä / yöllään

öilläni

öilläsi

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltäni

yöltäsi

yöltänsä / yöltään

öiltäni

öiltäsi

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yökseni

yöksesi

yöksensä / yökseen

öikseni

öiksesi

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönäni

yönäsi

yönänsä / yönään

öinäni

öinäsi

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttäni

yöttäsi

yöttänsä / yöttään

öittäni

öittäsi

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

-

-

öineni

öinesi

öinensä / öineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

mme

mme

nne

nne

nsä

nsä

Par

-ta

yötämme

öitämme

yötänne

öitänne

yötänsä / yötään

öitänsä / öitään

Gen

-n

mme

öittemme / öidemme

nne

öittenne / öidenne

nsä

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhömme

öihimme

yöhönne

öihinne

yöhönsä

öihinsä

Ine

-ssa

yössämme

öissämme

yössänne

öissänne

yössänsä / yössään

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstämme

öistämme

yöstänne

öistänne

yöstänsä / yöstään

öistänsä / öistään

All

-lle

yöllemme

öillemme

yöllenne

öillenne

yöllensä / yölleen

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yöllämme

öillämme

yöllänne

öillänne

yöllänsä / yöllään

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltämme

öiltämme

yöltänne

öiltänne

yöltänsä / yöltään

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yöksemme

öiksemme

yöksenne

öiksenne

yöksensä / yökseen

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönämme

öinämme

yönänne

öinänne

yönänsä / yönään

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttämme

öittämme

yöttänne

öittänne

yöttänsä / yöttään

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

öinemme

-

öinenne

-

öinensä / öineen

Singular

Plural

Nom

-

mme

nne

nsä

mme

nne

nsä

Par

-ta

yötämme

yötänne

yötänsä / yötään

öitämme

öitänne

öitänsä / öitään

Gen

-n

mme

nne

nsä

öittemme / öidemme

öittenne / öidenne

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhömme

yöhönne

yöhönsä

öihimme

öihinne

öihinsä

Ine

-ssa

yössämme

yössänne

yössänsä / yössään

öissämme

öissänne

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstämme

yöstänne

yöstänsä / yöstään

öistämme

öistänne

öistänsä / öistään

All

-lle

yöllemme

yöllenne

yöllensä / yölleen

öillemme

öillenne

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yöllämme

yöllänne

yöllänsä / yöllään

öillämme

öillänne

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltämme

yöltänne

yöltänsä / yöltään

öiltämme

öiltänne

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yöksemme

yöksenne

yöksensä / yökseen

öiksemme

öiksenne

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönämme

yönänne

yönänsä / yönään

öinämme

öinänne

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttämme

yöttänne

yöttänsä / yöttään

öittämme

öittänne

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

-

-

öinemme

öinenne

öinensä / öineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

taksa

taksat

Par

-ta

taksaa

taksoja

Gen

-n

taksan

taksojen

Ill

mihin

taksaan

taksoihin

Ine

-ssa

taksassa

taksoissa

Ela

-sta

taksasta

taksoista

All

-lle

taksalle

taksoille

Ade

-lla

taksalla

taksoilla

Abl

-lta

taksalta

taksoilta

Tra

-ksi

taksaksi

taksoiksi

Ess

-na

taksana

taksoina

Abe

-tta

taksatta

taksoitta

Com

-ne

-

taksoine

Ins

-in

-

taksoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

taksa

taksat

Par

-ta

taksaa

taksoja

Gen

-n

taksan

taksojen

Ill

mihin

taksaan

taksoihin

Ine

-ssa

taksassa

taksoissa

Ela

-sta

taksasta

taksoista

All

-lle

taksalle

taksoille

Ade

-lla

taksalla

taksoilla

Abl

-lta

taksalta

taksoilta

Tra

-ksi

taksaksi

taksoiksi

Ess

-na

taksana

taksoina

Abe

-tta

taksatta

taksoitta

Com

-ne

-

taksoine

Ins

-in

-

taksoin

Translations

rate määrä, nopeus, hinta, kurssi, aste, taksa
charge lataus, varaus, veloitus, hinta, syyte, taksa
Show more arrow right

Wiktionary

fee Show more arrow right Borrowed from Swedish taxa, itself from Middle Low German tax, from Old French taxe (whence also English tax), from Medieval Latin taxa. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

taksani

taksani

taksasi

taksasi

taksansa

taksansa

Par

-ta

taksaani

taksojani

taksaasi

taksojasi

taksaansa / taksaaan

taksojansa / taksojaan

Gen

-n

taksani

taksojeni

taksasi

taksojesi

taksansa

taksojensa

Ill

mihin

taksaani

taksoihini

taksaasi

taksoihisi

taksaansa

taksoihinsa

Ine

-ssa

taksassani

taksoissani

taksassasi

taksoissasi

taksassansa / taksassaan

taksoissansa / taksoissaan

Ela

-sta

taksastani

taksoistani

taksastasi

taksoistasi

taksastansa / taksastaan

taksoistansa / taksoistaan

All

-lle

taksalleni

taksoilleni

taksallesi

taksoillesi

taksallensa / taksalleen

taksoillensa / taksoillean

Ade

-lla

taksallani

taksoillani

taksallasi

taksoillasi

taksallansa / taksallaan

taksoillansa / taksoillaan

Abl

-lta

taksaltani

taksoiltani

taksaltasi

taksoiltasi

taksaltansa / taksaltaan

taksoiltansa / taksoiltaan

Tra

-ksi

taksakseni

taksoikseni

taksaksesi

taksoiksesi

taksaksensa / taksakseen

taksoiksensa / taksoikseen

Ess

-na

taksanani

taksoinani

taksanasi

taksoinasi

taksanansa / taksanaan

taksoinansa / taksoinaan

Abe

-tta

taksattani

taksoittani

taksattasi

taksoittasi

taksattansa / taksattaan

taksoittansa / taksoittaan

Com

-ne

-

taksoineni

-

taksoinesi

-

taksoinensa / taksoineen

Singular

Plural

Nom

-

taksani

taksasi

taksansa

taksani

taksasi

taksansa

Par

-ta

taksaani

taksaasi

taksaansa / taksaaan

taksojani

taksojasi

taksojansa / taksojaan

Gen

-n

taksani

taksasi

taksansa

taksojeni

taksojesi

taksojensa

Ill

mihin

taksaani

taksaasi

taksaansa

taksoihini

taksoihisi

taksoihinsa

Ine

-ssa

taksassani

taksassasi

taksassansa / taksassaan

taksoissani

taksoissasi

taksoissansa / taksoissaan

Ela

-sta

taksastani

taksastasi

taksastansa / taksastaan

taksoistani

taksoistasi

taksoistansa / taksoistaan

All

-lle

taksalleni

taksallesi

taksallensa / taksalleen

taksoilleni

taksoillesi

taksoillensa / taksoillean

Ade

-lla

taksallani

taksallasi

taksallansa / taksallaan

taksoillani

taksoillasi

taksoillansa / taksoillaan

Abl

-lta

taksaltani

taksaltasi

taksaltansa / taksaltaan

taksoiltani

taksoiltasi

taksoiltansa / taksoiltaan

Tra

-ksi

taksakseni

taksaksesi

taksaksensa / taksakseen

taksoikseni

taksoiksesi

taksoiksensa / taksoikseen

Ess

-na

taksanani

taksanasi

taksanansa / taksanaan

taksoinani

taksoinasi

taksoinansa / taksoinaan

Abe

-tta

taksattani

taksattasi

taksattansa / taksattaan

taksoittani

taksoittasi

taksoittansa / taksoittaan

Com

-ne

-

-

-

taksoineni

taksoinesi

taksoinensa / taksoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

taksamme

taksamme

taksanne

taksanne

taksansa

taksansa

Par

-ta

taksaamme

taksojamme

taksaanne

taksojanne

taksaansa / taksaaan

taksojansa / taksojaan

Gen

-n

taksamme

taksojemme

taksanne

taksojenne

taksansa

taksojensa

Ill

mihin

taksaamme

taksoihimme

taksaanne

taksoihinne

taksaansa

taksoihinsa

Ine

-ssa

taksassamme

taksoissamme

taksassanne

taksoissanne

taksassansa / taksassaan

taksoissansa / taksoissaan

Ela

-sta

taksastamme

taksoistamme

taksastanne

taksoistanne

taksastansa / taksastaan

taksoistansa / taksoistaan

All

-lle

taksallemme

taksoillemme

taksallenne

taksoillenne

taksallensa / taksalleen

taksoillensa / taksoillean

Ade

-lla

taksallamme

taksoillamme

taksallanne

taksoillanne

taksallansa / taksallaan

taksoillansa / taksoillaan

Abl

-lta

taksaltamme

taksoiltamme

taksaltanne

taksoiltanne

taksaltansa / taksaltaan

taksoiltansa / taksoiltaan

Tra

-ksi

taksaksemme

taksoiksemme

taksaksenne

taksoiksenne

taksaksensa / taksakseen

taksoiksensa / taksoikseen

Ess

-na

taksanamme

taksoinamme

taksananne

taksoinanne

taksanansa / taksanaan

taksoinansa / taksoinaan

Abe

-tta

taksattamme

taksoittamme

taksattanne

taksoittanne

taksattansa / taksattaan

taksoittansa / taksoittaan

Com

-ne

-

taksoinemme

-

taksoinenne

-

taksoinensa / taksoineen

Singular

Plural

Nom

-

taksamme

taksanne

taksansa

taksamme

taksanne

taksansa

Par

-ta

taksaamme

taksaanne

taksaansa / taksaaan

taksojamme

taksojanne

taksojansa / taksojaan

Gen

-n

taksamme

taksanne

taksansa

taksojemme

taksojenne

taksojensa

Ill

mihin

taksaamme

taksaanne

taksaansa

taksoihimme

taksoihinne

taksoihinsa

Ine

-ssa

taksassamme

taksassanne

taksassansa / taksassaan

taksoissamme

taksoissanne

taksoissansa / taksoissaan

Ela

-sta

taksastamme

taksastanne

taksastansa / taksastaan

taksoistamme

taksoistanne

taksoistansa / taksoistaan

All

-lle

taksallemme

taksallenne

taksallensa / taksalleen

taksoillemme

taksoillenne

taksoillensa / taksoillean

Ade

-lla

taksallamme

taksallanne

taksallansa / taksallaan

taksoillamme

taksoillanne

taksoillansa / taksoillaan

Abl

-lta

taksaltamme

taksaltanne

taksaltansa / taksaltaan

taksoiltamme

taksoiltanne

taksoiltansa / taksoiltaan

Tra

-ksi

taksaksemme

taksaksenne

taksaksensa / taksakseen

taksoiksemme

taksoiksenne

taksoiksensa / taksoikseen

Ess

-na

taksanamme

taksananne

taksanansa / taksanaan

taksoinamme

taksoinanne

taksoinansa / taksoinaan

Abe

-tta

taksattamme

taksattanne

taksattansa / taksattaan

taksoittamme

taksoittanne

taksoittansa / taksoittaan

Com

-ne

-

-

-

taksoinemme

taksoinenne

taksoinensa / taksoineen

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept