logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

yölepo, noun

Word analysis
yölepo

yölepo

yölepo

Noun, Singular Nominative

Noun, Singular Nominative

+ lepo

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yölepo

yölevot

Par

-ta

yölepoa

yölepoja

Gen

-n

yölevon

yölepojen

Ill

mihin

yölepoon

yölepoihin

Ine

-ssa

yölevossa

yölevoissa

Ela

-sta

yölevosta

yölevoista

All

-lle

yölevolle

yölevoille

Ade

-lla

yölevolla

yölevoilla

Abl

-lta

yölevolta

yölevoilta

Tra

-ksi

yölevoksi

yölevoiksi

Ess

-na

yölepona

yölepoina

Abe

-tta

yölevotta

yölevoitta

Com

-ne

-

yölepoine

Ins

-in

-

yölevoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yölepo

yölevot

Par

-ta

yölepoa

yölepoja

Gen

-n

yölevon

yölepojen

Ill

mihin

yölepoon

yölepoihin

Ine

-ssa

yölevossa

yölevoissa

Ela

-sta

yölevosta

yölevoista

All

-lle

yölevolle

yölevoille

Ade

-lla

yölevolla

yölevoilla

Abl

-lta

yölevolta

yölevoilta

Tra

-ksi

yölevoksi

yölevoiksi

Ess

-na

yölepona

yölepoina

Abe

-tta

yölevotta

yölevoitta

Com

-ne

-

yölepoine

Ins

-in

-

yölevoin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

night rest
yölepo
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

yöleponi

yöleponi

yöleposi

yöleposi

yöleponsa

yöleponsa

Par

-ta

yölepoani

yölepojani

yölepoasi

yölepojasi

yölepoansa / yölepoaan

yölepojansa / yölepojaan

Gen

-n

yöleponi

yölepojeni

yöleposi

yölepojesi

yöleponsa

yölepojensa

Ill

mihin

yölepooni

yölepoihini

yölepoosi

yölepoihisi

yölepoonsa

yölepoihinsa

Ine

-ssa

yölevossani

yölevoissani

yölevossasi

yölevoissasi

yölevossansa / yölevossaan

yölevoissansa / yölevoissaan

Ela

-sta

yölevostani

yölevoistani

yölevostasi

yölevoistasi

yölevostansa / yölevostaan

yölevoistansa / yölevoistaan

All

-lle

yölevolleni

yölevoilleni

yölevollesi

yölevoillesi

yölevollensa / yölevolleen

yölevoillensa / yölevoillean

Ade

-lla

yölevollani

yölevoillani

yölevollasi

yölevoillasi

yölevollansa / yölevollaan

yölevoillansa / yölevoillaan

Abl

-lta

yölevoltani

yölevoiltani

yölevoltasi

yölevoiltasi

yölevoltansa / yölevoltaan

yölevoiltansa / yölevoiltaan

Tra

-ksi

yölevokseni

yölevoikseni

yölevoksesi

yölevoiksesi

yölevoksensa / yölevokseen

yölevoiksensa / yölevoikseen

Ess

-na

yöleponani

yölepoinani

yöleponasi

yölepoinasi

yöleponansa / yöleponaan

yölepoinansa / yölepoinaan

Abe

-tta

yölevottani

yölevoittani

yölevottasi

yölevoittasi

yölevottansa / yölevottaan

yölevoittansa / yölevoittaan

Com

-ne

-

yölepoineni

-

yölepoinesi

-

yölepoinensa / yölepoineen

Singular

Plural

Nom

-

yöleponi

yöleposi

yöleponsa

yöleponi

yöleposi

yöleponsa

Par

-ta

yölepoani

yölepoasi

yölepoansa / yölepoaan

yölepojani

yölepojasi

yölepojansa / yölepojaan

Gen

-n

yöleponi

yöleposi

yöleponsa

yölepojeni

yölepojesi

yölepojensa

Ill

mihin

yölepooni

yölepoosi

yölepoonsa

yölepoihini

yölepoihisi

yölepoihinsa

Ine

-ssa

yölevossani

yölevossasi

yölevossansa / yölevossaan

yölevoissani

yölevoissasi

yölevoissansa / yölevoissaan

Ela

-sta

yölevostani

yölevostasi

yölevostansa / yölevostaan

yölevoistani

yölevoistasi

yölevoistansa / yölevoistaan

All

-lle

yölevolleni

yölevollesi

yölevollensa / yölevolleen

yölevoilleni

yölevoillesi

yölevoillensa / yölevoillean

Ade

-lla

yölevollani

yölevollasi

yölevollansa / yölevollaan

yölevoillani

yölevoillasi

yölevoillansa / yölevoillaan

Abl

-lta

yölevoltani

yölevoltasi

yölevoltansa / yölevoltaan

yölevoiltani

yölevoiltasi

yölevoiltansa / yölevoiltaan

Tra

-ksi

yölevokseni

yölevoksesi

yölevoksensa / yölevokseen

yölevoikseni

yölevoiksesi

yölevoiksensa / yölevoikseen

Ess

-na

yöleponani

yöleponasi

yöleponansa / yöleponaan

yölepoinani

yölepoinasi

yölepoinansa / yölepoinaan

Abe

-tta

yölevottani

yölevottasi

yölevottansa / yölevottaan

yölevoittani

yölevoittasi

yölevoittansa / yölevoittaan

Com

-ne

-

-

-

yölepoineni

yölepoinesi

yölepoinensa / yölepoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

yölepomme

yölepomme

yöleponne

yöleponne

yöleponsa

yöleponsa

Par

-ta

yölepoamme

yölepojamme

yölepoanne

yölepojanne

yölepoansa / yölepoaan

yölepojansa / yölepojaan

Gen

-n

yölepomme

yölepojemme

yöleponne

yölepojenne

yöleponsa

yölepojensa

Ill

mihin

yölepoomme

yölepoihimme

yölepoonne

yölepoihinne

yölepoonsa

yölepoihinsa

Ine

-ssa

yölevossamme

yölevoissamme

yölevossanne

yölevoissanne

yölevossansa / yölevossaan

yölevoissansa / yölevoissaan

Ela

-sta

yölevostamme

yölevoistamme

yölevostanne

yölevoistanne

yölevostansa / yölevostaan

yölevoistansa / yölevoistaan

All

-lle

yölevollemme

yölevoillemme

yölevollenne

yölevoillenne

yölevollensa / yölevolleen

yölevoillensa / yölevoillean

Ade

-lla

yölevollamme

yölevoillamme

yölevollanne

yölevoillanne

yölevollansa / yölevollaan

yölevoillansa / yölevoillaan

Abl

-lta

yölevoltamme

yölevoiltamme

yölevoltanne

yölevoiltanne

yölevoltansa / yölevoltaan

yölevoiltansa / yölevoiltaan

Tra

-ksi

yölevoksemme

yölevoiksemme

yölevoksenne

yölevoiksenne

yölevoksensa / yölevokseen

yölevoiksensa / yölevoikseen

Ess

-na

yöleponamme

yölepoinamme

yöleponanne

yölepoinanne

yöleponansa / yöleponaan

yölepoinansa / yölepoinaan

Abe

-tta

yölevottamme

yölevoittamme

yölevottanne

yölevoittanne

yölevottansa / yölevottaan

yölevoittansa / yölevoittaan

Com

-ne

-

yölepoinemme

-

yölepoinenne

-

yölepoinensa / yölepoineen

Singular

Plural

Nom

-

yölepomme

yöleponne

yöleponsa

yölepomme

yöleponne

yöleponsa

Par

-ta

yölepoamme

yölepoanne

yölepoansa / yölepoaan

yölepojamme

yölepojanne

yölepojansa / yölepojaan

Gen

-n

yölepomme

yöleponne

yöleponsa

yölepojemme

yölepojenne

yölepojensa

Ill

mihin

yölepoomme

yölepoonne

yölepoonsa

yölepoihimme

yölepoihinne

yölepoihinsa

Ine

-ssa

yölevossamme

yölevossanne

yölevossansa / yölevossaan

yölevoissamme

yölevoissanne

yölevoissansa / yölevoissaan

Ela

-sta

yölevostamme

yölevostanne

yölevostansa / yölevostaan

yölevoistamme

yölevoistanne

yölevoistansa / yölevoistaan

All

-lle

yölevollemme

yölevollenne

yölevollensa / yölevolleen

yölevoillemme

yölevoillenne

yölevoillensa / yölevoillean

Ade

-lla

yölevollamme

yölevollanne

yölevollansa / yölevollaan

yölevoillamme

yölevoillanne

yölevoillansa / yölevoillaan

Abl

-lta

yölevoltamme

yölevoltanne

yölevoltansa / yölevoltaan

yölevoiltamme

yölevoiltanne

yölevoiltansa / yölevoiltaan

Tra

-ksi

yölevoksemme

yölevoksenne

yölevoksensa / yölevokseen

yölevoiksemme

yölevoiksenne

yölevoiksensa / yölevoikseen

Ess

-na

yöleponamme

yöleponanne

yöleponansa / yöleponaan

yölepoinamme

yölepoinanne

yölepoinansa / yölepoinaan

Abe

-tta

yölevottamme

yölevottanne

yölevottansa / yölevottaan

yölevoittamme

yölevoittanne

yölevoittansa / yölevoittaan

Com

-ne

-

-

-

yölepoinemme

yölepoinenne

yölepoinensa / yölepoineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yöt

Par

-ta

yötä

öitä

Gen

-n

yön

öitten / öiden

Ill

mihin

yöhön

öihin

Ine

-ssa

yössä

öissä

Ela

-sta

yöstä

öistä

All

-lle

yölle

öille

Ade

-lla

yöllä

öillä

Abl

-lta

yöltä

öiltä

Tra

-ksi

yöksi

öiksi

Ess

-na

yönä

öinä

Abe

-tta

yöttä

öittä

Com

-ne

-

öine

Ins

-in

-

öin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

yöt

Par

-ta

yötä

öitä

Gen

-n

yön

öitten / öiden

Ill

mihin

yöhön

öihin

Ine

-ssa

yössä

öissä

Ela

-sta

yöstä

öistä

All

-lle

yölle

öille

Ade

-lla

yöllä

öillä

Abl

-lta

yöltä

öiltä

Tra

-ksi

yöksi

öiksi

Ess

-na

yönä

öinä

Abe

-tta

yöttä

öittä

Com

-ne

-

öine

Ins

-in

-

öin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

night , ilta
nighttime yöaika,
Show more arrow right

Wiktionary

night Fin:Yöllä on pimeää.Eng:It is dark at night. (modifier) night, nocturnal Show more arrow right The concepts ilta (“evening”) and (“night”) are defined slightly differently in Finnish and English. is generally regarded as the period of day normally devoted for sleeping, i.e. roughly the time between 10/11 p.m. and 6/7 a.m. The time between 5/6 p.m. and 10/11 p.m. is referred to as ilta (“evening”), but in English it is often called "night" as e.g. in "I have a meeting tonight". The term tiistaiyö (literally, Tuesday night) would actually refer to the hours from approximately 23:00 Monday to 06:00 Tuesday, which in standard English would be referred to as Monday night (even though Tuesday technically begins during this period). Show more arrow right yöllinenyöpyäyötön yööinenöisin Show more arrow right aamuyöalkuyöhallayöhääyöiltayöjouluyöjuhannusyökeskiyökesäyölemmenyöloppuyömyrsky-pakkasyöpuoliyöpääsiäisyösuviyösydänyötalviyöuudenvuodenyövappuyöyöaikayöastiayöasuyöbaariyöeläinyöelämäyöilmayöjunayöjuoksuyökahvilayökasteyökasteluyökausiyökerhoyökortteeriyökylmäyökyöpeliyölamppuyölentoyölepoyöliikenneyölintuyölämmitysyölämpötilayömajayömyssyyömyöhäyönkuningataryönmustayönseutuyönäköyönäytäntöyöpaikkayöpaitayöpakkanenyöpalayöpelkoyöperhonenyöpilviyöpimeäyöpukuyöpuoliyöpuuyöpäivystysyöpöytäyöradioyörahayörauhayöravintolayösijayösilmäyösokeusyösuunnistusyösydänyösyöttöyösähköyösäilöyötaivasyötaksayötuuliyötyöyötyöläinenyötähtäinyöuniyövaateyövahtiyövaippayövalaistusyövalvontayövierasyövilkkayövoideyövuoro Show more arrow right From Proto-Finnic öö, from Proto-Uralic üje. Cognates include Karelian , Ludian üö, Estonian öö, Ingrian öö, Livonian īe, Northern Sami idja, Inari Sami ijjâ, Udmurt уй (uj), Komi-Permyak ой (oj), Komi-Zyrian вой (voj), Southern Mansi йӣ (jī), Hungarian éj. Show more arrow right

Wikipedia

Night Night or nighttime (also spelled night-time or night time) is the period of ambient darkness from sunset to sunrise during each 24-hour day, when the Sun is below the horizon. The exact time when night begins and ends (equally true with evening) depends on the location and varies throughout the year. When night is considered as a period that follows evening, it is usually considered to start around 8 pm and to last to about 4 am. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

ni

ni

si

si

nsä

nsä

Par

-ta

yötäni

öitäni

yötäsi

öitäsi

yötänsä / yötään

öitänsä / öitään

Gen

-n

ni

öitteni / öideni

si

öittesi / öidesi

nsä

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhöni

öihini

yöhösi

öihisi

yöhönsä

öihinsä

Ine

-ssa

yössäni

öissäni

yössäsi

öissäsi

yössänsä / yössään

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstäni

öistäni

yöstäsi

öistäsi

yöstänsä / yöstään

öistänsä / öistään

All

-lle

yölleni

öilleni

yöllesi

öillesi

yöllensä / yölleen

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yölläni

öilläni

yölläsi

öilläsi

yöllänsä / yöllään

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltäni

öiltäni

yöltäsi

öiltäsi

yöltänsä / yöltään

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yökseni

öikseni

yöksesi

öiksesi

yöksensä / yökseen

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönäni

öinäni

yönäsi

öinäsi

yönänsä / yönään

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttäni

öittäni

yöttäsi

öittäsi

yöttänsä / yöttään

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

öineni

-

öinesi

-

öinensä / öineen

Singular

Plural

Nom

-

ni

si

nsä

ni

si

nsä

Par

-ta

yötäni

yötäsi

yötänsä / yötään

öitäni

öitäsi

öitänsä / öitään

Gen

-n

ni

si

nsä

öitteni / öideni

öittesi / öidesi

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhöni

yöhösi

yöhönsä

öihini

öihisi

öihinsä

Ine

-ssa

yössäni

yössäsi

yössänsä / yössään

öissäni

öissäsi

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstäni

yöstäsi

yöstänsä / yöstään

öistäni

öistäsi

öistänsä / öistään

All

-lle

yölleni

yöllesi

yöllensä / yölleen

öilleni

öillesi

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yölläni

yölläsi

yöllänsä / yöllään

öilläni

öilläsi

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltäni

yöltäsi

yöltänsä / yöltään

öiltäni

öiltäsi

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yökseni

yöksesi

yöksensä / yökseen

öikseni

öiksesi

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönäni

yönäsi

yönänsä / yönään

öinäni

öinäsi

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttäni

yöttäsi

yöttänsä / yöttään

öittäni

öittäsi

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

-

-

öineni

öinesi

öinensä / öineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

mme

mme

nne

nne

nsä

nsä

Par

-ta

yötämme

öitämme

yötänne

öitänne

yötänsä / yötään

öitänsä / öitään

Gen

-n

mme

öittemme / öidemme

nne

öittenne / öidenne

nsä

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhömme

öihimme

yöhönne

öihinne

yöhönsä

öihinsä

Ine

-ssa

yössämme

öissämme

yössänne

öissänne

yössänsä / yössään

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstämme

öistämme

yöstänne

öistänne

yöstänsä / yöstään

öistänsä / öistään

All

-lle

yöllemme

öillemme

yöllenne

öillenne

yöllensä / yölleen

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yöllämme

öillämme

yöllänne

öillänne

yöllänsä / yöllään

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltämme

öiltämme

yöltänne

öiltänne

yöltänsä / yöltään

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yöksemme

öiksemme

yöksenne

öiksenne

yöksensä / yökseen

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönämme

öinämme

yönänne

öinänne

yönänsä / yönään

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttämme

öittämme

yöttänne

öittänne

yöttänsä / yöttään

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

öinemme

-

öinenne

-

öinensä / öineen

Singular

Plural

Nom

-

mme

nne

nsä

mme

nne

nsä

Par

-ta

yötämme

yötänne

yötänsä / yötään

öitämme

öitänne

öitänsä / öitään

Gen

-n

mme

nne

nsä

öittemme / öidemme

öittenne / öidenne

öittensä / öidensä

Ill

mihin

yöhömme

yöhönne

yöhönsä

öihimme

öihinne

öihinsä

Ine

-ssa

yössämme

yössänne

yössänsä / yössään

öissämme

öissänne

öissänsä / öissään

Ela

-sta

yöstämme

yöstänne

yöstänsä / yöstään

öistämme

öistänne

öistänsä / öistään

All

-lle

yöllemme

yöllenne

yöllensä / yölleen

öillemme

öillenne

öillensä / öilleän

Ade

-lla

yöllämme

yöllänne

yöllänsä / yöllään

öillämme

öillänne

öillänsä / öillään

Abl

-lta

yöltämme

yöltänne

yöltänsä / yöltään

öiltämme

öiltänne

öiltänsä / öiltään

Tra

-ksi

yöksemme

yöksenne

yöksensä / yökseen

öiksemme

öiksenne

öiksensä / öikseen

Ess

-na

yönämme

yönänne

yönänsä / yönään

öinämme

öinänne

öinänsä / öinään

Abe

-tta

yöttämme

yöttänne

yöttänsä / yöttään

öittämme

öittänne

öittänsä / öittään

Com

-ne

-

-

-

öinemme

öinenne

öinensä / öineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

lepo

levot

Par

-ta

lepoa

lepoja

Gen

-n

levon

lepojen

Ill

mihin

lepoon

lepoihin

Ine

-ssa

levossa

levoissa

Ela

-sta

levosta

levoista

All

-lle

levolle

levoille

Ade

-lla

levolla

levoilla

Abl

-lta

levolta

levoilta

Tra

-ksi

levoksi

levoiksi

Ess

-na

lepona

lepoina

Abe

-tta

levotta

levoitta

Com

-ne

-

lepoine

Ins

-in

-

levoin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

lepo

levot

Par

-ta

lepoa

lepoja

Gen

-n

levon

lepojen

Ill

mihin

lepoon

lepoihin

Ine

-ssa

levossa

levoissa

Ela

-sta

levosta

levoista

All

-lle

levolle

levoille

Ade

-lla

levolla

levoilla

Abl

-lta

levolta

levoilta

Tra

-ksi

levoksi

levoiksi

Ess

-na

lepona

lepoina

Abe

-tta

levotta

levoitta

Com

-ne

-

lepoine

Ins

-in

-

levoin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

rest lepo, rauha, lepotauko, lepohetki, noja, alusta
repose lepo, rauha
ease helppous, lepo, huolettomuus, mukavuus, hyvä olo, rauha
rest cure lepo
Show more arrow right

Wiktionary

rest, repose Show more arrow right From levätä +‎ -o. Show more arrow right

Wikipedia

Rest_(physics) In physics, Rest is the state at which an object is stationary or not moving with respect to its surroundings, and is thus said to be at rest. An example of an object at rest would be a book lying on a table. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

leponi

leponi

leposi

leposi

leponsa

leponsa

Par

-ta

lepoani

lepojani

lepoasi

lepojasi

lepoansa / lepoaan

lepojansa / lepojaan

Gen

-n

leponi

lepojeni

leposi

lepojesi

leponsa

lepojensa

Ill

mihin

lepooni

lepoihini

lepoosi

lepoihisi

lepoonsa

lepoihinsa

Ine

-ssa

levossani

levoissani

levossasi

levoissasi

levossansa / levossaan

levoissansa / levoissaan

Ela

-sta

levostani

levoistani

levostasi

levoistasi

levostansa / levostaan

levoistansa / levoistaan

All

-lle

levolleni

levoilleni

levollesi

levoillesi

levollensa / levolleen

levoillensa / levoillean

Ade

-lla

levollani

levoillani

levollasi

levoillasi

levollansa / levollaan

levoillansa / levoillaan

Abl

-lta

levoltani

levoiltani

levoltasi

levoiltasi

levoltansa / levoltaan

levoiltansa / levoiltaan

Tra

-ksi

levokseni

levoikseni

levoksesi

levoiksesi

levoksensa / levokseen

levoiksensa / levoikseen

Ess

-na

leponani

lepoinani

leponasi

lepoinasi

leponansa / leponaan

lepoinansa / lepoinaan

Abe

-tta

levottani

levoittani

levottasi

levoittasi

levottansa / levottaan

levoittansa / levoittaan

Com

-ne

-

lepoineni

-

lepoinesi

-

lepoinensa / lepoineen

Singular

Plural

Nom

-

leponi

leposi

leponsa

leponi

leposi

leponsa

Par

-ta

lepoani

lepoasi

lepoansa / lepoaan

lepojani

lepojasi

lepojansa / lepojaan

Gen

-n

leponi

leposi

leponsa

lepojeni

lepojesi

lepojensa

Ill

mihin

lepooni

lepoosi

lepoonsa

lepoihini

lepoihisi

lepoihinsa

Ine

-ssa

levossani

levossasi

levossansa / levossaan

levoissani

levoissasi

levoissansa / levoissaan

Ela

-sta

levostani

levostasi

levostansa / levostaan

levoistani

levoistasi

levoistansa / levoistaan

All

-lle

levolleni

levollesi

levollensa / levolleen

levoilleni

levoillesi

levoillensa / levoillean

Ade

-lla

levollani

levollasi

levollansa / levollaan

levoillani

levoillasi

levoillansa / levoillaan

Abl

-lta

levoltani

levoltasi

levoltansa / levoltaan

levoiltani

levoiltasi

levoiltansa / levoiltaan

Tra

-ksi

levokseni

levoksesi

levoksensa / levokseen

levoikseni

levoiksesi

levoiksensa / levoikseen

Ess

-na

leponani

leponasi

leponansa / leponaan

lepoinani

lepoinasi

lepoinansa / lepoinaan

Abe

-tta

levottani

levottasi

levottansa / levottaan

levoittani

levoittasi

levoittansa / levoittaan

Com

-ne

-

-

-

lepoineni

lepoinesi

lepoinensa / lepoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

lepomme

lepomme

leponne

leponne

leponsa

leponsa

Par

-ta

lepoamme

lepojamme

lepoanne

lepojanne

lepoansa / lepoaan

lepojansa / lepojaan

Gen

-n

lepomme

lepojemme

leponne

lepojenne

leponsa

lepojensa

Ill

mihin

lepoomme

lepoihimme

lepoonne

lepoihinne

lepoonsa

lepoihinsa

Ine

-ssa

levossamme

levoissamme

levossanne

levoissanne

levossansa / levossaan

levoissansa / levoissaan

Ela

-sta

levostamme

levoistamme

levostanne

levoistanne

levostansa / levostaan

levoistansa / levoistaan

All

-lle

levollemme

levoillemme

levollenne

levoillenne

levollensa / levolleen

levoillensa / levoillean

Ade

-lla

levollamme

levoillamme

levollanne

levoillanne

levollansa / levollaan

levoillansa / levoillaan

Abl

-lta

levoltamme

levoiltamme

levoltanne

levoiltanne

levoltansa / levoltaan

levoiltansa / levoiltaan

Tra

-ksi

levoksemme

levoiksemme

levoksenne

levoiksenne

levoksensa / levokseen

levoiksensa / levoikseen

Ess

-na

leponamme

lepoinamme

leponanne

lepoinanne

leponansa / leponaan

lepoinansa / lepoinaan

Abe

-tta

levottamme

levoittamme

levottanne

levoittanne

levottansa / levottaan

levoittansa / levoittaan

Com

-ne

-

lepoinemme

-

lepoinenne

-

lepoinensa / lepoineen

Singular

Plural

Nom

-

lepomme

leponne

leponsa

lepomme

leponne

leponsa

Par

-ta

lepoamme

lepoanne

lepoansa / lepoaan

lepojamme

lepojanne

lepojansa / lepojaan

Gen

-n

lepomme

leponne

leponsa

lepojemme

lepojenne

lepojensa

Ill

mihin

lepoomme

lepoonne

lepoonsa

lepoihimme

lepoihinne

lepoihinsa

Ine

-ssa

levossamme

levossanne

levossansa / levossaan

levoissamme

levoissanne

levoissansa / levoissaan

Ela

-sta

levostamme

levostanne

levostansa / levostaan

levoistamme

levoistanne

levoistansa / levoistaan

All

-lle

levollemme

levollenne

levollensa / levolleen

levoillemme

levoillenne

levoillensa / levoillean

Ade

-lla

levollamme

levollanne

levollansa / levollaan

levoillamme

levoillanne

levoillansa / levoillaan

Abl

-lta

levoltamme

levoltanne

levoltansa / levoltaan

levoiltamme

levoiltanne

levoiltansa / levoiltaan

Tra

-ksi

levoksemme

levoksenne

levoksensa / levokseen

levoiksemme

levoiksenne

levoiksensa / levoikseen

Ess

-na

leponamme

leponanne

leponansa / leponaan

lepoinamme

lepoinanne

lepoinansa / lepoinaan

Abe

-tta

levottamme

levottanne

levottansa / levottaan

levoittamme

levoittanne

levoittansa / levoittaan

Com

-ne

-

-

-

lepoinemme

lepoinenne

lepoinensa / lepoineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept