logo Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Twitter
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

ota, noun

Word analysis
otani

otani

ota

Noun, Singular Nominative 1st singular possessive

ota

Noun, Singular Genitive 1st singular possessive

ota

Noun, Plural Nominative 1st singular possessive

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

ota

odat

Par

-ta

otaa

otia

Gen

-n

odan

otien

Ill

mihin

otaan

otiin

Ine

-ssa

odassa

odissa

Ela

-sta

odasta

odista

All

-lle

odalle

odille

Ade

-lla

odalla

odilla

Abl

-lta

odalta

odilta

Tra

-ksi

odaksi

odiksi

Ess

-na

otana

otina

Abe

-tta

odatta

oditta

Com

-ne

-

otine

Ins

-in

-

odin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

ota

odat

Par

-ta

otaa

otia

Gen

-n

odan

otien

Ill

mihin

otaan

otiin

Ine

-ssa

odassa

odissa

Ela

-sta

odasta

odista

All

-lle

odalle

odille

Ade

-lla

odalla

odilla

Abl

-lta

odalta

odilta

Tra

-ksi

odaksi

odiksi

Ess

-na

otana

otina

Abe

-tta

odatta

oditta

Com

-ne

-

otine

Ins

-in

-

odin

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Translations

please
contact
take
please contact
consult
Show more arrow right

Wiktionary

burr, thorn (biblical) sting Fin:Kuolema, missä on sinun otasi? (1st Corinthians, Chapter 15)Eng:Death, where is thy sting? Show more arrow right From Proto-Finnic ota. Cognate with Estonian oda. Show more arrow right

Wikipedia

ota
keihäs, pistin, piikki ota
kasvissa oleva pieni piikkimäinen rakenne Ota
kaupunki Nigeriassa Ota
kunta Corse-du-Sudin departementissa Korsikan saarella Ranskassa Ota
kylä Alenquerin kunnassa, lähellä Lissabonia, Portugalissa OTA
Open Travel Alliance ja sen kehittämä matkailualan XML-tiedonsiirtostandardi Oulun Tarmo
suomalainen urheiluseura Ota 6
korttipeli engl
Over The Air langaton Otanlahti
(myös Ota), kaupunginosa Raumalla Suomessa Ōta
(大田区 Ota-ku), erillisalue Tokiossa, Japanissa Ōta
(太田市 Ota-shi), kaupunki Gunman prefektuurissa Japanissa transkonduktanssivahvistin
(engl. operational transconductance amplifier) Akira Ōta
(s. 1957), japanilainen vapaapainija Asuka Ōta, videopelisäveltäjä Kosuke Ota (s. 1987), jalkapalloilija Toshio Ōta (1919–1942), hävittäjälentäjä Yoshiaki Ota (s. 1983), jalkapalloilija Yūki Ōta (s. 1985), florettimiekkailun maailmanmestari Yukina Ōta (s. 1986), taitoluistelija
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

otani

otani

otasi

otasi

otansa

otansa

Par

-ta

otaani

otiani

otaasi

otiasi

otaansa

otiansa / otiaan

Gen

-n

otani

otieni

otasi

otiesi

otansa

otiensa

Ill

mihin

otaani

otiini

otaasi

otiisi

otaansa

otiinsa

Ine

-ssa

odassani

odissani

odassasi

odissasi

odassansa / odassaan

odissansa / odissaan

Ela

-sta

odastani

odistani

odastasi

odistasi

odastansa / odastaan

odistansa / odistaan

All

-lle

odalleni

odilleni

odallesi

odillesi

odallensa / odalleen

odillensa / odillean

Ade

-lla

odallani

odillani

odallasi

odillasi

odallansa / odallaan

odillansa / odillaan

Abl

-lta

odaltani

odiltani

odaltasi

odiltasi

odaltansa / odaltaan

odiltansa / odiltaan

Tra

-ksi

odakseni

odikseni

odaksesi

odiksesi

odaksensa / odakseen

odiksensa / odikseen

Ess

-na

otanani

otinani

otanasi

otinasi

otanansa / otanaan

otinansa / otinaan

Abe

-tta

odattani

odittani

odattasi

odittasi

odattansa / odattaan

odittansa / odittaan

Com

-ne

-

otineni

-

otinesi

-

otinensa / otineen

Singular

Plural

Nom

-

otani

otasi

otansa

otani

otasi

otansa

Par

-ta

otaani

otaasi

otaansa

otiani

otiasi

otiansa / otiaan

Gen

-n

otani

otasi

otansa

otieni

otiesi

otiensa

Ill

mihin

otaani

otaasi

otaansa

otiini

otiisi

otiinsa

Ine

-ssa

odassani

odassasi

odassansa / odassaan

odissani

odissasi

odissansa / odissaan

Ela

-sta

odastani

odastasi

odastansa / odastaan

odistani

odistasi

odistansa / odistaan

All

-lle

odalleni

odallesi

odallensa / odalleen

odilleni

odillesi

odillensa / odillean

Ade

-lla

odallani

odallasi

odallansa / odallaan

odillani

odillasi

odillansa / odillaan

Abl

-lta

odaltani

odaltasi

odaltansa / odaltaan

odiltani

odiltasi

odiltansa / odiltaan

Tra

-ksi

odakseni

odaksesi

odaksensa / odakseen

odikseni

odiksesi

odiksensa / odikseen

Ess

-na

otanani

otanasi

otanansa / otanaan

otinani

otinasi

otinansa / otinaan

Abe

-tta

odattani

odattasi

odattansa / odattaan

odittani

odittasi

odittansa / odittaan

Com

-ne

-

-

-

otineni

otinesi

otinensa / otineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

otamme

otamme

otanne

otanne

otansa

otansa

Par

-ta

otaamme

otiamme

otaanne

otianne

otaansa

otiansa / otiaan

Gen

-n

otamme

otiemme

otanne

otienne

otansa

otiensa

Ill

mihin

otaamme

otiimme

otaanne

otiinne

otaansa

otiinsa

Ine

-ssa

odassamme

odissamme

odassanne

odissanne

odassansa / odassaan

odissansa / odissaan

Ela

-sta

odastamme

odistamme

odastanne

odistanne

odastansa / odastaan

odistansa / odistaan

All

-lle

odallemme

odillemme

odallenne

odillenne

odallensa / odalleen

odillensa / odillean

Ade

-lla

odallamme

odillamme

odallanne

odillanne

odallansa / odallaan

odillansa / odillaan

Abl

-lta

odaltamme

odiltamme

odaltanne

odiltanne

odaltansa / odaltaan

odiltansa / odiltaan

Tra

-ksi

odaksemme

odiksemme

odaksenne

odiksenne

odaksensa / odakseen

odiksensa / odikseen

Ess

-na

otanamme

otinamme

otananne

otinanne

otanansa / otanaan

otinansa / otinaan

Abe

-tta

odattamme

odittamme

odattanne

odittanne

odattansa / odattaan

odittansa / odittaan

Com

-ne

-

otinemme

-

otinenne

-

otinensa / otineen

Singular

Plural

Nom

-

otamme

otanne

otansa

otamme

otanne

otansa

Par

-ta

otaamme

otaanne

otaansa

otiamme

otianne

otiansa / otiaan

Gen

-n

otamme

otanne

otansa

otiemme

otienne

otiensa

Ill

mihin

otaamme

otaanne

otaansa

otiimme

otiinne

otiinsa

Ine

-ssa

odassamme

odassanne

odassansa / odassaan

odissamme

odissanne

odissansa / odissaan

Ela

-sta

odastamme

odastanne

odastansa / odastaan

odistamme

odistanne

odistansa / odistaan

All

-lle

odallemme

odallenne

odallensa / odalleen

odillemme

odillenne

odillensa / odillean

Ade

-lla

odallamme

odallanne

odallansa / odallaan

odillamme

odillanne

odillansa / odillaan

Abl

-lta

odaltamme

odaltanne

odaltansa / odaltaan

odiltamme

odiltanne

odiltansa / odiltaan

Tra

-ksi

odaksemme

odaksenne

odaksensa / odakseen

odiksemme

odiksenne

odiksensa / odikseen

Ess

-na

otanamme

otananne

otanansa / otanaan

otinamme

otinanne

otinansa / otinaan

Abe

-tta

odattamme

odattanne

odattansa / odattaan

odittamme

odittanne

odittansa / odittaan

Com

-ne

-

-

-

otinemme

otinenne

otinensa / otineen

Get Premium! For Unlimited access Log in or Get Premium. You can now close this dialog and continue using Kieli.net in 4s.

Get Premium

Close

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2023, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept