Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

mikään mikään   Pron Indef Sg Nom

mikään, indefinite pronoun

up ↑
kukaan / no one, anyonenothing / anything
SingularPluralSingularPlural
Nom - (ei) kukaan (ei) ketkään / kutkaan (ei) mikään (ei) mitkään
Par -ta (ei) keän / kekään (ei) keikään / keiän (ei) miän -
Gen -n (ei) kenenkään (ei) keittenkään / keidenkään (ei) minkään -
Ill mihin (ei) keneenkään / kehenkään (ei) keihinkään (ei) mihinkään -
Ine -ssa (ei) kenessäkään / kussakaan / kenessäkäskään (ei) keissäkään / keissäkäskään (ei) missään -
Ela -sta (ei) kenestäkään / kustakaan / kestäkään / kestäkäskään / kenestäkäskään (ei) keistäkään / keistäkäskään (ei) mistään -
All -lle (ei) kenellekään / kellekään (ei) keillekään (ei) millekään -
Ade -lla (ei) kenelläkään / kelläkään / kellään (ei) keilläkään / keillään (ei) millään -
Abl -lta (ei) keneltäkään / keltäkään / keltään (ei) keiltään (ei) miltään -
Tra -ksi (ei) keneksikään - (ei) miksikään -
Ess -na (ei) kekään / keän (ei) keikään / keiän (ei) miän -
Abe -tta (ei) kenettäkään / kenettäkäskään (ei) keittäkään / keittäkäskään - -
Com -ne (ei) kenekään / kenekäkään (ei) keinekään / keinekäkään / keinekäskään - -
Ins -in (ei) kenenkään (ei) keinkään / keinkäkään / keinkäiskään - -
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wiktionary
(vaqrsvavgr, va dhrfgvba pynhfrf) Nalguvat, nal (zbqvsvrf n abha ersreevat gb na navzny be na vanavzngr bowrpg)

     Fin: Ibvxb zvxääa xbven byyn abva ivvfnf?
     Eng: ― Vf gurer nal qbt gung pna or nf fzneg nf gung?
(vaqrsvavgr, jvgu n artngvba ireo sbez) Abguvat, abg ... nalguvat, ab (zbqvsvrf n abha ersreevat gb na navzny be na vanavzngr bowrpg)

     Fin: Zvxääa xbven rv byr abva ivvfnf..
     Eng: ― Ab qbt vf gung fzneg.
     Fin: Ra unyhn zvgääa. ― V qba'g jnag nalguvat. / (jvgu rzcunfvf ba zvgääa) V jnag abguvat.
     Eng:
     Fin: Äyä grr zvgääa! ― Qba'g qb nalguvat! / (jvgu rzcunfvf ba zvgääa) Qb abguvat!
     Eng:
Derived terms:
rv zvxääa
ra/rg/rv/rzzr/rggr/rviäg; äyä/äyxööa/äyxääzzr/äyxää/äyxöög + zvffääa gncnhxfrffn = haqre ab pvephzfgnapr / abg ... haqre nal pvephzfgnapr
Ra grr fvgä zvffääa gncnhxfrffn. ― V'z qbvat vg haqre ab pvephzfgnapr.
Äyä zvffääa gncnhxfrffn grr fvgä! ― Qb abg qb vg haqre nal pvephzfgnapr!
Etymology:
zv- +‎ -xääa; frr zvxä.
Source: Jvxgvbanel
Examples:
Kukaan ei usko minua.No one believes me.
En usko ketään.I don't believe anyone.
Kenessäkään ei ole vikaa.It's no one's fault.
Onko täällä ketään?Is there anybody here?
Keitään ei ole näkynyt.No one was to be seen.
Älä tee kenellekään pahaa!Do no harm ('to') anyone.
Tämä ei ole kenestäkään hyvää.No one thinks this is good (lit. "This is not good in anyone's opinion").
Ketkään eivät kannata ehdotusta.Nobody supports the proposal.
En saa apua keneltäkään.I get no help from anyone.
Keilläkään ei ole varaa tähän.No one can afford this.

Mikään ei auta.Nothing helps.
En näe mitään.I don't see anything.
Siellä ei ole mitään.There is nothing there.
Hän ei välitä mistään.He/she doesn't care about anything.
Jaanasta ei ole mihinkään.Jaana is not good for anything.
En voi auttaa teitä millään tavalla.I cannot help you in any way.
Siitä ei ole mitään hyötyä.This is of no use.
Mitkään selitykset eivät auta.No explanations help.
Mistään maasta ei tule enemmän edustajia kuin Suomesta.From no country are there more representatives coming than from Finland.
Minkään koneen ominaisuudet eivät ole paremmat kuin tämän.No machine has better qualities than this one ('the qualities of no machine are...').
Missään tapauksessa en suostu tähän.On no account do I agree to this.
Minään vuonna ei ole satanut niin paljon kuin tänä vuonna.In no years has it rained as much as this year.
Examples:
Joku koputtaa oveen.Someone is knocking on the door.
Olen saanut kirjeen joltakulta.You have got a letter from someone.
Tunnetko jotakuta hyvää lääkäriä?Do you know a ('any') good doctor?
Joidenkuiden mielestä meidän pitäisi lähteä jo nyt.In the opinion of some we should leave right now.
Jollakulla on avaimet.Someone has the keys.
Joihinkuihin ei voi luottaa.Some people cannot be trusted.
Pitäisin enemmän jostakusta toisesta.I would prefer someone else.

Kujalla liikkuu jokin.Something is moving in the alley.
Jonakin sunnuntaina lähden hiihtämään.One Sunday I'll go skiing.
Jollakin tavalla aion myydä sen.Somehow ('in some way') I'm going to sell it.
Sinulla on aina joitakin esteitä.There is always something that prevents you (lit. 'You always have some obstacles.')
Söisin mielelläni jotakin.I would like to eat something.
Jotkin asiat ovat hyvin tärkeitä.Some things are very important.
Olen lukenut sen jostakin.I have read it ('from') somewhere.
Joihinkin ihmisiin ei voi uskoa.Some people cannot be believed.
Joillekin asioille ei voi mitään.There are some things one can't do anything about.
Olli on jossakin ulkona.Olli is somewhere outside.
Examples:
Jompikumpi ehdotus voittaa.One or the other proposal will win.
Kumpikaan ei voita.Neither will win.
En tunne kumpaakaan heistä.I don't know either of them.
jommassakummassa tapauksessain either case
Pidän kummastakin.I like both of them.
Tulen jompanakumpana pääsiäispäivänä.I'll come on one of the Easter holidays (i.e. the Sunday or the Monday).
En tule kumpanakaan päivänä.I'm not coming on either day.
Kummastakin talosta tulee yksi mies.From each of the (two) houses comes one man.
Kumpaankin perheeseen syntyi tyttö.Into both families a girl was born.
Voit ottaa jommatkummat kengät.You can take either pair of shoes.
Kummatkin häät ovat ennen joulua.Both weddings are before Christmas.
En pidä kummastakaan kirjasta.I don't like either of the (two) books.
Sain kirjan jommaltakummalta, en muista keneltä.I got the book from one of them, I don't remember who.
Hän ei osaa kumpaakaan kieltä.He/she does not speak either language.
Kummankin kengät ovat eteisessä.The shoes of both are in the hall.
Examples:
Melkein jokaisella perheellä on tietokone.Almost every family has a computer.
Kaikki tulevat meille illalla.Everyone comes to us in the evening.
Kaikilla on hauskaa.Everyone has a nice time.
eräänä päivänä viime viikolllaon a certain day last week
Teos on eräällä tavalla hyvä.The work is good in one way.
Eräs toinen tyttö tuli sisään.Another ('a certain other') girl came in.
Tiedän kaiken.I know everything.
Examples:
Molemmat lapset ovat koulussa.Both children are at school.
Annan tehtävän molemmille.I'll give an assignment to both.
Moni yritys epäonnistuu.Many companies fail.
Tuli monta vierasta.Many guests came.
Olen ollut monissa maissa (~monessa maassa).I have been to (in) many countries.
Monien mielestä tämä on huono ehdotus.In many people's opinion this is a bad proposal.
Monella yrittäjällä on vaikeuksia.Many entrepreneurs have difficulties.
Tunnen monia ihmisiä.I know many people.
muutama / some, a fewmuu / other, else
SingularPluralSingularPlural
Nom - muutama - muu muut
Par -ta muutamaa muutamia muuta muita
Gen -n muutaman muutamien muun muiden / muitten / muin
Ill mihin muutamaan muutamiin muuhun muihin / muihun
Ine -ssa muutamassa muutamissa muussa muissa
Ela -sta muutamasta muutamista muusta muista
All -lle muutamalle muutamille muulle muille
Ade -lla muutamalla muutamilla muulla muilla
Abl -lta muutamalta muutamilta muulta muilta
Tra -ksi muutamaksi muutamiksi muuksi muiksi
Ess -na muutamana muutamina muuna muina
Abe -tta muutamatta muutamitta muutta muitta
Com -ne - - - -
Ins -in - muutamin muun muin
Examples:
Muut ovat eri mieltä.Others are of a different opinion.
Olen käynyt muissakin Pohjoismaissa.I have also visited the other Nordic countries.
Ostin takin muutamalla eurolla.I bought a coat for a few euros.
Muutamat ihmiset väittävät, että...Some / a few people claim that..
Työ on valmis muutamassa minuutissa.The work will be ready in a few minutes.
muutamia vuosia sittena few years ago
Selitän asian muutamalla sanalla.I will explain the matter in a few words.
Examples:
Kukin saa yhden vapaalipun.Each gets one free ticket.
Annamme kullekin yhden vapaalipun.We will give each one free ticket.
Kullakin on huolensa.Everyone has his/her worries.
Kussakin talossa asuu neljä perhettä.In each house live four families.
Kunkin täytyy tehdä kaikkensa.Everyone must do his/her best ('his/her all').
Maksamme 20 euroa kultakin sivulta.We pay 20 euros for each page.
Perehdymme kuhunkin tapaukseen erikseen.We investigate each case separately.
Tämä on toinen asia.This is another matter.
Useat ihmiset sanovat, että...Many/several people say that...
useissa tapauksissain many/several cases
Useiden mielestä hallitus on tehoton.In many people's opinion the government is ineffective.
En ole nähnyt Osmoa useihin vuosiin.I haven't seen Osmo for several years.
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2022, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept