logo Eng Translation language: Arabic English French German Persian Russian Somali Spanish Log In
logo Log In

Choose translation language

english Right arrow

Language

Contact

envelope contact@kieli.net
  • Social Instagram
  • Social Facebook
Float menu

Language

Close menu

kelta, noun

Word analysis
keltajuurikas

keltajuurikas

kelta

Noun, Singular Nominative

+ juurikas

Noun, Singular Nominative

Report an issue

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kelta

kellat

Par

-ta

keltaa

keltoja

Gen

-n

kellan

keltojen

Ill

mihin

keltaan

keltoihin

Ine

-ssa

kellassa

kelloissa

Ela

-sta

kellasta

kelloista

All

-lle

kellalle

kelloille

Ade

-lla

kellalla

kelloilla

Abl

-lta

kellalta

kelloilta

Tra

-ksi

kellaksi

kelloiksi

Ess

-na

keltana

keltoina

Abe

-tta

kellatta

kelloitta

Com

-ne

-

keltoine

Ins

-in

-

kelloin

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

kelta

kellat

Par

-ta

keltaa

keltoja

Gen

-n

kellan

keltojen

Ill

mihin

keltaan

keltoihin

Ine

-ssa

kellassa

kelloissa

Ela

-sta

kellasta

kelloista

All

-lle

kellalle

kelloille

Ade

-lla

kellalla

kelloilla

Abl

-lta

kellalta

kelloilta

Tra

-ksi

kellaksi

kelloiksi

Ess

-na

keltana

keltoina

Abe

-tta

kellatta

kelloitta

Com

-ne

-

keltoine

Ins

-in

-

kelloin

yellow keltainen, raukkamainen, keltaihoinen, kelta-
Show more arrow right
OpenSubtitles; ParaCrawl Corpus; Tatoeba; OpenSubtitles2018.v3; Europarl Kiitos kelloistasi! Thank you for your time! 2 keltasipulia. 2 yellow onions. Olen nukkunut yön kelloiltansa. I have been sleeping through the night kelloiltansa. Tule, keltanokka. Come on, rookie. Kelta banaani on varsinainen vitamiinipommi. The yellow banana is a real vitamin bomb. Kelloiltansa hän oli aina iloinen. From his kelloiltansa he was always happy. Keltaa ei enää näkynyt taivaalla. Yellow was no longer visible in the sky. 2 isoa keltasipulia. 2 large green onions. No niin, keltanokka. Come on, rookie. Edelleen keltanokka. Still a rookie. Show more arrow right

Wiktionary

yellow Show more arrow right keltainen Show more arrow right Used primarily as modifier in compound terms. Show more arrow right kellertävä kellertää Show more arrow right kellanruskeakeltahaperokeltahelttarouskukeltahelttaseitikkikeltakuumekeltaliekokeltalimaseitikkikeltamultakeltanuppiseitikkikeltarauhanenkeltarouskukeltasienikeltasäieseitikkikeltatautikeltatäpläkeltatäplähaperokeltavahverokeltavuokkokeltavästäräkki Show more arrow right From Proto-Finnic kelta, borrowed from Proto-Baltic gilˀtos (compare Lithuanian geltas). May be a distant doublet of kulta. Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

keltani

keltani

keltasi

keltasi

keltansa

keltansa

Par

-ta

keltaani

keltojani

keltaasi

keltojasi

keltaansa

keltojansa / keltojaan

Gen

-n

keltani

keltojeni

keltasi

keltojesi

keltansa

keltojensa

Ill

mihin

keltaani

keltoihini

keltaasi

keltoihisi

keltaansa

keltoihinsa

Ine

-ssa

kellassani

kelloissani

kellassasi

kelloissasi

kellassansa / kellassaan

kelloissansa / kelloissaan

Ela

-sta

kellastani

kelloistani

kellastasi

kelloistasi

kellastansa / kellastaan

kelloistansa / kelloistaan

All

-lle

kellalleni

kelloilleni

kellallesi

kelloillesi

kellallensa / kellalleen

kelloillensa / kelloillean

Ade

-lla

kellallani

kelloillani

kellallasi

kelloillasi

kellallansa / kellallaan

kelloillansa / kelloillaan

Abl

-lta

kellaltani

kelloiltani

kellaltasi

kelloiltasi

kellaltansa / kellaltaan

kelloiltansa / kelloiltaan

Tra

-ksi

kellakseni

kelloikseni

kellaksesi

kelloiksesi

kellaksensa / kellakseen

kelloiksensa / kelloikseen

Ess

-na

keltanani

keltoinani

keltanasi

keltoinasi

keltanansa / keltanaan

keltoinansa / keltoinaan

Abe

-tta

kellattani

kelloittani

kellattasi

kelloittasi

kellattansa / kellattaan

kelloittansa / kelloittaan

Com

-ne

-

keltoineni

-

keltoinesi

-

keltoinensa / keltoineen

Singular

Plural

Nom

-

keltani

keltasi

keltansa

keltani

keltasi

keltansa

Par

-ta

keltaani

keltaasi

keltaansa

keltojani

keltojasi

keltojansa / keltojaan

Gen

-n

keltani

keltasi

keltansa

keltojeni

keltojesi

keltojensa

Ill

mihin

keltaani

keltaasi

keltaansa

keltoihini

keltoihisi

keltoihinsa

Ine

-ssa

kellassani

kellassasi

kellassansa / kellassaan

kelloissani

kelloissasi

kelloissansa / kelloissaan

Ela

-sta

kellastani

kellastasi

kellastansa / kellastaan

kelloistani

kelloistasi

kelloistansa / kelloistaan

All

-lle

kellalleni

kellallesi

kellallensa / kellalleen

kelloilleni

kelloillesi

kelloillensa / kelloillean

Ade

-lla

kellallani

kellallasi

kellallansa / kellallaan

kelloillani

kelloillasi

kelloillansa / kelloillaan

Abl

-lta

kellaltani

kellaltasi

kellaltansa / kellaltaan

kelloiltani

kelloiltasi

kelloiltansa / kelloiltaan

Tra

-ksi

kellakseni

kellaksesi

kellaksensa / kellakseen

kelloikseni

kelloiksesi

kelloiksensa / kelloikseen

Ess

-na

keltanani

keltanasi

keltanansa / keltanaan

keltoinani

keltoinasi

keltoinansa / keltoinaan

Abe

-tta

kellattani

kellattasi

kellattansa / kellattaan

kelloittani

kelloittasi

kelloittansa / kelloittaan

Com

-ne

-

-

-

keltoineni

keltoinesi

keltoinensa / keltoineen

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

keltamme

keltamme

keltanne

keltanne

keltansa

keltansa

Par

-ta

keltaamme

keltojamme

keltaanne

keltojanne

keltaansa

keltojansa / keltojaan

Gen

-n

keltamme

keltojemme

keltanne

keltojenne

keltansa

keltojensa

Ill

mihin

keltaamme

keltoihimme

keltaanne

keltoihinne

keltaansa

keltoihinsa

Ine

-ssa

kellassamme

kelloissamme

kellassanne

kelloissanne

kellassansa / kellassaan

kelloissansa / kelloissaan

Ela

-sta

kellastamme

kelloistamme

kellastanne

kelloistanne

kellastansa / kellastaan

kelloistansa / kelloistaan

All

-lle

kellallemme

kelloillemme

kellallenne

kelloillenne

kellallensa / kellalleen

kelloillensa / kelloillean

Ade

-lla

kellallamme

kelloillamme

kellallanne

kelloillanne

kellallansa / kellallaan

kelloillansa / kelloillaan

Abl

-lta

kellaltamme

kelloiltamme

kellaltanne

kelloiltanne

kellaltansa / kellaltaan

kelloiltansa / kelloiltaan

Tra

-ksi

kellaksemme

kelloiksemme

kellaksenne

kelloiksenne

kellaksensa / kellakseen

kelloiksensa / kelloikseen

Ess

-na

keltanamme

keltoinamme

keltananne

keltoinanne

keltanansa / keltanaan

keltoinansa / keltoinaan

Abe

-tta

kellattamme

kelloittamme

kellattanne

kelloittanne

kellattansa / kellattaan

kelloittansa / kelloittaan

Com

-ne

-

keltoinemme

-

keltoinenne

-

keltoinensa / keltoineen

Singular

Plural

Nom

-

keltamme

keltanne

keltansa

keltamme

keltanne

keltansa

Par

-ta

keltaamme

keltaanne

keltaansa

keltojamme

keltojanne

keltojansa / keltojaan

Gen

-n

keltamme

keltanne

keltansa

keltojemme

keltojenne

keltojensa

Ill

mihin

keltaamme

keltaanne

keltaansa

keltoihimme

keltoihinne

keltoihinsa

Ine

-ssa

kellassamme

kellassanne

kellassansa / kellassaan

kelloissamme

kelloissanne

kelloissansa / kelloissaan

Ela

-sta

kellastamme

kellastanne

kellastansa / kellastaan

kelloistamme

kelloistanne

kelloistansa / kelloistaan

All

-lle

kellallemme

kellallenne

kellallensa / kellalleen

kelloillemme

kelloillenne

kelloillensa / kelloillean

Ade

-lla

kellallamme

kellallanne

kellallansa / kellallaan

kelloillamme

kelloillanne

kelloillansa / kelloillaan

Abl

-lta

kellaltamme

kellaltanne

kellaltansa / kellaltaan

kelloiltamme

kelloiltanne

kelloiltansa / kelloiltaan

Tra

-ksi

kellaksemme

kellaksenne

kellaksensa / kellakseen

kelloiksemme

kelloiksenne

kelloiksensa / kelloikseen

Ess

-na

keltanamme

keltananne

keltanansa / keltanaan

keltoinamme

keltoinanne

keltoinansa / keltoinaan

Abe

-tta

kellattamme

kellattanne

kellattansa / kellattaan

kelloittamme

kelloittanne

kelloittansa / kelloittaan

Com

-ne

-

-

-

keltoinemme

keltoinenne

keltoinensa / keltoineen

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

juurikas

juurikkaat

Par

-ta

juurikasta

juurikkaita / juurikkahia

Gen

-n

juurikkaan

juurikkaitten / juurikkaiden / juurikkahien / juurikkahitten

Ill

mihin

juurikkaaseen

juurikkaisiin / juurikkaihin / juurikkahisin

Ine

-ssa

juurikkaassa

juurikkahissa / juurikkaissa

Ela

-sta

juurikkaasta

juurikkahista / juurikkaista

All

-lle

juurikkaalle

juurikkahille / juurikkaille

Ade

-lla

juurikkaalla

juurikkahilla / juurikkailla

Abl

-lta

juurikkaalta

juurikkahilta / juurikkailta

Tra

-ksi

juurikkaaksi

juurikkahiksi / juurikkaiksi

Ess

-na

juurikkaana

juurikkahina / juurikkaina

Abe

-tta

juurikkaatta

juurikkahitta / juurikkaitta

Com

-ne

-

juurikkahine / juurikkaine

Ins

-in

-

juurikkahin / juurikkain

Declensions

Singular

Plural

Nom

-

juurikas

juurikkaat

Par

-ta

juurikasta

juurikkaita / juurikkahia

Gen

-n

juurikkaan

juurikkaitten / juurikkaiden / juurikkahien / juurikkahitten

Ill

mihin

juurikkaaseen

juurikkaisiin / juurikkaihin / juurikkahisin

Ine

-ssa

juurikkaassa

juurikkahissa / juurikkaissa

Ela

-sta

juurikkaasta

juurikkahista / juurikkaista

All

-lle

juurikkaalle

juurikkahille / juurikkaille

Ade

-lla

juurikkaalla

juurikkahilla / juurikkailla

Abl

-lta

juurikkaalta

juurikkahilta / juurikkailta

Tra

-ksi

juurikkaaksi

juurikkahiksi / juurikkaiksi

Ess

-na

juurikkaana

juurikkahina / juurikkaina

Abe

-tta

juurikkaatta

juurikkahitta / juurikkaitta

Com

-ne

-

juurikkahine / juurikkaine

Ins

-in

-

juurikkahin / juurikkain

beet punajuuri, juurikas
Show more arrow right
EuroParl2021; Europarl Parallel Corpus, sentence ID: 123456; 10065-132513-14; 3683245-4159812; Eurlex2019; OpenSubtitles; Tatoeba Juurikass-ja ruokosokeri, jähmeä. Beet sugar and cane sugar, solid. Juurikas on terveellinen ja monipuolinen ruokans-aine. The root vegetable is a healthy and versatile food ingredient. Punajuurikas, myös Cheltenhamns-juurikas. Beetroot including Cheltenham beet. Juurikas on terveellinen ja ravinteikas vihanneksen lähde. The root vegetable is a healthy and nutritious source of vegetables. Juurikas voidaan lisätä keittoon antamaan sille lisämakua. Root vegetables can be added to soup to give it extra flavor. Juurikas ruotimangoldi. Chards / beet leaves. Juurikkaista sipuliin ja perunaan. From roots to onions and potatoes. (Juurikas) sokeri; [sakkaroosi]. ( Beet ) sugar; [sucrose]. Punajuurikas, mukaan lukien Cheltenhamns-juurikas. Beetroot, including Cheltenham beet. Onko juurikkaista valoa, josta kaikki tulee? Is there light from roots from which everything comes? Show more arrow right

Wiktionary

beet (Beta vulgaris) Any plant in the genus Beta. beet, beetroot (edible root of these plants) Show more arrow right (Beta vulgaris): ruokajuurikas Show more arrow right juurikasankeroinenjuurikasharajuurikaskirppajuurikaskirvajuurikaskuoriainenjuurikaskärpänenjuurikasleikejuurikasleikkurijuurikassokerijuurikastalikkokeltajuurikaslehtijuurikaspunajuurikasraitajuurikasrantajuurikasrehujuurikasrehusokerijuurikasruokajuurikassokerijuurikasvalkojuurikas Show more arrow right juuri (“root”) +‎ -kas Show more arrow right

Wikipedia

peltojuurikas
(Beta vulgaris ssp. vulgaris) rehujuurikas (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. alba) sokerijuurikas (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. altissima) lehtimangoldi (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. cicla) punajuurikas (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva) valkojuurikas (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva) keltajuurikas (Beta vulgaris ssp. vulgaris var. lutea) ruotimangoldi
(Beta vulgaris var. flavescens) [1]
Show more arrow right

-ni

-si

-nsa (singular)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

juurikkaani

juurikkaani

juurikkaasi

juurikkaasi

juurikkaansa

juurikkaansa

Par

-ta

juurikastani

juurikkaitani / juurikkahiani

juurikastasi

juurikkaitasi / juurikkahiasi

juurikastansa / juurikastaan

juurikkaitansa / juurikkaitaan / juurikkahiansa / juurikkahiaan

Gen

-n

juurikkaani

juurikkaitteni / juurikkaideni / juurikkahieni / juurikkahitteni

juurikkaasi

juurikkaittesi / juurikkaidesi / juurikkahiesi / juurikkahittesi

juurikkaansa

juurikkaittensa / juurikkaidensa / juurikkahiensa / juurikkahittensa

Ill

mihin

juurikkaaseeni

juurikkaisiini / juurikkaihini / juurikkahisini

juurikkaaseesi

juurikkaisiisi / juurikkaihisi / juurikkahisisi

juurikkaaseensa

juurikkaisiinsa / juurikkaihinsa / juurikkahisinsa

Ine

-ssa

juurikkaassani

juurikkahissani / juurikkaissani

juurikkaassasi

juurikkahissasi / juurikkaissasi

juurikkaassansa / juurikkaassaan

juurikkahissansa / juurikkahissaan / juurikkaissansa / juurikkaissaan

Ela

-sta

juurikkaastani

juurikkahistani / juurikkaistani

juurikkaastasi

juurikkahistasi / juurikkaistasi

juurikkaastansa / juurikkaastaan

juurikkahistansa / juurikkahistaan / juurikkaistansa / juurikkaistaan

All

-lle

juurikkaalleni

juurikkahilleni / juurikkailleni

juurikkaallesi

juurikkahillesi / juurikkaillesi

juurikkaallensa / juurikkaalleen

juurikkahillensa / juurikkahillean / juurikkaillensa / juurikkaillean

Ade

-lla

juurikkaallani

juurikkahillani / juurikkaillani

juurikkaallasi

juurikkahillasi / juurikkaillasi

juurikkaallansa / juurikkaallaan

juurikkahillansa / juurikkahillaan / juurikkaillansa / juurikkaillaan

Abl

-lta

juurikkaaltani

juurikkahiltani / juurikkailtani

juurikkaaltasi

juurikkahiltasi / juurikkailtasi

juurikkaaltansa / juurikkaaltaan

juurikkahiltansa / juurikkahiltaan / juurikkailtansa / juurikkailtaan

Tra

-ksi

juurikkaakseni

juurikkahikseni / juurikkaikseni

juurikkaaksesi

juurikkahiksesi / juurikkaiksesi

juurikkaaksensa / juurikkaakseen

juurikkahikseen / juurikkahiksensa / juurikkaikseen / juurikkaiksensa

Ess

-na

juurikkaanani

juurikkahinani / juurikkainani

juurikkaanasi

juurikkahinasi / juurikkainasi

juurikkaanansa / juurikkaanaan

juurikkahinansa / juurikkahinaan / juurikkainansa / juurikkainaan

Abe

-tta

juurikkaattani

juurikkahittani / juurikkaittani

juurikkaattasi

juurikkahittasi / juurikkaittasi

juurikkaattansa / juurikkaattaan

juurikkahittansa / juurikkahittaan / juurikkaittansa / juurikkaittaan

Com

-ne

-

juurikkahineni / juurikkaineni

-

juurikkahinesi / juurikkainesi

-

juurikkahineen / juurikkahinensa / juurikkaineen / juurikkainensa

Singular

Plural

Nom

-

juurikkaani

juurikkaasi

juurikkaansa

juurikkaani

juurikkaasi

juurikkaansa

Par

-ta

juurikastani

juurikastasi

juurikastansa / juurikastaan

juurikkaitani / juurikkahiani

juurikkaitasi / juurikkahiasi

juurikkaitansa / juurikkaitaan / juurikkahiansa / juurikkahiaan

Gen

-n

juurikkaani

juurikkaasi

juurikkaansa

juurikkaitteni / juurikkaideni / juurikkahieni / juurikkahitteni

juurikkaittesi / juurikkaidesi / juurikkahiesi / juurikkahittesi

juurikkaittensa / juurikkaidensa / juurikkahiensa / juurikkahittensa

Ill

mihin

juurikkaaseeni

juurikkaaseesi

juurikkaaseensa

juurikkaisiini / juurikkaihini / juurikkahisini

juurikkaisiisi / juurikkaihisi / juurikkahisisi

juurikkaisiinsa / juurikkaihinsa / juurikkahisinsa

Ine

-ssa

juurikkaassani

juurikkaassasi

juurikkaassansa / juurikkaassaan

juurikkahissani / juurikkaissani

juurikkahissasi / juurikkaissasi

juurikkahissansa / juurikkahissaan / juurikkaissansa / juurikkaissaan

Ela

-sta

juurikkaastani

juurikkaastasi

juurikkaastansa / juurikkaastaan

juurikkahistani / juurikkaistani

juurikkahistasi / juurikkaistasi

juurikkahistansa / juurikkahistaan / juurikkaistansa / juurikkaistaan

All

-lle

juurikkaalleni

juurikkaallesi

juurikkaallensa / juurikkaalleen

juurikkahilleni / juurikkailleni

juurikkahillesi / juurikkaillesi

juurikkahillensa / juurikkahillean / juurikkaillensa / juurikkaillean

Ade

-lla

juurikkaallani

juurikkaallasi

juurikkaallansa / juurikkaallaan

juurikkahillani / juurikkaillani

juurikkahillasi / juurikkaillasi

juurikkahillansa / juurikkahillaan / juurikkaillansa / juurikkaillaan

Abl

-lta

juurikkaaltani

juurikkaaltasi

juurikkaaltansa / juurikkaaltaan

juurikkahiltani / juurikkailtani

juurikkahiltasi / juurikkailtasi

juurikkahiltansa / juurikkahiltaan / juurikkailtansa / juurikkailtaan

Tra

-ksi

juurikkaakseni

juurikkaaksesi

juurikkaaksensa / juurikkaakseen

juurikkahikseni / juurikkaikseni

juurikkahiksesi / juurikkaiksesi

juurikkahikseen / juurikkahiksensa / juurikkaikseen / juurikkaiksensa

Ess

-na

juurikkaanani

juurikkaanasi

juurikkaanansa / juurikkaanaan

juurikkahinani / juurikkainani

juurikkahinasi / juurikkainasi

juurikkahinansa / juurikkahinaan / juurikkainansa / juurikkainaan

Abe

-tta

juurikkaattani

juurikkaattasi

juurikkaattansa / juurikkaattaan

juurikkahittani / juurikkaittani

juurikkahittasi / juurikkaittasi

juurikkahittansa / juurikkahittaan / juurikkaittansa / juurikkaittaan

Com

-ne

-

-

-

juurikkahineni / juurikkaineni

juurikkahinesi / juurikkainesi

juurikkahineen / juurikkahinensa / juurikkaineen / juurikkainensa

-mme

-nne

-nsa (plural)

Singular

Plural

Singular

Plural

Singular

Plural

Nom

-

juurikkaamme

juurikkaamme

juurikkaanne

juurikkaanne

juurikkaansa

juurikkaansa

Par

-ta

juurikastamme

juurikkaitamme / juurikkahiamme

juurikastanne

juurikkaitanne / juurikkahianne

juurikastansa / juurikastaan

juurikkaitansa / juurikkaitaan / juurikkahiansa / juurikkahiaan

Gen

-n

juurikkaamme

juurikkaittemme / juurikkaidemme / juurikkahiemme / juurikkahittemme

juurikkaanne

juurikkaittenne / juurikkaidenne / juurikkahienne / juurikkahittenne

juurikkaansa

juurikkaittensa / juurikkaidensa / juurikkahiensa / juurikkahittensa

Ill

mihin

juurikkaaseemme

juurikkaisiimme / juurikkaihimme / juurikkahisimme

juurikkaaseenne

juurikkaisiinne / juurikkaihinne / juurikkahisinne

juurikkaaseensa

juurikkaisiinsa / juurikkaihinsa / juurikkahisinsa

Ine

-ssa

juurikkaassamme

juurikkahissamme / juurikkaissamme

juurikkaassanne

juurikkahissanne / juurikkaissanne

juurikkaassansa / juurikkaassaan

juurikkahissansa / juurikkahissaan / juurikkaissansa / juurikkaissaan

Ela

-sta

juurikkaastamme

juurikkahistamme / juurikkaistamme

juurikkaastanne

juurikkahistanne / juurikkaistanne

juurikkaastansa / juurikkaastaan

juurikkahistansa / juurikkahistaan / juurikkaistansa / juurikkaistaan

All

-lle

juurikkaallemme

juurikkahillemme / juurikkaillemme

juurikkaallenne

juurikkahillenne / juurikkaillenne

juurikkaallensa / juurikkaalleen

juurikkahillensa / juurikkahillean / juurikkaillensa / juurikkaillean

Ade

-lla

juurikkaallamme

juurikkahillamme / juurikkaillamme

juurikkaallanne

juurikkahillanne / juurikkaillanne

juurikkaallansa / juurikkaallaan

juurikkahillansa / juurikkahillaan / juurikkaillansa / juurikkaillaan

Abl

-lta

juurikkaaltamme

juurikkahiltamme / juurikkailtamme

juurikkaaltanne

juurikkahiltanne / juurikkailtanne

juurikkaaltansa / juurikkaaltaan

juurikkahiltansa / juurikkahiltaan / juurikkailtansa / juurikkailtaan

Tra

-ksi

juurikkaaksemme

juurikkahiksemme / juurikkaiksemme

juurikkaaksenne

juurikkahiksenne / juurikkaiksenne

juurikkaaksensa / juurikkaakseen

juurikkahikseen / juurikkahiksensa / juurikkaikseen / juurikkaiksensa

Ess

-na

juurikkaanamme

juurikkahinamme / juurikkainamme

juurikkaananne

juurikkahinanne / juurikkainanne

juurikkaanansa / juurikkaanaan

juurikkahinansa / juurikkahinaan / juurikkainansa / juurikkainaan

Abe

-tta

juurikkaattamme

juurikkahittamme / juurikkaittamme

juurikkaattanne

juurikkahittanne / juurikkaittanne

juurikkaattansa / juurikkaattaan

juurikkahittansa / juurikkahittaan / juurikkaittansa / juurikkaittaan

Com

-ne

-

juurikkahinemme / juurikkainemme

-

juurikkahinenne / juurikkainenne

-

juurikkahineen / juurikkahinensa / juurikkaineen / juurikkainensa

Singular

Plural

Nom

-

juurikkaamme

juurikkaanne

juurikkaansa

juurikkaamme

juurikkaanne

juurikkaansa

Par

-ta

juurikastamme

juurikastanne

juurikastansa / juurikastaan

juurikkaitamme / juurikkahiamme

juurikkaitanne / juurikkahianne

juurikkaitansa / juurikkaitaan / juurikkahiansa / juurikkahiaan

Gen

-n

juurikkaamme

juurikkaanne

juurikkaansa

juurikkaittemme / juurikkaidemme / juurikkahiemme / juurikkahittemme

juurikkaittenne / juurikkaidenne / juurikkahienne / juurikkahittenne

juurikkaittensa / juurikkaidensa / juurikkahiensa / juurikkahittensa

Ill

mihin

juurikkaaseemme

juurikkaaseenne

juurikkaaseensa

juurikkaisiimme / juurikkaihimme / juurikkahisimme

juurikkaisiinne / juurikkaihinne / juurikkahisinne

juurikkaisiinsa / juurikkaihinsa / juurikkahisinsa

Ine

-ssa

juurikkaassamme

juurikkaassanne

juurikkaassansa / juurikkaassaan

juurikkahissamme / juurikkaissamme

juurikkahissanne / juurikkaissanne

juurikkahissansa / juurikkahissaan / juurikkaissansa / juurikkaissaan

Ela

-sta

juurikkaastamme

juurikkaastanne

juurikkaastansa / juurikkaastaan

juurikkahistamme / juurikkaistamme

juurikkahistanne / juurikkaistanne

juurikkahistansa / juurikkahistaan / juurikkaistansa / juurikkaistaan

All

-lle

juurikkaallemme

juurikkaallenne

juurikkaallensa / juurikkaalleen

juurikkahillemme / juurikkaillemme

juurikkahillenne / juurikkaillenne

juurikkahillensa / juurikkahillean / juurikkaillensa / juurikkaillean

Ade

-lla

juurikkaallamme

juurikkaallanne

juurikkaallansa / juurikkaallaan

juurikkahillamme / juurikkaillamme

juurikkahillanne / juurikkaillanne

juurikkahillansa / juurikkahillaan / juurikkaillansa / juurikkaillaan

Abl

-lta

juurikkaaltamme

juurikkaaltanne

juurikkaaltansa / juurikkaaltaan

juurikkahiltamme / juurikkailtamme

juurikkahiltanne / juurikkailtanne

juurikkahiltansa / juurikkahiltaan / juurikkailtansa / juurikkailtaan

Tra

-ksi

juurikkaaksemme

juurikkaaksenne

juurikkaaksensa / juurikkaakseen

juurikkahiksemme / juurikkaiksemme

juurikkahiksenne / juurikkaiksenne

juurikkahikseen / juurikkahiksensa / juurikkaikseen / juurikkaiksensa

Ess

-na

juurikkaanamme

juurikkaananne

juurikkaanansa / juurikkaanaan

juurikkahinamme / juurikkainamme

juurikkahinanne / juurikkainanne

juurikkahinansa / juurikkahinaan / juurikkainansa / juurikkainaan

Abe

-tta

juurikkaattamme

juurikkaattanne

juurikkaattansa / juurikkaattaan

juurikkahittamme / juurikkaittamme

juurikkahittanne / juurikkaittanne

juurikkahittansa / juurikkahittaan / juurikkaittansa / juurikkaittaan

Com

-ne

-

-

-

juurikkahinemme / juurikkainemme

juurikkahinenne / juurikkainenne

juurikkahineen / juurikkahinensa / juurikkaineen / juurikkainensa

Create new exercises Report an issue Exercises Solved!
close modal
Source:
Report an issue
close modal
If you wish to receive updates on this issue:
SuccessIssue reported! Report
logo
  • Social Instagram
  • Social Facebook

Contact

envelope contact@kieli.net

Copyright 2019-2024, kieli.net

We value your privacy
Kieli.net uses cookies to enhance the browsing experience, serve personalized content, and analyze traffic. To learn more, please refer to the Cookie policy. By clicking "Accept" you consent to Kieli.net's use of cookies. Accept