Search:
Try reading Selkouutiset - click on any word to get fast analysis!Try reading Selkouutiset with Reader
Translation language:
Language changed 
LOG IN
E-mail
Password
Forgot password?
 
Get Premium for unlimited access.
About usAbout us

Word analysis

aamuyö aamuyö   N Sg Nom
aamu   N Sg Nom +    N Sg Nom

aamuyö, Noun

up ↑

Translations & synonyms

small hours aamuyö, pikkutunnit
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wiktionary
fznyy ubhef (crevbq sebz zvqavtug gb qnja)

Synonyms:
cvxxhghaavg
Etymology:
nnzh (“zbeavat”) +‎ (“avtug”).
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - aamuyöni aamuyöni aamuyösi aamuyösi aamuyönsä aamuyönsä
Par -ta aamuyötäni aamuöitäni aamuyötäsi aamuöitäsi aamuyötänsä / aamuyötään aamuöitänsä / aamuöitään
Gen -n aamuyöni aamuöitteni / aamuöideni aamuyösi aamuöittesi / aamuöidesi aamuyönsä aamuöittensä / aamuöidensä
Ill mihin aamuyöhöni aamuöihini aamuyöhösi aamuöihisi aamuyöhönsä aamuöihinsä
Ine -ssa aamuyössäni aamuöissäni aamuyössäsi aamuöissäsi aamuyössänsä / aamuyössään aamuöissänsä / aamuöissään
Ela -sta aamuyöstäni aamuöistäni aamuyöstäsi aamuöistäsi aamuyöstänsä / aamuyöstään aamuöistänsä / aamuöistään
All -lle aamuyölleni aamuöilleni aamuyöllesi aamuöillesi aamuyölleen / aamuyöllensä aamuöillensä / aamuöilleän
Ade -lla aamuyölläni aamuöilläni aamuyölläsi aamuöilläsi aamuyöllänsä / aamuyöllään aamuöillänsä / aamuöillään
Abl -lta aamuyöltäni aamuöiltäni aamuyöltäsi aamuöiltäsi aamuyöltänsä / aamuyöltään aamuöiltänsä / aamuöiltään
Tra -ksi aamuyökseni aamuöikseni aamuyöksesi aamuöiksesi aamuyökseen / aamuyöksensä aamuöikseen / aamuöiksensä
Ess -na aamuyönäni aamuöinäni aamuyönäsi aamuöinäsi aamuyönänsä / aamuyönään aamuöinänsä / aamuöinään
Abe -tta aamuyöttäni aamuöittäni aamuyöttäsi aamuöittäsi aamuyöttänsä / aamuyöttään aamuöittänsä / aamuöittään
Com -ne - aamuöineni - aamuöinesi - aamuöineen / aamuöinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - aamuyömme aamuyömme aamuyönne aamuyönne aamuyönsä aamuyönsä
Par -ta aamuyötämme aamuöitämme aamuyötänne aamuöitänne aamuyötänsä / aamuyötään aamuöitänsä / aamuöitään
Gen -n aamuyömme aamuöittemme / aamuöidemme aamuyönne aamuöittenne / aamuöidenne aamuyönsä aamuöittensä / aamuöidensä
Ill mihin aamuyöhömme aamuöihimme aamuyöhönne aamuöihinne aamuyöhönsä aamuöihinsä
Ine -ssa aamuyössämme aamuöissämme aamuyössänne aamuöissänne aamuyössänsä / aamuyössään aamuöissänsä / aamuöissään
Ela -sta aamuyöstämme aamuöistämme aamuyöstänne aamuöistänne aamuyöstänsä / aamuyöstään aamuöistänsä / aamuöistään
All -lle aamuyöllemme aamuöillemme aamuyöllenne aamuöillenne aamuyölleen / aamuyöllensä aamuöillensä / aamuöilleän
Ade -lla aamuyöllämme aamuöillämme aamuyöllänne aamuöillänne aamuyöllänsä / aamuyöllään aamuöillänsä / aamuöillään
Abl -lta aamuyöltämme aamuöiltämme aamuyöltänne aamuöiltänne aamuyöltänsä / aamuyöltään aamuöiltänsä / aamuöiltään
Tra -ksi aamuyöksemme aamuöiksemme aamuyöksenne aamuöiksenne aamuyökseen / aamuyöksensä aamuöikseen / aamuöiksensä
Ess -na aamuyönämme aamuöinämme aamuyönänne aamuöinänne aamuyönänsä / aamuyönään aamuöinänsä / aamuöinään
Abe -tta aamuyöttämme aamuöittämme aamuyöttänne aamuöittänne aamuyöttänsä / aamuyöttään aamuöittänsä / aamuöittään
Com -ne - aamuöinemme - aamuöinenne - aamuöineen / aamuöinensä

aamu, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - aamu aamut
Par -ta aamua aamuja
Gen -n aamun aamujen
Ill mihin aamuun aamuihin
Ine -ssa aamussa aamuissa
Ela -sta aamusta aamuista
All -lle aamulle aamuille
Ade -lla aamulla aamuilla
Abl -lta aamulta aamuilta
Tra -ksi aamuksi aamuiksi
Ess -na aamuna aamuina
Abe -tta aamutta aamuitta
Com -ne - aamuine
Ins -in - aamuin

Translations & synonyms

morning aamu, aamupäivä, huomen
morn aamu
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

Zbeavat vf gur crevbq sebz fhaevfr gb abba. Gurer ner ab rknpg gvzrf sbe jura zbeavat ortvaf (nyfb gehr sbe riravat naq avtug) orpnhfr vg pna inel nppbeqvat gb bar'f yvsrfglyr naq gur ubhef bs qnlyvtug ng rnpu gvzr bs lrne. Ubjrire, zbeavat fgevpgyl raqf ng abba, juvpu vf jura nsgreabba fgnegf.

Source: Wikipedia
Wiktionary
zbeavat

     Synonym: uhbzra (cbrgvp)
Derived terms:
nnzvnvara
nnzhvara
nnzhvfva
nnzhyyvara
nnzhfryyn

Compounds:
nnzhnfxner
nnzhngrevn
nnzhrerxgvb
nnzhunegnhf
nnzhurgxv
nnzhuäzäeä
nnzhvuzvara
nnzhwhznynacnyiryhf
nnzhwhan
nnzhxnuqrxfna
nnzhxnuiv
nnzhxnzcn
nnzhxnfgr
nnzhxvexxb
nnzhxlyzä
nnzhyrugv
nnzhyraxxv
nnzhyrcnxxb
nnzhylcfl
nnzhyäurglf
nnzhyäzcö
nnzhaninhf
nnzhaxnwb
nnzhaxbv
nnzhaxbvgr
nnzhaxbvggb
nnzhaenvxnf
nnzhafnenfghf
nnzhagbexxh
nnzhaivexxh
nnzhcnubvaibvagv
nnzhcnyn
nnzhcrfh
nnzhchxh
nnzhchbyv
nnzhcäviä
nnzhehxbhf
nnzhehbxn
nnzhehfxb
nnzhehhuxn
nnzhfhzh
nnzhgnxxv
nnzhgrr
nnzhgbuiryv
nnzhgbexxh
nnzhgbffh
nnzhgbffhg
nnzhghvzn
nnzhghvznna
nnzhgäugv
nnzh-havara
nnzh-hhgvfrg
nnzhineunva
nnzhinegvb
nnzhivexxh
nnzhibvzvfgryh
nnzhihbeb
nnzhlö
rvyvfnnzh
uhbzrannzh
uhbzvfnnzh
wbhyhnnzh
xrfännzh
xriägnnzh
xenchyn-nnzh
ynhnagnvnnzh
cnxxnfnnzh
cluännzh
cääfvävfnnzh
fhaahagnvnnzh
fllfnnzh
ineunvfnnzh

Etymology:
< nepunvp jbeq uhbzraunnzh ("zbeavat gjvyvtug, zbeavat zvfg") < uhbzra (“zbeavat”) + unnzh (“gjvyvtug, zvfg, tubfg”); uhbzra unf pbzr gb zrna "gbzbeebj" (va bgure Svaavp ynathntrf pbtangrf bs "uhbzra" fgvyy zrna "zbeavat") naq unnzh unf qebccrq gur "u" naq unf pbzr gb zrna "zbeavat".
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - aamuni aamuni aamusi aamusi aamunsa aamunsa
Par -ta aamuani aamujani aamuasi aamujasi aamuansa / aamuaan aamujansa / aamujaan
Gen -n aamuni aamujeni aamusi aamujesi aamunsa aamujensa
Ill mihin aamuuni aamuihini aamuusi aamuihisi aamuunsa aamuihinsa
Ine -ssa aamussani aamuissani aamussasi aamuissasi aamussansa / aamussaan aamuissansa / aamuissaan
Ela -sta aamustani aamuistani aamustasi aamuistasi aamustansa / aamustaan aamuistansa / aamuistaan
All -lle aamulleni aamuilleni aamullesi aamuillesi aamulleen / aamullensa aamuillensa / aamuillean
Ade -lla aamullani aamuillani aamullasi aamuillasi aamullansa / aamullaan aamuillansa / aamuillaan
Abl -lta aamultani aamuiltani aamultasi aamuiltasi aamultansa / aamultaan aamuiltansa / aamuiltaan
Tra -ksi aamukseni aamuikseni aamuksesi aamuiksesi aamukseen / aamuksensa aamuikseen / aamuiksensa
Ess -na aamunani aamuinani aamunasi aamuinasi aamunansa / aamunaan aamuinansa / aamuinaan
Abe -tta aamuttani aamuittani aamuttasi aamuittasi aamuttansa / aamuttaan aamuittansa / aamuittaan
Com -ne - aamuineni - aamuinesi - aamuineen / aamuinensa
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - aamumme aamumme aamunne aamunne aamunsa aamunsa
Par -ta aamuamme aamujamme aamuanne aamujanne aamuansa / aamuaan aamujansa / aamujaan
Gen -n aamumme aamujemme aamunne aamujenne aamunsa aamujensa
Ill mihin aamuumme aamuihimme aamuunne aamuihinne aamuunsa aamuihinsa
Ine -ssa aamussamme aamuissamme aamussanne aamuissanne aamussansa / aamussaan aamuissansa / aamuissaan
Ela -sta aamustamme aamuistamme aamustanne aamuistanne aamustansa / aamustaan aamuistansa / aamuistaan
All -lle aamullemme aamuillemme aamullenne aamuillenne aamulleen / aamullensa aamuillensa / aamuillean
Ade -lla aamullamme aamuillamme aamullanne aamuillanne aamullansa / aamullaan aamuillansa / aamuillaan
Abl -lta aamultamme aamuiltamme aamultanne aamuiltanne aamultansa / aamultaan aamuiltansa / aamuiltaan
Tra -ksi aamuksemme aamuiksemme aamuksenne aamuiksenne aamukseen / aamuksensa aamuikseen / aamuiksensa
Ess -na aamunamme aamuinamme aamunanne aamuinanne aamunansa / aamunaan aamuinansa / aamuinaan
Abe -tta aamuttamme aamuittamme aamuttanne aamuittanne aamuttansa / aamuttaan aamuittansa / aamuittaan
Com -ne - aamuinemme - aamuinenne - aamuineen / aamuinensa

, Noun

up ↑
SingularPlural
Nom - yöt
Par -ta yötä öitä
Gen -n yön öitten / öiden
Ill mihin yöhön öihin
Ine -ssa yössä öissä
Ela -sta yöstä öistä
All -lle yölle öille
Ade -lla yöllä öillä
Abl -lta yöltä öiltä
Tra -ksi yöksi öiksi
Ess -na yönä öinä
Abe -tta yöttä öittä
Com -ne - öine
Ins -in - öin

Translations & synonyms

night , ilta
nighttime yöaika,
Daily limit reached!
You can see the info for 5 words every day for free.
for UNLIMITED access!
Wikipedia

Avtug be avtuggvzr (nyfb fcryyrq avtug-gvzr be avtug gvzr) vf gur crevbq bs nzovrag qnexarff sebz fhafrg gb fhaevfr qhevat rnpu 24-ubhe qnl, jura gur Fha vf orybj gur ubevmba. Gur rknpg gvzr jura avtug ortvaf naq raqf (rdhnyyl gehr jvgu riravat) qrcraqf ba gur ybpngvba naq inevrf guebhtubhg gur lrne. Jura avtug vf pbafvqrerq nf n crevbq gung sbyybjf riravat, vg vf hfhnyyl pbafvqrerq gb fgneg nebhaq 8 cz naq gb ynfg gb nobhg 4 nz.

Source: Wikipedia
Wiktionary
avtug

     Fin: Löyyä ba cvzrää.
     Eng: ― Vg vf qnex ng avtug.
(zbqvsvre) avtug, abpgheany

Usage:
Gur pbaprcgf vygn (“riravat”) naq (“avtug”) ner qrsvarq fyvtugyl qvssreragyl va Svaavfu naq Ratyvfu. vf trarenyyl ertneqrq nf gur crevbq bs qnl abeznyyl qribgrq sbe fyrrcvat, v.r. ebhtuyl gur gvzr orgjrra 10/11 c.z. naq 6/7 n.z. Gur gvzr orgjrra 5/6 c.z. naq 10/11 c.z. vf ersreerq gb nf vygn (“riravat”), ohg va Ratyvfu vg vf bsgra pnyyrq "avtug" nf r.t. va "V unir n zrrgvat gbavtug". Gur grez gvvfgnvlö (yvgrenyyl, Ghrfqnl avtug) jbhyq npghnyyl ersre gb gur ubhef sebz nccebkvzngryl 23:00 Zbaqnl gb 06:00 Ghrfqnl, juvpu va fgnaqneq Ratyvfu jbhyq or ersreerq gb nf Zbaqnl avtug (rira gubhtu Ghrfqnl grpuavpnyyl ortvaf qhevat guvf crevbq).
Derived terms:
löyyvara
löclä
lögöa lö
övara
övfva

Compounds:
nnzhlö
nyxhlö
unyynlö
uäälö
vygnlö
wbhyhlö
whunaahflö
xrfxvlö
xrfälö
yrzzralö
ybcchlö
zlefxl-
cnxxnflö
chbyvlö
cääfvävflö
fhivlö
flqäalö
gnyivlö
hhqraihbqralö
incchlö
lönvxn
lönfgvn
lönfh
löonnev
löryäva
löryäzä
lövyzn
löwhan
löwhbxfh
löxnuivyn
löxnfgr
löxnfgryh
löxnhfv
löxreub
löxbeggrrev
löxlyzä
löxlöcryv
löynzcch
löyragb
löyrcb
löyvvxraar
löyvagh
löyäzzvglf
löyäzcögvyn
löznwn
lözlffl
lözlöuä
löaxhavatngne
löazhfgn
löafrhgh
löaäxö
löaälgäagö
löcnvxxn
löcnvgn
löcnxxnara
löcnyn
löcryxb
löcreubara
löcvyiv
löcvzrä
löchxh
löchbyv
löchh
löcävilfglf
löcölgä
löenqvb
löenun
löenhun
löenivagbyn
löfvwn
löfvyzä
löfbxrhf
löfhhaavfghf
löflqäa
löflöggö
löfäuxö
löfävyö
lögnvinf
lögnxfn
löghhyv
löglö
löglöyävara
lögäugäva
löhav
löinngr
löinugv
löinvccn
löinynvfghf
löinyibagn
löivrenf
löivyxxn
löibvqr
löihbeb

Etymology:
Sebz Cebgb-Svaavp öö, sebz Cebgb-Henyvp üwr. Pbtangrf vapyhqr Xneryvna , Yhqvna üö, Rfgbavna öö, Vatevna öö, Yvibavna īr, Abegurea Fnzv vqwn, Vanev Fnzv vwwâ, Hqzheg уй (hw), Xbzv-Crezlnx ой (bw), Xbzv-Mlevna вой (ibw), Fbhgurea Znafv йӣ (wī), Uhatnevna éw.
Source: Jvxgvbanel
-ni-si-nsa (Singular)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - yöni yöni yösi yösi yönsä yönsä
Par -ta yötäni öitäni yötäsi öitäsi yötänsä / yötään öitänsä / öitään
Gen -n yöni öitteni / öideni yösi öittesi / öidesi yönsä öittensä / öidensä
Ill mihin yöhöni öihini yöhösi öihisi yöhönsä öihinsä
Ine -ssa yössäni öissäni yössäsi öissäsi yössänsä / yössään öissänsä / öissään
Ela -sta yöstäni öistäni yöstäsi öistäsi yöstänsä / yöstään öistänsä / öistään
All -lle yölleni öilleni yöllesi öillesi yölleen / yöllensä öillensä / öilleän
Ade -lla yölläni öilläni yölläsi öilläsi yöllänsä / yöllään öillänsä / öillään
Abl -lta yöltäni öiltäni yöltäsi öiltäsi yöltänsä / yöltään öiltänsä / öiltään
Tra -ksi yökseni öikseni yöksesi öiksesi yökseen / yöksensä öikseen / öiksensä
Ess -na yönäni öinäni yönäsi öinäsi yönänsä / yönään öinänsä / öinään
Abe -tta yöttäni öittäni yöttäsi öittäsi yöttänsä / yöttään öittänsä / öittään
Com -ne - öineni - öinesi - öineen / öinensä
-mme-nne-nsa (Plural)
SingularPlural SingularPlural SingularPlural
Nom - yömme yömme yönne yönne yönsä yönsä
Par -ta yötämme öitämme yötänne öitänne yötänsä / yötään öitänsä / öitään
Gen -n yömme öittemme / öidemme yönne öittenne / öidenne yönsä öittensä / öidensä
Ill mihin yöhömme öihimme yöhönne öihinne yöhönsä öihinsä
Ine -ssa yössämme öissämme yössänne öissänne yössänsä / yössään öissänsä / öissään
Ela -sta yöstämme öistämme yöstänne öistänne yöstänsä / yöstään öistänsä / öistään
All -lle yöllemme öillemme yöllenne öillenne yölleen / yöllensä öillensä / öilleän
Ade -lla yöllämme öillämme yöllänne öillänne yöllänsä / yöllään öillänsä / öillään
Abl -lta yöltämme öiltämme yöltänne öiltänne yöltänsä / yöltään öiltänsä / öiltään
Tra -ksi yöksemme öiksemme yöksenne öiksenne yökseen / yöksensä öikseen / öiksensä
Ess -na yönämme öinämme yönänne öinänne yönänsä / yönään öinänsä / öinään
Abe -tta yöttämme öittämme yöttänne öittänne yöttänsä / yöttään öittänsä / öittään
Com -ne - öinemme - öinenne - öineen / öinensä
up ↑
Powered by HFST & Omorfi|Copyright © 2019-2021, kieli.net|Contact: contact@kieli.net|About us|Terms of use
This website uses cookies. To learn more, please refer to the Cookie policy.
Accept